Prijzen van geneesmiddelen hoog houden?
mrt26

Prijzen van geneesmiddelen hoog houden?

In een onderzoek van de ACM wordt geconcludeerd dat fabrikanten van chemische merkgeneesmiddelen de toetreding en het gebruik van goedkopere generieke middelen hebben belemmerd. Wat vindt de minister van het rapport ‘Farmacie onder de loep’ vroeg het Tweede Kamerlid Otwin van Dijk (PvdA). De beantwoording van Edith Schippers is dermate interessant dat deze hier voor een groot deel wordt weergegeven. Edith Schippers acht een gelijk speelveld in de farmacie van belang en juicht toegenomen aandacht bij de Autoriteit Consument en Markt voor de farmacie van harte toe. ‘Ik heb eerder aangegeven het af te keuren indien fabrikanten zouden kiezen voor het nastreven van onevenredig hoge winstmarges boven het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage aan zorg voor patiënten te leveren voor aanvaardbare prijzen. Het legt een enorme druk op ons zorgsysteem en bedreigt op termijn ook hun eigen positie. De belangen van patiënten bij de beschikbaarheid en toegankelijkheid van geneesmiddelen zijn groot. Tegelijkertijd is het van groot belang dat de best mogelijke zorg zo doelmatig mogelijk geleverd kan worden. Juist daarom is een gelijk speelveld binnen de farmacie gewenst, waarin ook elke partij zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Eventueel ongewenst gedrag van fabrikanten keur ik ten zeerste af. Het mag niet zo zijn dat merkfabrikanten misbruik maken van hun positie op de markt en  goedkopere maar even goede generieke geneesmiddelen actief proberen te weren. Patiënten en premiebetalers mogen niet de dupe van worden van dergelijk onaanvaardbaar gedrag.’ Doelmatig voorschrijven Omdat haar beleid erop gericht is het gebruik van identieke, goedkopere generieke geneesmiddelen waar medisch mogelijk te stimuleren en doelmatige inzet van premiemiddelen te vergroten, ziet zij de conclusies van de ACM als ondersteuning van haar beleid. Of ze ook bereid is over te gaan tot de door de ACM genoemde aanpassing van het systeem, waarbij beperkingen aan de prijsvorming worden opgelegd, zodat de prijs van een geneesmiddel binnen en buiten een ziekenhuis gelijk is, geeft ze het volgende antwoord. ‘Geneesmiddelen worden in het huidige systeem door verschillende partijen ingekocht. Dit brengt met zich mee dat de inkooppprijs per partij kan verschillen. Hoewel de macht van de farmaceutische industrie groot is en in een dergelijk geval zelfs lijkt te reiken tot aan te pen van de voorschrijver, is het de taak van de arts zowel in het ziekenhuis, als in de eerste lijn, doelmatig voor te schrijven en conform de geldende behandelrichtlijnen. In tegenstelling tot de ACM ben ik van mening dat artsen zich wel degelijk bewust zijn van de consequenties van hun voorschrijfgedrag. De verzekeraar heeft op zijn beurt de taak om hier ook op te letten. Voor de patiënt is het uiteindelijk van belang dat hij het...

