Update: psoriasis-behandeling anno 2017
apr10

Update: psoriasis-behandeling anno 2017

Sinds enige tijd ziet men psoriasis in zijn verschillende uitingsvormen als een auto-immuunziekte. Tot dusver is men er echter niet in geslaagd om een psoriasis-antigeen aan te tonen. Na niet altijd even duidelijke stimuli vindt men in de epidermis grote aantallen geactiveerde T-lymfocyten die op enigerlei wijze de proliferatie van keratinocyten bevorderen. Er ontstaat uiteindelijk een ontstekingsproces met vorming van verschillende cytokines, zoals onder andere TNF, interferon-γ en IL-12. Psoriasis kan tot dusver niet worden genezen. Het is een aandoening die met remissies en exacerbaties levenslang aanwezig blijft. Het is dan ook van groot belang dat bij de begeleiding en behandeling niet uitsluitend wordt gekeken naar de huidafwijkingen als zodanig, maar ook naar de invloed van de huidafwijkingen op de dagelijkse bezigheden, werk of school of studie, de omgang met familie, vrienden, vrijetijdsbesteding en ook seksualiteit. Naar schatting is de totale prevalentie van psoriasis in Nederland ongeveer 2-3%. In 90% van de gevallen gaat het om plaque psoriasis. Psoriasis komt vaker voor bij oudere volwassenen, bij mannen iets vaker dan bij vrouwen. Verschillende vormen Bij psoriasis toont de huid scherp omschreven, verheven, erythemateuze plekken die huidschilfers loslaten. Deze komen met name voor aan de strekzijde van ellebogen en knieën, maar ook op het hoofd, de romp en andere delen van het lichaam. Soms is er daarbij pijn, die zich ook in de gewrichten kan voordoen (artritis psoriatica die bij 20-30% van de patiënten met psoriasis voorkomt). Jeuk, nagelafwijkingen, conjunctivitis en blefaritis kunnen ook optreden. Psoriasis kan zich in verschillende vormen openbaren zoals onder andere plaque psoriasis en psoriasis guttata. De diagnose psoriasis wordt gesteld aan de hand van de huidafwijkingen en mogelijke klinische verschijnselen. Er is geen specifiek bloedonderzoek waarmee de diagnose kan worden bevestigd. De reumafactor is negatief en de erytrocytenbezinkingssnelheid (BSE) is meestal normaal behalve in geval van de (zeldzame) psoriasis pustulosa en erytrodermie op basis van psoriasis. Artritis psoriatica Artritis psoriatica is een aandoening die wordt gerangschikt in een groep met andere spondylartritiden, zoals o.a. reumatoïde artritis, artrose/osteoartritis, jicht, pseudojicht, systemische lupus erythematosus. Sinds 2006 bestaan er diagnostische criteria voor artritis psoriatica: de Classification Criteria for Psoriatic Arthritis (CASPAR). Artritis psoriatica is een ernstige aandoening die vaak leidt tot een vermindering van de functie van de aangedane gewrichten en ook tot een afgenomen kwaliteit van leven. De behandeling is vaak verre van eenvoudig doordat de aandoening zich op zeer verschillende wijzen kan uiten en daarnaast in de tijd meer of minder actief kan zijn. Later hierover meer. Behandeling van psoriasis Bij de behandeling van psoriasis maakt men gebruikt van verschillende vormen van plaatselijke behandeling maar ook van lichtbehandeling en systemische geneesmiddelen. De keuze wordt in belangrijke...

