Subsidieaanvragen mogelijk in het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma
jul11

Subsidieaanvragen mogelijk in het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma

Het Goed Gebruik Geneesmiddelen programma van ZonMw (GGG-programma) richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Het doel van het programma is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. De Open Ronde 9 is geopend voor subsidieaanvragen. De deadline daarvoor is op 17 september a.s. om 14.00 uur. Bij Open Ronde 9 is er ook dit jaar weer financiering voor projecten waarin complexe interventies centraal staan. Voor subsidieaanvragen binnen deze ronde geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk met betrekking tot het goed gebruik van geneesmiddelen het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn. Hierbij gelden geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. Open ronde 9 bestaat uit twee gedeelten: Onderdeel A en Onderdeel B. Onderdeel A Onderdeel A is bestemd voor reguliere open ronde projecten. Voor dit onderdeel is 5 miljoen euro beschikbaar. Deze projecten hebben tot doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Dit kan op het niveau van het geneesmiddel. Het kan bijvoorbeeld gaan om het gebruik van een geneesmiddel voor de indicatie waarvoor het geregistreerd is. Of voor groepen die buiten het kader van de registratie vallen. Of het project heeft tot doel een bijdrage te leveren op het niveau van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Onderdeel B Onderdeel B betreft projecten die voldoen aan de criteria van onderdeel A, maar waarin complexe interventies centraal staan. Voor dit onderdeel is 2 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om interventies die uit meerdere op elkaar ingrijpende componenten bestaat, waarbij het niet noodzakelijkerwijs op voorhand duidelijk is welke van de componenten specifiek voor het gewenste effect zorgen. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie van een schriftelijke keuzehulp en een gespreksmethode die uit meerdere stappen bestaat, die samen als doel hebben om tot een gezamenlijke beslissing te komen over gebruik van een specifiek geneesmiddel. Of aan ontslagbegeleiding in het ziekenhuis, gecombineerd met de informatieoverdracht naar de zorgverleners in de eerste lijn, en begeleiding bij het medicatiegebruik na ontslag. Bij de interventie zijn diverse disciplines / zorgverleners betrokken, die bij voorkeur werkzaam zijn in verschillende settingen van het zorglandschap. Dit type onderzoek vindt voornamelijk plaats in diverse settingen, zoals eerste lijn, ziekenhuis en verpleeghuis en deels over settingen heen (ketenzorg). Binnen projecten in onderdeel B is nadrukkelijk ruimte voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast is er ruimte voor deelprojecten die gericht zijn op de optimalisatie van de interventie. Thema’s die zich lenen voor dergelijke complexe interventies zijn bijvoorbeeld polyfarmacie, therapietrouw, stoppen / afbouwen van medicatie of medicatieoverdracht. Meer informatie Zie alle informatie, voorwaarden, wijze van aanvraag indienen enz. op de site van...

Lees Verder
Campagne over wisselwerking tussen medicijnen en kruidenproducten
jul09

Campagne over wisselwerking tussen medicijnen en kruidenproducten

Kruiden kunnen invloed hebben op de werking van medicijnen. Niet alle medicijngebruikers en zorgverleners zijn zich hiervan voldoende bewust. Daarom is het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gestart met de campagne ‘Weet wat je slikt’. Daarin vraagt het CBG aandacht voor het gebruik van medicijnen in combinatie met kruidenproducten. Artsen en apothekers kunnen meewerken aan deze campagne, bijvoorbeeld door de animatie te vertonen op het wachtkamerscherm. Het CBG beoordeelt de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid van kruidengeneesmiddelen. Kruidensupplementen worden niet beoordeeld door het CBG.  Deze vallen namelijk onder de warenwet. Informatie op website en animatievideo De risico’s op wisselwerking gelden niet voor de kruiden die in de keuken worden gebruikt bij het bereiden van voedsel, maar voor de kruiden in hoge concentraties, bijvoorbeeld in een capsule. Met onder andere informatie op de website en een animatievideo over de wisselwerking met kruiden, wil het CBG het bewustzijn vergroten over de risico’s. Tien veelgebruikte kruidenproducten De medicijnautoriteit deed, volgend op eerder onderzoek van het RIVM, onderzoek naar de wisselwerking tussen de tien kruiden en diverse medicatie. Variërend van maagzuurremmers tot hartmedicatie. Op basis van de uitkomsten is informatie opgesteld over de 10 veelgebruikte kruidenproducten. Het CBG zal in de toekomst de lijst verder uitbreiden. Niet altijd onschuldig CBG-voorzitter prof. dr. Ton de Boer is blij met de nieuwe campagne: “Kruiden lijken misschien onschuldig, maar zijn dat niet altijd. De combinatie van medicijnen en kruidenproducten is soms gevaarlijk. Het is daarom belangrijk dat medicijngebruikers weten wat de risico’s zijn en dat ze altijd hun zorgverlener informeren. Deze nieuwe campagne moet daarbij helpen.” Zorgverlener: meedoen? Artsen, apothekers en andere betrokkenen kunnen contact opnemen met de communicatieafdeling van het CBG als zij mee willen doen met de campagne en/of de animatie ook in de wachtkamer willen laten zien. Dit is...

Lees Verder
Huisartsen: sta open voor OPEN
jul09

Huisartsen: sta open voor OPEN

Per 1 juli 2020 moeten huisartsen hun patiënten online inzage kunnen geven. Daarbij gaat het om onder andere medicatie, episodes, contra-indicatie en overgevoeligheden. Een wettelijke verplichting met veel gevolgen op het gebied van ICT. Het programma OPEN is in het leven geroepen om huisartsen zoveel mogelijk ondersteunen bij de implementatie van online inzage. Daarbij is het mogelijk om eenmalig een tarief te declareren. De NZa heeft dit tarief vastgesteld op €2,83 per ingeschreven patiënt. Dit wordt verstrekt als opslag op het inschrijftarief. De huisarts hoeft alleen een verklaring van deelname invullen en te verstrekken aan de regionale coalitie. Ook huisartsen met gemoedsbezwaarden kunnen het tarief declareren, maar dan als opslag bij het consulttarief gemoedsbezwaarden. Het tarief wordt jaarlijks geïndexeerd. Voorwaarden Uiteraard zijn aan het eenmalige tarief voorwaarden verbonden. Huisartsen kunnen het tarief declareren als ze aan de volgende punten voldoen: Deelname aan een regionale OPEN-coalitie;Deelname aan de scholing (basismodule) die de regionale coalitie zal aanbieden over het implementeren van online inzage;Patiënten zijn geïnformeerd op welke wijze de eigen gezondheidsgegevens elektronisch kunnen worden ingezien (vanuit OPEN worden hiervoor materialen verstrekt);Het HIS functioneert conform de richtlijn ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’ (vanuit OPEN wordt gezorgd dat de HIS-leveranciers de benodigde aanpassingen doen). Praktische ondersteuning Het programma OPEN maakt afspraken met HIS-leveranciers over het ontsluiten van gegevens, zodat een huisarts niet zelf hoeft met de techniek aan de slag hoeft. Ook biedt OPEN praktische ondersteuning aan  huisartsen(organisaties). Onder andere door scholing en hulp bij het plannen en invoeren van ICT-aanpassingen. SubsidieregelingBegin juni is de subsidieregeling van VWS voor OPEN ingegaan. Dat betekent dat speciale regionale coalities van huisartsen van start kunnen. Meestal bestaan deze uit een samenwerking tussen huisartsenkring, zorggroep en/of koepel van gezondheidscentra. Per regio kan de samenstelling verschillen. De regionale coalities zorgen ervoor dat de huisartsenpraktijken in hun regio online inzage van medische gegevens kunnen bieden aan patiënten. Er is een OPEN-startpakket om de samenwerkingsverbanden op weg te helpen. Daarin staat alle benodigde informatie om aan de sslag te kunnen gaan. Deelname aan coalitie Huisartsen kunnen zich bij zo’n coalitie aansluiten Op dit moment worden de regionale coalities gevormd. Via de LHV en de coalities vernemen huisartsen wanneer ze zich kunt aanmelden voor deelname. Vragen of meer informatie Bij vragen kunt u zich wenden tot het programmabureau, per mail info@open-eerstelijn.nl Bronnen: LHV en...

