Samen werken aan optimale, betaalbare en toegankelijke zorg
apr17

Samen werken aan optimale, betaalbare en toegankelijke zorg

De traditie van het Voorjaarsdiner bestaat al zeven jaar. Maar voor het eerste jaar onder de vlag van Aurobindo georganiseerd. Het doel is onveranderd: stakeholders bij elkaar brengen om samen kennis en informatie uit te wisselen. Dit wordt gewaardeerd: “Het leuke van dit Voorjaarsdiner is dat je mensen uit allerlei geledingen van de farmamarkt te spreken krijgt, dat is voor mij van grote toegevoegde waarde,” aldus één van de gasten. Ze hebben allemaal weer ‘ja’ gezegd op de uitnodiging voor het Voorjaarsdiner: mensen van de groothandel, de apothekersmarkt, de zorgverzekeraars, de media en de brancheorganisaties in de farmacie. “We zijn er trots op dat deze mensen graag ruimte in hun volle agenda’s maken voor dit diner, dat na zeven jaar niet meer weg te denken is op de avond voor het KNMP-congres. Altijd in Utrecht, altijd boeiend en altijd goed voor de contacten,” wil Managing Director Benelux en Vice president South West Europe van Aurobindo, Kalman Petro, graag kwijt aan het begin van de avond. Nieuw en toch vertrouwd De gezichten zijn vertrouwd op 16 maart, maar de organisatie is na zes jaar Actavis in handen van een wereldspeler in de farmacie: Aurobindo Pharma Ltd. Een farmaceutisch bedrijf dat 30 jaar geleden in India is ontstaan en nu de ambitie heeft van de top-10 naar de top-5 in Europa door te groeien. Met de overname van zeven divisies van Actavis is sinds een jaar een stevige positie in Europa opgebouwd. Het vertrouwde team van Aurobindo creëert tijdens het Voorjaarsdiner een setting waarin de bezoekers ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen, en dat alles in een van de mooiste monumenten van Utrecht, het Paushuize. Gezellig zoemende Bijenkorf De sfeer is bij binnenkomst al direct bijzonder. Het Paushuize in hartje Utrecht vlak bij de indrukwekkende Dom, is in opdracht van de enige Nederlands paus Adrianus VI in de 16e eeuw gebouwd en staat in de eeuwen daarna in koninklijke en internationale belangstelling, zoals van Lodewijk Napoleon. Het diner voor 60 personen wordt deze voorjaarsavond van 2015 geserveerd in de Beelaerts van Bloklandzaal. Daar is het al snel een gezellig zoemende bijenkorf, waar aan tafel de laatste nieuwtjes worden uitgewisseld, waar over de toekomstige plaats van de apotheker, de verwachtingen van optimale patiëntenzorg en meer samenwerking tussen marktpartijen wordt gefilosofeerd. Een typerende opmerking van de gasten op deze avond is: “Ik vind het fantastisch dat Aurobindo dit doet, echt uniek. Het laat zien dat het bedrijf een goede relatie met de marktpartijen erg belangrijk vindt.” Ja-en opent een nieuwe horizon Tijdens het uitgebreide intermezzo van Omdenken over ‘Ja-maar’, blijkt tijdens het ondervragen van mensen in de zaal hoe moeilijk, maar ook hoe spannend...

