Een gesloten farmacotherapeutisch traject
Mrt09

Een gesloten farmacotherapeutisch traject

Compleet dossier in de onderlinge waarneming – Voor huisarts Rob Beumer is de vergaande samenwerking met de drie Pharmacom-apotheken in Best het belangrijkste voordeel van Medicom. Maar ook het complete dossier in de onderlinge waarneming en de altijd actuele ondersteuning van zorg en voorschrijven zijn absoluut pluspunten, vertelt hij. Het Medicom-Pharmacom samenwerkingsverband in Best telt dertien huisartsen en drie apotheken. “Het allergrootste voordeel daarvan is dat het farmacotherapeutisch traject voor de patiënt gesloten is”, vertelt huisarts Rob Beumer. De samenwerking in Medicom en Pharmacom is niet te vergelijken met het receptenverkeer tussen andere systemen, legt hij uit. “Bij ons is het ‘what you see is what you get’. De apotheker en ik kijken naar dezelfde gegevens. Er is een betrouwbaarheid van honderd procent.” En dat is niet het enige, vervolgt Beumer. “Ik krijg in Medicom dezelfde bewakingssignalen als de apotheek en kan daarop anticiperen. Ook kan ik met de apotheek informatie uitwisselen over de context van de patiënt. Compleet dossier in de waarneming In de onderlinge waarneming binnen het cluster beschikken de Medicom-gebruikers over het complete patiëntendossier, inclusief specialistenbrieven en dergelijke. Ideaal, vindt Beumer. “Als ik zelf waarneem én wanneer ik mijn patiënten toevertrouw aan een ander. Weer terug in de praktijk zie ik eenvoudig in het contactverslag wie bij een collega is geweest en waarvoor. Mijn dossiers en declaraties zijn netjes bijgewerkt.” “Het allergrootste voordeel is dat het farmacotherapeutisch traject voor de patiënt gesloten is.” Robuust Medicom is een robuust systeem, verklaart Beumer. “Het is altijd in de lucht. Je kunt meer agenda’s en meer dossiers naast elkaar open zetten, daar leidt de performance niet onder. Ik doe dat zelf bijvoorbeeld om te zien of een patiënt door de assistente of POH-er gezien kan worden.” De actielijst wordt binnen de praktijk veelvuldig gebruikt voor taakdelegatie. “Bijvoorbeeld om de assistente in te plannen voor aanvullend onderzoek of haar een berichtje te sturen over een patiënt die van de spreekkamer naar de balie loopt.” Gestructureerde zorg Om gestructureerde zorg te leveren en deze eenduidig vast te leggen, gebruikt Beumer de protocollen in Medicom. Die worden gemaakt en beheerd door Health Base. “’Meetwaarden eigen praktijk’ is een klein en handig protocol. Als je lengte en gewicht invoert, rekent hij automatisch de BMI uit. Het protocol voor de diabetes kwartaalcontrole zorgt ervoor dat ik niks vergeet te bespreken.” Absoluut fan is Beumer van het Formularium in Medicom. “Ik adviseer alle collega’s om daarvan gebruik te maken. Het is uitstekend gevuld en wordt door Health Base bijgehouden op basis van de laatste standaarden.” Innovatiekracht Belangrijk vindt Beumer de innovatiekracht van Medicom. De huisartsenzorg staat voor uitdagingen waarbij ICT kan helpen. “Bijvoorbeeld door het...

