Richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding herzien
mrt15

Richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding herzien

De website www.volksgezondheidenzorg.info vermeldt verontrustende getallen betreffende de huidige en toekomstige aantallen mensen met een beroerte. In 2016 hadden 25.700 mannen en 29.300 vrouwen een TIA en 20.900 mannen en 21.400 vrouwen een beroerte. In totaal waren er in Nederland in 2016 naar schatting 451.900 mensen met een beroerte (jaarprevalentie, inclusief TIA), wat meer mannen dan vrouwen. De prevalentie neemt sterk toe met de leeftijd. Bij personen jonger dan 55 jaar komen beroertes niet zo vaak voor. Op grond van de getallen uit de periode 1991 tot 2014 lijkt het aantal nieuwe gevallen van beroerte de laatste jaren licht te dalen. Desondanks wordt op grond van demografische ontwikkelingen de komende jaren een flinke stijging van het aantal personen met een beroerte verwacht. Ook in financieel opzicht is beroerte een belangrijk gezondheidsprobleem: de kosten van zorg voor beroerte bedragen ongeveer 2,5% van de totale kosten voor gezondheidszorg in Nederland. Al met al zijn er voldoende redenen voor huisarts en apotheker om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en veranderende inzichten betreffende diagnostiek en behandeling van beroerte. Richtlijnen Een belangrijk middel daartoe zijn de richtlijnen die met een zekere regelmaat worden herzien. Zo werden vorig jaar de NHG-Standaarden Atriumfibrilleren en Diepe veneuze trombose en longembolie herzien. In dit tijdschrift werd daaraan aandacht besteed. Thans is op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en geautoriseerd door een hele reeks betrokken beroepsverenigingen en in samenwerking met o.a. het Nederlands Huisartsen Genootschap de richtlijn Herseninfarct en hersenbloeding herzien en in december 2017 beschikbaar gekomen. Allereerst is er voor de eerste lijn de uiterst belangrijke aanbeveling om de symptomen en een snelle herkenning van een beroerte onder de aandacht van de gehele Nederlandse bevolking te brengen. In wachtkamer en publieksruimte moet dat goed kunnen. Hoe sneller iemand met een beroerte wordt behandeld hoe meer hersenweefsel gespaard kan blijven. De FAST-test (Face-Arm-Speech-Time) is daartoe zeer geschikt. Is een van de symptomen aanwezig, dan kan via 112 onmiddellijk hulp worden ingeroepen. Voor de huisarts is er de NHG-Triagewijzer die bij telefonische melding van neurologische uitvalsverschijnselen kan worden gebruikt om de urgentie van de toestand te beoordelen en de patiënten die mogelijk voor acute behandeling in aanmerking komen te selecteren. De huisarts wordt vooral aanbevolen om aandacht te besteden aan de ketenzorg in de zin dat er goede afspraken worden gemaakt met de ambulancezorg in de regio. Er wordt voor gepleit om – voorafgaand aan beoordeling door de huisarts – bij melding onmiddellijk een ambulance te sturen met A1-urgentie indien de patiënt mogelijk voor acute behandeling in aanmerking komt. Op de Spoedeisende Hulp (SEH) aangekomen wordt zo snel mogelijk diagnostisch onderzoek verricht om te...

Lees Verder