Blog

Actie Patiëntenfederatie Nederland: ‘Stop de pillenchaos’

door | 07:52 in Actueel | ) reacties

Actie Patiëntenfederatie Nederland: ‘Stop de pillenchaos’

Patiëntenfederatie Nederland is gestart met de actie ‘Stop de pillenchaos’. Ze wil dat alle partijen zich verantwoordelijk voelen voor het tijdig en voldoende leveren van de juiste medicijnen voor de patiënt. En tegen een redelijke prijs. In een manifest spreekt ze alle partijen aan: van grondstoffenleverancier, via fabrikant en groothandel tot de apotheek. Evenals VWS, de Inspectie Gezondheid en Jeugd en naar zorgverzekeraars. De federatie roept alle partijen op samen te werken. Daarnaast verzoekt ze mensen om de actie te steunen. Dat kan via de actiepagina. Daar staat ook een videofilmpje over het onderwerp. Steunbetuiging kan via een simpele druk op de knop ‘mee eens’ op de stelling: Ja, ik vind ook dat er een eind moet komen aan de chaos rond medicijnen. Een stelling waar niemand tegen zal zijn, dus is het niet verwonderlijk dat de teller momenteel op zo’n 25.000 instemmingen staat. Manifest In een manifest staat wat elke partij volgens de Patiëntenfederatie moet doen om een einde te maken aan de pillenchaos. De federatie vindt dat alle betrokken partijen – fabrikanten, groothandels en apotheken –  naar elkaar wijzen als een medicijn er niet is voor de patiënt. Wij horen te vaak dat de groothandel niet levert, dat de fabrikant te laat levert of dat de distributie binnen Nederland niet goed werkt. Ze roept alle partijen op samen te werken. ‘Help de chaos rondom prijs en beschikbaarheid van medicijnen nu voor eens en voor altijd de wereld uit. Het is voor veel patiënten letterlijk vijf voor twaalf.’ Apotheek Zo staat er vermeld dat de apotheek zijn inkoopbeleid moet afstemmen op zijn populatie. Daarbij moet hij zorgen voor een kleine huisvoorraad om pieken snel te kunnen opvangen. ‘En als een arts op het recept schrijft dat er Medische Noodzaak is, dan moet de apotheker dit navolgen’, is daar nog aan toegevoegd. Overige partijen Ook de fabrikant, de groothandel, VWS, de inspectie en de zorgverzekeraars worden in dit manifest aangesproken. Bijvoorbeeld dat de overheid zich sterk moet maken dat we voor grondstoffen niet langer afhankelijk zijn van één land. En de groothandel moet zorgen dat medicijnen tijdig en in voldoende mate bij de apotheek terechtkomen, met daarbij een adequate spreiding over het land. Tja. Auteur: Gerda van Beek Bron: Patiëntenfederatie Nederland  ...

lees verder

Geavanceerde chronisch hartfalen voorwaardelijk in basispakket

door | 10:36 in Actueel, Topbericht | ) reacties

Geavanceerde chronisch hartfalen voorwaardelijk in basispakket

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) laat een nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen voorwaardelijk toe tot het basispakket van de zorgverzekering.  Het betreft zorg op afstand via een sensor. De vergoeding gaat in op 1 april 2019. Voorwaarde is wel dat patiënten meedoen aan onderzoek, waarmee de (kosten)effectiviteit kan worden bepaald. Het gaat om een behandeling, waarbij een sensor (CardioMEMS) wordt geïmplanteerd in de longslagader bij de patiënt. De patiënt stuurt via de sensor informatie over de status van hartfalen aan zijn behandelaar. Hierdoor krijgen de hartfalenverpleegkundige en cardioloog informatie. Zij kunnen daardoor de behandeling op afstand aanpassen en zo proberen de kans op een ziekenhuisopname te verkleinen. Vergoeding De vergoeding van de behandeling geldt voor de duur van vier jaar. CardioMEMS wordt alleen vergoed uit het basispakket bij patiënten met een gevorderd stadium van chronisch hartfalen met herhaaldelijke ziekenhuisopnamen. De patiënten dienen daarnaast deel te nemen aan onderzoek, waardoor de effectiviteit en kosteneffectiviteit van CardioMEMS kan worden bepaald. Voor deze voorwaardelijke toelating is een budget van 3,8 miljoen euro beschikbaar. Voorwaardelijke toelating In 2012 werd voor het eerst een behandeling voorwaardelijk toegelaten. Door behandelingen en medicijnen voorwaardelijk tot het verzekerde pakket toe te laten, krijgen patiënten in onderzoeksverband toegang tot deze potentieel veelbelovende vormen van zorg én komt er inzicht in de effectiviteit en kosteneffectiviteit van deze zorg. Na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating wordt besloten over daadwerkelijke toelating tot het verzekerde pakket. Sinds januari 2019 is gestart met de subsidieregeling ‘veelbelovende zorg’. Deze vervangt de regeling voorwaardelijke toelating, met uitzondering van de onderzoekstrajecten die in 2020 gaan starten of die al gestart zijn....

lees verder

Roadmap voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg

door | 10:19 in Actueel | ) reacties

Roadmap voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg

Digitalisering van de zorg leeft. Aan de oproep van Nictiz om te komen voorstellen voor met prioriteit te digitaliseren gegevensuitwisseling, is massaal gehoor gegeven. Op basis daarvan zijn er uiteindelijk 13 gegevensuitwisselingen geselecteerd die in aanmerking komen voor versnelde digitalisering en plaatsing op de eerste Concept Roadmap. Bij de selectie speelde een aantal criteria. Namelijk: de toegevoegde waarde: het gezondheidsbelang, het volume, de doelmatigheid en verbeteringen waar de patiënt ook echt iets van merkt. Maakbaarheid was een tweede aandachtspunt: het zelfde taalgebruik, de informatiebouwstenen, de infrastructuren voor landelijke uitwisseling, aansluiting op de MedMij-standaarden. Tot slot zijn draagvlak, betrokkenheid en volharding bij alle betrokkenen in het veld cruciaal. 13 Onderwerpen Het toepassen van de criteria heeft geleid tot een eerste selectie van 13 onderwerpen, namelijk · Acute Ambulanceoverdracht Spoedeisende Hulp · Medicatieoverzicht en digitaal receptenverkeer · Medicatie verstrekken en toedienen · Overdracht tussen ziekenhuizen · Verpleegkundige overdracht van ziekenhuis naar instelling of thuiszorg · Ketenzorg / Netwerkzorg / Multidisciplinair Overleg Diabetes · GGZ dossieroverdracht · Acute overdracht verloskundige naar gynaecoloog · Beelduitwisseling tussen ziekenhuizen · Beelduitwisseling pathologie · Multidisciplinair Overleg Oncologie · Triage verwijzing – gegevensoverdracht van huisartsenpost naar meldkamer en SEH · Elektronische gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg Vervolgtraject De vaststelling van de Concept Roadmap vindt plaats in Informatieberaad Zorg op 25 maart, zodat de toegezegde vervolgbrief vóór 1 april a.s. naar de Tweede Kamer gaat. De concept Roadmap wordt de komende maanden samen met het zorgveld verder uitgewerkt en beoordeeld op planning, maakbaarheid, draagvlak, en een juridische en financiële analyse. Daaruit volgt de definitieve eerste editie van de Roadmap. Deze wordt in voor de zomer in de derde brief aan de Tweede Kamer gecommuniceerd. Bij deze brief zit ook de programmatische aanpak waarmee VWS het zorgveld gaat ondersteunen om de komende jaren tot digitalisering te komen. Er wordt gestart met de set zorgprocessen/gegevensuitwisseling uit de eerste Roadmap. Zodra er daarvan een uitwisseling goed loopt, kan de volgende inschuiven. Zo ontstaat een meerjarenagenda. Bron: Nictiz...