Lees Verder
Bouwstenen voor het farmaceutisch informatiesysteem
Jun17

Bouwstenen voor het farmaceutisch informatiesysteem

Hoe zien de apotheekprocessen er in 2020 uit? En welke ICT hoort daarbij? Over die vragen ging PharmaPartners Farmacie in gesprek met zelfstandige apothekers en vertegenwoordigers van apotheekketens. Samen brachten ze zeven hoofdprocessen en de daarvoor benodigde functionaliteit in kaart. Daarmee legden ze de basis voor de doorontwikkeling van het apotheekinformatiesysteem, die in nauwe samenwerking met gebruikers vorm krijgt. Tijdens iedere innovatiedag vlogen de meningen en ideeën over tafel, vertelt Edwin van Aalten, zelf apotheker en sinds dit jaar productmanager van Pharmacom. “En steevast, na een uurtje, kwamen de deelnemers tot de conclusie dat zij redelijk op één lijn zaten. In zeven bijeenkomsten zijn zeven processen doorgelicht, variërend van terhandstelling, medicatiebewaking, zorgverlening en de geld- en goederenbeweging tot het clusterbeheer dat we binnen onze Pharmacom-Medicom samenwerkingsverbanden kennen.” De processen zijn vervolgens gevisualiseerd en gekoppeld aan benodigde functionaliteit. Het resultaat is voorgelegd tijdens een bijeenkomst met alle deelnemers uit de sessies, samen met de vraag welke twee innovaties als eerste moeten worden opgepakt. “Als je snel tot innovatie van het systeem wil komen, moet je de ontwikkeling opknippen in kleine, overzichtelijke stukjes, die binnen drie maanden klaar kunnen zijn en direct meerwaarde bieden in de apotheek”, verduidelijkt Sander de Jong, managing director van PharmaPartners Farmacie. Met deze innovatiemethode wordt een ‘minimal viable product’ gecreëerd, dat precies aansluit bij de behoefte van de gebruikers. Ontvlechten zorg en logistiek Van Aalten schetst een aantal uitkomsten van de Pharmacom innovatiedagen . “Als je kijkt naar het terhandstellingsproces, dan is de overtuiging dat medicatiebewaking ook buiten de context van het recept zal plaatsvinden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een nieuw binnengekomen labwaarde of een contra-indicatie die is toegevoegd door de huisarts. Door de bewaking los te trekken van de terhandstelling, kun je de signalen neerleggen bij de persoon die deze het best kan afhandelen. De apotheker kan via een dashboard  inzage krijgen in de relevante signalen, op basis van instellingen die hij of zij zelf heeft bepaald.” De Jong: “De apotheker is de farmaceutisch zorgverlener en dossierhouder van zijn patiënten. Daar geloven we in. Op het moment dat er iets verandert in de context van de patiënt, krijg je een signaal op het dashboard en houd je het behandelplan opnieuw tegen het licht.” Dit is in lijn met de gedachte dat de begeleiding van chronisch geneesmiddelgebruik in de toekomst gebaseerd is op medicatie-afspraken in plaats van verstrekkingen, zoals wordt uitgewerkt in het project ‘Bouwstenen van het medicatieproces’ van de KNMP, het NHG en Z-Index. De ontvlechting van zorg en logistiek wordt hierdoor steeds meer realiteit. Communicatiewensen Unaniem was ook de wens om de mogelijkheden voor communicatie met andere zorgaanbieders rondom de patiënt uit te breiden....

