Advies NZa: per 2020 vrije tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek
jan03

Advies NZa: per 2020 vrije tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat de tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek vrijgegeven kunnen worden per 2020. Dit helpt om de administratieve lasten te verminderen en zorgt ervoor dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders maatwerkafspraken kunnen maken die passen bij de regionale situatie.  Dit schrijft de NZa in een brief aan de minister van VWS. Vrije tarieven bieden meer ruimte voor maatwerk waarmee extra kwaliteit of innovatie kan worden beloond. Ook kan daarmee beter rekening worden gehouden met lokale omstandigheden en behoeften. Dit komt de zorgverlening aan de patiënt ten goede, aldus de zorgautoriteit. Maximumtarieven niet meer nodig De NZa signaleert dat de tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek op korte termijn vrijgegeven kunnen worden. Het vaststellen van maximumtarieven is voor deze zorg niet meer noodzakelijk. Het vrijgeven van deze tarieven draagt daarmee bij aan vermindering van administratieve lasten. Overgang Een overgang naar vrije tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek sluit aan bij eerdere beleidskeuzes, zoals de invoering van de facultatieve prestatie eerstelijnsdiagnostiek per 2019, aldus de NZa. De eerstelijnsdiagnostiek heeft een beperkte omvang, ongeveer 3% van de totale omzet in de medisch-specialistische zorg. In de nabije toekomst zal de bekostiging van de gehele medisch-specialistische zorg meer ruimte moeten gaan bieden voor maatwerk, gericht op het creëren van waarde voor de patiënt. Deze doelstellingen staan ook beschreven in het recente NZa-advies Belonen van zorg die waarde toevoegt’. Vrije tarieven passen, mits aan randvoorwaarden wordt voldaan, in dit toekomstbeeld. Voor meer informatie, lees ook het artikel Zorg inkopen die waarde toevoegt voor patiënten. Maximumtarieven voor beperkt deel medisch-specialistische zorg De zorgautoriteit stelt jaarlijks maximumtarieven vast voor ongeveer 30% van de medisch-specialistische zorg. Voor het overige deel, het vrije segment, maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders nu ook al samen afspraken over de tarieven en de voorwaarden. Bron: NZa Onder redactie van: Gerda van Beek      ...

Lees Verder
Nog steeds forse administratieve druk bij farmacie
mei28

Nog steeds forse administratieve druk bij farmacie

De administratieve lasten in de farmaceutische zorg nog altijd hoog. Dit blijkt uit de Merkbaarheidsscan van Q-Consult, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. De Geneesmiddeltekorten, Medische Noodzaak en Bijlage 2 geneesmiddelen gelden als hoogst ervaren administratieve lasten. Staatssecretaris Van Rijn heeft de voortgangsbrief met bijlagen verzonden naar de Tweede Kamer, waarin hij per sector ingaat op de vermindering van de regeldruk. Op veel onderdelen is er aantoonbaar sprake van verbetering op dat gebied. Zo is er in de farmacie ook sprake van verlichting van de administratieve druk, doordat patiëntendossiers niet meer op papier hoeven te worden bewaard, dat mag nu ook digitaal. Dat is uiteraard een voor de hand liggende aanpassing. Knelpunten
 Er zijn nog steeds knelpunten, zo meldt ook Van Rijn in zijn brief. Zo schrijft hij: “Bij de farmaceutische zorg wordt volgens Q-consult de grootste regeldruk (onder andere) gevoeld bij de extra handelingen en administratie bij tekorten/niet leverbare geneesmiddelen en de beoordeling van medische noodzaak. De 0- meting wordt gebruikt voor het bezien wat de meeste overlast veroorzaakt, zodat deze knelpunten in 2017 met prioriteit kunnen worden opgelost. In 2018 zal een 1-meting worden uitgevoerd voor inzicht in het effect van de genomen maatregelen.” Samen aan de slag
 Voor de KNMP onderstreept het rapport de urgentie om met betrokken partijen te komen tot maatregelen die leiden tot minder regeldruk. De KNMP ziet voldoende ruimte tot verbetering en roept partijen op om gezamenlijk aan de slag te gaan om merkbare verbeteringen te realiseren. Zo hebben kort geleden de KNMP en ZN samen  een brief  gestuurd naar het ministerie van VWS omtrent Bijlage 2 geneesmiddelen met het verzoek te komen tot beter uitvoerbare voorwaarden. Ze dringen in de brief erop aan om voorwaarden zonder toegevoegde waarde te laten vervallen. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Administratieve lasten en het zorgstelsel: Kip en ei
jun15

Administratieve lasten en het zorgstelsel: Kip en ei

Tijdens de recente voorjaarsbijeenkomst van Clearing House Apothekers was het thema Verminderen van de regeldruk in de farmacie: lastenverlichting of lastenverschuiving? In het debat hierover mocht iedereen alles zeggen, mits met respect, zei gespreksleider Martin Favié, voorzitter van Bogin. Discussie was er inderdaad volop, met actieve inbreng van de pakweg veertig aanwezigen in de zaal. Het debat over de administratieve lasten in de apotheek, 20 mei bij CHA in Den Haag, werd geïntroduceerd door een kort betoog van de drie gespreksdeelnemers: Jean Hermans (manager beleid en ontwikkeling bij de KNMP), Otto Kampen, (senior zorginkoper bij zorgverzekeraar CZ) en Bart Bruijn (apotheekhoudende huisarts). Hermans verzorgde de aftrap door te stellen dat praten over administratieve lasten altijd leidt tot wij/zij denken. “En dan bedoel ik wij tegen de zorgverzekeraars”, zei hij. “Maar ik vind dat we iets verder moeten kijken: een complexe samenleving vraagt om regels. De burger wil weten of de zorgeuro goed besteed wordt. Dit plaatst niet alleen ons, maar ook de zorgverzekeraars met de rug tegen de muur. Het is een enorm compliment dat 99,85 procent van de declaraties in de apotheek klopt, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit enige tijd geleden bekendmaakte, maar de vraag is of dit in verhouding staat tot wat we daarvoor moeten doen. In het antwoord op die vraag is het goed om ons te realiseren dat de uitvraag niet alleen van de zorgverzekeraars komt, maar ook van de overheid, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de NZa en de sector zelf. Iedereen veroorzaakt administratieve lasten en probeert die bij de ander op het bord te schuiven. De pech voor de apotheker is dat die de laatste in de rij is.” Hermans stelde dat een oplossing voor het probleem van de lastendruk alleen in samenwerking te vinden is. De KNMP heeft hierin stappen gezet door samen met de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS te beschrijven wat precies de administratieve lasten zijn en op welke plaatsen ingrijpen mogelijk is. Als voorbeeld worden de bijlage 2 middelen genoemd. “Bij deze geneesmiddelen stelt het ministerie nadere voorwaarden aan de vergoeding. Deze voorwaarden zorgen voor veel administratieve lasten bij huisartsen en in apotheken. Uit de gesprekken tussen de KNMP en ZN bleek dat beiden vinden dat deze lijst dringend door VWS moet worden opgeschoond. Dit overleg zal op korte termijn concrete resultaten opleveren.” Hoe kort is kort?, wilde Favié weten. Het concrete antwoord op die vraag bleef helaas uit. Wel werd een paar dagen later bekendgemaakt dat Zorgverzekeraars Nederland met 24 brancheorganisaties van eerstelijns zorgverleners afspraken heeft gemaakt om de administratieve lasten te beperken. De KNMP is een van die 24 organisaties. Kampen zei zich goed te kunnen vinden...

Lees Verder