lees verder

Meldingen mogelijke leveringsproblemen medicijnen verdubbeld

door | 10:05 in Actueel, Topbericht | ) reacties

Meldingen mogelijke leveringsproblemen medicijnen verdubbeld

Het aantal meldingen van mogelijke leveringsproblemen voor medicijnen is meer dan verdubbeld van 536 meldingen in 2017 naar 1.390 in 2018. Deze gaan over ongeveer 1.000 verschillende medicijnen. De stijging komt vooral doordat bedrijven beter bekend zijn met het Meldpunt. Maar ook nemen medicijntekorten toe. In 2018 is wel voor bijna alle tekorten een oplossing voor de patiënt gevonden, zoals een ander medicijn, andere sterkte of een medicijn uit een ander land. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2018 van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten. Daarin werken medicijnautoriteit CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) samen. Een melding betekent overigens niet dat er in alle gevallen een tekort is of komt. Bedrijven is gevraagd zo vroeg mogelijk een eventueel medicijntekort door te geven. Alleen dan kan tijdig worden gezocht naar oplossingen. Meest voorkomende oorzaak In de helft van de gevallen was het leveringsprobleem het gevolg van een vertraging in de productie van een medicijn. Leveringsproblemen door een toegenomen vraag wordt regelmatig gemeld (16%). Dit ontstaat vaak door een tekort aan een vergelijkbaar middel van een andere fabrikant. Daarnaast spelen problemen met planning en distributie een rol (14%). Bij 2% van de meldingen zijn bedrijfseconomische redenen oorzaak voor leveringsproblemen. Oplossingen medicijntekorten Bij ieder mogelijk tekort schat het Meldpunt het effect voor patiënten in. Gaat het bijvoorbeeld om een medicijn voor een levensbedreigende aandoening? Of geeft het overstappen op een ander middelgrote problemen bij patiënten? Dan gaan CBG en de IGJ na of er alternatieven beschikbaar zijn om een tekort te voorkomen. Waar mogelijk, wordt bedrijven gevraagd om extra medicijnen te leveren om zo het tekort op te vangen. Anders kan het medicijn mogelijk uit het buitenland worden gehaald. Voor het vinden van oplossingen werkt het Meldpunt samen met het bedrijf dat het medicijn op de markt brengt en de Werkgroep Geneesmiddelentekorten. Meld op tijd Het CBG en IGJ roepen bedrijven op om tijdig voorziene leveringsproblemen via het Meldpunt te melden. Op die manier kan naar een oplossing worden gezocht, om de gevolgen voor patiënten zo veel mogelijk te beperken. Over het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten Via het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten kunnen bedrijven een melding maken van medicijnen (op)nieuw in de handel brengen, stopzetten of onderbreken van de handel van een medicijn, een mogelijk medicijntekort en een kwaliteitsdefect. De coördinatie van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten ligt bij het CBG en de IGJ. Het ministerie van VWS is opdrachtgever van het meldpunt....

lees verder

Onderzoek gepast gebruik weesmiddelen leidt tot lagere zorgkosten

door | 10:35 in Actueel | ) reacties

Onderzoek gepast gebruik weesmiddelen leidt tot lagere zorgkosten

Onderzoek naar een beter gebruik van weesgeneesmiddelen, onafhankelijk van de farmaceutische industrie, kan leiden tot fors lagere zorgkosten. Zo heeft het afwijken van de behandelrichtlijn van het weesgeneesmiddel eculizumab voor patiënten met de zeldzame ernstige nierziekte aHUS 17 miljoen euro aan zorgkosten bespaard. De dosis bij eculizumab kon bij patiënten omlaag. Dit bleek uit onderzoek van arts-onderzoeker Kioa Wijnsma van het Radboudumc. De resultaten van haar onderzoek maken de weg vrij voor meer onderzoek naar kostenbesparingen bij dure geneesmiddelen voor zeldzame ziekten. Afwijken van voorschrift fabrikant Eculizumab is een zeer effectief geneesmiddel, maar ook een van de duurste ter wereld. Volgens de producent moet het middel levenslang elke twee weken worden gegeven, waardoor de kosten oplopen tot 500.000 euro per patiënt per jaar. Wijnsma ontdekte bij patiënten die volgens het voorschrift van de fabrikant werden behandeld met eculizumab, dat de spiegels in het bloed zeven keer zo hoog waren als nodig. De dosis kon dus omlaag. Drastisch omlaag zelfs, zo bleek uit een kleinschalig onderzoek onder 20 patiënten. Bij 17 van hen kon de behandeling helemaal worden gestopt. De andere 3 patiënten kregen een lagere dosis. Bij 5 patiënten kwam de aHUS na verloop van tijd weer terug, waarna de behandeling weer opgepakt en daarna opnieuw kon worden gestaakt. Na het aanpassen van de Nederlandse richtlijn in 2016 volgens de inzichten van Wijnsma, is ruim 17 miljoen euro aan zorgkosten bespaard. Voorbeeld voor beter gebruik weesgeneesmiddelen De resultaten van het onderzoek beperken zich niet alleen tot eculizumab. Volgens Wijnsma kan haar onderzoek als voorbeeld dienen voor onderzoek naar een beter gebruik van meer weesgeneesmiddelen, onafhankelijk van de farmaceutische industrie: “Samenwerking tussen patiëntenorganisaties en medisch specialisten maakt het mogelijk om een uniek en aangepast behandelschema op te stellen en samen te evalueren aan de hand van een landelijke studie.” Optimale dosering bespaart veel leed ZN is positief over aangetoonde besparing. Ab Klink lid van de Raad van Bestuur VGZ en lid ZN-bestuur benadrukt het belang van het onderzoek van Wijnsma. “Wat me het belangrijkste lijkt, is dat met een optimale dosering veel leed kan worden bespaard. Dit medicijn heeft -soms zelfs ingrijpende- bijwerkingen. Dit onderzoek laat zien dat we de zorg beter kunnen maken voor de patiënt, de kosten kunnen verminderen en dus ‘dure medicijnen’ beschikbaar houden voor de mensen die het nodig hebben.” Promotie Kioa Wijnsma van het Radboudumc is op 8 maart jl. gepromoveerd. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het onderzoek gefinancierd.   Bron: ZN en Radboudumc...

lees verder

Omzetting naar biosimilar insuline vereist zorgvuldige aanpak

door | 10:18 in Actueel, Topbericht | ) reacties

Omzetting naar biosimilar insuline vereist zorgvuldige aanpak

KNMP roept apothekers op om met andere zorgverleners afspraken te maken bij de omzetting van patiënten naar biosimilar insuline. Per 1 maart 2019 geldt bij zorgverzekeraar CZ Abasaglar (insuline glargine) als preferent geneesmiddel voor zowel nieuwe als bestaande gebruikers. Eind vorig jaar kondigde zorgverzekeraar VGZ al uitbreiding van het preferentiebeleid aan voor startende diabetespatiënten naar bestaande gebruikers van Lantus. VGZ en CZ verwijzen in hun berichtgeving naar de aandachtspunten die de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) hebben ontwikkeld in overleg met de KNMP, patiëntenvereniging DVN en VGZ. De KNMP adviseert om de aandachtspunten door te nemen en te bespreken met relevante zorgverleners, zoals huisarts en praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige. De omzetting dient volgens de aandachtspunten ook in zorgvuldig te gebeuren, in samenspraak met de patiënt. Preferentiebeleid VGZ en CZ Beide zorgverzekeraars hebben de biosimilar insuline glargine Abasaglar aangewezen als voorkeursgeneesmiddel voor nieuwe en bestaande patiënten. Overigens zijn kinderen onder 18 jaar, zwangeren en vrouwen met een kinderwens zijn uitgesloten van het preferentiebeleid. In 2016 heeft VGZ de biosimilar insuline Abasaglar aangewezen als voorkeursgeneesmiddel voor diabetespatiënten die starten met het langwerkende insuline glargine. Om de continuïteit van de therapie te waarborgen en wisselingen zoveel mogelijk te voorkomen heeft VGZ Abasaglar tot 2021 geselecteerd als preferentie geneesmiddel. CZ-groep heeft Abasaglar tot en met februari 2023 aangewezen.  Meer informatie De KNMP staat positief tegenover de inzet van biosimilars. Het gebruik van biosimilars kan leiden tot kostenbesparingen mét behoud van kwaliteit. Meer informatie over biosimilars en een patiëntenfolder zijn te vinden op CBG-website. De aandachtspunten zijn te downloaden op KNMP.nl.   Bron: KNMP...

lees verder

Terugbetaling aan MS-patiënten voor gebruik Fampyra

door | 09:03 in 2019, Aankondigingen, Actueel, Redactioneel, Topbericht | ) reacties