Lees Verder
PharmaPartners neemt MijnMedicijncoach over
Feb05

PharmaPartners neemt MijnMedicijncoach over

PharmaPartners heeft per direct de activiteiten rondom MijnMedicijncoach.nl overgenomen van 2Comply. MijnMedicijncoach.nl is een patiëntenportaal gericht op het bevorderen van de therapietrouw van chronische medicatiegebruikers. “MijnMedicijncoach.nl faciliteert zelfmanagement van patiënten door het geven van betrouwbare geneesmiddelinformatie, een actueel medicatieoverzicht, begeleiding bij het medicijngebruik en het faciliteren van een makkelijk contact met huisarts en apotheker. Hierdoor krijgen patiënten een beter beeld van hun aandoening en therapie. Zij slikken hun medicijnen niet meer omdat het moet, maar omdat zij dat willen”, aldus Sander de Jong, Managing Director PharmaPartners Farmacie. Onderzoek wijst uit dat geneesmiddelen vaak niet of verkeerd worden gebruikt. Hierdoor blijft het gewenste resultaat uit en kunnen in het ergste geval complicaties ontstaan. Door het verbeteren van de therapietrouw en juist gebruik, draagt MijnMedicijncoach.nl bij aan meer doelmatige en veilige zorg. Gezondheidswinst Het ministerie van VWS stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor hun gezondheid. PharmaPartners ondersteunt deze ambitie al langere tijd met het patiëntenportaal MijnGezondheid.net, dat volledig geïntegreerd is met het apotheekinformatiesysteem Pharmacom en huisartspraktijkinformatiesysteem Medicom. Door toevoeging van MijnMedicijncoach.nl aan het productportfolio krijgen mensen met een chronische aandoening nog meer mogelijkheden om makkelijk en verantwoord om te gaan met hun gezondheid. “Rekening houdend met de aandacht voor substitutie van de tweede naar de eerstelijnszorg, zien we met deze toepassing een kans om meer gezondheidswinst tegen reële kosten te stimuleren en realiseren. Een ambitie die onze klanten ook dagelijks nastreven,” aldus Dorinda van Oosten, Managing Director PharmaPartners Huisartsenzorg. Chronisch medicatie 2Comply is in 2005 opgericht door zorgverleners die een oplossing wilden bieden aan gebruikers van chronische medicatie. Deze moest bovendien grootschalig toe te passen zijn en op de individuele gebruiker worden afgestemd. Die oplossing werd MijnMedicijncoach.nl. De ontwikkeling kwam tot stand met steun van enkele grote farmaceutische bedrijven en wordt ondersteund door diverse partners, waaronder patiëntenorganisatie NPCF, NIVEL en het Pharmo Instituut. Alcura, Boots, Alphega en Kring apotheken zijn klant van 2Comply. Onder redactie van: Kees Kommer  ...

Lees Verder
Farmaceutische zorg in de huisartsenpraktijk
Nov13

Farmaceutische zorg in de huisartsenpraktijk

KNMP Zorginnovatieprijs najaar 2015: Tijdens het KNMP congres op 6 oktober jongstleden kregen de Samenwerkende Apotheken Alphen e.o. de Zorginnovatieprijs najaar 2015 voor hun vernieuwende samenwerking met de huisartsen in Huisartsenpraktijk Prelude. Iedere morgen is er een apotheker in het centrum voor farmaceutische consulten en collegiaal advies. Huisarts Carolien de Boer en apotheker Toine Seesing zijn enthousiast. Het idee ontstond ruim een jaar geleden. In Alphen aan den Rijn was geen plek meer voor de kleine apotheek in Huisartsenpraktijk Prelude. De huisartsen konden de ruimte die de apotheek innam goed gebruiken, maar het verdwijnen van de apotheek mocht niet ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Geïnspireerd door het Point-onderzoek van apotheker-onderzoeker Anne Leendertse, besloten huisartsen en apothekers de zorgfunctie van de apotheker wel binnen de muren van het centrum te houden. Sinds juli kunnen patiënten iedere morgen terecht bij apothekers Toine Seesing of Maartje van Leeuwen. “En het leuke is dat het gesprek hier altijd over de inhoud gaat en nooit over geld.” Polyfarmacie Natuurlijk moesten de patiënten er even aan wennen dat ze in het centrum alleen voor een gesprek terecht kunnen bij de apotheker en dat ze hun geneesmiddelen verderop moeten halen. “Maar als je het uitlegt, vinden ze het logisch”, vertelt huisarts Carolien de Boer. “Ik verwijs nu bijvoorbeeld mensen met polyfarmacie door, wanneer er farmacotherapeutische vragen zijn die ik niet kan oplossen.” Soms kunnen patiënten direct doorlopen en als de apotheker bezet is, wordt er door de doktersassistenten een afspraak in de Medicom-agenda gezet. “Als medebehandelaar binnen de huisartsenpraktijk heb ik juridisch de bevoegdheid om het huisartsdossier in Medicom in te zien. Dat helpt bij het analyseren van problemen en het geven van een goed advies”, aldus Seesing. “In de samenwerking met Pharmacom en Medicom is al veel mogelijk, maar nu heb ik onder andere toegang tot de indicatie en specialistenbrieven. Bovendien heb ik hier meer rust en tijd om met patiënten in gesprek te gaan dan in Apotheek De Herenhof, waar ik beherend apotheker ben en meer ballen in de lucht moet houden.” Kwaliteitswinst De apothekers zijn in juli gestart met het verwerken van herhaalaanvragen in samenwerking met de doktersassistenten. De Boer: “Daardoor wordt er anders naar aanvragen gekeken. De apotheker kan beoordelen of er sprake is van een interactie tussen medicijnen. Bovendien wordt er beter gekeken of een controle bij de huisarts wenselijk is en of de bloeddruk, schildklier- of nierfunctie gecheckt moet worden. Dat zijn zaken die er eerder in de drukte aan de balie of telefoon wel eens bij inschoten. Doordat de apothekers nu meekijken, worden de assistenten hier beter in getraind. Los van de herhaalaanvragen die nu...