Lees Verder
Geen nachtapotheek in De Langstraat
apr15

Geen nachtapotheek in De Langstraat

De nachtapotheek in Waalwijk sluit op 1 januari 2016. Deze dienstapotheek heeft volgens het antwoord op Kamervragen van Renske Leijten en Henk van Gerven (beiden SP) maximaal drie receptregels per nacht. Niettemin is de beantwoording door minister Edith Schippers interessant om deze grotendeels weer te geven. VRAAG: Deelt u de mening dat voor een gebied met ruim 90.000 inwoners en 50 huisartsen er tijdens de avonduren, in de nacht en in het weekend een apotheek in de buurt bereikbaar moet zijn? Zo ja, hoe gaat u dit garanderen? Zo neen, waarom niet? ANTWOORD: Ik heb kennis genomen van het bericht. Het feit dat er ’s nachts geen apotheek geopend is in Waalwijk c.q de regio De Langstraat betekent niet dat er ’s nachts geen spoedmedicatie beschikbaar is in deze plaats c.q. regio. Ten algemene geldt dat op zorgverzekeraars de plicht rust om voldoende verantwoorde zorg te contracteren voor hun verzekerden. Daaronder valt ook de farmaceutische zorg die in de avond, nacht en op zondag (ANZ) wordt geleverd. Er rust op apothekers de plicht om 7 dagen per week en 24 uur per dag toegang tot adequate farmaceutische zorg voor patiënten te organiseren. De vorm waarin apothekers de toegang tot farmaceutisch zorg in de avond, nacht en op zondagen organiseren, is vrij. Apothekers kunnen deze diensten zelf leveren dan wel in samenwerking met andere apotheken (rouleren) of uitbesteden aan een, al dan niet gezamenlijke, dienstapotheek. Of zorgverzekeraars zich aan hun zorgplicht houden staat ter beoordeling van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht of er verantwoorde zorg wordt geleverd. Teneinde zorg te dragen dat farmaceutische spoedzorg voor alle Nederlandse ingezetenen beschikbaar en betaalbaar blijft, ook in minder bevolkte gebieden, kopen zorgverzekeraars vanaf 2014 de farmaceutische spoedzorg gezamenlijk in op basis van een representatiemodel. Dit is een uitvloeisel van de kwaliteitsagenda die is vastgesteld in het kader van het Bestuurlijk overleg farmacie naar aanleiding van de bevindingen van de verkenners extramurale farmacie, de heren Rinnooy Kan en Reibestein. Achterliggende gedachte hierbij is om een volledige spreiding en dekking van farmaceutische spoedzorg te bewerkstellingen en daarbij aansluiting te zoeken bij de reguliere acute zorgstructuur. Zorgverzekeraars werken aan een herinrichting van de acute zorg, waaronder basis spoedzorg. Regionaal wordt gekeken hoe deze het beste ingericht kan worden. Zorgverzekeraars zullen bezien of de spoedeisende farmaceutische zorg per 1 januari 2016 kan worden geïntegreerd in de basis spoedzorg. Vorige week is door zorgverzekeraars VGZ en CZ besloten de dienstapotheek in Waalwijk vanaf 1 januari 2016 te sluiten. Deze dienstapotheek had maximaal drie receptregels per nacht. Door de nabijheid van De Dienstapotheek Tilburg en de Dienstapotheek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis...

Lees Verder
Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren
apr13

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

Met teams die worden samengesteld op basis van de zorgvraag, denkt de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, onder leiding van Marjan Kaljouw, een omslag in de zorg te kunnen realiseren. De burger heeft daarin de regie en als hij daartoe niet in staat is, neemt een generalistische teamregisseur deze taak waar. Het staat in het advies �Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren� dat de commissie aan de minister van VWS heeft uitgebracht. Een omslag in de zorg is noodzakelijk: niet de ziekte of aandoening, maar het functioneren, de veerkracht en de eigen regie van de burger moeten centraal komen te staan. Niet het bestaande aanbod aan zorg, beroepen en opleidingen is het uitgangspunt, maar de toekomstige vraag naar zorg. Daarbij moeten zorgverleners zich richten op wat moet, niet op wat kan. Zo worden de contouren van de nieuwe zorg geschetst. De commissie is uitgegaan van de verwachte zorgvraag in 2030. Hiervoor introduceert zij het ABCD-model met een integrale en dynamische benadering van de Nederlandse gezondheidszorg, het professioneel handelen dat hierbij gewenst is en de context die hierbij relevant is. Het advies over de hierop afgestemde opleidingen volgt overigens aan het eind van 2015. Wat houden de vier zorgdomeinen Voorzorg (A), Gemeenschapszorg (B), Laagcomplexe tot complexe zorg (C) en Hoogcomplexe zorg (D) in? (Zie ook figuur.) Voorzorg Voorzorg gaat over de hele Nederlandse bevolking en richt zich op het bevorderen van gezond leven. Voorzorg is een maatschappelijke aangelegenheid waarbij veel domeinen betrokken zijn, waaronder de gezondheidszorg. Dat kan alleen met een integrale aanpak met aandacht voor gezondheidsvaardigheden in het onderwijs, het werk, de buurt en de zorg. Voorzorg richt zich op het ontwikkelen van veerkracht en op gezondheidsrisico�s door gezondheidsbevordering, gezondheidsbescherming en ziektepreventie, individueel dan wel collectief. Gemeenschapszorg Als er zorg nodig is, wil iedereen het zoveel mogelijk zelf, samen en in de buurt regelen. Daarbij zijn veel voorzieningen zoals de woningbouw betrokken. Technologie speelt daarbij een grote rol. Er wordt veel gebruik gemaakt van digitale informatie. Een �foto van de buurt� die regelmatig wordt geactualiseerd, laat zien wat er nodig is in die buurt. Professionele ondersteuning of behandeling is beschikbaar als het nodig is. Er is één goed bereikbaar en toegankelijk aanspreekpunt en een professioneel vangnet. Laagcomplexe tot complexe zorg Deze basiszorg en gespecialiseerde zorg, zowel voor acute als planbare zorg, heeft een hoge mate van voorspelbaarheid van de benodigde inzet en van het beloop. Beoordeling en toeleiding gaan aan de behandeling vooraf. Functioneren is het uitgangspunt. Steeds dient gekeken te worden naar wat nodig is en niet naar wat kan. Ook hier speelt technologie een grote rol, niet alleen bij behandeling, maar ook bij communicatie en informatie....

Lees Verder
Pagina 2 van 212