Grip op dure geneesmiddelen
mrt19

Grip op dure geneesmiddelen

Dure geneesmiddelen zijn een hoofdpijndossier voor de ziekenhuizen, dus zoeken zij naar manieren om hierin een substantiële en structurele kostenreductie te bewerkstelligen. Achmea werkt tot ditzelfde doel samen met een aantal van deze ziekenhuizen. De eerste ervaringen smaken naar meer. Achmea maakte september vorig jaar bekend samen met een aantal ziekenhuizen dure geneesmiddelen te willen gaan inkopen. Op basis van eigen onderzoek concludeerde Achmea dat ziekenhuizen heel verschillend omgaan met het gebruik van dure geneesmiddelen bij vergelijkbare behandelingen. Elk ziekenhuis regelt de inkoop van dure geneesmiddelen zelf en dat leidt tot onnodig hoge kosten. Bovendien is het voor de ziekenhuizen een intensief traject, stelde Achmea. Gezamenlijke inkoop moet dit proces eenvoudiger maken en een aanzienlijke kostenbesparing kunnen opleveren. Die besparing wordt gedeeld: de deelnemende ziekenhuizen mogen een derde deel houden, een derde wordt besteed aan innovatie. En een derde vloeit via de premie terug naar de verzekerden. TNF-alfaremmers Bij de eerste inkoopronde sloten negentien ziekenhuizen zich bij het samenwerkingsverband aan, en daartussen zitten ook enkele ziekenhuizen waarin Achmea een geringer marktaandeel heeft. Het traject is gestart met TNF-alfaremmers. De gezamenlijke inkooppartijen selecteerden op basis van de informatie die de farmaceutische industrie aanleverde aan aantal generieke varianten hiervan. Het streven is die bij tachtig procent van de nieuwe patiënten die hiervoor in aanmerking komen voor te schrijven. De beperking tot nieuwe patiënten is een bewuste keuze: medisch specialisten zijn bevreesd voor preferentiebeleid en zitten er totaal niet op te wachten bestaande patiënten over te zetten op een preferent middel als die al een andere TNF-alfaremmer gebruiken en daarover tevreden zijn. Meer kosteninzicht gewenst De achtergrond waartegen Achmea het proces heeft ingezet, is dat het duurzame toegankelijkheid van dure therapieën nastreeft. Daarnaast wil het meer in de kosten die ziekenhuizen maken voor dure geneesmiddelen, omdat dit de enige realistische basis is om tot kostenbeheersing te komen. Op dit moment hebben ze alleen concreet inzicht in de add-ons, omdat die afzonderlijk worden gedeclareerd. Alle overige dure geneesmiddelen worden meegenomen in de volledige DBC/DOT, zodat gedetailleerd overzicht daarop ontbreekt. Bovendien bestaat rond de add-ons veel onduidelijkheid over de vraag of ze voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk, wat leidt tot discussie tussen zorgverzekeraars en voorschrijvers is het ziekenhuis over de vergoeding.  Zorginstituut Nederland (ZiNL) kan aan die discussie een einde maken, door middel van een beoordeling van deze middelen, maar doet dit op het moment nog slechts beperkt middels risicogericht pakketbeheer. Hierdoor blijft vooralsnog een grijs gebied bestaan van middelen die ZiNL niet beoordeelt, zodat daarvoor de bal nog steeds bij de zorgverzekeraars ligt. Die mogen om mededingingstechnische redenen geen gezamenlijke beoordeling doen. Ondertussen is de patiënt in het nadeel...

