Medicatieoverdracht in acht kernafspraken
jun19

Medicatieoverdracht in acht kernafspraken

Alle partijen in Amsterdam sluiten de handen ineen om de medicatieveiligheid voor patiënten structureel te verbeteren. Alle Amsterdamse ziekenhuizen, de Huisartsenkring Amsterdam/Almere en het Farmaceutisch Bureau Amsterdam hebben deze maand een convenant getekend waarin acht kernafspraken over medicatieoverdracht zijn opgenomen. De afspraken zijn van toepassing bij polikliniekbezoek, opname- en ontslagbegeleiding. Na het HARM onderzoek (2006), waarin werd gekeken naar het aantal ziekenhuisopnames dat was gerelateerd aan het gebruik van geneesmiddelen, is in de jaren tot 2012 veel verbeterd binnen de eerste lijn. Al in 2008 is de regio gestart met het opstellen van richtlijnen voor medicatieoverdracht. Maar de afstemming tussen de eerste en de tweede lijn blijkt nog lastig. Met de vaststelling van de farmaceutische zorgprestaties door de NZa, hebben de verzekeraars de mogelijkheid tot financiering van adequate medicatiebegeleiding rondom opname en ontslag. Achmea heeft dit in 2014 gecontracteerd met de voorwaarde dat er regionaal afspraken gemaakt worden om een goede medicatieoverdracht te borgen. Met het tekenen van een convenant committeren de Amsterdamse zorgpartijen zich aan acht kernafspraken en zij zijn aanspreekbaar op de naleving hiervan. De randvoorwaarden zijn dat het voor alle betrokken partijen duidelijk is dat per opname/polikliniekbezoek en ontslag, de prestatie slechts eenmaal gedeclareerd kan worden, terwijl beide partijen werkzaamheden moeten doen. Ziekenhuizen en openbaar apothekers zullen onderling afspraken moeten maken over de verdeling van de gedeclareerde prestaties. Dit zijn de kernafspraken. Patiënten worden zich meer bewust van de eigen verantwoordelijkheid als informatiedrager, gaan actief om medicatieoverzichten vragen en laten dit controleren door de apotheker. Bij verwijzing van de huisarts naar de polikliniek wordt de patiënt geadviseerd  een actueel medicatieoverzicht mee te nemen.  Bij het maken van een afspraak adviseert ook de polikliniek de patiënt een actueel medicatieoverzicht mee te nemen voor de specialist. De openbare apotheek geeft de patiënt standaard een medicatieoverzicht mee als hij tenminste vijf geneesmiddelen gebruikt of als de apotheker dit klinisch relevant acht. De apotheker vertelt de patiënt dat hij voor een gepland ziekenhuisbezoek altijd een medicatiecheck voor een actueel medicatieoverzicht kan krijgen. Verificatie van het medicatieoverzicht voorafgaand aan de behandeling kan zowel bij de openbare apotheek als in het ziekenhuis plaatsvinden. Kern is dat wie verifieert ook declareert. Wijzigingen in de medicatie op de poliklinieken worden doorgegeven aan de apotheker, die dit vervolgens verwerkt in zijn AIS en communiceert naar de huisarts. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt de medicatie gecontroleerd en gereed gemaakt voor thuisgebruik. Het ziekenhuis heeft de verantwoordelijkheid deze wijzigingen door te geven aan de apotheek van de patiënt die dit vervolgens verwerkt in zijn AIS en aan de huisarts laat weten. Het ontslaggesprek/de verificatie in het ziekenhuis wordt bij voorkeur gedaan door een farmaceutisch geschoold...

Lees Verder
Poliklinische apothekers: Regie over opname en ontslag
mei14

Poliklinische apothekers: Regie over opname en ontslag

Steeds meer poliklinische apothekers hebben de regie over het medicatiedossier bij opname en ontslag. Zorgverzekeraar Menzis financiert de inbreng van poliklinische apotheken en ziekenhuizen met een prijs voor de opname- en ontslaggesprekken. “Dit  hoort meer bij ziekenhuisapotheken en de (poli)klinische apotheken en minder bij openbare apothekers”, stelt Henk Eleveld van Menzis. Als er geen opnamegesprekken met patiënten worden gehouden en alleen wordt afgegaan op de gegevens van de elektronische systemen zoals OZIS of de uitdraai van de apotheek, dan is er in 30 tot 50 procent van de medicatiedossiers bij opname en ontslag iets mis. Dat percentage kan fors dalen als er gestructureerd opname- en ontslaggesprekken worden gevoerd. Dat er veel mis kan gaan bij opname en ontslag van patiënten in ziekenhuizen, herkent Bart van den Bemt. Hij doet onderzoek naar dit fenomeen, is apotheker in de St. Maartenskliniek en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Poliklinische Farmacie (NVPF). Volgens de NVPF kunnen (poli)klinische apothekers een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg aan hun patiënten. “(Poli)klinische apothekers hebben korte lijnen met medisch specialisten. Zij zijn betrokken bij het beleid rondom specialistische geneesmiddelen in het ziekenhuis, maar ook op de polikliniek en daarbuiten. Essentieel is wel dat er goede uitwisseling van gegevens is met eerstelijns apotheken en andere zorgverleners. Tot enkele jaren terug was er echter onvoldoende structuur in opname en ontslag en bij de overdracht. Daarom is er in 2008 de richtlijn ‘Medicatieoverdracht in de keten’ gekomen. Wanneer je uitgaat van het feit dat je zorg het beste kan organiseren in de driehoek, patiënt-arts-apotheker, kun je deze gesprekken het beste vanuit het ziekenhuis regelen”, stelt Van den Bemt. Groot belang Het belang van regie over het medicatiedossier bij opname en ontslag is groot. Dat vindt ook Menzis. De zorgverzekeraar financiert direct de opname- en ontslagactiviteiten van de apotheken sinds de mogelijkheid ontstond per 1 januari 2012. Menzis is nu de enige zorgverzekeraar die de financiering van opname en ontslag apart financiert, naast financiering van het totale ziekenhuis Dat wil niet zeggen dat de andere zorgverzekeraars er het belang niet van inzien en het niet financieren. De meeste zorgverzekeraars vinden dat namelijk de werkzaamheden van de poliklinische apotheken al verrekend zijn in het totale budget van het ziekenhuis. Menzis betaalt nu 4,50 euro per patiënt voor opname en 10 euro voor ontslag. De richtlijn ‘Medicatieoverdracht in de keten’ toont aan dat er meer moet gebeuren dan voorheen.  Een groot aantal ziekenhuizen geeft al invulling aan de gesprekken met de patiënten. Zo zijn in Groningen de gesprekken tijdens opname en ontslag onderdeel van de totale screening van de patiënt. In Assen is er sprake van een...

Lees Verder