Leidraad voor opstelling van formularium inhalatiemedicatie
mei15

Leidraad voor opstelling van formularium inhalatiemedicatie

Vanuit de gedachte dat het gezamenlijk opstellen van een formularium zeker zo belangrijk is als het uiteindelijke resultaat is in maart 2018 het Landelijk kader regionale formularia inhalatiemedicatie verschenen. Dit landelijk kader – met de ondertitel Leidraad voor het opstellen van een regionaal formularium – is opgesteld als uitvloeisel van een Invitational Conference die de patiëntenorganisatie Longfonds in 2016 organiseerde. In de werkgroep die deze leidraad heeft samengesteld waren alle betrokken organisaties zoals o.a. het Longfonds, de Longalliantie Nederland, CAHAG, de KNMP, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, de Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland vertegenwoordigd; dit Landelijk kader kan dus bogen op brede steun. Deze leidraad is nadrukkelijk niet een gebruiksklaar sjabloon dat men alleen nog maar even samen hoeft in te vullen. Het is een hulpmiddel om met alle betrokkenen een regionaal, transmuraal, op de dagelijkse praktijk gestoeld en door alle betrokkenen gedragen formularium voor inhalatiemedicatie op te stellen. Behoeftepeiling Indien bij een of meer zorgverleners de gedachte is ontstaan om een formularium op te gaan stellen is het – voordat men verdere plannen gaat maken – van groot belang om een behoeftepeiling te verrichten om na te gaan of er wel een breed gevoelde behoefte aan een dergelijk formularium bestaat. Men moet daarbij niet alleen denken aan voorschrijvers en apothekers maar vooral ook aan patiënten (Longfonds!) en aan praktijk- en longverpleegkundigen. Is die behoefte aanwezig dan is de volgende stap om te bezien wie er mogelijk ook nog behoefte aan zouden kunnen hebben en in kaart te brengen welke mensen en organisaties een rol spelen bij inhalatiemedicatie en wiens mening wellicht een grotere invloed heeft dan die van anderen. Regionale bijeenkomst Als startpunt wordt aanbevolen een regionale bijeenkomst te organiseren waarvoor alle betrokkenen worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst worden de mogelijk bestaande knelpunten in kaart gebracht en tevens bezien welke oplossingen er kunnen worden gevonden. De opstelling van een regionaal formularium is een mogelijke oplossing maar uiteraard kunnen er ook andere oplossingen zijn. Indien wordt besloten tot de opstelling van een formularium dan moeten vastgesteld wie de ‘trekker’ van dit project wordt, wie erbij moeten worden betrokken en ook dat elke deelnemer aan dit project kan spreken en besluiten kan nemen namens zijn of haar achterban. Ook moet er antwoord komen op vragen als wie beheert en onderhoudt het formularium? Is het formularium bindend? Wanneer en door wie moet het worden herzien? Hoe zorgen we dat het formularium een geslaagd project wordt en dus wordt toegepast – en bij wie? Alleen nieuwe patiënten? Of ook ‘bestaande’ patiënten die al inhalatiemedicatie gebruiken? Inventarisatie van mogelijke belangenverstrengeling van elk van de deelnemers wordt ten zeerste aanbevolen. Keuze voor richtlijnen Na...

Lees Verder