Tante Biotica in de wachtruimte
sep02

Tante Biotica in de wachtruimte

Zo’n 1.900 apothekers ontvangen de komende dagen een wachtruimte-exemplaar van een stripboek over antibioticaresistentie: een Suske en Wiske over Tante Biotica. Het is een onderdeel van de nieuwe publiekscampagne die gericht is op het vergroten van de bewustwording en kennis over de werking en het gebruik van antibiotica. Dit past in de integrale aanpak van antibioticaresistentie die het Kabinet in juni jl. presenteerde. Urgentie erkend Minister Edith Schippers (VWS) heeft met de zorgsector afspraken gemaakt over de strijd tegen antibioticaresistentie. Partijen uit de zorg erkennen de urgentie om onjuist gebruik van antibiotica in de zorg terug te dringen en zetten in op infectiepreventie. Daarnaast moet er onderzoek komen naar nieuwe antibiotica, behandelingen, medische technologie en alternatieven voor antibiotica. Ook wordt ingezet op meer internationale samenwerking en vanuit de one-health benadering komen er acties op de terreinen van dieren, voedsel en milieu om resistente bacteriën in samenhang te bestrijden. Minister Schippers en de staatssecretarissen Van Rijn (VWS), Dijksma (EZ) en Mansveld (IenM) hebben daarover in juni een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Doelstellingen zorg Kern van de problematiek is dat door gebruik van antibiotica steeds meer bacteriesoorten ongevoelig worden voor de werking van antibiotica. Gevolg is dat ziektes die nu eenvoudig te genezen zijn in de toekomst weer levensgevaarlijk kunnen worden. Betrokken zorgpartijen hebben gezamenlijk zes doelstellingen geformuleerd en een meerjarenagenda vastgesteld. Partijen gaan zich sterk maken voor: – daling van het aantal vermijdbare zorggerelateerde infecties in de hele zorgketen over vijf jaar met 50 procent; – een reductie van minimaal 50 procent van het gebruik van onjuist voorgeschreven antibiotica in de totale zorgketen; – een aantoonbare verdere vertraging van de opkomst en verspreiding van multiresistente bacteriën in de zorg; – meer internationale samenwerking om de ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie tegen te gaan; – het aantal infecties en sterfgevallen als gevolg van antibioticaresistentie binnen Nederland op het huidige niveau te laten blijven of te laten dalen; – geen verdere afname van mogelijkheden om patiënten met infecties door resistente bacteriën effectief te behandelen. Innovatie Nieuwe antibiotica, alternatieve behandelingen en innovaties op het gebied van infectiepreventie zijn essentieel in de bestrijding van antibioticaresistentie. Deze urgentie wordt breed gevoeld in Nederland en er is grote bereidheid om vanuit de verschillende disciplines een bijdrage te leveren. Er wordt ingezet op versterking van de onderzoeksinfrastructuur en daarbij aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven, onderzoeksinstellingen en kenniscentra en met de topsectoren Life Sciences & Health, Chemie en Agro. EU-voorzitterschap De eerste helft van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. In 2016 loopt het in 2011 gestarte EU Action Plan tegen antibioticaresistentie ten einde. Schippers heeft met Eurocommissaris Andriukaitis afgesproken dat in het voorjaar...

Lees Verder