Update: psoriasis-behandeling anno 2017
apr10

Update: psoriasis-behandeling anno 2017

Sinds enige tijd ziet men psoriasis in zijn verschillende uitingsvormen als een auto-immuunziekte. Tot dusver is men er echter niet in geslaagd om een psoriasis-antigeen aan te tonen. Na niet altijd even duidelijke stimuli vindt men in de epidermis grote aantallen geactiveerde T-lymfocyten die op enigerlei wijze de proliferatie van keratinocyten bevorderen. Er ontstaat uiteindelijk een ontstekingsproces met vorming van verschillende cytokines, zoals onder andere TNF, interferon-γ en IL-12. Psoriasis kan tot dusver niet worden genezen. Het is een aandoening die met remissies en exacerbaties levenslang aanwezig blijft. Het is dan ook van groot belang dat bij de begeleiding en behandeling niet uitsluitend wordt gekeken naar de huidafwijkingen als zodanig, maar ook naar de invloed van de huidafwijkingen op de dagelijkse bezigheden, werk of school of studie, de omgang met familie, vrienden, vrijetijdsbesteding en ook seksualiteit. Naar schatting is de totale prevalentie van psoriasis in Nederland ongeveer 2-3%. In 90% van de gevallen gaat het om plaque psoriasis. Psoriasis komt vaker voor bij oudere volwassenen, bij mannen iets vaker dan bij vrouwen. Verschillende vormen Bij psoriasis toont de huid scherp omschreven, verheven, erythemateuze plekken die huidschilfers loslaten. Deze komen met name voor aan de strekzijde van ellebogen en knieën, maar ook op het hoofd, de romp en andere delen van het lichaam. Soms is er daarbij pijn, die zich ook in de gewrichten kan voordoen (artritis psoriatica die bij 20-30% van de patiënten met psoriasis voorkomt). Jeuk, nagelafwijkingen, conjunctivitis en blefaritis kunnen ook optreden. Psoriasis kan zich in verschillende vormen openbaren zoals onder andere plaque psoriasis en psoriasis guttata. De diagnose psoriasis wordt gesteld aan de hand van de huidafwijkingen en mogelijke klinische verschijnselen. Er is geen specifiek bloedonderzoek waarmee de diagnose kan worden bevestigd. De reumafactor is negatief en de erytrocytenbezinkingssnelheid (BSE) is meestal normaal behalve in geval van de (zeldzame) psoriasis pustulosa en erytrodermie op basis van psoriasis. Artritis psoriatica Artritis psoriatica is een aandoening die wordt gerangschikt in een groep met andere spondylartritiden, zoals o.a. reumatoïde artritis, artrose/osteoartritis, jicht, pseudojicht, systemische lupus erythematosus. Sinds 2006 bestaan er diagnostische criteria voor artritis psoriatica: de Classification Criteria for Psoriatic Arthritis (CASPAR). Artritis psoriatica is een ernstige aandoening die vaak leidt tot een vermindering van de functie van de aangedane gewrichten en ook tot een afgenomen kwaliteit van leven. De behandeling is vaak verre van eenvoudig doordat de aandoening zich op zeer verschillende wijzen kan uiten en daarnaast in de tijd meer of minder actief kan zijn. Later hierover meer. Behandeling van psoriasis Bij de behandeling van psoriasis maakt men gebruikt van verschillende vormen van plaatselijke behandeling maar ook van lichtbehandeling en systemische geneesmiddelen. De keuze wordt in belangrijke...

Lees Verder
Samenhang therapietrouw en kosteneffectiviteit
apr07

Samenhang therapietrouw en kosteneffectiviteit

Als patiënten geneesmiddelen volgens voorschrift innemen, levert dat veel gezondheidswinst op tegen relatief lage kosten. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de samenhang tussen therapietrouw en kosteneffectiviteit van twee groepen geneesmiddelen: cholesterol- en bloeddrukverlagers. De studie onderstreept daarmee het belang om de effecten van therapietrouw mee te nemen in kosteneffectiviteitsberekeningen van geneesmiddelen. Van cholesterol- en bloeddrukverlagers is bekend dat patiënten er vaak voortijdig mee stoppen of ze niet volgens voorschrift innemen, bijvoorbeeld met een verkeerde dosering. In het rapport “Samenhang tussen therapietrouw en kosteneffectiviteit voor geneesmiddelen in Nederland. Een casestudie naar statines en bloeddrukverlagers” is literatuuronderzoek verricht naar cijfers over therapietrouw en de gevolgen op lange termijn. Aan de hand hiervan zijn diverse scenario’s opgesteld vanuit een veronderstelde een betere therapietrouw. Vervolgens zijn de lange termijn gezondheidswinst en de gevolgen voor de zorgkosten van deze scenario’s berekend met het RIVM Chronische Ziekten Model. Gezondheidswinst
 De resultaten laten zien dat een verbetering van therapietrouw veel gezondheidswinst kan opleveren tegen relatief lage kosten. Dit bevestigt de relevantie van het meenemen van therapietrouw bij kosteneffectiviteitsberekeningen van geneesmiddelen. Dit kan alleen als gegevens over therapietrouw beschikbaar zijn, aldus het RIVM. QALY’s
 Gebrek aan therapietrouw heeft invloed op economische en gezondheidseffecten. Uit de scenario-analyses blijkt dat bij een verbetering naar volledige persistentie bij statines in totaal 260.000 QALYs kunnen worden gewonnen. Beter slikken volgens voorschrift levert 280.000 QALY’s op voor statines. Bij bloeddrukverlagers liggen deze cijfers op 96.000 QALYS bij volledige persistentie en 480.000 QALYS bij beter slikken. Interventies
 Kortom, de gegevens uit het onderzoek tonen aan dat door betere therapietrouw bij mensen die medicatie voor hart- en vaatziekte gebruiken nog veel gezondheid te winnen is en dat door gebrek aan refill-adherence (trouw aan herhaalreceptuur) en slechte persistentie veel gezondheidswinst blijft liggen. Bij een betere persistentie is potentieel meer gezondheidswinst te behalen; bij ‘beter slikken volgens voorschrift’ ligt de verhouding tussen kosten en opbrengsten gunstiger.  Uit het onderzoek blijkt eveneens dat er zeker ruimte is voor interventies. Dat is goed voor de gezondheidswinst, maar als de kosten daarvan niet te hoog zijn, zijn deze waarschijnlijk ook nog eens kosteneffectief. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Oproep van geneesmiddelensector aan nieuwe kabinet
apr04