Lees Verder
Vordering tegen inkoopbeleid Achmea afgewezen
dec07

Vordering tegen inkoopbeleid Achmea afgewezen

“Een op eerste blik teleurstellende uitspraak voor patiënten en hun artsen”, noemt Paul Korte van het farmaceutisch bedrijf Janssen-Cilag (Janssen) de beslissing van de rechter om de vorderingen van Janssen en de patiëntenvereniging PVN tegen verzekeraar Achmea af te wijzen. Het geding draaide om kortingstarieven voor medicijnen ter bestrijding van psoriasis, reuma en de ziekte van Crohn. “Het zou rampzalig zijn om op basis van een prijskorting te bepalen wie welk medicijn krijgt.” Eerder werd op FamaMagazine de vordering tegen Achmea uitgebreid toegelicht. Het komt erop neer dat Achmea een inkoopprocedure heeft ingericht waarbij op basis van de hoogte van de geboden korting een rangorde van geneesmiddelen wordt vastgesteld. Artsen in de bij de inkoopprocedure aangesloten ziekenhuizen moeten zich aan die rangorde houden als ze deze geneesmiddelen willen voorschrijven. Janssen is producent van één van de betrokken geneesmiddelen en is, evenals de vereniging van psoriasispatiënten PVN, in het geweer gekomen tegen deze procedure. “Verzekeraars horen niet op de stoel van de arts te gaan zitten” Paul Korte reageert als volgt op de uitspraak. “Nu weten we enkel dat de rechter al onze vorderingen heeft afgewezen. De volledige tekst van het vonnis is pas later beschikbaar. We moeten de uitspraak eerst goed lezen om te weten wat de rechter nu precies van de inkoopprocedure van Achmea vindt. Als Achmea van de rechter ongehinderd door mag gaan met het dwingen van de arts om het goedkoopste middel in plaats van het voor de patiënt meeste geschikte middel voor te schrijven, overwegen wij om in beroep te gaan. Nu gaat het nog om slechts enkele ziektegebieden, straks wordt dit waarschijnlijk naar vele ziekten die met medicijnen worden behandeld, uitgebreid. Dus ook bijvoorbeeld kanker. We weten allemaal dat patiënten heel divers op behandelingen reageren. Je kunt daarom niet domweg op basis van een prijskorting bepalen wie welk medicijn krijgt. Dat zou echt rampzalig zijn als dat gebeurt en zeker ook niet kostenbesparend. Verzekeraars horen niet op de stoel van de arts te gaan...

Lees Verder
De visie van Achmea: Centrale spil
jul11

De visie van Achmea: Centrale spil

Investeren in de centrale rol van de apotheker als zorgverlener. Dat wil zorgverzekeraar Achmea de komende jaren realiseren. “Er ligt voor de apotheker een uitdaging om voor de patiënt meer zichtbaar te zijn als specialist in therapietietrouw, veiligheid en doelmatigheid.” “Apothekers zijn met de huisarts en de fysiotherapeut de centrale spil in de eerste lijn”, zo stelt Roland Eising. Hij is Manager Zorginkoop Farmacie Extramuraal bij Achmea. En vertelt over de visie van Achmea als het gaat om de farmacie. Dat betekent integraal samenwerken met de huisarts volgens klinische richtlijnen die de beroepsgroep zelf moet maken. Richtlijnen ontwikkelen, dat is geen taak van Achmea. Achmea is bekend om het IDEA-model. Het Integraal Doelmatigheidscontract Excellente Apothekers is ontwikkeld als alternatief voor het preferentiebeleid. Het IDEA-contract met het kwaliteitsbeleid is voor Achmea slechts een begin. Farmacotherapeutische kwaliteit en doelmatigheid voor de verzekerden moeten groeien, daar gaat het om. Voorschrijvers moeten dan ook meer met apothekers het gesprek aangaan over de kwalitatief beste, veiligste en meest doelmatige therapie. Deze rol wil Achmea in 2014 en daarna verder vorm geven. Clinical rules Achmea heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met experimenten en projecten met apothekers. Hierdoor is een helder beeld ontstaan hoe de zorgverlenersrol het beste kan worden ingericht. Deze luidt als volgt: ‘Op basis van intelligente monitoring van het totale medicijngebruik van een patiënt samen met de voorschrijver en patiënt actie ondernemen op therapietrouw, veiligheid en doelmatigheid’. Kort gezegd: de kracht van geneesmiddelen zo goed mogelijk benutten. Deze methode maakt gebruik van clinical rules of zogenaamde Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). Patiënten moeten wel gestimuleerd worden om ook hun eigen rol in de farmacotherapeutische behandeling op te pakken. Eising: “Als de patiënt meer wordt betrokken bij zijn behandeling en inzicht heeft in de effecten van de therapie, zal dit leiden tot een betere behandeling. De clinical rules moeten zo ontwikkeld zijn dat de patiënt ondersteund wordt in goed gebruik van zijn geneesmiddelen en het belang van therapietrouw erkent.” Investeren Achmea wil de komende jaren geld investeren om met de sector deze ontwikkelingen te stimuleren. Volgens de zorgverzekeraar moet de apotheker meer voor zorg betaald worden. Iedere zorgverzekeraar is op zoek naar het werkende financieringsmodel. De eerste stappen daarin zijn gezet. In de contracten voor 2014 en 2015 is een begin gemaakt met het belonen van apotheken die kunnen aantonen met een 20-tal MFB’s aan het werk te zijn.  “We hebben de inkoop van prestaties stapsgewijs ingevoerd”, zo stelt hij. “Ik hoop dat apothekers steeds meer prestaties declareren. Dan blijkt dat er meer zorg wordt geleverd. Dat valt nu nog een beetje tegen. Komt dat door ICT-belemmeringen?” Beleid na 2015 In mei is...

Lees Verder
Apotheker vz Zorgverzekeraar
mei06

Apotheker vz Zorgverzekeraar

Sinds begin 2012 onderhandelen de apothekers en de zorgverzekeraars over de prijzen van medicijnen, de bijbehorende zorgverlening en de prijs en inhoud van andere farmaceutische zorg. Dit heeft tot dusver geresulteerd in lagere tarieven en dalende geneesmiddelenprijzen. Apothekers blijven over met veel vragen die ze graag eens zouden stellen aan het adres van de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraar Achmea is bereid om antwoorden te geven op de vragen die er leven onder apothekers. Iedere editie stelt een lezer een vraag aan Achmea, deze keer stelt apotheker Ies van Golen een vraag aan Ronald Eising. Ies van Golen is apotheker in Amsterdam en lid van Stichting Strategisch Beraad Amsterdam (SBA), een belangenbehartiger voor Amsterdamse apotheken. Roland Eising is Manager Zorginkoop Farmacie Extramuraal bij Achmea. Ies van Golen: “In contact met patiënten of in overleg met artsen is het lastig om je voortdurend bewust te zijn van de verschillende modules die wij met de verzekeraars zijn overeengekomen en de kwaliteitsniveaus die ons worden opgelegd. Althans, ik heb daar moeite mee. Daarnaast is het voor mij onmogelijk om binnen mijn apotheek mijn zorgaanbod en de wijze van zorgverlening af te stemmen op de polisvoorwaarden van de desbetreffende patiënt. Deze voorwaarden ken ik namelijk niet. De dagelijkse realiteit op de werkvloer is dat wij bijzonder veel moeite en tijd moeten steken in het managen van de bepalingen zoals die door de verzekeraars in de contracten met ons zijn vastgelegd. En dat wij worden geconfronteerd met veel verwarring en onduidelijkheid bij onze patiënten over de impact van die contracten. Deze lijken vaak niet goed aan te sluiten bij de verwachting die men heeft bij de door u gecontracteerde zorg. Het woud aan divergerende regelgeving is daarmee een obstakel geworden voor het zo doelmatig mogelijk kunnen leveren van optimale zorg. De vraag die zich dan opdringt is: Bent u zich er bewust van en onderkent u het hierboven geschetste beeld?” Ronald Eising: “We horen vaker van zorgverleners dat verschillend beleid van zorgverzekeraars een punt van aandacht is. Dat is ook juist de reden waarom het kwaliteitsbeleid van Achmea gebouwd is op de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en normen. Juist hierdoor willen we de uitvoerbaarheid van beleid in de praktijk beheersbaar houden. Ook hebben we in 2010 tweejarige contracten geïntroduceerd om zoveel mogelijk rust te creëren in de apotheek. We richten ons wel op de intrinsieke motivatie van de apotheker om kwalitatief goede zorg te leveren. Apothekers worden beloond zodra een bepaald kwaliteitsniveau wordt gehaald en aangetoond.” Ies van Golen: Is het juist dat de verzekeraar niet voor elke verzekerde de maximale kwaliteit noodzakelijk acht? Ronald Eising: Door de introductie van ons kwaliteitsbeleid willen we juist de...

Lees Verder
Contracten apothekers en zorgverzekeraars wellicht historisch slecht in 2014
nov08