Lees Verder
Huisartsen en apothekers: Eén groep, een systeem
Dec01

Huisartsen en apothekers: Eén groep, een systeem

GEZAMENLIJK SYSTEEM – “De huisarts beschikt bij het inzetten van een behandeling altijd over het actuele medicatieoverzicht van zijn patiënten, inclusief medicatie die door specialisten is voorgeschreven. De groepsgewijze keuze voor één informatiesysteem, maakt een intensievere samenwerking mogelijk.” Apotheker Gert Jonge Poerink is ervan overtuigd dat de keuze van Huisartsenzorg Regio Arnhem voor Medicom van PharmaPartners de samenwerking met de regionale apothekers, die allemaal met Pharmacom werken, makkelijk maakt. “Hierdoor zal nog meer voor samenwerking worden gekozen.” Eén groep, een systeem De keuze voor een gezamenlijk informatiesysteem weerspiegelt de ambitie van de huisartsen in de Regio Arnhem om in samenwerking met apothekers en andere zorgaanbieders kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden. Met de keuze voor één gezamenlijk huisartsinformatiesysteem en één apotheekinformatiesysteem zetten de aangesloten huisartsen en apothekers een belangrijke stap. “Eén groep, één informatiesysteem”, zo vat medisch directeur Richard Linders het kernachtig samen. De groep legt een stevige basis onder de samenwerking met apothekers en andere zorgaanbieders en borgt de continuïteit van zorg voor de ruim 300.000 patiënten in de regio. Regie in de keten Huisartsen hebben te maken met een toenemende taaklast en een steeds complexere zorgvraag. Dit vereist IT-ondersteuning die de huisarts faciliteert in de behandelrelatie met de patiënt en bij het vervullen van zijn regierol in de zorg. Tegelijkertijd moet slimme IT ervoor zorgen dat de administratieve last tot een minimum wordt beperkt. Op basis van deze uitgangspunten koos Huisartsenzorg Regio Arnhem na een uitgebreid selectietraject Medicom als het preferente huisartsinformatiesysteem voor de regio. Vehikel dat je nodig hebt “De huisarts wordt de spil. Om dat te ondersteunen zal je ICT meer moeten gebruiken en dan is één gezamenlijk systeem een van de vehikels die je nodig hebt”, aldus Dorien Cohen Stuart, huisarts in Arnhem. Ruim 75% van de huisartsen die zijn aangesloten bij Huisartsenzorg Regio Arnhem heeft inmiddels getekend. Een centraal loket van Huisartsenzorg Regio Arnhem en samenwerkingspartners ondersteunt hen bij zowel inhoudelijke, als technische vragen. De ICT-keuze van de huisartsen maakt een intensievere samenwerking met apothekers mogelijk. Zowel in de dagelijkse zorg voor patiënten, als bij verbetertrajecten. Tekst: Kees...