Oproep van geneesmiddelensector aan nieuwe kabinet

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft afgelopen week aan de informateur een brief geschreven waarin ze aanbevelingen doet voor samenwerking met een nieuw kabinet. De geneesmiddelensector wil constructief bijdragen aan het beheersbaar houden van de kosten van de gezondheidszorg. Daarvoor is een meerjarig zorgakkoord nodig, waarin de toegang tot nieuwe, veelbelovende behandelingen wordt verzekerd. In een eerder artikel schreven we al over het uitgebrachte visiedocument van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Ook daarin vermeldt de Vereniging het belang van een zorgakkoord. Dit benadrukt ze nu nog eens extra met een brief aan de informateur. Nederland zou, net als bijvoorbeeld Ierland en België, zeer gebaat zijn bij een zorgakkoord tussen overheid,  medische sector, verzekeraars, patiëntorganisaties en de geneesmiddelensector. Dat waarborgt innovatie, betaalbaarheid en de toegang tot nieuwe veelbelovende  behandelingen in de toekomst, aldus de vereniging. Kosten
 De vereniging ziet kostenbesparing door gebruik te maken van slimme diagnostiek en actuele patiëntenregisters. Het gebrek aan samenhang en een coherent beleidskader leidt tot onnodig hoge zorgkosten en registratielasten. Ze pleit voor een slimme inrichting van klinisch onderzoek, met meer betrokkenheid van patiënten. Ook gaat ze in de brief in op een andere vorm van de betaalbaarheid van geneesmiddelen. Zoals meer publiek-private samenwerking met contractafspraken over betalingen. En prijsmodellen zoals no cure no pay en pay for benefit. Innovatieklimaat Meer publiek-private samenwerking is nodig om meer te ontdekken over aandoeningen en genezing, zo staat eveneens in de brief. De betekenis van de sector kan toenemen als Nederland er in slaagt het hoofdkantoor van de EMA (European Medicines Agency) naar ons land te halen. Dat geeft een extra impuls aan het innovatieklimaat. Het is tevens van belang het ondernemersklimaat voor start-ups te verbeteren en meer bedrijven voor geneesmiddelen-R&D naar Nederland te halen. In het kort
 De brief eindigt met een samenvatting van de punten waarvoor de Vereniging aandacht vraagt, namelijk: -Maak behandeling op maat meer mogelijk door een betere regie van de overheid op registers – Faciliteer de inzet van slimme diagnostiek, door aanpassing van de financiering – Stimuleer meer samenwerking en investeringen in R&D van nieuwe geneesmiddelen – Richt een platform geneesmiddelenontwikkeling op, als aanjager voor betere publiek-private samenwerking – Initieer een zorgakkoord tussen de overheid en de geneesmiddelensector. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is een brancheorganisatie voor  43 in Nederland actieve geneesmiddelenbedrijven. Onder redactie van: Gerda van Beek      ...

Lees Verder
Opnieuw middel hepatitis C in basispakket
apr03

Opnieuw middel hepatitis C in basispakket

Een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis C met het geneesmiddel Epclusa (sofosbuvir en velpatasvir) valt vanaf 1 april jl. onder de vergoeding vanuit het basispakket. Dat heeft demissionair minister Edith Schippers van VWS besloten nadat ze met de fabrikant  succesvol heeft onderhandeld over de prijs van het nieuwe middel. Het middel kan worden ingezet bij alle patiënten met een chronische hepatitis C infectie. Chronische hepatitis C is een ziekte die in veel gevallen pas na vele jaren tot klachten leidt, zoals levercirrose. Bij een klein percentage leidt het na langere tijd tot leverkanker. Dankzij de komst van nieuwe medicijnen is de behandeling van chronische hepatitis C effectiever geworden. Bestaande en intensieve therapieën zijn daardoor nu overbodig en bovendien kunnen er meer patiënten worden geholpen. Lagere extra uitgaven Gezien het hoge kostenbeslag van de nieuwe hepatitis C geneesmiddelen heeft het Zorginstituut Nederland aan minister Schippers het advies gegeven om voor dit geneesmiddel te gaan onderhandelen met de fabrikant over de prijs. Dit heeft geleid tot een positief onderhandelingsresultaat. Daardoor zullen de extra uitgaven aan dit geneesmiddel lager uitvallen. Succesvolle onderhandelingen Het is de 21e keer dat de minister met succes heeft onderhandeld over de vergoeding van een geneesmiddel en de 6e keer dat dit een middel tegen hepatitis C betreft. Eerder zijn al de middelen Sovaldi (sofosbuvir), Daklinza (daclatasvir), Viekirax (ombitasvir, paritaprevir, en ritonavir) / Exviera (dasabuvir), Harvoni (sofosbuvir en ledipasvir) en Zepatier (elbasvir en grazoprevir) vergoed in de basisverzekering na succesvolle onderhandelingen tussen de minister en de fabrikant. (Bron: Rijksoverheid) Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder