Trek ANW-tarief gelijk
aug27

Trek ANW-tarief gelijk

Ook de Tweede Kamerleden Hanke Bruins Slot (CDA) en Pia Dijkstra (D66) hebben nu vragen gesteld aan de minister van VWS over de hoge tarieven in dienstapotheken. Inmiddels pleiten Chris Oomen van zorgverzekeraar DSW, zorgverzekeraar CZ en de KNMP voor een uniform ANW-tarief tijdens de avond-, nacht- en weekenddienst. Bruins Slot en Dijkstra reageren op het bericht in diverse media over het hoge ANW-tarief in de Hoeksche Waard, onder de rook van Rotterdam, waar de prijzen (max. € 80,-) een veelvoud zijn van het tarief in de havenstad (min. € 10,-). ‘Klopt het dat de grote prijsverschillen per receptregel bij dienstapotheken in de nacht en het weekend het gevolg zijn van de wijze van financiering die in 2014 is ingevoerd (het representatiemodel)?’ En: ‘Ziet u het risico dat patiënten zorg zullen mijden vanwege de veel te hoge kosten voor spoedmedicatie, met alle gevolgen van dien?’ Voorts: ‘Deelt u de mening dat patiënten in spoedsituaties geen reële keuze in apotheker hebben, vanwege de spoedsituatie en aangezien de patiënt vaak door de zorgverzekeraar gecontracteerde zorg bij de dienstapotheek in de eigen regio moet afnemen?’ Farmaceutische spoedzorg De Kamerleden wijzen op de kans dat de nachtapotheek in de Hoeksche Waard wordt gesloten, terwijl minister Edith Schippers van VWS nog dit jaar het voornemen heeft uitgesproken om een oplossing te vinden voor de farmaceutische spoedzorg in krimpgebieden. Ze vragen of de minister bereid is om de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te vragen om samen met zorgverzekeraars tot een landelijke ANW-tarief te komen voor de extra kosten per receptregel bij dienstapotheken in de nacht en in het weekend. Dichtbevolkt helpt dunbevolkt Bestuursvoorzitter Chris Oomen laat via Radio Rijnmond weten dat hij het niet eerlijk vindt dat mensen in dunbevolkte gebieden een hogere rekening krijgen voor een spoedrecept. Nu wordt de kosten van de dienstapotheek gedeeld door het aantal receptregels, terwijl het risico ook landelijk kan worden verrekend met bijvoorbeeld een voor iedereen gelijk ANW-tarief van € 30 per recept. Dan betalen de verzekerden in Rotterdam mee aan de medische spoedzorg in de dunbevolkte Hoeksche Waard. Alternatieven voor klassieke nachtapotheek Ook KNMP alsmede zorgverzekeraar CZ pleiten voor uniforme tarieven, vast te stellen door de NZa. Intussen experimenteert CZ in dunbevolkte gebieden in Zeeland al met alternatieven voor de klassieke nachtapotheek. Het gaat dan om een uitgifteautomaat voor medicijnen of een taxi die de pillen thuis brengt. Dat is goedkoper dan de hele nacht een apotheek openhouden voor drie patiënten. Tekst: Kees Kommer...

Lees Verder
Geen nachtapotheek in De Langstraat
apr15

Geen nachtapotheek in De Langstraat

De nachtapotheek in Waalwijk sluit op 1 januari 2016. Deze dienstapotheek heeft volgens het antwoord op Kamervragen van Renske Leijten en Henk van Gerven (beiden SP) maximaal drie receptregels per nacht. Niettemin is de beantwoording door minister Edith Schippers interessant om deze grotendeels weer te geven. VRAAG: Deelt u de mening dat voor een gebied met ruim 90.000 inwoners en 50 huisartsen er tijdens de avonduren, in de nacht en in het weekend een apotheek in de buurt bereikbaar moet zijn? Zo ja, hoe gaat u dit garanderen? Zo neen, waarom niet? ANTWOORD: Ik heb kennis genomen van het bericht. Het feit dat er ’s nachts geen apotheek geopend is in Waalwijk c.q de regio De Langstraat betekent niet dat er ’s nachts geen spoedmedicatie beschikbaar is in deze plaats c.q. regio. Ten algemene geldt dat op zorgverzekeraars de plicht rust om voldoende verantwoorde zorg te contracteren voor hun verzekerden. Daaronder valt ook de farmaceutische zorg die in de avond, nacht en op zondag (ANZ) wordt geleverd. Er rust op apothekers de plicht om 7 dagen per week en 24 uur per dag toegang tot adequate farmaceutische zorg voor patiënten te organiseren. De vorm waarin apothekers de toegang tot farmaceutisch zorg in de avond, nacht en op zondagen organiseren, is vrij. Apothekers kunnen deze diensten zelf leveren dan wel in samenwerking met andere apotheken (rouleren) of uitbesteden aan een, al dan niet gezamenlijke, dienstapotheek. Of zorgverzekeraars zich aan hun zorgplicht houden staat ter beoordeling van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht of er verantwoorde zorg wordt geleverd. Teneinde zorg te dragen dat farmaceutische spoedzorg voor alle Nederlandse ingezetenen beschikbaar en betaalbaar blijft, ook in minder bevolkte gebieden, kopen zorgverzekeraars vanaf 2014 de farmaceutische spoedzorg gezamenlijk in op basis van een representatiemodel. Dit is een uitvloeisel van de kwaliteitsagenda die is vastgesteld in het kader van het Bestuurlijk overleg farmacie naar aanleiding van de bevindingen van de verkenners extramurale farmacie, de heren Rinnooy Kan en Reibestein. Achterliggende gedachte hierbij is om een volledige spreiding en dekking van farmaceutische spoedzorg te bewerkstellingen en daarbij aansluiting te zoeken bij de reguliere acute zorgstructuur. Zorgverzekeraars werken aan een herinrichting van de acute zorg, waaronder basis spoedzorg. Regionaal wordt gekeken hoe deze het beste ingericht kan worden. Zorgverzekeraars zullen bezien of de spoedeisende farmaceutische zorg per 1 januari 2016 kan worden geïntegreerd in de basis spoedzorg. Vorige week is door zorgverzekeraars VGZ en CZ besloten de dienstapotheek in Waalwijk vanaf 1 januari 2016 te sluiten. Deze dienstapotheek had maximaal drie receptregels per nacht. Door de nabijheid van De Dienstapotheek Tilburg en de Dienstapotheek in het Jeroen Bosch Ziekenhuis...

Lees Verder