Lees Verder
Elektronisch patiëntenoverleg wint Eerstelijns Transformatieprijs
Nov19

Elektronisch patiëntenoverleg wint Eerstelijns Transformatieprijs

Het elektronische gestructureerde patiëntenoverleg met eGPO is de winnaar van de Eerstelijns Transformatieprijs 2104. Woonzorg Haaglanden kreeg de door PharmaPartners gesponsorde prijs à € 5.000 voor een ICT-toepassing die het afgelopen jaar de kwaliteit van zorg sterk heeft verbeterd. Het project eLabEL krijgt de high potential prijs ter waarde van € 2.500. Anita Dellebeke en Ria Hofstede van Woonzorg Haaglanden namen tijdens het door het Jan van Es Instituut georganiseerde congres De Eerste lijn Transformeert de € 5.000 in ontvangst. Het project eGPO is een digitaal instrument voor communicatie over zorgplannen. De doelen zijn: (1) het realiseren van het vergroten van effectiviteit, doelmatigheid en doeltreffendheid in de zorg; (2) arbeidsbesparing en productiviteitsverhoging; (3) het vergroten van zelfregie, zelfmanagement, participatie en zelfzorg door de patiënt/cliënt. Beoordeling jury De doelgroep zijn alle inwoners van regio Haaglanden die multidisciplinaire zorg nodig hebben, hun mantelzorgers en hun professionals die hen met zorg en ondersteuning omringen. Het bijzondere van dit project is volgens de jury dat het direct bijdraagt aan het verbeteren van het primaire proces en het patiënten perspectief is heel duidelijk aanwezig. Het project heeft een solide business case en kan rekenen op een groot draagvlak bij eerstelijns organisaties, waardoor de kans op verduurzaming erg groot is. De winnaar heeft een handzame tool gemaakt en een grote groep (nu ca. 120 professionals) weten te bereiken, zo liet juryvoorzitter Guus Schrijvers weten. Het project slaat goed aan en de verwachting is dat het reeds bereikte succes slechts een eerste stap is naar meer. Op de tweede plek eindigde het project Geïntegreerde Farmaceutische Zorg van Mediq Apotheken. High potential Voor het project elabEL waren Martine Huygens en Yvonne Jansen naar het congres in Almere gekomen. Het is een gezamenlijk initiatief van Maastricht University, Universiteit Twente, TNO en NIVEL. eLabEL richt zich op de grootschalige implementatie van bestaande zorg technologieën en eHealth applicaties in de eerstelijnszorg. In het kader van het project zullen tien grote eerstelijns gezondheidscentra ingericht worden als ‘Living Lab’. Samen met professionals, patiënten en bedrijven wordt een pakket van technologieën samengesteld, die op een geïntegreerde manier kunnen worden aangeboden in de eerste lijn. Het project komt volgens de jury als zeer inspirerend over, maar is nog te pril om al volledig mee te dingen voor de Eerstelijns Transformatieprijs. Tekst: Kees...

Lees Verder
Zorgdebat: Het nieuwe zorglandschap vanuit patiëntenperspectief
Jun13

