Verschuiving zorgverzekeraars van inkoop naar een meer integrale aanpak
feb10

Verschuiving zorgverzekeraars van inkoop naar een meer integrale aanpak

De zorg in Nederland is duur en zal ook niet goedkoper worden. Beheersbaar en doelmatig, daarover moet de discussie gaan, zo stelt Patrick Jeurissen, de kersverse hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg. “Voor de beheersbaarheid van de kosten van dure geneesmiddelen pleit ik voor een integrale aanpak.” Ons land is een hoogleraar rijker. Patrick Jeurissen is bijzonder hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een actueel thema dat volop in de belangstelling staat van overheid, zorgverzekeraar en farmacie. En tijdens de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer zal ‘die dure zorg en onbetaalbare geneesmiddelen’ een dankbaar onderwerp voor debat zijn. De zorg is duur in Nederland? “De zorg in ons land is duur, maar hoe duur hangt af vanuit welk perspectief je naar die kosten kijkt. Kijk je alleen naar de landelijke indicatoren dan zie je dat de kosten na een periode van stijging de laatste jaren wat afvlakken. In vergelijking met landen om ons heen zijn we niet goedkoop, al dalen we in de lijstjes: op de OESO-lijst van landen met de duurste gezondheidszorg zijn we gedaald van twee naar zeven.” In uw oratie bent u heel uitgesproken door te stellen dat het wel meevalt met de stijgende kosten? “Laat ik een misverstand uit de wereld helpen. Het idee leeft breed dat door de stelselwijziging in 2006 de kosten in de zorg zijn gestegen. Het klopt dat sinds we een nieuw zorgstelsel hebben de kosten omhoog zijn gegaan, maar dan vergeten we voor het gemak dat de zorg al vanaf 2000 flink duurder is geworden. De stelselwijziging was dus geen trendbreuk waardoor de kosten in een keer omhoog schoten, de stijging was veel langer bezig. Sinds 2012 zien we echter een vertraging in de kostengroei in de curatieve zorg. De vraag is natuurlijk hoe bestendig die vertraging is.” Wat is er in 2012 gebeurd? “Het gaat om drie zaken plus een. Allereerst dragen patiënten meer risico doordat het eigen risico steeds verder is gestegen. Daarnaast dragen zorgverzekeraars en instellingen meer financiële risico’s. Ook het hoofdlijnenakkoord tussen de overheid en de spelers in de zorgsector werkt dempend op de kosten. Maar naast deze drie factoren speelt een vierde een grote rol: we hebben de grootste economische crisis in 70 jaar gehad. Uit ieder onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen economische groei en zorgkosten. Een negatieve economische groei, heeft een dempend effect op de zorgkosten.” Dus we zeuren over de kosten en het valt wel mee? “Nee, de maatschappij is ‘verplicht’ om de 70 tot 80 miljard euro die we uitgeven aan zorgkosten zo doelmatig mogelijk uit te geven en zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen....

Lees Verder
Meer ruimte voor combinatie LABA/LAMA
feb10

Meer ruimte voor combinatie LABA/LAMA

FarmaMagazine heeft nog niet zo lang geleden aandacht besteed aan de KNMP-standaard COPD (najaar 2014), aan de NHG-Standaard COPD (voorjaar 2015) en aan de herziene Zorgstandaard COPD van de Long Alliantie Nederland (zomer 2016). Er gebeurt veel op het gebied van de diagnostiek en behandeling van COPD. In november 2016 is de herziening van de Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD verschenen, een richtlijn van het Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD 2017). In dit belangrijke document zijn aanbevelingen opgenomen voor de preventie, diagnostiek en behandeling van COPD. Betreffende de toepassing van preparaten die een combinatie van langwerkende bèta-agonisten (LABA’s, long acting beta2-agonists) en langwerkende anticholinergica (LAMA’s, long acting muscarinic antagonists) bevatten zijn nieuwe aanbevelingen opgesteld. Naast enkele andere onderwerpen vormen de aanbevelingen betreffende deze combinatiepreparaten het voornaamste onderwerp van dit artikel. Vragenlijsten Bij de beoordeling van de ernst van de COPD bij een individuele patiënt wordt gekeken naar de aanwezigheid en de ernst van de spirometrische afwijkingen (na gebruik van een kortwerkende bèta2-agonist), naar de huidige aard en omvang van de klachten van de patiënt, naar de exacerbaties in het afgelopen jaar en de schatting van de kans op toekomstige exacerbaties en naar de aanwezigheid van comorbiditeit. Hierbij raadt GOLD aan om niet alleen naar klachten van kortademigheid te kijken, maar ook naar andere symptomen, zoals hoesten en slijmvorming met behulp van vragenlijsten, zoals bijvoorbeeld de St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) of de COPD Assessment Test (CAT). Indeling verfijnd De beoordeling en indeling in verschillende groepen is verder verfijnd ten opzichte van eerdere versies van de GOLD-richtlijn. Voor de diagnose is de eerder genoemde spirometrie zeker van belang maar voor de therapeutische aanbevelingen gaat men alleen nog uit van de symptomen en het risico op exacerbaties van de patiënt. Er is slechts een gering verband tussen de FEV1, de symptomen en de hinder die de patiënt van zijn of haar COPD ondervindt. Vier klassen: GOLD 1, 2, 3 en 4 Op grond van de resultaten van de spirometrie wordt de luchtwegobstructie bij patiënten met FEV1/FVC < 0,70 (de NHG-Standaard heeft dit afkappunt verlaten en gebruikt < 5e percentiel van de referentiewaarde) ingedeeld in vier klassen: GOLD 1 (licht; FEV1 ≥ 80% van voorspeld), GOLD 2 (matig; 50% ≤ FEV1 < 80% van voorspeld), GOLD 3 (ernstig; 30% ≤ FEV1 < 50% van voorspeld) of GOLD 4 (zeer ernstig; FEV1 < 30% van voorspeld). Vervolgens wordt het aantal exacerbaties (waarvoor al dan niet ziekenhuisopname noodzakelijk was) in het afgelopen jaar bekeken (≥2 of ≥1 met ziekenhuisopname: C of D; 0 of 1 zonder ziekenhuisopname: A of B), worden de symptomen beoordeeld met behulp...

