Osteoporose en de rol van vitamine D suppletie
dec10

Osteoporose en de rol van vitamine D suppletie

Farmacotherapie bij osteoporosepatiënten is te verbeteren als huisartsen en apothekers hiervoor gericht met elkaar samenwerken. Apothekers kunnen een belangrijke adviesfunctie vervullen voor deze patiënten, onder andere op het gebied van vitamine D suppletie. Het advies van de Gezondheidsraad hierover vormt hiervoor een effectief uitgangspunt. Apothekers Jan Hermsen en Susanne Bouwman van dr Hemels Apotheken in Didam wonnen de Jonge Hondenprijs van de Vereniging voor Jonge Apothekers voor het beste farmaceutische patiëntenzorgproject. De kern van dit project is de osteoporosedialoog die ze hebben ontwikkeld voor gestructureerde communicatie met de huisarts, als basis voor verbetering van de farmacotherapie bij osteoporosepatiënten. “Bij de opzet van ons project zijn we uitgegaan van de vorig jaar herziene NHG-standaard Fractuurpreventie, de CBO-richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie uit 2011 en het advies van de Gezondheidsraad over aanbevolen hoeveelheden vitamine D”, vertelt Bouwman. “We  hebben de patiëntenpopulatie van onze apotheek naast deze drie uitgangspunten gelegd en dit leidde tot het inzicht dat er drie mogelijkheden waren om de behandelopties voor osteoporosepatiënten te verbeteren. In de eerste plaats is het belangrijk om na vijf jaar de continuering van de behandeling met bisfosfonaten te heroverwegen vanwege het risico op het ontstaan van zeldzame bijwerkingen zoals osteonecrose. Het tweede is de toevoeging van vitamine D en calcium aan de medicatie van patiënten met osteoporose. Voor een goede werking van bisfosfonaten is suppletie van vitamine D immers essentieel. Het derde is gerichte controle op geneesmiddelen die als bijwerking osteoporose geven, primair glucocorticosteroïden. Alle drie bij uitstek zaken die tot het werk van de apotheker behoren.” Ruimte voor verbetering Op alle drie de punten bestond ruimte voor verbetering, bleek op basis van de gegevens van de 256 patiënten die Hermsen en Bouwman includeerden in de studie die aan hun project ten grondslag lag. Van hen bleken 201 suboptimaal behandeld te worden. Maar om het aantal suboptimale behandelingen te reduceren, is samenwerking tussen de huisarts en de apotheker nodig, concludeerden de twee. Dus ontwikkelden ze de osteoporosedialoog: een protocol op een A4 dat als basis dient om per patiënt de medicatiehistorie in kaart te brengen. “Dit maakt evaluatie van de farmaceutische patiëntenzorg moge­lijk”, vertelt Bouwman. “Het biedt een overzicht van het medicatieprofiel op het punt van de langdurig hoge dosering glucocorticosteroïden en het meer dan vijf jaar bisfosfonaat gebruik. Daarnaast worden in de dialoog het valrisico van de patiënt door de contra-geïndiceerde medicatie en de co-medicatie – de toevoeging van vitamine D en calcium dus – in beeld gebracht. Ook worden aanbevelingen gedaan voor het eventueel prikken van de calcidiol spiegel. Verder is er in de osteoporosedialoog aandacht voor de therapietrouw en de organisatie van de zorg rondom de patiënt. De apotheker beschikt dan...

Lees Verder