Zorgdebat: Het nieuwe zorglandschap vanuit patiëntenperspectief

Hoe ziet het zorglandschap van de toekomst eruit, welke positie heeft de patiënt daarin, en vooral: wat is de rol van ICT in dit landschap? Die vraag legden PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare neer als basis voor het debat van 15 mei jongstleden onder de titel ‘Het nieuwe zorglandschap vanuit patiëntenperspectief’. PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare, marktleiders in zorgspecifieke software, presenteerden in januari 2013, samen met strategisch adviesbureau Benthurst, de zorgvisie Het stormt in de polder. Deze zorgvisie schetst de contouren van een nieuw zorglandschap en vormde het vertrekpunt voor een dialoog met patiënten en zorgprofessionals. Op basis van de beschreven visie faciliteerden de partijen anderhalf jaar een discussie over de inrichting van het nieuwe zorglandschap. Op 15 mei sloten zij deze af met een slotdebat waarin het patiëntenperspectief centraal stond. Gillis Jonk, strategieconsultant van Benthurst & Co, beschreef tijdens deze bijeenkomst de totstandkoming van de zorgvisie. Om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten op het veld, werd gekozen voor een aanpak waarbij gesprekken werden gevoerd met een groot aantal veldpartijen. Dit leidde tot een opmerkelijke uitkomst, vertelde Jonk: “Iedereen wist heel goed waar het met de zorg naar toe moet, maar een rode draad in wat zij vertelden ontbrak. De zorg is heel gefragmenteerd, iedereen had zijn eigen verhaal vanuit zijn eigen perspectief. Het is een enorme opgave om hierin eenheid te brengen. En de infrastructuur voor die eenheid ontbreekt nog steeds.” Je eigen zorg inrichten Niet echt een werkbaar uitgangspunt om op voort te borduren dus. De onderzoekers van Benthurst besloten daarom hun licht op te steken bij andere marktsectoren, waar die infrastructuur of delen ervan al wel tot stand zijn gekomen. “Ikea bijvoorbeeld heeft een programma ontwikkeld waarmee mensen zelf hun keuken kunnen ontwerpen”, vertelde Jonk. “En een keuken ontwerpen is toch echt geen geringe opdracht. Misschien kunnen we ICT ook inzetten om mensen te betrekken bij het inrichten van hun eigen zorg.” Een begrijpelijke gedachte, want dat in de toekomst meer zelfregie van de patiënt verwacht wordt is duidelijk. Maar voor die zelfregie heeft de patiënt wel de middelen nodig, en daarin speelt ICT een belangrijke rol. Om ervoor te zorgen dat de patiënt die zelfregie volledig kan benutten, moet nog wel wat veranderen, stelde Jonk. Hij benoemde hierbij vier niveaus: – Landelijk: denk hierbij bijvoorbeeld aan een landelijk digitaal netwerk voor de logistiek van geneesmiddelen, of gegevensuitwisseling tussen diagnostische centra. – Regionaal: bijvoorbeeld als regionaal cardiologienetwerk een applicatie ontwikkelen waarmee de patiënt zelf metingen kan verrichten. – Wijkniveau: denk aan Albert Heijn, dat in zijn supermarkten alle vroegere buurtwinkels verenigt. Iets soortgelijks gebeurt in de eerstelijnszorg met de komst van geïntegreerde eerstelijnsgezondheidscentra. – Zorg bij...

Lees Verder
Nieuwe zorg door de ogen van patiënten
Apr08

Nieuwe zorg door de ogen van patiënten

Iedereen wil het: meer en betere zorg, tegen lagere kosten. Maar hoe? En wat wil de patiënt eigenlijk? ICT-leveranciers PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare voerden het afgelopen jaar een dialoog met professionals en patiënten. Tijdens een slotdebat op 15 mei maken ze de balans op. PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare zijn zusters binnen ICT-bedrijf Total Specific Solutions. Samen bedienen de marktleiders alle segmenten van de zorg: een ideale positie om veranderingen in de zorg over de volle breedte met ICT te ondersteunen. In het licht van de sterk stijgende zorgvraag en -kosten brengt dat kansen, maar ook verantwoordelijkheden met zich mee. Met het rapport ‘Het stormt in de polder – een anticiperende kijk op het zorglandschap’ presenteerden de bedrijven begin 2013 hun ICT-visie op de zorg. Dat was het startschot voor een zoektocht naar de contouren van het ideale zorglandschap met zorgprofessionals, bestuurders en een nadrukkelijke rol voor patiënten. Het ligt immers voor de hand dat een deel van de sleutel voor betere en goedkopere zorg ligt bij degenen om wie de zorg draait. Tegelijkertijd participeerden de bedrijven in kansrijke initiatieven gericht op het realiseren van toekomstbestendige zorg, waaraan zij met innovatieve ICT een bijdrage kunnen leveren. Fundamentele verbeteringen De grootste uitdaging is om binnen het versnipperde zorglandschap fundamentele verbeteringen te realiseren, schrijven de ICT-bedrijven in hun zorgvisie ‘Het stormt in de polder’. Zorg wordt immers op veel plekken en door veel partijen geboden. En een gedeelde visie op ons zorglandschap ontbreekt vooralsnog. In het rapport beschrijven ze de veranderingen en trekken ze lering uit de ervaringen in andere bedrijfstakken. Dat resulteert in een schets van het toekomstige zorglandschap op vier niveaus: 1. Landelijk: apotheekgroepen, superspecialistische zorginstellingen, laboratoria en diagnostische centra zullen zich uiteindelijk op landelijk niveau organiseren. 2. Regionaal: netwerken van gespecialiseerde zorgorganisaties zullen een schakelfunctie vervullen tussen de super­specialisten en de eerstelijn. 3. De wijk: samenwerkende eerstelijnszorginstellingen krijgen een regiefunctie in de wijk. 4. Aan huis: zorgverlening zal steeds meer aan huis plaats hebben. e-Health speelt hierbij een belangrijke rol. Wat wil de zorggebruiker? Gestimuleerd door overheid en verzekeraars nemen zorggebruikers steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid. In de zorgvisie bleef het perspectief van de patiënt onderbelicht, maar in het slotdebat op 15 mei staat deze juist centraal. Uit de dialoog van het afgelopen jaar zijn zes veranderingen naar voren gekomen waar patiënten in de toekomst om zullen vragen. Deze zijn in samenwerking met de NPCF getoetst bij patiëntenfocusgroepen en worden tijdens het slotdebat gepresenteerd. Drie trends scoorden bij alle patiënten hoog: Persoonlijk Gezondheidsdossier Iedereen zou een eigen gezondheidsdossier moeten hebben waarin al zijn medische informatie bijeenkomt en waarbij hij zelf kan bepalen wie, waartoe toegang heeft. Bij...

