Troonrede
sep16

Troonrede

Den Haag, dinsdag 17 september 2019 Geachte leden der Staten-Generaal, Staat u mij toe vandaag de ‘Troonrede’ tot u als leden der Staten-Generaal uit te spreken. De regering bouwt verder aan een basis voor een duurzame, sociale, gezonde en economische samenleving. Met betrekking tot een gezonde samenleving acht de regering het van cruciaal belang dat een vitalisering van de eerstelijnszorg consequent tot uitdrukking komt in al haar samenhangende beleidsvoornemens. Naar inschatting zal een actief beleid voor de verschuiving van zorg van de Tweede naar de Eerste lijn van in totaal 2 miljard nodig zijn. In deze kabinetsperiode zal er een wettelijk kader komen om de verschuiving van zorg af te dwingen. De overcapaciteit aan zogenaamde ‘zorgstenen’ is door het ministerie erkend en zal eenmalig voor een bedrag van circa 5 miljard worden gesaneerd. De regering zal een inspanningsverplichting op zich nemen om de effecten van gereguleerde marktwerking op houdbaarheid te toetsen en zal haar verantwoordelijkheid nemen. Europees gezien is de eigen bijdrage in Nederland gering en het verzekerde pakket groot. De regering realiseert zich dat het maatschappelijk en politiek de nodige emotie zal veroorzaken, maar is van mening dat het moed vereist dit grondig te herzien. Het begrip ‘aanspraak’ zal aan de hand van de ziektelast en de eigen bijdrage nadrukkelijk worden uitgewerkt. Via sociale media zullen burgers bij het debat over de hoogte van de prijs per gewonnen levensjaar actief worden betrokken. Dit onverlet dat de regering met een nieuwe geneesmiddelenwet zal komen waarin de betaalbaarheid en toegankelijkheid van innovatieve genees-middelen zal zijn geborgd. Nog in deze regeerperiode zal een regio-experiment worden opgestart waarbij behalve de kosten ook de opbrengsten van de zorg over de departementen heen kunnen worden gealloceerd. Het Kabinet spreekt haar bewondering uit voor de inzet van de instituties die zich bezighouden met de inrichting van de zorg, maar erkent dat deze onvoldoende bijdragen aan de beheersbaarheid van de kosten en de kwaliteit van de zorg. De verzekerde zal daarom zelf wettelijk meer regie krijgen op de inrichting van de zorg. De mogelijkheid om via collectieve zorgverzekeringen incentives te initiëren voor preventie beschouwt het Kabinet als mislukt. De wetgeving zal worden aangepast, zodat verzekerden de mogelijkheid krijgen zich meerjarig aan een zorgverzekeraar te binden waarbij een no-claim korting kan worden opgebouwd. De perverse prikkels van het jaarlijks kunnen wisselen van zorgverzekeraars, met als neveneffect dat zorgverzekeraars geen belang hebben te investeren in preventie, is daarmee door de regering erkend. De overheveling van de jeugdzorg wordt door de regering als mislukt beschouwd en zal daarom worden teruggedraaid. In de huidige kabinetsperiode zal een voorstel aan de Kamer worden voorgelegd waarbij ‘Zorg op de juiste plaats’ en maatschappelijk...

Lees Verder
Zorg voor mensen met maagklachten kan mogelijk zinniger
sep16

Zorg voor mensen met maagklachten kan mogelijk zinniger

In ons land kampen veel mensen met maagklachten. De klachten kunnen veel invloed hebben op het dagelijks functioneren. Ruim 3 miljoen patiënten slikken maagzuurremmers. De zorg voor mensen met maagklachten kan waarschijnlijk zinniger, zo meldt het Zorginstituut Nederland. Mogelijk is er sprake van overdiagnostiek en overbehandeling. Met patiëntenverenigingen, zorgprofessionals en zorgverzekeraars heeft het Zorginstituut de afgelopen maanden de zorg voor mensen met een spijsverteringsziekte onderzocht. Het onderzoek maakt inzichtelijk dat deze zorg voor mensen zinniger kan. Overbehandeling Tijdens het screeningsproces zijn verschillende aanwijzingen gevonden voor overdiagnostiek en overbehandeling. Patiënten met gastro-oesofageale reflux ziekte (brandend maagzuur) en een functionele dyspepsie (verstoorde spijsvertering) worden vaak doorverwezen voor een gastroscopie. De vraag is of zo’n maagonderzoek altijd nodig is, omdat bij een deel van de patiënten onnodig belastend onderzoek plaatsvindt. Ook is mogelijk sprake van overbehandeling met maagzuurremmers (PPI’s) voor maagklachten of ter preventie van maagcomplicaties. Door overbehandeling met deze PPI’s lopen patiënten het risico op (ernstige) bijwerkingen. Verdiepingsfase In de verdiepingsfase gaat het Zorginstituut verder onderzoek verrichten naar de zorg voor mensen met maagklachten, om zo te komen tot verbeterafspraken. Partijen in het veld ondersteunen de keuze voor het onderwerp maagklachten. In de verdiepingsfase vindt gedetailleerd onderzoek plaats met aanvulling van ontbrekende kennis met extra data-analyses, wetenschappelijke reviews, praktijkonderzoek en literatuuronderzoek.  Het programma Zinnige Zorg Het onderzoek naar de zorg voor mensen met spijsverteringsklachten maakt deel uit van het programma Zinnige Zorg. In dit programma brengt het Zorginstituut samen met patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, zorginstellingen en zorgverzekeraars in beeld hoe de zorg uit het basispakket in de praktijk wordt geleverd. In elk Zinnige Zorg-project neemt het Zorginstituut een zorggebied onder de loep, vanuit het perspectief van de patiënt. Met zinnige zorg wordt bedoeld: niet meer zorg dan nodig, niet minder dan noodzakelijk en zonder onnodige kosten. Zie het rapport Screeningsfase Ziekten van het...

Lees Verder
Inzet op terugdringen gebruik van zware pijnstillers
sep09

Inzet op terugdringen gebruik van zware pijnstillers

In 2018 is bijna 485.000 keer oxycon voorgeschreven. In 2008 was dat nog 94.000 keer. Overigens is het aantal voorschrijvingen in het eerste half jaar van 2019 licht gedaald. Desondanks: het gaat dus om een grote groep gebruikers. Terwijl er in 2017 zo’n 220 mensen zijn overleden door het gebruik van zware pijnstillers, zoals oxycodon. Dat is een stijging van bijna 50 procent sinds 2013.  Naast het aantal doden is ook het aantal ziekenhuisopnames door zware pijnstillers toegenomen. In 2017 ging het om 2200 opnames. “Het is een forse stijging,” zegt Albert Dahan,  hoogleraar anesthesiologie Leids Universitair Medisch Centrum. “En dan hebben we de cijfers van 2018 en 2019 nog niet eens mee kunnen nemen, want die zijn er nog niet. Maar ik ga er vanuit dat het nu nog meer is.” Samen met Universiteit Utrecht heeft Dahan onderzoek gedaan naar pijnstillers in de groep opioïden. Dahan wijst op de gevaren van oycodon. “Een te hoge dosis oxycodon kan de ademhaling vertragen, zelfs tot het helemaal stopt. Vooral in combinatie met alcohol en slaapmiddelen is oxycodon potentieel dodelijk.” Verviervoudiging in tien jaar In het onderzoek naar zware pijnstillers komt Oxycodon het meest voor, terwijl het de afgelopen jaren aanzienlijk meer wordt gebruikt. In 2008 schreven artsen 94.000 keer oxycodon voor aan hun patiënten, in 2018 was dat gestegen naar 484.000. Uit de nieuwste cijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen blijkt dat het aantal voorschrijvingen in het eerste half jaar van 2019 licht gedaald is. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat de richtlijn voor huisartsen inmiddels is aangescherpt. Geen aspirientje Minister Bruins geeft aan dat juist de forse toename in het problematisch gebruik van zware pijnstillers aanleiding is geweest om maatregelen te nemen. “Dit onderzoek onderstreept nog eens het belang van die maatregelen.  Het gaat hier niet om aspirientjes, maar om zeer zware en vaak verslavende middelen. Een taakgroep met apothekers, huisartsen en verslavingsartsen werkt daarom aan een plan van aanpak.” In oktober volgt een update van de voortgang van de maatregelen. Meer lezen: Ocycodon gevaarlijk? Vier vragen en antwoorden   Artikel FarmaMagazine: Gevaren van oxycodon worden onderschat Bronnen: RTL Nieuws,...

Lees Verder
Onderzoek Zorginstituut naar maculadegeneratie
sep09

Onderzoek Zorginstituut naar maculadegeneratie

Ruim 1,3 miljoen mensen van 55 jaar en ouder hebben maculadegeneratie. Een ingrijpende oogaandoening die grote invloed heeft op het dagelijks leven. Het kan leiden tot ernstige slechtziendheid. Het aantal mensen met deze oogziekte zal de komende 20 jaar toenemen. Zorginstituut Nederland onderzoekt hoe de zorg voor deze patiëntengroep kan worden verbeterd. Het onderzoek naar maculadegeneratie is één van de twee projecten binnen het programma Zinnige Zorg over oogziekten. Het andere onderzoek richt zich op de zorg voor mensen met staar. Hoge kosten Maculadegeneratie is een veelvoorkomende, voor patiënten ingrijpende aandoening met aanzienlijke kosten. De gedeclareerde kosten voor zorg bedroegen in 2016 in totaal 156 miljoen euro. Daarvan werd 40 miljoen euro uitgegeven aan veelal dure intramurale geneesmiddelen. Binnen de oogheelkunde stond de diagnosegroep ‘macula’ op basis van gedeclareerde zorgkosten in 2016 op de tweede plaats. Er zijn voldoende richtlijnen en praktijkdata beschikbaar om theorie en praktijk te vergelijken en het zorgtraject verder te onderzoeken. Tevens zijn er aanwijzingen dat de zorg voor deze patiënten nog beter kan. Vroege diagnostiek Het onderzoek dat het Zorginstituut samen met de zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en verzekeraars start, focust zich onder meer op de diagnostiek. Hoe eerder bekend is of iemand maculadegeneratie heeft, hoe eerder de behandeling kan starten. Slechtziendheid wordt daardoor mogelijk vertraagd. Verbeteren zorgtraject Patiëntenorganisaties, zorgprofessionals en het Zorginstituut denken dat er mogelijkheden zijn om de diagnosestelling en behandeling van maculadegeneratie te verbeteren. Bij het verdiepend ‘Zinnige Zorg’-onderzoek dat het Zorginstituut nu start, zijn ook de zorgverzekeraars betrokken. Aandacht voor het zorgtraject voor mensen met maculadegeneratie is nodig. Mensen die maculadegeneratie krijgen, zien geen details meer of kunnen geen gezichten meer herkennen. Het verbeteren van het zorgtraject is daarom zeer waardevol voor een grote groep mensen. Meer informatie Het onderzoek moet volgend jaar zijn afgerond. De uitkomsten worden het aangeboden aan de minister van Medische Zorg en Sport.   Zie ook het rapport: Screeningsfase Ziekten van het...

