Vraag om scherper toezicht apotheker in instellingen

vergrootglasZonder het principe van de toezichthoudend apotheker in de Geneesmiddelenwet, zijn een aantal veldnormen voor farmaceutische zorg in instellingen zonder eigen apotheek ontwikkeld. Toch spreekt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) nu in een brief aan de KNMP haar zorg uit over de kwaliteit van het toezicht door apothekers en vraagt om een toetsingskader.

Het gaat om zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), privéklinieken, AWBZ- en GGZ-instellingen zonder eigen apotheek. Het toezicht door apothekers heeft volgens ZN een onvoldoende verplichtend karakter en kan daardoor grotendeels naar eigen inzicht ingevuld worden door elke openbaar apotheker. Dit zijn een paar voorbeelden.

+ Het komt geregeld voor dat op één locatie zowel verpleeghuis- als verzorgingshuiscliënten verblijven. Als buiten kantooruren een verzorgingshuiscliënt medicatie nodig heeft, wordt deze uit de voorraad van het verpleeghuis genomen, zonder dat de benodigde medicatiebewaking hiervoor geregeld is.
+ Aan een instelling zijn anesthetica geleverd, maar er is geen anesthesist aanwezig of de benodigde randvoorwaarden zijn onvoldoende.
+ Er is geen protocol beschikbaar voor distributie van medicatie in de instelling en geen borging van het benodigd kwaliteitssysteem. Diverse medicatie gerelateerde processen worden niet adequaat uitgevoerd en medicatieveiligheid bij de bron is daardoor onvoldoende geborgd.
+ Medicatie wordt onder verkeerde omstandigheden opgeslagen, zoals het niet volgens het first-in-first-out principe inruimen van medicatie, het ontbreken van adequate temperatuurbewaking en het niet consequent en traceerbaar uitvoeren van de vervaldatumcontrole.

ZN acht de sinds 2007 ontwikkelde veldnormen voor farmaceutische zorg in instellingen zonder eigen Apotheek niet breed genoeg toepasbaar en ze zijn te summier om risicovolle situaties te voorkomen en medicatieveiligheid van verzekerden te garanderen. In de brief worden onder andere genoemd ‘Veilige principes in de medicatieketen’, het Kaderdocument Medicatiebeleid 2012, de Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg en de Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen. Alsmede de prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg bij opname en ontslag, de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten en de door de KNMP ontwikkelde modelovereenkomsten om toezicht te houden.

Het voorstel van ZN aan KNMP luidt om een toetsingskader toezichthouding op te stellen, bruikbaar voor zowel ZBC’s, privéklinieken, AWBZ- en GGZ-instellingen, dat verzekeraars bij hun contractering kunnen gebruiken. De brief is door algemeen directeur Hasekamp van ZN in c.c. gestuurd naar IGZ, LHV-apotheekhoudende afdeling, ministerie van VWS, Actiz, ZKN en GGZ Nederland.

Tekst: Kees Kommer

 

Gerelateerde berichten

  • Is uw apotheek ingesteld op laaggeletterden?Is uw apotheek ingesteld op laaggeletterden? Van 3 tot en met 9 september is het de ‘week van de alfabetisering’. Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. In Nederland zijn er naar schatting zo’n 2,5 miljoen […]
  • Ruim 600 klachten tegen openbare apothekenRuim 600 klachten tegen openbare apotheken Vorig jaar hebben patiënten 5 geschillen en 609 klachten ingediend tegen openbare apotheken. Tegen de huisartsen waren dit 76 geschillen en 639 klachten. Dit blijkt uit rapportages van de […]
  • Informatie over geneesmiddelen: huisartsen en apothekers gezochtInformatie over geneesmiddelen: huisartsen en apothekers gezocht Verschillende organisaties communiceren afzonderlijk met zorgverleners over ontwikkelingen rondom geneesmiddelen. Heel Nederlands dus, maar niet erg handig. Daarom is in een pilot gekeken […]
  • Ook voor apothekers lastenverlichtingOok voor apothekers lastenverlichting De farmacie is een van de sectoren in de eerste lijn waarmee Zorgverzekeraars Nederland afspraken heeft gemaakt om de administratieve lasten te beperken. In de farmacie gaat het […]
  • NZa-monitor over apotheekzorgNZa-monitor over apotheekzorg De openbare apotheekzorg zorgt voor verstrekking van geneesmiddelen aan patiënten en biedt zorgverlening voor een goed gebruik van deze geneesmiddelen in de eerste lijn. In de apotheekzorg […]

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *