Hulpmiddelenzorg kan beter

stomaUit een verkenning door ZonMw blijkt dat er in de praktijk zorgen bestaan over de kwaliteit, de keuzevrijheid en het toezicht op hulpmiddelenzorg. Het gaat met name om hulpmiddelen op het terrein van diabetes-, incontinentie- en stomazorg.

Minister Edith Schippers (VWS) heeft de Tweede Kamer deze week geïnformeerd over deze verkenning van ZonMw en merkt daarbij op in haar brief: ‘Op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) hebben zorgverzekeraars een zorgplicht die bepaalt dat zij ervoor moeten zorgen dat een verzekerde adequate hulpmiddelenzorg krijgt waar hij wettelijke aanspraak op heeft. Volgens de NZa beleidregels gaat het dan niet alleen om de inhoud en vergoeding van zorg, maar ook om de kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van deze zorg. Daarom moet de zorgverzekeraar een hulpmiddel verstrekken of vergoeden dat voor de patiënt adequaat is. De NZa houdt toezicht op de naleving van de zorgplicht. Indien een verzekeraar die niet nakomt, kan de NZa handhavend optreden.’

Meer richtlijnen nodig
De minister vervolgt: ‘In veel gevallen bestaan er echter geen richtlijnen of normen op grond waarvan beoordeeld kan worden welk hulpmiddel het meest adequaat is voor de zorgvraag van de patiënt. De Nza vindt dit een onwenselijke situatie. In de beleidsregels heeft de Nza beschreven dat van het veld verwacht wordt dat deze normen voortvarend worden ontwikkeld. Naar aanleiding van recente berichtgeving over diabeteshulpmiddelen heeft de Nza het veld opgeroepen om meer richtlijnen op te stellen. Naast kwaliteitsnormen zijn ook duidelijke richtlijnen voor voorschrijven, gebruik en informatie-voorziening van belang. De NZa is van mening dat richtlijnen ook voor andere hulpmiddelcategorieën moeten worden ingezet. Ik deel deze opvatting.’

ZonMw verkenning
ZonMw signaleert nu na uitvoerige consultatie van patiënten, zorgverleners, leveranciers, zorgverzekeraars, kennis- en onderzoeksinstituten en overheidsinstanties, dat in de praktijk zorgen bestaan over de kwaliteit, de keuzevrijheid en het toezicht op hulpmiddelenzorg. Volgens ZonMw zijn samenhangende acties nodig op de volgende terreinen:
– stimuleer de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen,
versterk de positie van gebruiker;
– bevorder meer onderzoek op het gebied van innovatie, doelmatigheid en meerwaarde van hulpmiddelen.

Bestuurlijk verleg
De bevindingen van NZa en ZonMw tonen aan dat er ruimte is voor verbetering, stelt de bewindsvrouw, zonder daarbij te oordelen over het functioneren van specifieke partijen. Daarom heeft zij de betrokken partijen uitgenodigd voor een bestuurlijk overleg. ‘Het ontwikkelen en daadwerkelijk implementeren van richtlijnen en normen die leiden tot meer gepast gebruik van hulpmiddelen, heeft voor mij daarin de hoogste prioriteit.’  In aanvang concentreert de minister zich vooral op de hulpmiddelen rondom stoma-, incontinentie- en diabeteszorg.

Kwaliteit en zelfredzaamheid
Schippers zet in op kwaliteit. ‘Onder kwaliteit versta ik verantwoorde zorg die van goed niveau is, die doeltreffend, doelmatig en vraaggericht wordt verleend én is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt. Hulpmiddelenzorg is immers meer dan het afleveren van een hulpmiddel tegen zo min mogelijke kosten. Het gaat om het juist selecteren van een adequaat hulpmiddel met een begrijpelijke instructie, goede service en onderhoud, en zo nodig een evaluatie achteraf. Het is van belang dat mensen over enige keuzevrijheid kunnen beschikken omdat dit een belangrijke voorwaarde is voor de zelfredzaamheid van de patiënt.’

Onder redactie van: Kees Kommer

 

 

Gerelateerde berichten

  • Kamerbrief over stand van zaken werkgroep geneesmiddelentekortenKamerbrief over stand van zaken werkgroep geneesmiddelentekorten Minister Schippers heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de inzet van de werkgroep geneesmiddelentekort. Daarin zijn fabrikanten, apothekers, groothandelaren, medisch […]
  • Tante Biotica in de wachtruimteTante Biotica in de wachtruimte Zo’n 1.900 apothekers ontvangen de komende dagen een wachtruimte-exemplaar van een stripboek over antibioticaresistentie: een Suske en Wiske over Tante Biotica. Het is een onderdeel van […]
  • Duur medicijn vraagt vaak om financieel arrangementDuur medicijn vraagt vaak om financieel arrangement Wat zijn de afwegingen voor de inzet van een financieel arrangement bij weliswaar waardevolle, maar kostbare nieuwe geneesmiddelen die op de markt komen? Minister Edith Schippers heeft […]
  • Zorginstituut: wat zijn de criteria?Zorginstituut: wat zijn de criteria? VERGOEDINGEN IN BASISPAKKET - Sinds afgelopen weekend is er commotie over het niet langer vergoeden van een 100-tal geneesmiddelen en bereidingsvormen door sommige zorgverzekeraars. De […]
  • Antibiotica productie in gevaarAntibiotica productie in gevaar Minister Edith Schippers (VWS) reageert op verzoek van de Tweede Kamer op de publiciteit over de problemen rond de productie en levering van antibiotica, die worden gebruikt voor de […]

Auteur: redactie
Categorie: Actueel
Tags: ,

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *