Zorgdebat: Het nieuwe zorglandschap vanuit patiëntenperspectief
jun13

Zorgdebat: Het nieuwe zorglandschap vanuit patiëntenperspectief

Hoe ziet het zorglandschap van de toekomst eruit, welke positie heeft de patiënt daarin, en vooral: wat is de rol van ICT in dit landschap? Die vraag legden PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare neer als basis voor het debat van 15 mei jongstleden onder de titel ‘Het nieuwe zorglandschap vanuit patiëntenperspectief’. PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare, marktleiders in zorgspecifieke software, presenteerden in januari 2013, samen met strategisch adviesbureau Benthurst, de zorgvisie Het stormt in de polder. Deze zorgvisie schetst de contouren van een nieuw zorglandschap en vormde het vertrekpunt voor een dialoog met patiënten en zorgprofessionals. Op basis van de beschreven visie faciliteerden de partijen anderhalf jaar een discussie over de inrichting van het nieuwe zorglandschap. Op 15 mei sloten zij deze af met een slotdebat waarin het patiëntenperspectief centraal stond. Gillis Jonk, strategieconsultant van Benthurst & Co, beschreef tijdens deze bijeenkomst de totstandkoming van de zorgvisie. Om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten op het veld, werd gekozen voor een aanpak waarbij gesprekken werden gevoerd met een groot aantal veldpartijen. Dit leidde tot een opmerkelijke uitkomst, vertelde Jonk: “Iedereen wist heel goed waar het met de zorg naar toe moet, maar een rode draad in wat zij vertelden ontbrak. De zorg is heel gefragmenteerd, iedereen had zijn eigen verhaal vanuit zijn eigen perspectief. Het is een enorme opgave om hierin eenheid te brengen. En de infrastructuur voor die eenheid ontbreekt nog steeds.” Je eigen zorg inrichten Niet echt een werkbaar uitgangspunt om op voort te borduren dus. De onderzoekers van Benthurst besloten daarom hun licht op te steken bij andere marktsectoren, waar die infrastructuur of delen ervan al wel tot stand zijn gekomen. “Ikea bijvoorbeeld heeft een programma ontwikkeld waarmee mensen zelf hun keuken kunnen ontwerpen”, vertelde Jonk. “En een keuken ontwerpen is toch echt geen geringe opdracht. Misschien kunnen we ICT ook inzetten om mensen te betrekken bij het inrichten van hun eigen zorg.” Een begrijpelijke gedachte, want dat in de toekomst meer zelfregie van de patiënt verwacht wordt is duidelijk. Maar voor die zelfregie heeft de patiënt wel de middelen nodig, en daarin speelt ICT een belangrijke rol. Om ervoor te zorgen dat de patiënt die zelfregie volledig kan benutten, moet nog wel wat veranderen, stelde Jonk. Hij benoemde hierbij vier niveaus: – Landelijk: denk hierbij bijvoorbeeld aan een landelijk digitaal netwerk voor de logistiek van geneesmiddelen, of gegevensuitwisseling tussen diagnostische centra. – Regionaal: bijvoorbeeld als regionaal cardiologienetwerk een applicatie ontwikkelen waarmee de patiënt zelf metingen kan verrichten. – Wijkniveau: denk aan Albert Heijn, dat in zijn supermarkten alle vroegere buurtwinkels verenigt. Iets soortgelijks gebeurt in de eerstelijnszorg met de komst van geïntegreerde eerstelijnsgezondheidscentra. – Zorg bij...

Lees Verder
Nieuwe zorg door de ogen van patiënten
apr08

Nieuwe zorg door de ogen van patiënten

Iedereen wil het: meer en betere zorg, tegen lagere kosten. Maar hoe? En wat wil de patiënt eigenlijk? ICT-leveranciers PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare voerden het afgelopen jaar een dialoog met professionals en patiënten. Tijdens een slotdebat op 15 mei maken ze de balans op. PharmaPartners en PinkRoccade Healthcare zijn zusters binnen ICT-bedrijf Total Specific Solutions. Samen bedienen de marktleiders alle segmenten van de zorg: een ideale positie om veranderingen in de zorg over de volle breedte met ICT te ondersteunen. In het licht van de sterk stijgende zorgvraag en -kosten brengt dat kansen, maar ook verantwoordelijkheden met zich mee. Met het rapport ‘Het stormt in de polder – een anticiperende kijk op het zorglandschap’ presenteerden de bedrijven begin 2013 hun ICT-visie op de zorg. Dat was het startschot voor een zoektocht naar de contouren van het ideale zorglandschap met zorgprofessionals, bestuurders en een nadrukkelijke rol voor patiënten. Het ligt immers voor de hand dat een deel van de sleutel voor betere en goedkopere zorg ligt bij degenen om wie de zorg draait. Tegelijkertijd participeerden de bedrijven in kansrijke initiatieven gericht op het realiseren van toekomstbestendige zorg, waaraan zij met innovatieve ICT een bijdrage kunnen leveren. Fundamentele verbeteringen De grootste uitdaging is om binnen het versnipperde zorglandschap fundamentele verbeteringen te realiseren, schrijven de ICT-bedrijven in hun zorgvisie ‘Het stormt in de polder’. Zorg wordt immers op veel plekken en door veel partijen geboden. En een gedeelde visie op ons zorglandschap ontbreekt vooralsnog. In het rapport beschrijven ze de veranderingen en trekken ze lering uit de ervaringen in andere bedrijfstakken. Dat resulteert in een schets van het toekomstige zorglandschap op vier niveaus: 1. Landelijk: apotheekgroepen, superspecialistische zorginstellingen, laboratoria en diagnostische centra zullen zich uiteindelijk op landelijk niveau organiseren. 2. Regionaal: netwerken van gespecialiseerde zorgorganisaties zullen een schakelfunctie vervullen tussen de super­specialisten en de eerstelijn. 3. De wijk: samenwerkende eerstelijnszorginstellingen krijgen een regiefunctie in de wijk. 4. Aan huis: zorgverlening zal steeds meer aan huis plaats hebben. e-Health speelt hierbij een belangrijke rol. Wat wil de zorggebruiker? Gestimuleerd door overheid en verzekeraars nemen zorggebruikers steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid. In de zorgvisie bleef het perspectief van de patiënt onderbelicht, maar in het slotdebat op 15 mei staat deze juist centraal. Uit de dialoog van het afgelopen jaar zijn zes veranderingen naar voren gekomen waar patiënten in de toekomst om zullen vragen. Deze zijn in samenwerking met de NPCF getoetst bij patiëntenfocusgroepen en worden tijdens het slotdebat gepresenteerd. Drie trends scoorden bij alle patiënten hoog: Persoonlijk Gezondheidsdossier Iedereen zou een eigen gezondheidsdossier moeten hebben waarin al zijn medische informatie bijeenkomt en waarbij hij zelf kan bepalen wie, waartoe toegang heeft. Bij...

Lees Verder