Verkoop van schaarse medicijnen aan het buitenland is immoreel
jan29

Verkoop van schaarse medicijnen aan het buitenland is immoreel

Het bericht dat Nederlandse apothekers medicijnen aan het buitenland verkopen, terwijl er in ons land sprake is van tekorten, heeft nogal wat stof doen opwaaien. De verbazing en de verontwaardiging is groot en leidt tot stevige reacties. Minister Bruins adviseert om vermoedens daarvan te melden bij de Inspectie. Zo’n 800 geneesmiddelen waren in 2018 minstens veertien dagen niet verkrijgbaar. Volgens een artikel in dagblad Trouw speelt er meer dan alleen de lage prijzen. Dat artikel spreekt van verkoop aan het buitenland, niet alleen door groothandelaren, maar ook door apothekers. Er gaan geruchten dat het zo’n minimaal veertig tot honderd apothekers betreft. Inspectie De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft aan wel enkele signalen te hebben ontvangen dat apotheken zonder groothandels- of fabrikantenvergunning geneesmiddelen verkopen. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat dit op grote schaal gebeurt. Verwerpelijk en immoreel KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent is verbaasd over het artikel in Trouw. ‘We herkennen ons niet in het beeld. Alleen bedrijven met een groothandelsvergunning mogen importeren en exporteren. Als het waar zou zijn dat medicatie wordt geëxporteerd ten tijde van een tekort, dan is dit echt verwerpelijk en immoreel. De Nederlandse patiënt is hiervan de dupe en het is een klap in het gezicht van meer dan 3.000 apothekers in Nederland die dagelijks met veel kunst- en vliegwerk de tekorten oplossen.’ Binnen de werkgroep geneesmiddelentekorten, onder regie van VWS, bestaan afspraken met groothandels om in het geval van geneesmiddelentekorten niet te exporteren. De KNMP benadrukt nogmaals het belang van de gedragscode. ‘We kunnen de Nederlandse patiënt niet in de kou laten staan.’ Doe een melding bij IGJ Ook minister Bruno Bruins heeft gereageerd. Hij noemt het kwalijk als voor Nederland bedoelde medicijnen inderdaad zouden worden verkocht aan het buitenland. “Dat getuigt niet van goede zorg aan de patiënt. Het is ook niet volgens de afspraak die met de groothandelaren is gemaakt”, zegt hij. Bruins adviseert mensen die vermoeden dat de export van medicijnen niet helemaal in de haak is dit te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Bronnen: Trouw, Nu.nl, KNMP Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Kunnen apothekers helpen met  praktijkopvolging huisartsen?
jun04

Kunnen apothekers helpen met praktijkopvolging huisartsen?

Openbare apothekers kunnen door uitbreiding van het aantal eerstelijns gezondheidscentra een sleutelrol vervullen in de problematiek van praktijkopvolging onder huisartsen, stelt adviseur Hans Hof. De beroepsverenigingen van zowel de huisartsen als de apothekers zien potentiële waarde in dit voorstel. Maar ook de overheid (landelijk en regionaal) en de zorgverzekeraars moeten hun rol oppakken. ‘Red de lege praktijken’ kopte het toenmalige tijdschrift De huisarts in praktijk van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in 2003. In dit artikel vertelde huisarts Rien Steenstra, toen voorzitter van districtshuisartsenvereniging Groningen, dat in die regio al in 1998 onderzoek was gestart naar de opvolgingsproblematiek. Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV, zegt het probleem van praktijkopvolging maar al te goed te kennen. “Tekorten aan huisartsen doen zich in de loop der jaren in allerlei vormen, waaronder tekorten aan praktijkopvolgers, geregeld voor”, zegt ze. “Soms is dat zeer lokaal en/of slechts tijdelijk, en soms is het een langduriger en breder probleem. Zo kan het dus voorkomen dat de problemen van twintig jaar geleden destijds zijn opgelost, maar dat er nu opnieuw tekorten aan huisartsen zijn of dreigen te komen. De Huisartsenkringen – de lokale vertegenwoordigingen van de LHV – zijn op allerlei plekken in het land nauw betrokken bij de aanpak van deze problematiek. De laatste tijd nemen de signalen die we als LHV hierover krijgen echter dermate toe, dat we de indruk hebben dat het probleem groter aan het worden is en het niet puur regionaal meer op te lossen is. Het beperkt zich ook niet tot de krimpregio’s, maar doet zich ook voor in andere gebieden, in steden en in achterstandswijken.” Actieve rol voor de apothekers Regionaal oplosbaar of niet, het is in ieder geval niet op te lossen door de huisartsen of hun beroepsvereniging alléén, stelt Hans Hof van Healthcare
Management Consultancy (advisering en begeleiding van apothekers). Hij poneert de stelling dat apothekers een actieve rol kunnen spelen om bij te dragen aan een oplossing voor het opvolgingsprobleem van huisartsen, specifiek in wat formeel krimp- en participeergebieden heet. “De kern hiervoor is uitbreiding van het aantal eerstelijns zorgcentra”, stelt hij. En de apothekers hebben hier ook een belang bij, stelt hij, want ze zijn afhankelijk van de voorschrijver, de huisarts dus. “Maar het dient uiteindelijk een groter belang”, zegt hij, “namelijk de leefbaarheid in een aantal gebieden in het land. Je kunt wel huisartsenpraktijken proberen te steunen, maar als je ze niet inbedt in een regionaal of lokaal aantrekkelijke leefomgeving, los je het probleem niet op. Dat doe je ook niet door alleen de beschikbaarheid van geneesmiddelen veilig te stellen. Je maakt het dan niet aantrekkelijk om naar die locatie te komen en er te...