Lees Verder
Toolkit Rij veilig met medicijnen
feb08

Toolkit Rij veilig met medicijnen

Het IVM (Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik) heeft de “Toolkit Rij veilig met medicijnen”uitgebracht. Deze toolkit is bedoeld voor behandelaars en andere medewerkers in de zorg die hun behandeling en voorlichting rondom geneesmiddelen in het verkeer willen optimaliseren. De toolkit is geplaatst op de website www.rijveiligmetmedicijnen.nl Het IVM heeft deze website ontwikkeld om mensen te informeren over de invloed die medicijnen kunnen hebben op de rijvaardigheid. Betere informatie hierover is hard nodig. Maar liefst één op de zes Nederlanders gebruikt medicijnen die het rijgedrag kunnen beïnvloeden. Uit  onderzoek blijkt dat er jaarlijks in Nederland naar schatting tussen de 33 en 66 doden vallen als gevolg van medicijngebruik in het verkeer. Uiteraard mag iemand geen voertuigen besturen als hij onder invloed is van een medicijn dat je rijvaardigheid vermindert.  In de praktijk is de bewijslast echter een probleem, want hoe toon je aan dat iemand onder invloed is van een geneesmiddel? Hier bestaat geen test voor, zoals een blaastest bij alcohol.   En hoe toon je aan dat iemand had moeten weten dat het medicijn dat hij gebruikt de rijvaardigheid vermindert? Rol arts en apotheker
 De informatie in de bijsluiter en op het etiket (gele sticker, waarschuwingstekst) spelen hierbij een rol. Artsen en apothekers zijn verplicht om hun patiënten voorlichting te geven over de mogelijke bijwerkingen van medicijnen en mogelijke alternatieven, dus ook informatie over de rijgevaarlijkheid van medicijnen.  Echter: in geval van ongelukken hebben een apotheker en zijn medewerkers in principe geheimhoudingsplicht, tenzij het gaat om een strafbaar feit. Inhoud
 De toolkit Rij veilig met medicijnen bevat onder andere  werkmaterialen om als arts en apotheker uw FTO over geneesmiddelen en verkeer vorm te geven; de LESA Geneesmiddelen en verkeersveiligheid 2016; links naar animatiefilmpjes, themajournaal, posters en nog veel meer.  Binnenkort brengt de KNMP een app uit ter vervanging het zakboek Verkeersdeelname. Onder redactie van: Gerda van Beek      ...

