Je ne comprends pas
mei27

Je ne comprends pas

Als kind op vakantie in Frankrijk wist ik het zeker. Als ik in mijn beste Frans een stokboord bestelde dan vertaalde de Fransman achter de balie mijn vraag in zijn hoofd eerst naar Nederlands en dan wist hij pas wat ik nodig had. Met mijn kinderlogica was dat de beste verklaring waarom we elkaar begrepen. Later begreep ik dat mensen niet zo’n vertaalmachine in hun hoofd hebben. Als we regelmatig een vreemde taal spreken vertalen we die niet eens meer eerst in ons hoofd, we begrijpen het Frans of Engels meteen, dat spreekt voor zich, it goes without saying. Daar is echter wel een proces aan vooraf gegaan. Op school leer je een taal door woordjes stampen en grammatica begrijpen. Vervolgens maak je je een taal pas echt eigen door veel te luisteren en natuurlijk door het veel te spreken. Buitenlandse vakanties, kijken naar niet nagesynchroniseerde tv programma’s, allemaal goede leermomenten. Het beste leer je een taal tijdens een langdurige verblijf in het land met de taal die je wilt leren beheersen, veel omgaan met de ‘native speakers’. Iedereen zal dit herkennen, wil je een vreemde taal goed leren beheersen dan verdiep je je in die taal, dan maak je je die taal eigen. Logisch toch. Een buitenlandse taal begrijpen, daar gaat een heel leerproces aan vooraf. Wij Nederlanders, wij spreken allemaal dezelfde taal, accenten en het Fries daargelaten, maar we begrijpen elkaar. Althans, dat wist ik, met mijn jongvolwassene logica, heel zeker toen ik als openbaar apotheker begon te werken. Erg verrassend was het dan ook als ik, tijdens een FTO aan de huisartsen een vraag voorlegde, ik reacties kreeg die niet leken te gaan over de vraag die ik stelde. Vaak heb ik me verbaasd als ik bij de uitgifte van medicijnen met de patiënt de opmerking van de specialist besprak er bij die professionele uitleg toch meer onrust dan rust was gecreëerd. Spraken we als professionals dan toch niet dezelfde taal? Communicatie blijft mij verwonderen. We nemen alle tijd om een vreemde taal te leren maar zijn er ons vaak te weinig van bewust dat de verschillende interpretaties van onze eigen taal, zeker tussen verschillende vakgebieden, misschien wel vele malen groter zijn dan de verschillen tussen taalgebieden gescheiden door landsgrenzen. Nu de patiënt geïntegreerde zorg krijgt aangeboden, zorg waarbij de onderlinge communicatie tussen de verschillende betrokken professionals steeds belangrijker wordt, wordt het denk ik tijd meer stil te staan bij de verschillen in de professionele talen die we spreken. Wil de patiënt ons kunnen begrijpen dan zullen we eerst ook elkaar goed moeten begrijpen en elkaars taal moeten spreken. Tijd dus voor het vak Taal tijdens...