Lees Verder
Samen met PharmaPartners, privacy goed voor elkaar
jul01

Samen met PharmaPartners, privacy goed voor elkaar

Als zorgverlener legt u medische persoonsgegevens van uw patiënten vast in een dossier en wisselt u deze gegevens uit met andere zorgverleners. De rechten van patiënten en uw plichten als zorgverlener zijn o.a. wettelijk vastgelegd in Europese privacywetgeving. Om hieraan te voldoen is het van groot belang dat u duidelijke afspraken maakt met uw ICT-leverancier en de zorgverleners waarmee u samenwerkt. Samen hebben we privacy goed voor elkaar! Voor PharmaPartners is het voldoen aan wet- en regelgeving onderdeel van de basishygiëne, die hoort bij zowel de software als de communicatie naar onze klanten. Het is een doorlopend proces waar we continu veel tijd en aandacht aan besteden. Met deze informatiecampagnewillen wij de onduidelijkheid wegnemenrond de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG), het clustermodel en uw verplichtingen. Ons doel is dat onze klanten voldoen en blijven voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. We willen u met deze campagne activeren tot het maken van noodzakelijke afspraken binnen uw samenwerkingsverband. Meer informatie: https://www.pharmapartners.nl/privacygoedvoorelkaar/. Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met...

Lees Verder
Begrijpelijk handboek over COPD
jul01

Begrijpelijk handboek over COPD

Er is een nieuw handboek over COPD uitgebracht , specifiek voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Voor huisartsen en praktijkondersteuners is dit handboek en de bijbehorende gesprekskaart op verschillende manieren in te zetten. Zowel voor, tijdens als na het consult met de patiënt. Een handreiking biedt voorbeelden van het gebruik. Het handboek: ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen?’ is speciaal ontwikkeld voor COPD-patiënten die moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over hun ziekte en gezondheid. Daarom bevat het ook veel illustraties die de tekst helder toelichten. Daarnaast is er ruimte voor eigen aantekeningen van de patiënt. Zelfmanagement Zelfmanagement is ontzettend belangrijk voor longpatiënten, en dat klinkt voor de hand liggend. Maar juist voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is dat een probleem en juist bij deze ziekte gaat het om een aanzienlijke groep. Het handboek biedt een eenvoudige en beeldende uitleg over COPD en hoe om te gaan met de ziekte. Dit boek is bedoeld voor de patiënt zelf. De gesprekskaart is ontworpen voor zorgverleners om met de patiënten in gesprek te gaan over de aandoening in combinatie met het handboek. Ook is er een handleiding voor zorgverleners hoe om te gaan met het handboek en de gesprekskaart. Drie delen De gesprekskaart en het handboek ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen?’ zijn speciaal ontwikkeld voor mensen met COPD én beperkte gezondheidsvaardigheden, zoals laaggeletterden, migranten, ouderen en lager opgeleiden. Het boek is ingedeeld in drie delen. Deel 1 Wat is COPD? Alles over deze longziekte. Deel 2 Wat de patiënt zelf kan doen. Deel 3 Informatie over de professionals die zijn betrokken bij COPD-zorg Gratis bestellen of downloaden U kunt het handboek ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen?’ gratis bestellen bij Pharos. Bij de bestelling worden de handleiding en de gesprekskaart meegeleverd. Indien gewenst kunt u het geheel ook downloaden. Bronnen: NHG en...

Lees Verder
Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen stopt
jul01

Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen stopt

Vektis en ZN hebben besloten per 1 juli 2019 te stoppen met de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen. Daarop was sinds 2012 informatie beschikbaar over het voorschrijven van medicatie door huisartsen. Circa 3.500 huisartsen en de zorgverzekeraars maken op dit moment gebruik van de informatie uit deze Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen. De gegevens zijn beschikbaar dankzij een intensieve samenwerking tussen het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Vektis, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Redenen Er worden twee redenen genoemd voor het beëindigen van de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen. Deze zijn: De betrokken partijen hebben ervoor gekozen niet te investeren in de huidige infrastructuur waarop de monitor draait. Daardoor kan Vektis een goede werking ervan niet meer garanderen. Vanwege de aangescherpte privacywetgeving is op dit moment niet helder in hoeverre het mogelijk blijft om nieuwe indicatoren te ontwikkelen en bestaande indicatoren te valideren. Dat willen de betrokken partijen eerst onderzoeken. Op zoek naar mogelijk alternatief Het IVM onderzoekt intussen of er een alternatief voor de monitor kan worden ontwikkeld, waarmee inzicht in het voorschrijfgedrag van huisartsen kan worden verkregen. Het IVM wil dat bijvoorbeeld doen voor de verschillen in voorschrijven van nieuwe medicijnen en van opioïden in de eerste lijn en mogelijkheden om hierop te interveniëren. Het IVM wil hierover onder meer rapporteren in zijn FTO-materiaal en in zijn zeswekelijkse audiovisuele medicijnjournaals. Volg voor deze en andere zaken de website van het IVM. Bron:...