Lees Verder
Reactie KNMP op rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid
feb06

Reactie KNMP op rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid

De KNMP heeft gereageerd op het rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid dat vorige week is verschenen. Ze deelt met Schippers de zorg voor een optimale medicatieveiligheid voor patiënten en het daarmee reduceren van vermijdbare medicatiegerelateerde ziekenhuisopnamen. De KNMP denkt dan ook graag met minister Schippers na over de oplossing hiervoor. Apothekers zien medicatieveiligheid als hun verantwoordelijkheid, schrijft de KNMP in haar brief aan minister Schippers. Ze kunnen dit echter niet alleen. Om de vermijdbare geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames terug te dringen, hebben apothekers hun collega-zorgverleners in de eerste en tweede lijn nodig. Reeds stevig geïnvesteerd
 De KNMP en haar leden hebben de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in het verbeteren van de farmaceutische patiëntenzorg en de medicatiebewaking, onder meer met de ontwikkeling van de richtlijnen Medicatiebeoordelingen en Medicatiebewaking. Ruim 95% van de apothekers werkt actief met het LSP en de KNMP heeft gegevensuitwisseling gestimuleerd door het steunen van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Daarnaast heeft KNMP heeft met de sector een landelijke set Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) ontwikkeld: persoonsgebonden patiëntkenmerken waarmee de medicatiebewaking wordt toegespitst op de patiënten die het grootste risico lopen. Pleidooi KNMP
 De KNMP pleit voor het structureel investeren in innovaties in de farmaceutische zorg, zoals MFB´s. Ze stelt voor dat overheid en zorgverzekeraars jaarlijks 2 procent van de € 1 miljard aan farmaceutische-zorgkosten extra toekent aan verbetering hiervan. Ook vraagt de KNMP de minister om zorgverzekeraars op te roepen om de MFB´s te betrekken in de contractafspraken voor 2018. Voorts zou de KNMP graag zien dat apothekers, onder dezelfde voorwaarden als de huisarts, relevante labwaarden kunnen aanvragen. De KNMP stelt verder voor dat de overheid de regie neemt en structureel investeert in gegevensuitwisseling in de zorg. Dit betreft verbetering van de infrastructuur en de totstandkoming van een standaard voor gegevensuitwisseling.  Tot slot wijst de KNMP op het omvangrijke en hardnekkige probleem van therapieontrouw. Hierin heeft de patiënt zelf de belangrijkste verantwoordelijkheid. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Rapport Vervolgonderzoek Medicatiebeleid
feb02

Rapport Vervolgonderzoek Medicatiebeleid

Medicatieveiligheid is een belangrijk onderdeel van het geneesmiddelenbeleid. Het gebruik van geneesmiddelen kent immers altijd risico’s, zoals bijwerkingen of interactie met andere geneesmiddelen. De afgelopen jaren is er continu aandacht voor geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnamen. Het rapport “Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid “vermeldt dat het aantal geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnamen zijn gestegen van 39.000 in 2008 naar 49.000 in 2013. Deze stijging is in lijn met de stijging van het aantal acute opnamen. Het is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de veroudering van de patiëntenpopulatie. De potentiële vermijdbaarheid van de geneesmiddel-gerelateerde opnamen lijkt de afgelopen jaren redelijk constant. Potentieel vermijdbare geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnamen doen zich vooral voor bij 65-plussers. Gemiddeld 48 procent van deze ziekenhuisopnamen is potentieel vermijdbaar bij 65-plussers tegenover ongeveer 25 procent bij patiënten jonger dan 65 jaar. Dat blijkt uit het onderzoek van het Erasmus MC, het NIVEL, Radboud UMC en PHARMO. Lange lijst van aanbevelingen
 In dat onderzoek is gekeken naar alle 40 (!) aanbevelingen uit het Harm Wrestling rapport van 2009 geïnventariseerd. Deze aanbevelingen hadden tot doel te komen tot een reductie van geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnamen. De oorspronkelijk aanbevelingen uit Harm Wrestling rapport zijn nog steeds relevant. Daarnaast hebben de onderzoekers een aantal  nieuwe aanbevelingen opgenomen. Deze gaan vooral over van het voorkomen van valincidenten, het gebruik van antistollingsmiddelen, de ontwikkeling en implementatie van medisch-farmaceutische beslisregels bij deze middelen en monitoring van risicopatiënten, in het bijzonder bij patiënten die behandeld worden met insuline. Plan van aanpak
 Minister Schippers heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. In de aanbiedingsbrief vermeldt ze “dat de geconstateerde stijging van het aantal vermijdbare geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnamen aanleiding is om iedereen te wijzen op de hardnekkigheid van deze omissies en de noodzaak om te veranderen. Temeer omdat de oorspronkelijke geneesmiddelspecifieke aanbevelingen uit de eerdere onderzoeken nog steeds relevant blijken te zijn”. Schippers vermeldt dat ze de landelijke organisaties van voorschrijvers en apotheekhoudenden zal vragen om met een plan te komen hoe deze aanbevelingen in de praktijk zo snel mogelijk beter kunnen worden opgevolgd en hoe de nieuwe aanbevelingen nader kunnen worden uitgewerkt. Zie het eindrapport Vervolgonderzoek medicatieveiligheid en de aanbiedingsbrief van minister Schippers aan de Tweede Kamer Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Pagina 2 van 212