Lees Verder
Testdagen Apotheken in samenspraak
apr08

Testdagen Apotheken in samenspraak

Vier zelfstandige TOP apotheken in Den Haag hebben testdagen in vasculair risicomanagement uitgevoerd. “We leveren een aandeel in preventie maar laten ook zien dat een apotheek veel meer is dan leverancier van medicatie. Dat kan alleen in nauwe samenwerking met de huisarts.” Eva Siedenburg beheert vier zelfstandige apotheken in Den Haag-Zuidwest: de Akelei Apotheek, de Bohemenwijk Apotheek, de Loosduinse Apotheek en de Apotheek Van Laaren. Echte wijkapotheken die alle nauw met huisartsen en andere zorgverleners samenwerken, bij voorkeur vanuit hetzelfde gebouw. “Al 25 jaar voeren we intensief het Farmaco Therapeutisch Overleg uit, dat levert een grote binding op. Die verbondenheid is bijna nog belangrijker dan de inhoud van het overleg.” De apotheken zien zich nu voor de taak gesteld om de patiënt intensiever bij de behandeling te betrekken. “We moeten klantgerichter en meer op de zorgvraag georiënteerd leren denken. Dat is een belangrijke transitie die zich in de hoofden van de apothekers moet voltrekken.” Ligt in die zorgtaak de toekomst voor de apotheker? “De logistieke bulk moet onder de apotheken vandaan,” erkent Eva Siedenburg. “Maar dat betekent niet enkel grootschalige ketens met centraal aangestuurde distributie en eenvoudige afhaalpunten. Net als de Landelijke Huisartsen Vereniging kiezen we voor de iets kleinere schaal. Dus ook geen monodisciplinaire zorggroepen van huisartsen die een hele regio, stad of provincie bestrijken, maar de nauwe samenwerking tussen zorgverleners op wijkniveau. Die samen de zorg rond de patiënt optimaal regelen, die hem buiten de dure tweede lijn houden, dat is de uitdaging voor een gemixt en multidisciplinair zorgmanagement. Dit betekent dat apothekers, huisartsen en anderen samen de programma’s voor ketenzorg opzetten en beheren. Overzichtelijk, inzichtelijk, beheersbaar en voor iedereen controleerbaar. Met voor iedereen een nette boterham.” Waarom maken haar TOP apotheken de keuze voor Testdagen Apotheken? Ze wil het ook wel ‘klanten knuffelen’ noemen. “Je gunt iedereen de beste zorg en het is bekend dat mensen makkelijker een apotheek binnen stappen met een vraag, dan een consult aanvragen bij de huisarts. Dan is dat voor ons de kans om te laten zien dat wij veel meer zijn dan de leveranciers van medicatie. Een project als Testdagen Apotheken met het thema vasculair risicomanagement, waarbij wijkbewoners het risico op hart- en vaatziekten laten bepalen, grijpen wij dan ook met beide handen aan.” Afstemming en ondersteuning met ketenpartners is nodig Deze Testdagen Apotheken, onderdeel van een landelijke pilot, zijn voorbereid door een stuurgroep van de KNMP, het NHG en de landelijke ROS’en. In dit geval is Haaglanden vertegenwoordigd door Theo Lijding van de ROS Stichting Lijn1. Vanaf het begin heeft vooropgestaan om deze testdagen in nauwe afstemming met de huisartsen en andere partners, zoals de diëtisten, vorm te geven....

Lees Verder
Verbreding FTO met wijkverpleging
apr03

Verbreding FTO met wijkverpleging

In haar brief aan de Tweede Kamer van 1 april reageert minister Edith Schippers (VWS) positief op het voorstel van het CDA om het FTO met de wijkverpleegkundige te verbreden. Ze plaatst erbij de volgende kanttekeningen. Het CDA had tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2014 voorgesteld het FTO te verbreden met de wijkverpleging. “Juist bij oudere patiënten (70+) is polyfarmacie geen uitzondering; met een breder samengesteld FTO zouden het medicijngebruik verminderd en de kwaliteit van leven verhoogd kunnen worden,” zo betoogde de fractie. De minister – groot voorstander van samenwerking tussen zorgverleners – zei toe te inventariseren hoeveel FTO’s in Nederland actief zijn en in hoeverre wijkverpleegkundigen daarvan deel uitmaken. De Vereniging Eerstelijns Organisatie, VELO, kon echter geen landelijk uniforme registratie overleggen. Een nadere inventarisatie wijst uit dat circa 1.000 FTO functioneren. Het niveau verschilt: van niveau 1 zonder structurele basis, tot niveau 4 met periodiek gestructureerd overleg waarin concrete afspraken over voorschrijfgedrag worden gemaakt. In minder dan vijf procent van de FTO’s is sprake van participatie van een wijkverpleegkundige: incidenteel, op afroep of structureel. Dit verbaast Edith Schippers niet. “Wij staan aan de vooravond van de grotere inzet en betrokkenheid van (wijk)verpleegkundigen met een zelfstandiger rol en inbreng van de deskundigheid van de verpleegkundige. Vanuit deze invalshoek hebben zeer onlangs de long- en diabetesverpleegkundigen de bevoegdheid gekregen om categorieën geneesmiddelen voor te schrijven. Dit zal voor gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen gaan gelden vanaf 1 september 2014.” Deze veranderingen en verschuivingen van verantwoordelijkheden in het zorgveld zijn volgens de minister ook op komst in de eerste lijn. “Daardoor is het van toenemend belang om de verpleegkundigen daarbij te betrekken.” Hier doelt ze op de wijkverpleegkundigen en ze geeft nog eens aan daarvan een warm voorstander te zijn. De naleving van de richtlijn Polyfarmacie met de medicatiebeoordeling bij ouderen, blijft echter voorbehouden aan de apotheker, de huisarts en de patiënt. “Hoewel ik de rol van de wijkverpleegkundige van groot belang acht bij het signaleren van een gebrekkige therapietrouw en het juiste gebruik van geneesmiddelen, vind ik dat de verpleegkundige geen expliciete rol toebedeeld mag krijgen bij de periodieke medicatiebeoordeling. Zo heb ik recent ook op schriftelijke vragen van de Kamerleden Van Gerven (SP), Kuzu en Wolbert (PvdA) geantwoord.” Tekst: Kees...

Lees Verder