Lees Verder
Vergoeding voor apotheekbereidingen in basispakket
jun24

Vergoeding voor apotheekbereidingen in basispakket

In 2020 krijgt het basispakket van de zorgverzekering een aantal nieuwe dekkingen. Er komt een logeervergoeding voor mensen die een aantal aaneengesloten dagen worden behandeld zonder ziekenhuisopname. Zorg verleend door de specialist ouderengeneeskunde of een arts verstandelijk gehandicapten valt per 1 januari a.s. onder de basisverzekering. En onder bepaalde omstandigheden is vergoeding voor apotheekbereidingen mogelijk in de basisverzekering. Minister Bruins van Volksgezondheid maakte eind mei de nieuwe wijzigingen bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder werd al duidelijk dat het eigen risico volgend jaar gelijk blijft namelijk 385 euro. LogeervergoedingDe logeervergoeding is voor patiënten die gedurende een langere periode zich iedere dag in het ziekenhuis moeten melden, bijvoorbeeld voor bestraling tegen kanker. Per nacht vergoedt de zorgverzekeraar 75 euro vanuit de basisverzekering, mits er sprake is van drie aaneengesloten dagen. De logeervergoeding komt in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. Ouderen en verstandelijk gehandicapten De zorg aan ouderen door een specialist ouderengeneeskunde en de zorg aan verstandelijk gehandicapten door een arts voor gehandicapten valt aankomend jaar onder het basispakket. Het doel van deze verandering is dat deze doelgroepen langer thuis kunnen blijven wonen, terwijl de druk op de huisarts en wijkverpleegkundige vermindert. NIPTDe Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) blijft in 2020 ook gedekt middels een subsidieregeling met een eigen bijdrage van 175 euro. Apotheekbereiding Over vergoeding van apotheekbereiding schrijft Bruins: Er zijn twee situaties waarin ik het wenselijk vind dat een apotheekbereiding wél kan worden vergoed, terwijl het geregistreerde geneesmiddel níet wordt vergoed. Ik wil daarom aan het Bzv een grondslag toevoegen om in deze twee situaties de vergoeding van de apotheekbereiding bij ministeriële regeling mogelijk te maken. 1. De eerste situatie is wanneer over een geregistreerd geneesmiddel nog geen besluit is genomen over de opname in het GVS. Het komt voor dat een apotheekbereiding al beschikbaar is voordat het geneesmiddel wordt geregistreerd. Na het moment van registratie duurt het doorgaans enige tijd….. Ik vind dat in die periode de vergoeding ten laste van de zorgverzekering van de bestaande behandeling met apotheekbereidingen mogelijk moet zijn. Ik zal de Regeling zorgverzekering (Rzv) hier in lijn mee brengen. 2. De tweede situatie is dat een geregistreerd geneesmiddel na prijsonderhandelingen niet wordt opgenomen in het GVS wegens een ongunstige kosteneffectiviteit of budgetimpact. In deze situatie zou de vergoeding van de apotheekbereiding mogelijk moeten zijn, omdat daarmee een geneesmiddel toch vergoed kan worden. Maar uiteraard alleen als de apotheekbereiding wél een acceptabele prijs heeft. Dit wordt mede op basis van informatie van het Zorginstituut beoordeeld. In beide situaties moet rekening worden gehouden met de reikwijdte van de apothekersvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995. Doet zich een van de situaties voor waarin het een...