Lees Verder
Geen zevenmijlslaarzen maar bedachtzame stappen
jul18

Geen zevenmijlslaarzen maar bedachtzame stappen

Met Gerben Klein Nulent heeft de KNMP een voorzitter getroffen die een enorme nuchterheid uitstraalt. Iemand die durft toe te geven in de discussie over dure geneesmiddelen nauwelijks een rol te kunnen spelen. Maar ook iemand die zich hard maakt voor de erkenning van de apotheker als zorgverlener én die zich ervoor inzet om hieraan inhoud te geven. Graag nog drie jaar. Gerben Klein Nulent is geen man van de sweeping statements. Gevraagd naar de toekomst die hij voor zich ziet nu zijn eerste voorzitterstermijn van de KNMP zijn einde nadert (nog een half jaar), pakt hij niet breed uit met een activistische oproep aan de leden om hem te herkiezen, maar zegt hij bescheiden: ‘Als de leden het willen, ga ik door’. En die tweede termijn wil hij dan vooral om een aantal al eerder geformuleerde doelstellingen voor de langere termijn verder te kunnen vormgeven. De positionering van de apotheker als zorgverlener is hierbij het eerste dat hij noemt. Maar ook ‘fundamenteel nadenken over het nieuwe bekostigingsmodel voor de openbare farmacie en daarover tot overeenstemming komen met de zorgverzekeraars’. En de samenwerking met andere zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn optimaliseren. ‘Maar dan wel zo dat de patiënt er beter van wordt’, voegt hij aan dit laatste toe. ‘Aan samenwerken op zich heb je niets.’ Verbinding, erkenning en verruiming Bij uw aantreden gaf u aan een voorzitter te willen zijn voor alle apothekers, van openbare en ziekenhuisapothekers tot apothekers werkzaam in de industrie of bij de overheid. Merkt u in de praktijk dat er voldoende verbinding is tussen die verschillende groepen om ze als voorzitter gezamenlijk te kunnen dienen? “De relatie met de industrie- en overheidsapothekers is duidelijk verbeterd. Zij wilden geen sectie zijn binnen de KNMP dus dat hebben we losgelaten. Met de NVZA voeren we vijfmaal per jaar inhoudelijk overleg en met de NIA doen we dit ook regelmatig. Naar beider tevredenheid, denk ik te weten. We hebben altijd een goed gevulde agenda, waarin zaken als de invulling van de specialismen, de apotheekbereidingen, de poliklinische apotheken en de visie over de langere termijn aan bod komen.” En wat vindt u de belangrijkste zaken die u tot nu toe in uw twee en een half jaar als voorzitter hebt bereikt? “We hebben het specialisme openbare apotheker gerealiseerd. Dat was natuurlijk al door mijn voorgangers in gang gezet, maar hebben dat goed kunnen afronden. Er is nu dus wettelijke erkenning voor de rol van de apotheker als zorgverlener, en we zijn nu bezig in dat kader de financiering te regelen. We verwachten dat de minister hierover in de loop van 2018 uitsluitsel zal geven. Wat ook bereikt...