Lees Verder
MeMO Astma/COPD: Onderzoek bevestigt waarde FPZ-interventies bij astma en COPD
Mrt11

MeMO Astma/COPD: Onderzoek bevestigt waarde FPZ-interventies bij astma en COPD

Het Medicatie Monitoring en Optimalisatie (MeMO) programma van Health Base en PharmaPartners verbetert de controle en ziektelast van astma- en COPD-patiënten. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.  Apotheker Anne-Margreeth Krijger van Apotheek Stevenshof brengt het programma in de praktijk. “Je screent de hele populatie en vist diegenen eruit die lijken te ontsporen. Alleen die patiënten roep je op. Dat is het mooie van Medicatie Monitoring en Optimalisatie bij astma en COPD. Je bent heel gericht bezig. Dat is veel effectiever en beter uitvoerbaar dan het oproepen van alle gebruikers voor een medicatiebeoordeling of inhalatiecontrole”, betoogt Krijger. Met zes andere apotheken nam Apotheek Stevenshof deel aan de oriënterende studie naar het effect van FPZ-interventies bij patiënten met suboptimale farmacotherapie bij astma en COPD. De uitgevoerde interventie is onderdeel van het programma Medicatie Monitoring en Optimalisatie (MeMO); een door apotheekinformatiesysteem Pharmacom ondersteunde werkwijze om het geneesmiddelgebruik van patiënten te optimaliseren. Health Base ondersteunt de apotheken bij de uitvoering. Meer programma’s, één principe Apotheek Stevenshof gebruikt MeMO al langer voor het begeleiden van het gebruik van osteoporosemedicatie, cardiovasculaire medicatie en medicatie bij diabetes mellitus II. Ruim twee jaar geleden kreeg Anne-Margreeth Krijger het verzoek om mee te doen aan de studie naar het effect van FPZ-interventies bij astma en COPD. “Net in de drukste maanden van het jaar, dus ik moest er wel even over nadenken. De MeMO-trajecten volgen hetzelfde principe en zijn goed in te passen in het dagelijkse werk, maar je moet wel de tijd nemen om een nieuw programma goed op poten te zetten. Je volgt de patiënten namelijk in de tijd. En deelname aan een studie brengt altijd extra administratie met zich mee.” Training Het MeMO-programma astma en COPD start met een Health Base-training van twee dagdelen over de optimale farmacotherapie, het gebruik van de Astma Control Questionnaire (ACQ) en de Clinical COPD Questionnaire (CCQ), het maken van selecties, het beoordelen van medicatieprofielen en de uit te voeren interventies.  “Er is een wezenlijk verschil tussen het realiseren van optimale farmacotherapie bij astma en bij COPD. Bij astma ligt de nadruk op het juiste gebruik van inhalatiecorticosteroïden naast de luchtwegverwijders, terwijl je bij COPD juist focust op de therapietrouw bij luchtwegverwijders. Daarom moet je voor een goede begeleiding de diagnose weten.” Stevenshof vraagt deze na bij de patiënt en verifieert de diagnose zo nodig bij de behandelend arts. Eerste en tweede uitgiftebegeleiding De uitvoering  van het MeMO-programma begint bij de eerste en tweede uitgiftebegeleiding. “Dat doen we met het hele team. Met de uitgiftebegeleiding van Health Base in Pharmacom geven we allemaal dezelfde informatie. Omdat het moment van de tweede uitgifte...