Lees Verder
Vertrouwen
jun23

Vertrouwen

Heb jij er een beetje vertrouwen in, Bas? Heel Nederland heeft er in ieder geval vertrouwen in als we de cijfers mogen geloven. Vertrouwen is de basis, Niels. Maar dan moeten we er wel allemaal in geloven. Massaal de schouders eronder. Wat dat betreft zet ik in op die Hiddema. Die is onnavolgbaar over de flanken. Vooral over rechts. Als die de aanval opzet is er geen houden meer aan. Laat iedereen achter zich. Zou wat zijn, de Oranje-leeuwinnen wereldkampioen voetbal! Ik doel natuurlijk niet op het WK-voetbal voor vrouwen, Bas. Maar op het vertrouwen dat Nederlanders hebben in medicijnen en zorgverleners. Volgens onderzoeksbureau Nivel geven wij medicijnen het rapportcijfer 7,9. Slechts 3 procent zegt onvoldoende vertrouwen in medicijnen te hebben. En dan geloven we de zorgverleners op de blauwe ogen: bijna 90 procent heeft vertrouwen in de informatie van de apothekers, bijna 100 procent in die van de huisarts. Terwijl huisartsen en apothekers ons een ander beeld schetsen van de praktijk, Bas. Dagelijks moeten zij patiënten teleurstellen. ‘Helaas, wij kunnen ook deze keer uw geneesmiddel niet leveren. Probeer het volgende week nog maar een keer.’ ‘Deze keer is uw pil niet rood maar blauw. Maar werkt wel hetzelfde hoor.’ Met als gevolg geschreeuw aan de balie en in de spreekruimte, en gefrustreerde patiënten, aldus de zorgverleners zelf. Sterker nog, ook in het ziekenhuis verliest de patiënt het vertrouwen in de zorgverlener en in de zorg, Niels. Het ziekenhuis heeft veel last van grote tekorten aan geneesmiddelen. Het aantal geneesmiddelen dat niet verkrijgbaar is neemt explosief toe. Dan gaat het zelfs om paracetamol. Paracetamol! Gerard Hugenholtz, voorzitter van de club van ziekenhuisapothekers, stelt in het interview in deze zomereditie. “We merken dat patiënten het vertrouwen verliezen in de zorg en de zorgverlener. Inmiddels is het maatschappelijk onverantwoord hoe vaak wij patiënten op een ander medicijn moeten zetten.” Een opvallend verschil tussen de praktijk van de zorgverleners en de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, Bas. Wie moeten we nu geloven? Of moeten we de conclusie trekken dat de rek er bij de farmaceutische zorgverleners uit is maar dat de Nederlandse patiënt wel tegen een stootje kan en de tekorten en het wisselen van medicatie accepteert als een maatschappelijk gegeven? Tijd voor nog een onderzoek zou ik zo zeggen, Niels. Overigens, Bas, het is geen Hiddema, die speelt een heel andere wedstrijd, maar Vivianne Miedema die gaat...

Lees Verder
GINA gids voor moeilijk behandelbaar en ernstig astma verschenen
jun22