Lees Verder
Gerben Klein Nulent,  Domine miserére nobis
apr20

Gerben Klein Nulent, Domine miserére nobis

Hebben we net het Urbi et orbi gehad, begin ik met Domine miserére nobis. Heer, ontferm U over ons en natuurlijk moet ik dan aan onze KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent denken. Maar vooralsnog zit ik in Vlaanderen bij de begrafenis van Gabriella De Swert, 85 jaar oud geworden, en volgens een aantal ingewijden geheel onverwachts overleden. Ja, die Vlamingen hebben humor. Er is op verzoek van overledene een klassieke Hoogmis. Hoewel dat niet meevalt op vrijdagmorgen. Het voltallige koor, vier vrouwen van minimaal 75 jaar met keurig watergolfje en een ‘weigerkoster’. De wierook, de heer is met u, de goede woorden over de dode, de tranen, je zou er zo bij gaan liggen. Gabriella De Swert, weduwe van Walter Toubhans. Beiden hadden het graf al jaren geleden gekocht en tot grote opluchting… naast de lokale apotheker. Nou, daar knap je van op. Als de apotheker door het gerommel naast hem zou ontwaken, zou hij zich wellicht toch omdraaien in zijn graf. De witte jas… weg. Zijn bereidingskunst… weg en qua imago… volgens vele onderzoeken staat de farmacie inmiddels gelijk met wapenhandel en het bankwezen. Je zal het maar zijn… apotheker. De vorige voorzitter van de KNMP was liever op een kunstbeurs of in goed gezelschap in een restaurant, dan in zijn apotheek. De huidige heeft wat mij betreft iets van een grote Engel, de vleugels ontbreken maar voor de farmacie zit hij zeker op de goede plaats. Dat zal wel nodig zijn ook. De farmacie staat aan de vooravond van een enorme ontwikkeling, waarbij het geleuter over het honorarium, door apothekers tot een kunst verheven, in het niet zal vallen. Het verwijt dat zorgverzekeraars alleen aan de kosten-kant hebben geknepen, is autistisch van aard. Apothekers hebben verzuimd hun waardecreatie aan te tonen. En dan nu ook nog de kanteling van het vak die het best te typeren is van aanbod-gestuurd naar vraag-gestuurd. Technologische ontwikkelingen als personalized medicijn, wearable, het persoonlijk medisch ‘HealthVault-dossier’ gebruikt in Zweden als EPD, de veranderde focus van ziekte naar welzijn, daar zijn nauwelijks de dure stenen van een apotheekbedrijf voor nodig. Wel de data, en die heeft de apotheker. Het is interessant wat er bij Ncontrol en Mediq op dit vlak is gebeurd. Patiënten-data worden nauwkeurig gemonitord, geanalyseerd, gerapporteerd en van interventies voorzien. Niet het geneuzel van Frans Moss – de KNMP-jurist over dat een patiënt in het gelijk is gesteld over het niet hoeven betalen van het eerste uitgifte gesprek – is relevant, maar de impulsen die de huidige voorzitter van de KNMP aan de apotheek van de toekomst gaat leveren. Het vak, de betekenis van een toekomstbestendige openbare farmacie, de veranderende maatschappelijke verwachtingen,...

Lees Verder
Gerben Klein Nulent, KNMP: “Zorgverzekeraars moeten investeren.”
apr20

Gerben Klein Nulent, KNMP: “Zorgverzekeraars moeten investeren.”

Farmaceutische zorg uit het eigen risico, een nieuwe tariefstructuur met elementen van een abonnementshonorarium en een einde aan de budgetpolissen van zorgverzekeraars. En voor apothekers die zich niet houden aan de afspraken is er geen plaats meer binnen de KNMP. Gerben Klein Nulent, de nieuwe voorzitter van de KNMP, over zijn agenda voor de komende jaren. Hij is nog steeds apotheker. Maar door een aantal jaren te werken in Polen heeft Gerben Klein Nulent de verplichte nascholingspunten niet meer kunnen bijhouden. Na 18 jaar zelfstandig apotheker in Rotterdam en 20 jaar in de top van OPG en later Mediq is Klein Nulent in december van het vorige jaar aan zijn volgende uitdaging begonnen: die van voorzitter van de KNMP, de beroepsorganisatie van alle apothekers. Zo profileert hij zich ook. Voorzitter van alle apothekers. Van openbare en ziekenhuisapothekers tot apothekers werkzaam in de industrie of bij de overheid. Verbinder Daar heeft de branche ook wel weer behoefte aan, een verbinder. Zijn voorganger, Rik van der Meer, werd door de zelfstandige apothekers naar voren geschoven als nieuwe frontman van de KNMP. Om de boel eens flink op te schudden en de positie van toch vooral de zelfstandige openbare apotheker te behartigen, en te verstevigen, zo luidde de ongeschreven opdracht. In korte tijd haalde Van der Meer met Marleen Barth het zo lang gevraagde externe zwaargewicht in huis. De eerste niet-apotheker in het bestuur. Rik verdween echter van het ene moment op het andere met stille trom. Onder het mom van persoonlijke redenen vertrok hij als eerste man van het apothekenbolwerk. De verkiezingen voor een nieuwe voorzitter verliepen deze keer wel rustig. De door de KNMP voorgedragen Gerben Klein Nulent haalde een forse meerderheid van de stemmen. Rustig, zo formuleert Klein Nulent ook tijdens het interview. In een van de historische kamers van de KNMP in de Alexanderstraat in Den Haag wikt en weegt hij zijn woorden. Hij is zijn 100 dagen van voorzitterschap net voorbij, maar ferm van leer trekken, dat is niet aan hem besteed. Hoe staat het met de farmacie in Nederland? “De farmacie staat op een ongekend hoog niveau. Openbare en ziekenhuishuisapothekers leveren veel inspanningen om dit te bereiken. Door bezuinigingen in de zorg zijn wel de rendementen onder druk komen te staan. Dan is het lastig om goede zorg te leveren en een gezond bedrijf te runnen.” Daarmee vertelt u niets nieuws. “Het is nog steeds heel moeilijk voor veel apothekers. Apothekers hebben rendement nodig om te investeren. Investeren in zorg, in ICT of in een gezondheidscentrum.” En ondertussen tekenen apothekers al jaren bij het kruisje. “Zorgverzekeraars hebben sterk op de kosten gelet, gestimuleerd door het ministerie...

Lees Verder