Lees Verder
Marleen Barth: Ons politiek zwaargewicht
mrt11

Marleen Barth: Ons politiek zwaargewicht

Minister Schippers van VWS wil voor 1 mei 2014 nieuwe afspraken hebben gemaakt met zorgverzekeraars, apothekers en patiënten over het inkoopbeleid. “Daarin moet meer aandacht komen voor kwaliteit van zorg”, zo stelt Marleen Barth, de eerste niet-apotheker in het bestuur van de KNMP. “Zorgverzekeraars moeten ook willen betalen voor de tijd die apothekers steken in het opzetten van samenwerkingsverbanden. Een politiek zwaargewicht beloofde apotheker Rik van der Meer tijdens zijn verkiezingstoer om voorzitter te worden van de KNMP. En na zijn uitverkiezing tot nieuwe eerste man bij de beroepsvereniging van apothekers kwam hij met Marleen Barth op de proppen. Een ervaren journalist, lobbyist en politicus van de PvdA. Zo is zij fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Maar nu is zij vooral vicevoorzitter van het apothekersbolwerk. Daarmee werd zij in december vorig jaar benoemd als de eerste niet-apotheker in het hoogste orgaan van de KNMP. Van der Meer heeft deze belofte in ieder geval ingelost. Het is nu aan Marleen Barth zelf om de hoge verwachtingen ook waar te maken. U loopt nu zes maanden mee. Wat is u opgevallen? “Apothekers hebben het financieel moeilijk. Hier en daar vallen ontslagen. Daarnaast hebben apothekers het gevoel dat hun toegevoegde waarde als zorgverlener onder druk staat. De overheid ziet dat er nog wat financiële winst is te behalen met geneesmiddelen die uit patent gaan. Daar is ook niets mis mee. Maar velen zien dat de grens van de bezuinigingen bij apothekers wel is bereikt. De rek is eruit. Tijdens onze gesprekken gaat het nu ook over de positie van de apotheker als zorgverlener. Dan heb ik het over de openbare en de ziekenhuisapotheker. Er ligt een ambitieuze agenda waarin plaats is voor de apotheker. Daar word ik blij van.” Waarom gaat het u nu lukken om de apotheker een onmisbare plaats te geven in de zorg? “Wat er in het verleden wel en niet is gedaan, daar ga ik me niet tegen afzetten. Ik zie mogelijkheden om de rol van de apotheker als zorgverlener uit te bouwen. In de curatieve zorg worden steeds meer meerjarenafspraken gemaakt. De eerste en nulde lijn worden steeds belangrijker. Er komen dus veel zorgtaken op apothekers af. Daarnaast is staatssecretaris Van Rijn bezig met de grootste hervorming in de zorg. Hij wil 3 miljard besparen door mensen uit de instelling naar huis te brengen. Dat betekent heel veel meer werk voor de eerste lijn. De overheid heeft al een akkoord gesloten met de huisartsen. Men is zich bewust dat huisartsen de veranderingen in de zorg niet alleen aankunnen. Openbare apothekers, maar ook de thuiszorg, gaan een belangrijke rol spelen in die transitie. De KNMP...

Lees Verder
VVD en PvdA: De politiek spreekt zich uit
dec10

VVD en PvdA: De politiek spreekt zich uit

Welk beeld hebben de politieke partijen van de openbare farmacie in Nederland? FarmaMagazine zet in een aantal edities steeds twee partijen en hun visies naast elkaar. In deze editie de laatste twee: Anne Mulder van de VVD, die als liberaal op dit moment geen grote rol voor de overheid ziet weggelegd in de discussie over de toekomst van de openbare farmacie. En Tunahan Kuzu van de PvdA, die vindt dat het preferentiebeleid actief moet worden voortgezet. Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben duidelijk hetzelfde beeld bij de vraag wat de meerwaarde is van de openbare apotheek. Dat is primair de zorgverlenende taak, vinden zoals Kuzu als Mulder. “Ik zie die toegevoegde waarde heel duidelijk”, zegt Mulder. “Ik zie die bijvoorbeeld bij het ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis, in medicatiebewaking bij chronisch zieken en bij de bewaking van therapietrouw. Tijdens de werkbezoeken die ik aan apotheken afleg zie ik ook dat ze die rol spelen.” Belangrijke rol Kuzu plaatst een kritische kanttekening: “Hoewel de zorg centraal hoort te staan, zie je dat het in het publieke debat steeds weer over geld gaat en over de rol van de openbare apotheker als koopman. Daar zijn de apothekers ook deels zelf verantwoordelijk voor, als ik kijk naar de berichtgeving van de KNMP. Daarin gaat het veel meer over geld dan over de inhoud van het vak. Terwijl de apotheek nu juist zo’n belangrijke rol kan spelen in voorlichting aan de patiënt. Niet alleen over zaken als medicatiebewaking, compliance en bijwerkingen trouwens, maar ook over het preferentiebeleid.” Goud geld Moet de overheid zich dan ook bemoeien met de vraag of zorgverzekeraars de openbare apotheken voldoende belonen voor de geleverde zorgprestaties? “Minister Edith Schippers laat de discussie hierover niet helemaal aan het veld over”, zegt Mulder. “Ze heeft twee verkenners aangesteld die de ontwikkelingen in de openbare farmacie hebben onderzocht en haar hierover geadviseerd hebben. Zo’n duwtje in de rug kan helpen, maar ik vind dat apothekers en zorgverzekeraars eerst zelf aan zet zijn om hieruit te komen. Daarop moeten we als overheid niet willen ingrijpen, want dan gaan we op de stoel van de zorgverzekeraars zitten. De verkenners kunnen een rol spelen om de partijen uit de loopgraven te halen en weer in gesprek te brengen met elkaar. Maar buiten dat moeten wij op onze handen blijven zitten en geen rol willen spelen in de onderhandelingen tussen de zorgverzekeraars en de apothekers. In het verleden verdienden apothekers goud geld. Dat is met het preferentiebeleid beslist anders geworden, maar ik heb niet de indruk dat het water hen aan de lippen staat. Van faillissementen hoor ik weinig. En het preferentiebeleid heeft ons heel...

Lees Verder