Lees Verder

Alle polyfarmacie patiënten in het farmacotherapeutisch behandelplan!

Apotheker Marianne van den Berg uit Alphen aan den Rijn doet mee aan een proef met het webbased farmacotherapeutisch behandelplan. “Het allermooiste is dat je hiermee een ruggensteun hebt om medicatie reviews heel systematisch uit te voeren.” “We voeren de medicatie check al een aantal jaren op hoog niveau uit en waren geïnteresseerd in een hulpmiddel dat een eind zou maken aan de enorme papiermassa die daarmee gepaard ging.” Daarom stapten Marianne van den Berg van de DagNachtapotheek en haar Alphense collega’s in de ‘Proof of Concept’ met het webbased farmacotherapeutisch behandelplan (W-FBP) van PharmaPartners. Ze gebruiken het farmacotherapeutisch behandelplan bovendien voor de jaarlijkse medicatie check binnen de multidisciplinaire zorgprogramma’s voor diabetes en COPD. Voor apotheker en huisarts Het webbased farmacotherapeutisch behandelplan stelt apotheker en huisarts in staat om gezamenlijk de farmacotherapie van individuele patiënten te verbeteren. De applicatie is systeemonafhankelijk en toegankelijk voor zowel de huisarts als de apotheker. Relevante gegevens uit het huisartsinformatiesysteem en het apotheekinformatiesysteem worden via OZIS elektronisch overgenomen in het webbased farmacotherapeutisch behandelplan. Wijzigingen en nieuwe informatie zijn zichtbaar voor beide zorgverleners. In juli 2010 is een Proof of Concept gestart om inzicht te krijgen in de meerwaarde van de applicatie en de gewenste mate van integratie met het apotheek- en huisartsinformatiesysteem. Nog dit jaar worden de resultaten bekend. Brief met uitleg “Ik ben heel blij met deze oplossing”, aldus Van den Berg. “Alle stappen van de medicatie check die we zijn overeengekomen met de zorgverzekeraar worden ondersteund. “De  apothekers selecteren patiënten met polyfarmacie die voor opname in het farmacotherapeutisch behandelplan in aanmerking komen. “Vervolgens stuur ik een brief naar de patiënten die we willen opnemen, met uitleg over de medicatie review en het webbased farmacotherapeutisch behandelplan. Een paar dagen later bel ik om te horen of ze mee willen doen en om een afspraak te maken. Dat werkt heel goed. Als je zomaar belt, overval je mensen en hebben ze sneller de neiging om nee te zeggen.” Uitgebreid medicatieoverzicht Het invoeren van de patiënt in het farmacotherapeutische behandelplan laat Van den Berg soms aan een assistente over. “Dat scheelt tijd en ik kan er direct mee verder. Ik koppel de indicaties uit het huisartssysteem aan de medicatie en heb alle relevante labwaarden direct onder knop. Zo ontstaat een mooi, uitgebreid medicatieoverzicht dat ik kan doornemen met de patiënt. We bespreken van elk middel systematisch hoe het wordt gebruikt en welke problemen of verwachtingen er bij de patiënt zijn. Medicatie zonder indicatie en indicaties zonder medicatie heb je in het webbased behandelplan heel overzichtelijk bij elkaar. Die bespreek ik meestal ook met de patiënt, soms alleen met de arts, afhankelijk van de situatie.” Plan...

Lees Verder