Disclaimer

Uitgeverij Flexx aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie op deze website noch in de door haar uitgegeven FarmaMagazine. Uitingen daarin gedaan door derden vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.

FarmaMagazine richt zich op huisartsen en haar medewerkers, apotheekmedewerkers en overige professionals in de zorg alsmede de farmaceutische industrie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Uitgeverij Flexx aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op farmamagazine.nl en/of FarmaMagazine. Uitgeverij Flexx behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van FarmaMagazine.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.