Terugbetaling aan MS-patiënten voor gebruik Fampyra

Biogen heeft een terugbetalingsregeling opzet. Patiënten kunnen, met terugwerkende kracht, direct een aanzienlijk deel van de aanschafkosten van het MS-geneesmiddel Fampyra via declaratie terugkrijgen van Biogen. Dit is het resultaat van een aantal gesprekken die minister Bruno Bruis van Medische Zorg heeft gevoerd met de Biogen, de fabrikant van Fampyra. Dat heeft Bruins laten weten aan de Tweede Kamer. Bruno Bruins: ‘Ik ben Biogen erkentelijk voor hun constructieve opstelling. Door patiënten in de tussentijd financieel te compenseren blijft het middel voor deze groep beschikbaar.’ De regeling die nu wordt aangeboden, is een goed voorbeeld van het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Fampyra kost nu per maan 128 euro. Door de gedeeltelijke terugbetaling van de farmaceut wordt dat nu 50 euro. Onderzoek naar effectiviteit Van de 17.000 MS-patiënten kregen ongeveer 2.000 patiënten het middel de afgelopen jaren in een onderzoeksetting. Binnen dat onderzoek is de effectiviteit van het middel volgens het Zorginstituut nog onvoldoende aangetoond. Met steun van het Zorginstituut bekijken de fabrikant en neurologen op dit moment of er op basis van beschikbare data kan worden bepaald of de pakketwaardigheid voor een nauwkeurig omschreven groep patiënten wel kan worden aangetoond. Dit proces duurt naar verwachting nog een half jaar. Bruno Bruins deed vorige maand een beroep op Biogen om het middel in de tussentijd ter beschikking te stellen aan patiënten. Voorwaarden terugbetalingsregeling De terugbetalingsregeling loopt van 1 januari 2019 t/m de datum van de voorziene pakketuitspraak van het Zorginstituut, en maximaal t/m 31 augustus 2019. De eigen betaling van patiënten voor een verpakking van vier weken wordt daarmee substantieel teruggebracht. Deze regeling is van toepassing op de groep patiënten die eerder ook in aanmerking kwam voor gratis verstrekking tussen april en december 2018. Daarnaast heeft Biogen aangeboden dat, alleen als Fampyra na de herbeoordeling door het Zorginstituut wordt opgenomen in het verzekerde pakket, zij op dat moment met terugwerkende kracht ook de resterende eigen betaling aan alle patiënten zal terugbetalen. Patiënten krijgen in dat geval dus de volledige aanschafkosten gedekt, met uitzondering van de btw en de afleverkosten van de apotheek. Patiënten worden nog deze maand geïnformeerd over de uitwerking van de terugbetalingsregeling van Biogen. Bron: Rijksoverheid  ...