Lees Verder
Thuismedicatie in ziekenhuis voorkomt verspilling
sep03

Thuismedicatie in ziekenhuis voorkomt verspilling

Iedereen kent het gegeven. Patiënten die voor ziekenhuisopname al medicijnen gebruiken, krijgen in het ziekenhuis dezelfde geneesmiddelen opnieuw voorgeschreven. De oude pillen moeten zij thuislaten. Verlaat een patiënt het ziekenhuis, dan worden de resterende medicijnen op dit moment nog vernietigd. Deze mogen niet worden hergebruikt. Als patiënten hun medicijnen die ze thuis gebruiken, in het ziekenhuis ook nemen, levert dat een besparing op van zo’n 300 miljoen, zo blijkt uit onderzoek van hetRadboudumc. Je eigen, vertrouwde medicatie gebruiken in het ziekenhuis. Veel patiënten willen dat, maar het gebeurt dus niet. Momenteel is het zo dat patiënten, zodra zij in het ziekenhuis behandeld worden, geen gebruik meer kunnen maken van de medicijnen die zij al in huis hebben. In plaats daarvan moeten patiënten worden ‘omgezet’ naar vervangende medicijnen die via het ziekenhuis verstrekt worden. Forse besparing Wanneer ‘doorslikken’ wettelijk mogelijk wordt gemaakt, kunnen patiënten de eigen medicatie blijven gebruiken. Het Radboudumc doet hier onderzoek naar. Volgens de onderzoekers kan dat de verspilling van medicijnen in het ziekenhuis omlaag brengen met zo’n liefst 40%. Dit levert niet alleen voordelen op voor patiënten en zorgverleners, maar kan de maatschappij ook 300 miljoen euro besparen. Gezamenlijke aanpak Zorgverzekeraars Nederland vindt dit een interessant gegeven. “Medicijnverspilling is ook zorgverzekeraars een doorn in het oog”, aldus Petra van Holst, algemeen directeur ZN. “Het onderzoek van Radboudumc laat zien dat er nog een wereld te winnen is, wij gaan daarom graag in gesprek met de onderzoekers. Er is een gezamenlijke aanpak tegen de verspilling van medicijnen nodig.” Lees hier het artikel van De Gelderlander over het onderzoek van het Radboudumc. Bronnen: De Gelderlander en...

Lees Verder
Stijging uitgaven farmaceutische zorg slechts één procent
sep03

Stijging uitgaven farmaceutische zorg slechts één procent

De uitgaven aan de farmaceutische zorg via openbare apothekers in het basispakket zijn in 2018 gestegen met slechts 1,1 procent. Als het dure middel Orkambi buiten beschouwing wordt gelaten, is er zelfs sprake van een geringe daling ten opzichte van 2017. In totaal is € 47 miljoen meer uitgegeven en bedragen in 2018 de totale uitgaven € 4438 miljoen. Die zeer beperkte stijging is opnieuw een behoorlijke meevaller voor de rijksbegroting. Er blijkt vooral een minimale toename van het geneesmiddelengebruik. Opvallend, gezien de toenemende vergrijzing. Uitgedrukt in standaarddagdoseringen (ddd) steeg het gebruik met een half procent, veel minder dan in de jaren daarvoor. Gezien het feit dat de bevolking in 2018 eveneens is toegenomen met een half procent, is het gebruik van geneesmiddelen per persoon dus vrijwel gelijk gebleven. Orkambi De meeste openbaar apothekers zullen een toename van de uitgaven niet zonder meer herkennen in de omzetontwikkeling van hun eigen apotheek, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK) in haar berichtgeving. Dat komt omdat de volledige stijging van de uitgaven kan worden toegerekend aan het naar verhouding dure Orkambi. Er is maar een gering aantal apotheken die dit middel verstrekt. Als dit taaislijmziektemiddel, dat pas in het najaar van 2018 is toegelaten tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (gvs), buiten beschouwing wordt gelaten, is zelfs sprake van een beperkte uitgavendaling. Overigens worden de werkelijke uitgaven aan Orkambi, net als die voor een aantal andere dure, intra- en extramurale geneesmiddelen, niet openbaar gemaakt. Dalers en stijgers Het laxeermiddel Macrogol kent de meeste gebruikers, namelijk 1,2 miljoen mensen. De grootste stijger van 2018 was met 7,3 procent colecalciferol (vitamine D3), ter preventie van botontkalking. De grootste daler met bijna 10 procent minder gebruikers is het maagzuurremmer omeprazol. Het zal niemand verbazen: in 2018 steeg opnieuw het aandeel van generieke middelen. Bijna 78 procent van alle verstrekkingen door openbare apotheken van receptplichtige geneesmiddelen uit het basispakket, betrof een generiek middel. In 2017 was dat ruim 75 procent. De kosten van een maand behandelen met een generiek middel namen toe van € 2,66 in 2017 naar € 2,88 in 2018. Bijna 2000 openbare apotheken Per januari 2019 zijn er in ons land 1996 openbare apotheken gevestigd. Daarvan is 92% verbonden aan een keten of een formule. In 2018 zijn er 34 apotheken nieuwgevestigd en 27 hebben de deuren gesloten. In totaal zijn er dus 7 apotheken meer dan een jaar geleden. In 2018 studeerden 193 apothekers af. Er blijkt momenteel veel belangstelling te bestaan voor de studie. Het aantal eerstejaarsstudenten is met 658 namelijk het hoogste in de afgelopen tien jaar. Data en feiten Deze en tal van andere actuele ontwikkelingen binnen de openbare farmacie staan in...