Lees Verder
Herziening van de NHG-Standaard Psoriasis
mei06

Herziening van de NHG-Standaard Psoriasis

Sinds enige tijd ziet men psoriasis in zijn verschillende uitingsvormen als een auto-immuunziekte. Na niet altijd even duidelijke stimuli vindt men in de epidermis grote aantallen geactiveerde T-lymfocyten die kennelijk in staat zijn om op de plaats van de stimulus (bijvoorbeeld een verwonding) de proliferatie van keratinocyten te bevorderen. Aldus vormt zich op deze plaats een laesie van psoriasis (Köbner-fenomeen). Er is dan uiteindelijk een ontstekingsproces ontstaan met vorming van verschillende cytokines, zoals onder andere TNF, interferon-γ en IL-12. Hoewel psoriasis wordt gerekend tot de auto-immuunziekten is men er tot dusver niet in geslaagd om een psoriasis-antigeen aan te tonen. Van enkele (groepen van) geneesmiddelen staat vast dat zij psoriasis kunnen uitlokken en/of verergeren. Het betreft de bèta-blokkers, NSAID’s en (hydroxy) chloroquine. In veelal casuïstische mededelingen is van een betrekkelijk groot aantal andere geneesmiddelen een mogelijke rol bij het ontstaan van psoriasis gemeld, zoals onder meer digoxine, amiodaron, carbamazepine, kinidine, fluoxetine, ACE-remmers en valproïnezuur.  Ook van streptokokken en het hiv-virus is bekend dat zij psoriasis kunnen uitlokken. Uit epidemiologische onderzoeken is gebleken dat stress, roken en gebruik van alcohol de kans op het ontstaan en/of verergeren van psoriasis verhogen. Verschillende vormen Bij psoriasis zijn kenmerkende afwijkingen van de huid aanwezig. De huid toont scherp omschreven, verheven, erythemateuze plekken die zilvergrijze huidschilfers loslaten. Deze komen met name voor aan de strekzijde van ellebogen en knieën, maar ook op het hoofd, de romp en andere delen van het lichaam. Soms is er daarbij pijn, die zich ook in de gewrichten kan voordoen (artritis psoriatica, een asymmetrische oligoartritis die bij ongeveer 20-30% van de patiënten met psoriasis voorkomt). Nagelafwijkingen, conjunctivitis en blefaritis kunnen ook optreden. Psoriasis kan zich in verschillende vormen openbaren zoals onder andere plaque psoriasis (zonder schilfers) en psoriasis guttata (acuut opgetreden erythematosquameuze papels met een diameter tot 1 cm). De ernst van de aandoening wordt bepaald aan de hand van het percentage van het totale huidoppervlak dat is aangedaan (licht <5%; matig ernstig 5-10%; ernstig >10%). Psoriasis is een aandoening die in het algemeen met remissies en exacerbaties levenslang aanwezig blijft. Psoriasis guttata geneest bij kinderen vaak spontaan in de loop van enkele weken. Epidemiologie Naar schatting is in Nederland in de huisartsenpraktijk de incidentie van psoriasis ongeveer 2 per 1000 mensen. Men schat de totale prevalentie in de westerse wereld op ongeveer 2-3%. In 90% van de gevallen gaat het om plaque psoriasis. Psoriasis komt vaker voor bij oudere volwassenen, bij mannen iets vaker dan bij vrouwen. Er is een genetische predispositie die samen met omgevingsfactoren de kans op het ontstaan van psoriasis bepaalt. Behandeling Bij de behandeling van psoriasis maakt men gebruikt van verschillende vormen van plaatselijke...

Lees Verder
Samenwerking als uitgangspunt – Ad Bominaar – Leo Pharma
nov08

Samenwerking als uitgangspunt – Ad Bominaar – Leo Pharma

Leo Pharma nam vier jaar geleden de strategische beslissing niet langer het product als uitgangspunt te nemen, maar de zorg voor de patiënt. Samenwerking met andere partijen die zorg aan die patiënt bieden is dan een logisch gevolg, vindt Leo Pharma. En die geeft het voor beide aandachtsgebieden – trombose en dermatologie – langs verschillende lijnen vorm. Het begon met een apotheek, in 1908 om precies te zijn, in Kopenhagen. Twee apothekers kochten die en begonnen er de Københavns Løveapoteks kemiske Fabrik, die later bekend zou worden onder de naam Leo Pharma. In 1917 exporteren ze het eerste Deense geneesmiddel, Digisolvin LEO, en in het volgende decennium volgt de eerste partij insuline. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog was Leo Pharma het eerste bedrijf buiten het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten dat insuline produceerde en in de jaren erna kwamen langzaam de eerste internationale filiaalkantoren tot stand. In 2008, toen het bedrijf honderd jaar bestond, was het inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd opererende organisatie met filialen in 26 landen. De producten werden op dat moment in meer dan negentig landen verkocht. Sterke ontwikkeling En daarna, vanaf 2009, gaat het ineens heel erg hard en is het bedrijf enorm in ontwikkeling gekomen. Dat zit zo, legt country manager Nederland Ad Bominaar uit: “We hebben veel nieuwe vestigingen geopend buiten Europa, bijvoorbeeld in Brazilië, Japan, de Verenigde Staten, Australië, Rusland en China. Dit is het gevolg van het inzicht van de nieuwe CEO die in 2009 aantrad, dat de groei van het bedrijf afhankelijk was van slechts twee geneesmiddelen en dat die basis te smal was. Ook zag zij dat het bedrijf aanzienlijk beter presteerde in landen waarin het eigen vestigingen had dan in landen waarin het zich liet vertegenwoordigen door andere aanbieders. De conclusie was toen snel getrokken: investeren in productontwikkeling en investeren in nieuwe markten. Vooral in emerging markets buiten Europa waar het groeipotentieel het grootst is. En: investeren in mensen en de organisatie minder productafhankelijk maken en meer markt- en patiëntgericht. Een enorme omslag was het gevolg, en die bracht bijvoorbeeld met zich mee dat we tussen 2010 en nu groeiden van 3.000 naar bijna 5.000 medewerkers en dat we niet meer afhankelijk zijn van Europa maar een veel bredere basis hebben.” Dermatologie en trombose Een andere belangrijke ontwikkeling was de komst van een derde product voor de behandeling van de huidaandoening aktinische keratose. “Een product dat aan een grote behoefte tegemoetkomt en dat bovendien uitstekend past in ons portfolio”, zegt Bominaar. “Wij richten ons immers specifiek op dermatologie en trombose en hebben de ambitie hierin te excelleren. Met ons product voor psoriasis nemen we nu...

Lees Verder