lees verder

NHG-Standaard COPD gedeeltelijk herzien: Monitoring adviezen aangepast

door | 14:44 in E01, Farmaco, Topbericht | ) reacties

NHG-Standaard COPD gedeeltelijk herzien: Monitoring adviezen aangepast

De zorg voor patiënten met COPD is voortdurend aan verandering onderhevig. Dat geldt niet alleen voor de farmacotherapie maar ook voor de wijze waarop de ziektelast van patiënten wordt vastgesteld die in hoge mate de ernst van de COPD bepaalt. In toenemende mate is er aandacht voor wat de patiënt zelf wil en voor het zogenoemde zelfmanagement. Nog steeds staan maatregelen om de algemene toestand van de patiënt te verbeteren op de voorgrond, dat betekent altijd nog het roken staken en daarnaast zoveel als mogelijk bewegen. De klachten worden allereerst behandeld met kort- en langwerkende luchtwegverwijders. Indien patiënten vaak exacerbaties hebben kan men behandeling met inhalatiecorticosteroïden overwegen. Indien deze worden gebruikt is het zaak de frequentie van de exacerbaties goed in kaart te hebben gebracht en bij te houden. Want als de frequentie van de exacerbaties na een jaar gebruik van inhalatiecorticosteroïden niet is afgenomen wordt aanbevolen het gebruik ervan te staken. Monitoringsinstrumenten De huidige NHG-Standaard COPD stamt uit 2015 en wordt herzien. Vooruitlopend op publicatie in 2020 van een volledige herziening is de huidige (web-)versie zeer recent (januari 2019) aangevuld met adviezen over het gebruik van de monitoringsinstrumenten zoals de ziektelastmeter COPD. De monitoring van patiënten met COPD kent een aantal verschillende instrumenten die in overleg met de individuele patiënt kunnen worden gebruikt. Het doel van monitoring is onveranderd bespreking van mogelijke problemen met de toepassing van niet-medicamenteuze adviezen (stoppen met roken, meer bewegen, voldoende en goede voeding) en beoordeling van het effect van de medicamenteuze behandeling. Zoals eerder in FarmaMagazine (editie 4, 2018) besproken worden – zo enigszins mogelijk – voor en met elke individuele patiënt behandeldoelen opgesteld. Bij het gebruik van de monitoringsinstrumenten wordt met deze individuele behandeldoelen rekening gehouden. Bij een ‘nieuwe’ patiënt met COPD beoordeelt men na het beginnen met of na een verandering van de medicamenteuze behandeling of de patiënt daadwerkelijk voldoende verbetering ervaart. Zo gauw een stabiele en aanvaardbare toestand is bereikt, wordt de frequentie en aard van de monitoring aangepast aan de gemeten ziektelast alsmede de behoeften en wensen van de patiënt. Tot de huidige gedeeltelijke herziening werd eenvoudigweg gesteld dat de monitoring bestaat uit: het bepalen van de ziektelast: beoordeling van de klachten, de ervaren beperkingen, het inspanningsvermogen, de doorgemaakte exacerbaties (aantal, ernst, duur) en FEV1 alsmede de voedingstoestand en het effect van de ingestelde behandeling op deze parameters, met behulp van de CCQ of MRC (zie later); aandacht voor zelfmanagement; bespreken van problemen bij stoppen met roken en zo nodig aanbieden van extra begeleiding; aandacht voor voldoende lichaamsbeweging, voldoende en goede voeding en waar nodig streven naar het optimale lichaamsgewicht; controle van therapietrouw en inhalatietechniek; inspectie van de patiënt, bepaling van het lichaamsgewicht en zo nodig auscultatie van de longen en/of spirometrie. Dit is aangevuld met enkele relativerende opmerkingen. Er is op dit moment geen degelijk wetenschappelijk onderzoek op grond waarvan kan worden gesteld dat een instrument als de ziektelastmeter COPD op een bepaalde manier zou moeten worden gebruikt om de door de ziekte beïnvloede kwaliteit van leven, tevredenheid van de patiënt over de zorg, het aantal exacerbaties of de longfunctie te verbeteren. Het gebruik van een dergelijk instrument heeft – aldus deze herziening – geen grote nadelen en kan naar behoefte worden gebruikt om de patiënt meer inzicht en vat op zijn ziekte te geven en de huisarts...