Lees Verder
Zorgpad Inhalatiemedicatie uitgebracht
aug30

Zorgpad Inhalatiemedicatie uitgebracht

Ruim een miljoen mensen in Nederland heeft astma of COPD. Toediening van medicamenten via inhalatie is de belangrijkste vorm van medicamenteuze behandeling bij deze patiënten. Het beheersen van de juiste inhalatietechniek met een inhalator is echter niet eenvoudig. De Longalliantie Nederland (LAN) heeft het Zorgpad Inhalatiemedicatie ontwikkeld om het goed gebruik en de therapietrouw van inhalatiemedicatie te versterken. In het zorgpad zijn de stappen uitgewerkt voor het gebruik van inhalatiemedicatie bij nieuwe en bestaande patiënten. Bij de keuze van de juiste medicatie moet men rekening houden met specifieke kenmerken van de patiënt. Oudere patiënten maken meer fouten bij het inhaleren, evenals patiënten met ernstiger obstructie en patiënten met een lager opleidingsniveau en/of lagere cognitieve vaardigheden Van groot belang is een adequate diagnosestelling. Bij de start van een inhalatietherapie moet de juiste inhalator worden gekozen waarmee de patiënt goed overweg kan. De patiënt moet het doel van de medicamenteuze therapie begrijpen. De inhalatie-instructie dient vaak te worden herhaald en gecontroleerd. Een goed begin is het halve werk. Ook de samenwerking tussen betrokken zorgverleners is van groot belang. Inhoud Zorgpad Het Zorgpad kent een aantal stappen, die essentieel zijn voor de patiënt om de ziekte onder controle te krijgen. Dat zijn: Diagnose stellen Diagnose uitleggen Bepalen behandeldoelen en opstellen individueel zorgplan Voorschrijven Instructie Uitgifte van inhalator en medicatie Vervolg van behandeling (follow up) In het Zorgpad Inhalatiemedicatie vindt u een uitgebreide toelichting op alle stappen. Bron:...

