Alleen kosten hulpmiddelen stijgen nog
nov04

Alleen kosten hulpmiddelen stijgen nog

De GIPdatabank is geactualiseerd met de meest recente cijfers over 2014. De uitgaven voor geneesmiddelen in 2014 zijn vrijwel gelijk aan de uitgaven in 2013 en bedragen € 4,3 miljard. Bij de hulpmiddelenzorg stijgen de totale uitgaven met 2,2% naar € 1,5 miljard. In het Genees- en Hulpmiddel Informatie Project (GIP) verzamelt het Zorginstituut Nederland de gegevens over de ontwikkeling van het gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen. Dit zijn de voornaamste groepen uit de rapportage van GIP. Geneesmiddelen De uitgaven aan allergenen zijn in 2014 met ruim € 12 miljoen gedaald ten opzichte van 2013. Allergeenextracten worden voorgeschreven voor allergische aandoeningen. De daling in de uitgaven wordt veroorzaakt doordat vanaf 2014 slechts een beperkt aantal allergeenextracten geregistreerd zijn. Alleen deze geregistreerde allergeenextracten worden nog vergoed door de zorgverzekeraars. Per 1 januari 2014 worden de fertiliteitshormonen die gebruikt worden bij een IVF-behandeling alleen nog vergoed als onderdeel van de verstrekking medisch specialistische zorg. Het ziekenhuis kan de kosten van deze middelen afzonderlijk declareren bij de zorgverzekeraar. De uitgaven aan deze fertiliteitshormonen waren in 2013 ongeveer € 35 miljoen. Het gaat hier om relatief dure geneesmiddelen, waarvan de kosten jaarlijks meer dan gemiddeld stegen. Verwacht wordt dat ziekenhuizen in staat zijn met de fabrikanten en leveranciers van deze middelen te onderhandelen over lagere inkoopprijzen, waardoor de kostenstijging veel gematigder zal gaan uitpakken. Eind 2013 en begin 2014 is van verschillende geneesmiddelen het patent verlopen. Door het voorschrijven van de goedkopere generieke middelen zijn de uitgaven flink gedaald. Het gaat om de merknamen Coaprovel, Micardis, Seretides, Singulair, Xeloda en Maxalt. De uitgaven verminderden met zo’n 50 procent. De uitgaven aan macrogol combinatiepreparaten nemen in 2014 met 16% af naar € 38 miljoen. Deze daling in de uitgaven wordt veroorzaakt door de verschuiving van het aantal uitgiftes van de spécialités naar het generieke macrogol combinatie poeder. Het aantal uitgiftes van het generieke en goedkopere macrogol combinatie poeder is in 2014 ruim 2 keer zo hoog als het aantal uitgiftes in 2013. De invloed van het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars is hier duidelijk zichtbaar. De grootste stijging in de uitgaven in 2014 is bij het geneesmiddel Colecalciferol. Colecalciferol wordt voorgeschreven aan patiënten met osteoporose en met een tekort aan vitamine D. Eind 2012 verscheen de NHG-standaard Fractuurpreventie. Bij matige fractuurrisico’s wordt aanvulling van in eerste instantie alleen vitamine D3 en zo nodig ook calcium geadviseerd. Door het opvolgen van de NHG-standaard en doordat er in 2012 en 2013 een aantal nieuwe middelen op de markt zijn gekomen, stijgen de uitgaven van colecalcirerol met 60% naar €35 miljoen in 2014. Hulpmiddelen De totale uitgaven voor hulpmiddelenzorg in 2014 bedragen € 1,48 miljard. In vergelijking met...

Lees Verder
Schippers: ‘hard op principe, zacht op proces’
nov03

Schippers: ‘hard op principe, zacht op proces’

“Ik voel mij niet thuis bij een dergelijke benadering, laat staan bij een absolute vorm voor kosteneffectiviteit als basis voor een besluit of een behandeling of een nieuw duur geneesmiddel al dan iet tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet behoort,” zo laat minister Edith Schippers de Tweede Kamer weten. Zij schrift in haar reactie op het rapport van het Zorginstituut Nederland over ‘Kosteneffectiviteit in de praktijk’ dat zij ernaar streeft “nieuwe geneesmiddelen en innovatieve behandelingen beschikbaar te maken voor de patiënt tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs en binnen houdbare zorguitgaven, ook op de lange termijn.” Niet één afkappunt In dat rapport van 1 juli jl. wijst het Zorginstituut op de problemen om goed inzicht te krijgen in de kosteneffectiviteit; het hanteert een breder palet aan referentiewaarden in plaats van één afkappunt en stelt uitdrukkelijk dat kosteneffectiviteit een relatief criterium is dat afgewogen moet worden tegen andere criteria, bijvoorbeeld omdat sprake is van een zeldzame aandoening of een weesgeneesmiddel, of omdat een bepaalde aandoening risico’s voor de volksgezondheid met zich brengt. In dit verband geeft kosteneffectiviteit van een medische behandeling aan wat de kosten en effecten van de ene behandeling zijn ten opzichte van de kosten en effecten van een alternatieve behandeling. Bij nieuwe dure geneesmiddelen of andere dure innovaties is er niet altijd een goede alternatieve behandeling om hetzelfde behandelresultaat te behalen. De kosteneffectiviteit wordt dan vastgesteld ten opzichte van de huidige standaardtherapie. Doelmatigheidsonderzoek De centrale boodschap van het rapport aan de zorg en de samenleving is volgens Schippers ‘hard op principe, zacht op proces’. Ze onderschrijft dat het inderdaad gewenst is om meer inzicht te krijgen in kosteneffectiviteit, met name bij zorg waarvoor alternatieve behandelingen bestaan. Niet om op basis daarvan automatisch beslissingen te nemen over het pakket, maar vanwege de signalerende functie van een dergelijk inzicht voor de verantwoordelijke partijen. Ze wijst op de rol van de overheid daarin, waarbij ze het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek noemt dat in de vervolgperiode 2016 tot en met 2018 nog eens met 37 miljoen euro wordt ondersteund. Afwegingskader Hiernaast is het bij het pakketbeheer van de extramurale geneesmiddelen sinds 2005 verplicht om gegevens over kosteneffectiviteit van innovatieve geneesmiddelen aan te leveren bij het Zorginstituut. De uitkomsten van dit onderzoek naar kosteneffectiviteit hebben volgens Edith Schippers in bepaalde gevallen geleid tot het treffen van extra waarborgen voor gepast gebruik en prijsonderhandelingen. De komende maanden zal het Zorginstituut nader uitwerken hoe het specifiek bij pakketbeheer met kosteneffectiviteit wil omgaan. Samen met veldpartijen zal het Zorginstituut een afwegingskader uitwerken waarin de verschillende criteria in onderlinge afweging tot hun recht kunnen komen. Maatschappelijk debat Het is volgens de minister nu nog te vroeg voor het wettelijk...

Lees Verder
Pagina 2 van 212