Contracten apothekers en zorgverzekeraars wellicht historisch slecht in 2014

2014 zou wel eens onder het historisch slechte jaar 2012 kunnen duiken, zo voorspelt Ed Brouwer, specialist in contracten tussen apothekers en zorgverzekeraars. En daarmee de boeken in gaan als het slechtste jaar ooit. “De eerste tekenen duiden op wederom een lagere brutowinst voor apothekers.”   De eerste contracten van zorgverzekeraars liggen klaar ter onder­tekening. Of zijn inmiddels ondertekend. Zo meldt apotheken­organisatie Mediq in persberichten dat voor de 253 apotheken contracten zijn afgesloten met zo’n beetje alle zorgver­zekeraars. Met Achmea zelfs een contract voor twee jaar. De toon in de persberichten is positief: beste zorg tegen laagst haalbare kosten. Maar geen woord over de tarieven en de condities. En ook de NFZ heeft voor de ruim 600 aangesloten zelfstandige apotheken afspraken met zorgverzekeraars gemaakt. Andere organisaties zitten nog volop in de onderhandelingen. En weer andere apothekers zitten nog te wachten op een voorstel. Ondertussen komen de zorgverzekeraars ook met de zorgpremies voor 2014. En die liggen fors lager dan die van dit jaar. Met dank aan onder meer de lagere kosten voor geneesmiddelen, zo laten de zorgverzekeraars niet na te vertellen. Verkenners Wat is nu uitgekomen van de opdracht die de verkenners aan de farmacie en de zorgverzekeraars hebben gegeven om de contracteerronde 2014 beter te doen dan die over 2013? Dus meer luisteren naar elkaar, betalen voor zorg, een redelijk tarief en het liefst ook meerjarige contracten? Op verzoek van FarmaMagazine heeft Ed Brouwer nu al naar de binnengekomen contracten gekeken. Let wel, het gaat om de eerste contracten. Nog niet alles is bekend. In totaal laat ongeveer 10 procent van de apothekers zich begeleiden door het kantoor van Brouwer, b+p Belastingadviseurs. Hoe staan de apothekers ervoor? Voorlopige conclusie: apothekers gaan er in ieder geval niet op vooruit. Sterker nog, volgens de specialist in contracten gaan apothekers er volgend jaar fors op achteruit. Hoewel het jaar nog moet beginnen spreekt Brouwer nu al van een historisch slecht jaar. Natuurlijk, Brouwer houdt een slag om de arm. Bij het ter perse gaan van deze editie van FarmaMagazine zijn nog niet alle contracten bekend. En ook is er nog geen totale doorberekening gemaakt wat de gevolgen voor het huishoudboekje van de apotheek zijn. Maar echt vrolijk wordt hij er niet van. Een aantal voorbeelden die de stemming illu-streren. Volgens Brouwer zijn de zorgverzekeraars de onderhandelingen ingegaan ervan uitgaand dat er sprake was van een gemiddelde groei in voorschriften van 4 procent. Maar de groei zit ‘m vooral in weekafleveringen. En daar staat dan weer een laag tarief tegenover. Er is wel sprake van een inflatiecorrectie van 1,75 procent, maar die gaat nagenoeg geheel op aan de gestegen kosten in 2013....

Lees Verder
Lees Verder
Trendwatcher Adjiedj Bakas: De apotheker  bestaat niet
jul09

Trendwatcher Adjiedj Bakas: De apotheker bestaat niet

Ieder jaar dompelt hij zich onder in een sector om zo de toekomst in kaart te brengen. Enige tijd terug was de zorg aan de beurt. Zorgverzekeraar Achmea en pensioenfonds PGGM maakten het mede mogelijk dat hij een jaar lang de zorg bestudeerde. Dat leidde tot het boek ‘De toekomst van gezondheid’, talloze lezingen in het land en optredens op radio en TV. Volgens Adjiedj Bakas zal de zorg ingrijpend veranderen: de zorg wordt 70 procent goedkoper, 90 procent van de kankerpatiënten geneest en 3D-printers maken organen op maat. Maar eerst moeten we even door de crisis. De crisis in het land duurt nog wel even. Pas na 2014 zal er weer wat meer lucht komen. En apothekers moeten zich realiseren dat niet alleen zij zitten in de hoek waar de klappen vallen. Van de gehele zorg tot de detailhandel, van piloten tot architecten, in alle sectoren gaat het slecht. “De crisis in de jaren tachtig duurde een jaar of 12. Dat zal nu ook het geval zijn. Pas tegen 2014 zal het weer wat beter gaan. En laten we eerlijk zijn: we hadden het allemaal ook heel erg goed. Iedereen een eigen huis en twee auto’s en drie keer per jaar op vakantie, het kon niet op. Dat kon ook niet zo doorgaan.” De farmacie wordt wel erg hard getroffen. “Door mijn werk kom ik in diverse sectoren. En iedereen klaagt dat het slecht gaat. Dus apothekers zijn echt geen uitzondering. Natuurlijk is het hard als je eigen sector wordt gesaneerd en er apotheken sluiten. Mijn apotheek in de Ceintuurbaan in Amsterdam is ook gesloten. Ik kreeg een brief waarin stond dat de huur van het pand te hoog was en dat door overheidsmaatregelen de zaak financieel niet meer overeind te houden is. Dat is pijnlijk, zeker voor de getroffen apotheker. Maar in de buurt zitten nog altijd drie andere apotheken waar ik naar toe kan. Dus de patiënt zal er weinig van merken.” Dus de sanering gaat nog wel even door. “Dat verwacht ik wel. Maar zorg zal altijd nodig zijn. We worden grijzer en ouder, maar we hebben een steeds betere conditie. Over een aantal jaren gaat niemand meer dood aan kanker. Chronische patiënten hebben nog steeds medicatie nodig. De manier waarop de medicatie gemaakt en toegepast gaat worden zal echter drastisch veranderen. En daar liggen grote kansen voor de apotheker.” Welke kansen ziet u? “De manier waarop medicatie wordt gebruikt zal veranderen. In plaats van een pil krijgen chronische patiënten een kies in het gebit, gevuld met medicatie die gedoseerd vrijkomt in het lichaam. Patiënten met een dergelijke kies zijn 100 procent medicatietrouw. Tel uit...

Lees Verder