Lees Verder
Inzet van zorgprofessionals gevraagd bij stoppen met roken
aug28

Inzet van zorgprofessionals gevraagd bij stoppen met roken

Wilt u uw patiënten ondersteunen in hun pogingen om te stoppen met roken? Bestel dan materialen om de jaarlijkse campagne Stoptober onder de aandacht te brengen. Of wilt u juist de zorg bij stoppen met roken optimaliseren? Neem dan deel aan de CONNECT-studie van het Trimbos-instituut en het Leids Universitair Medisch Centrum, in samenwerking met het IVM. Deelnemende FTO-groepen krijgen ondersteuning. Roken wordt steeds minder ‘gewoon’. In 2001 telde ons land zo’n 4,5 miljoen rokers. Dat aantal is fors afgenomen, maar nog steeds zijn er in Nederland zo’n 3,1 miljoen rokers. Daarvan rookt 465.000 mensen dagelijks meer dan 20 sigaretten. Veel stoppogingen tevergeefs Steeds meer mensen willen af van hun rookverslaving. Vorig jaar deed 37 procent een stoppoging. Vier jaar eerder was dit 34 procent, aldus cijfers van het Trimbos Instituut. Stoppen met roken valt echter niet mee. Onderzoek toont aan dat slechts 5 procent het voor elkaar krijgt op eigen kracht te breken met deze verslaving. Met behulp van een antirookcursus lukt het 20 tot 30 procent. De zorgverzekeraars vergoeden alleen cursussen en hulpmiddelen opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen Met Roken. Behandelaar en verslaafde moeten minimaal vier paar contact hebben. De befaamde Allen Carr-methode staat overigens (nog?) niet in het kwaliteitsregister, hoewel deze volgens onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen zeker bewezen effectief is.  Stoptober Zorgprofessionals spelen een zeer belangrijke rol in het besluit om te breken met sigaretten. Zij kunnen rokers bewust maken van de noodzaak om te stoppen met roken en ze kunnen daarbij ondersteuning bieden. De jaarlijkse campagne Stoptober helpt daarbij. Op 6 september 2019 is de aftrap van de campagne Stoptober. Zorgprofessionals kunnen zich nu reeds toerusten, om Stoptober in september bij hun patiënten onder de aandacht te brengen. Zo kunnen ze gratis posters, flysers en visitekaartjes bestellen via de webwinkel van het Trimbos-instituut. Doe het snel, want op = op. CONNECT-studie Of wilt u juist de zorg bij stoppen met roken verder optimaliseren? Neem dan deel aan de CONNECT-studie van het Trimbos-instituut en het Leids Universitair Medisch Centrum, in samenwerking met het IVM. Deelnemende FTO-groepen krijgen ondersteuning van een adviseur van het IVM. Ook kunnen zij gebruik maken van een gratis trainingsaanbod. Aanmelden kan...

Lees Verder
Wel of geen preventieve polypil voor 50-plussers tegen hart- en vaatziekten?
aug26

Wel of geen preventieve polypil voor 50-plussers tegen hart- en vaatziekten?

Wie elke dag een combinatiepil slikt met cholesterolverlagende en bloeddrukverlagende middelen en daarnaast aspirine, heeft veel minder kans op hart- en vaatziekten. Althans: dat heeft onderzoek in Iran aangetoond onder gezonde 50-plussers. Het is de eerste studie naar zo’n combinatiepil die een grote groep mensen lang genoeg heeft gevolgd om het effect te kunnen beoordelen. Er is nu discussie gaande wat te doen met de uitkomsten voor ons land. Alle 50-plussers dagelijks een pil laten slikken om hart- en vaatziekten te voorkomen, is omstreden. De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd in The Lancet. Rick Grobbee, hoogleraar klinische epidemiologie UMC Utrecht noemt de bevindingen ‘zeer indrukwekkend en solide’. “Bij de deelnemers die de pil echt elke dag slikten (80 procent) nam het aantal hart- en vaatziekten met ruim de helft af.” Risico op medicalisering Hoogleraar cardiologie Radboudumc reageert anders. “In Iran en veel andere landen is de toegankelijkheid tot medicatie lager dan in de westerse wereld”, zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal. “Voor deze landen is de polypil een enorme stap vooruit, maar als je zoals wij die stap al hebt gemaakt, denk ik dat je moet gaan finetunen op de individuele patiënt.” De Hartstichting laat weten geen voorstander te zijn van het preventief voorschrijven van de polypil aan gezonde mensen. “Medicalisering ligt dan op de loer”, zegt epidemioloog en beleidsadviseur Ineke van Dis. Bovendien neemt de pil de oorzaken van een verhoogd risico niet weg: “Het kan een vrijbrief zijn om ongezond te blijven leven.” Dat laatste is een vergezocht argument: uiteraard kan geen enkel geneesmiddel het belang van een gezonde leefstijl vervangen. Preventief slikken Grobbee wijst op het feit dat lang niet alle hart- en vaatziekten met een verkeerde leefstijl te maken hebben. ‘Het is een moreel argument. Overgewicht proberen we ook preventief te bestrijden terwijl mensen dat zelf kunnen oplossen.’ Hij denkt dat de pil vooral relevant kan zijn voor de 1,3 miljoen Nederlanders die reeds medicijnen gebruiken tegen hoge bloeddruk en hoog cholesterolgehalte. Bij elke pil die patiënten extra moeten slikken, daalt de therapietrouw. Een combinatiepil kan de therapietrouw ten goede komen. Discussie op scherp Kortom: de uitkomsten van het onderzoek zetten de discussie op scherp over de vraag of gezonde mensen vanaf een bepaalde leeftijd preventief medicijnen moeten slikken. Of is het gegeven dat alle medicijnen bijwerkingen hebben, voldoende om daarvan af te zien? Ook op sociale media komen alle argumenten aan bod. Voor de kosten hoeven we het in ieder geval niet te laten. Alle afzonderlijke medicijnen uit de viercomponentenpil zijn van het patent af en daardoor goedkoop. Bronnen: Volkskrant en...