lees verder

Drijfveren: Goede zorg heeft tijd nodig

door | 14:36 in E01, Opinie, Topbericht | ) reacties

Drijfveren: Goede zorg heeft tijd nodig

In ‘Drijfveren’ spreken we met huisartsen en apothekers over hun vak, ambities en keuzes die ze dagelijks maken. Oftewel: ‘Wat bezielt uw collega?’ In deze editie: Sietse Crop, huisarts in Leidschenda. Ik zit in de wachtkamer van Huisartsenpraktijk Crop in Leidschendam. Een mevrouw naast me begint een gesprek. ‘Bent u ook patiënt bij dokter Crop? Nee? Nou dat is jammer. Het is een hele fijne dokter. Hij zit hier nog niet zo lang, ik geloof bijna vier jaar. Jonge vent, jong gezin met vijf kinderen. Het is heel belangrijk dat je een huisarts hebt waarop je kunt vertrouwen. Niet dan? Ja toch!’ Sietse Crop is inderdaad jong maar ondanks zijn leeftijd heeft hij iets wijs, iets geruststellends over zich. Hij neemt de tijd, vertelt graag en zet zich met ziel en zaligheid in voor patiënten. Sietse: “In de loop van de jaren ben ik erachter gekomen dat ik niet alleen het medisch gedeelte van het vak interessant vind juist de sociale kant. Ik spreek liever niet over patiënten maar over mensen van wie ik de huisarts ben.” Sietse Crop is zeven jaar huisarts. Hij begon als waarnemer, later als praktijkhoudend huisarts van een praktijk met 2015 patiënten. Sietse: “De periode waarin ik waarnam was erg leerzaam. Ik kreeg een kijkje in de keuken van verschillende huisartsen en dacht: ‘wat zijn goede dingen en wat zou ik zelf anders doen?’ Ik heb mijn opleiding geneeskunde in Rotterdam gevolgd en zou zo weer dezelfde studiekeuze maken. Tijdens mijn coschappen in Goes kreeg ik de aanbieding om, zodra ik mijn diploma op zak had, een tijdje als poortarts op de spoedeisende hulp te komen werken. Dat heb ik twee jaar gedaan en ik heb er veel geleerd. Het heeft me gevormd in hoe ik nu op eigen-wijze en zelfstandig mijn praktijk run. Het belangrijkste wat ik in die periode heb geleerd, is het besef dat je als arts een bijzonder vak hebt, waarbij je je moet realiseren dat je het meest waarde­volle van iemand in handen krijgt: gezondheid. Je kunt veel geld hebben maar als je ziek bent is het niets waard. Gezondheid is ons grootste goed.” Hoe vertaalt dit besef zich in de dagelijkse praktijk? “Met persoonsgerichte zorg met oog voor de individuele patiënt en ‘patient-centered care’. Door continuïteit van zorg te leveren en bereikbaar te zijn. Door mensen te betrekken bij gezondheidsvraagstukken en keuzes in hun ziekteproces. Ik ga op zoek naar oplossingen en mogelijkheden die passen bij die specifieke persoon. Uiteraard hou ik me aan de wetenschappelijke standaarden, maar ik hou wel ruimte voor nuances. Een therapie die voor de een werkt, hoeft voor de ander niet te werken.” Nooit op de automatische piloot dus? “Nee. Je moet een natuurlijke interesse hebben voor de situatie van een ander. Een gezonde nieuwsgierigheid naar het willen weten wat ten grondslag ligt aan bepaalde klachten. Mensen kunnen met klachten komen maar wat is de oorzaak van die klachten? Wat is de context, het totaalplaatje? Een soort ‘medical scene investigation.” Wat is jouw stokpaardje? “Mijn credo is: zorg óm de mens. Wat ik daar mooi aan vind is dat je als huisarts, samen met andere zorgprofessionals óm iemand heen staat. En mijn stokpaardje is: goede zorg heeft tijd nodig! Tijd voor gesprekken, onderzoek, tijd voor het doen van kleine ingrepen, voor uitleg, instructie...

lees verder

Opnieuw formulieren bijlage 2-geneesmiddelen geschrapt

door | 13:09 in Actueel | ) reacties

Opnieuw formulieren bijlage 2-geneesmiddelen geschrapt

Zorgverzekeraars hebben besloten om per 1 maart aanstaande opnieuw formulieren voor bijlage 2-geneesmiddelen te schrappen. Het gaat in totaal om 10 middelen. Vorig jaar werden al formulieren voor 17 geneesmiddelen geschrapt. De schrapactie past in de ambitie van zorgverzekeraars om zorgverleners te ontzorgen, zodat zij zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het verlenen van goede zorg. In de praktijk betekent deze schrapactie dat er voor ongeveer 11.000 verzekerden geen formulier meer hoeft te worden ingevuld. Geneesmiddelen waar de minister vergoedingsvoorwaarden aan stelt, staan op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Zorgverzekeraars mogen de kosten alleen vergoeden wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan. Zij gebruiken voor de controle formulieren, die de voorschrijvers moeten invullen en die de apotheek controleert en bewaart wanneer de patiënt het geneesmiddel komt ophalen. De volgende formulieren worden per 1 maart a.s. geschrapt: Nr. Bijlage 2 geneesmiddel 28 bosentan 28 ambrisentan 28 macitentan 28 riociguat 28 selexipag 90 pirfenidon 98 febuxostat (alleen nog apotheekcontrole) 102 linaclotide 109 sacubutril/valsartan 113 tolvaptan   Bron: Zorgverzekeraars...

lees verder