GINA gids voor moeilijk behandelbaar en ernstig astma verschenen

Zoals The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) zich sterk maakt voor de preventie en behandeling van obstructieve longziekten (vooral COPD), zo wijdt The Global Initiative for Asthma (GINA gids) zich aan astma met het doel de prevalentie, morbiditeit en mortaliteit van deze ziekte zoveel mogelijk te verminderen – wereldwijd. GINA gids heeft onlangs een nuttige en beknopte gids gepubliceerd over de diagnostiek en behandeling van moeilijk behandelbaar en ernstig astma bij adolescenten en volwassenen: GINA Difficult-to-treat & severe asthma in adolescent and adult patients – Diagnosis and management. In Nederland zijn er ruim 641.000 mensen met astma, een ziekte die wordt gekenmerkt door chronische ontsteking van de luchtwegen. Deze groep mensen omvat ook ongeveer 100.000 kinderen. De verwachting is dat het aantal mensen met astma in de komende jaren verder zal stijgen. Soorten astma Astma is niet één ziektebeeld. Men onderscheidt verschillende soorten astma, zoals allergisch astma, niet-allergisch eosinofiel astma, neutrofiel astma, astma bij ouderen en obees astma. Van alle mensen met astma heeft ongeveer 17% moeilijk behandelbaar astma en iets minder dan 4% ernstig astma. Bij ernstig astma kan na verloop van tijd blijvende vernauwing van de luchtwegen ontstaan, net zoals bij COPD. Overgewicht en obesitas zijn een belangrijk probleem bij ernstig astma. Gelukkig hebben veel mensen niet zo heel veel last van hun astma. Dit astma is dan – zoals dat heet – onder controle. Maar heeft iemand er regelmatig last van, dan spreekt men van astma dat gedeeltelijk onder controle is en als iemand veel last houdt van zijn of haar astma, dan gaat het om astma dat onvoldoende onder controle is. Bij moeilijk behandelbaar astma zijn er ondanks hoge doseringen medicatie, goede therapietrouw en een langdurige behandeling nog steeds klachten. Mensen met astma hebben klachten als piepen, kortademigheid, hoesten en een beklemmend gevoel op de borst. De klachten ontstaan vaak als reactie op bepaalde prikkels. Soms komen de klachten plotseling op en worden zij tijdens een astma-aanval snel erger. In de genoemde GINA-gids gebruikt men ook het concept van ‘controlled’ en ‘uncontrolled’ astma waarbij ‘uncontrolled’ astma is gedefinieerd als astma waarbij vaak symptomen aanwezig zijn of bronchusverwijdende medicatie moet worden gebruikt, activiteiten worden beperkt door de astma en de patiënten ’s nachts wakker worden door het astma; en/of regelmatig (twee of meer keren per jaar) exacerbaties optreden die oraal gebruik van corticosteroïden vergen of ernstige exacerbaties (een of meer keren per jaar) waarvoor opname in het ziekenhuis nodig is. Moeilijk behandelbaar (‘difficult to treat’) astma is onvoldoende onder controle ondanks behandeling met gemiddelde of hoge doseringen inhalatiecorticosteroïden met een bronchusverwijder of een onderhoudsdosering van orale corticosteroïden; of een dergelijke behandeling behoeft om...

Lees Verder
Pneumakokkenvaccinatie door huisartsen
jun21

Pneumakokkenvaccinatie door huisartsen

Nieuwe taken op het bordje van de huisarts is geen vanzelfsprekendheid, de werkdruk is al zo hoog. En vaccinatie is geen kerntaak van huisartsen en geen onderdeel van het basistakenpakket. Desondanks gaan huisartsen de pneumakokkenvaccinatie uitvoeren. Dit gebeurt op verzoek van het ministerie van VWS In de LHV-ledenraad is over het voorstel een levendige discussie gevoerd. Voor- en tegenstanders kregen nogmaals de ruimte om hun argumenten te delen. Stemming wees uit dat een meerderheid van de Ledenraad akkoord ging met het voorstel om de pneumokokkenvaccinatie door de huisarts te laten doen. Het feit dat de griepvaccinatie tegelijkertijd kan plaatsvinden met deze vaccinatie heeft bij de voorstemmers zeker een rol gespeeld. Terecht kunnen bij eigen huisarts Echter: de belangrijkste reden om in te stemmen is dat de patiënt straks laagdrempelig terecht kan bij zijn eigen huisarts. Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV: “Door de vaccinatie in de eigen vertrouwde huisartsenpraktijk aan te bieden, verlagen huisartsen de drempel voor kwetsbare patiënten.”  Eind 2020 start de uitvoering van de pneumokokkenvaccinatie, in eerste instantie voor een periode van drie jaar. Na twee jaar volgt een evaluatie. Nieuwe taken niet vanzelfsprekend Het is geen lichtvaardige keuze van de LHV om te besluiten dat huisartsen de pneumokokkenvaccinatie gaan uitvoeren. Ella Kalsbeek: ‘Natuurlijk staat voor alle huisartsen de zorg voor patiënten voorop, maar tegelijkertijd kunnen huisartsen niet alles. Het is belangrijk dat iedereen zich realiseert dat het nooit vanzelfsprekend is dat nieuwe taken op het bord van de huisarts komen. Net zoals nu, zullen we daarover steeds opnieuw discussie met huisartsen voeren, met de kerntaken als basis.’  Randvoorwaarden Het ministerie van VWS heeft al eerder aangeven in te stemmen met de door de LHV gestelde randvoorwaarden. De LHV gaat deze samen met onder andere het ministerie van VWS, het NHG en het RIVM de komende tijd gedetailleerd uitwerken. Bron:...

Lees Verder