Lees Verder
Duidelijkheid over voorwaarden voor collegiale doorlevering
aug23

Duidelijkheid over voorwaarden voor collegiale doorlevering

Er is sprake van collegiaal doorleveren, indien een apotheker een ongeregistreerd geneesmiddel in de vorm van een eigen bereiding aflevert (“doorlevert”) aan een andere apotheker. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een circulaire uitgegeven. Daarin staat onder welke voorwaarden de inspectie niet handhavend zal optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers. Deze is van kracht van 22 augustus 2019 t/m 21 augustus 2022. Steeds vaker worden benodigde bereidingen voor individuele patiënten van een apotheek uitbesteed aan collega-apothekers, die zich gespecialiseerd hebben in apotheekbereidingen. Zij bereiden het geneesmiddel en leveren vervolgens aan de vragende apotheek. Dit is echter in strijd met de wet en de Europese richtlijn. Immers, de hoofdregel is dat het verboden is geneesmiddelen te vervaardigen en in de handel te brengen zonder de vereiste vergunningen. Met als wettelijke uitzondering de kleinschalige bereiding van een apotheek voor eigen patiënten. Maar…. in het geval van collegiaal doorleveren gaat het niet om eigen patiënten, maar om die van een collega-apotheker. Behoeftevoorziening Hoe strikt moet je dan zijn? Collegiaal doorleveren voorziet in een behoefte, zeker nu er minder apotheken nog zelf bereiden. Daarnaast is een gespecialiseerde bereidingsapotheek beter in staat een farmaceutisch verantwoord product af te leveren dan bij incidentele door een individuele apotheek. Grootschaliger aanpak Inspectie en VWS hebben in 2007 reeds criteria opgesteld onder welke de inspectie niet handhavend zou optreden bij collegiaal doorleveren. Echter: doorleverende apotheken zijn een groter aantal producten op industriële wijze gaan bereiden en afleveren. Zonder dat dit structureel leidt tot ingediende registratiedossiers bij het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG). En dat was niet de bedoeling. Mocht er onverhoopt iets mis gaat bij de productie van een dergelijk middel, worden grotere groepen patiënten hiermee geconfronteerd. Daarom is er in 2016 een circulaire uitgebracht met een aantal voorwaarden. Gedragslijn Deze maand is die circulaire herzien. Er is dus nu een nieuwe gedragslijn voor het doorleveren van geneesmiddelbereidingen met vijf voorwaarden. Het uitgangspunt van die gedragsregel is: collegiaal doorleveren is alleen toegestaan wanneer er geen geregistreerde adequate alternatieven beschikbaar zijn. De vijf voorwaarden zijn: 1.  Iedere apotheek die een eigen bereiding doorlevert – ongeacht de schaalgrootte – meldt dit binnen vijf werkdagen na eerste doorlevering bij de G-Standaard van het bedrijf Z-index. 2. Voor iedere doorgeleverde bereiding moet een productdossier voorhanden te zijn bij de bereidende apotheek. 3. De bereidende apotheek dient te voldoen aan Good Manufacturing Practice (GMP). 4. Eventuele bijwerkingen van een doorgeleverde bereiding moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Bijwerkingencentrum Lareb. 5. Reclame voor doorgeleverde bereidingen is niet toegestaan. Alle voorwaarden zijn verder uitgewerkt in 5 annexen. Meer informatie Alleen onder deze voorwaarden zijn doorleveringen...

Lees Verder