Nieuwe tarieven NZa zijn sterfhuis voor de basiszorg

1. Tarieven stijgen nauwelijks door lage indexatie

Wat als eerste opvalt aan de nieuwe tarieven [pdf] zijn de minimale verhogingen van de consult- en inschrijftarieven. Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat een belangrijk deel van de kosten van de huisarts materiële kosten zijn. Kosten voor zaken die u moet aanschaffen om uw praktijk te kunnen voeren.

Zo kan een lage benzineprijs er uiteindelijk voor zorgen dat uw tarieven niet of nauwelijks stijgen

De indexatie van materiële kosten is gekoppeld aan het CBS prijsindexcijfer en zo kan een lage benzineprijs er uiteindelijk voor zorgen dat uw tarieven niet of nauwelijks stijgen. Voor 2016 worden materiële kosten geïndexeerd met een percentage van 0,62 procent.

Voor de personele kosten heeft de overheid, zoals elk jaar, een zogenaamd OVA–percentage (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) afgegeven. Voor 2016 is dit 0,86 procent. Dit is het percentage waarmee de loonkosten van uw personeel in 2016 worden geïndexeerd. Als in de toekomst mocht blijken dat de werkelijke kostenstijgingen van materialen en lonen hoger zijn dan geraamd vindt er mogelijk een aanpassing van de tarieven plaats op basis van nacalculatie.

Commentaar VPHuisartsen

Afgezien van de minimale verhoging voor de indexatie van de tarieven komt er niets bij. De NZa heeft kennelijk besloten om de toegestane groei in 2016 te reserveren voor de toename van het volume. Het consulttarief is tussen 2006 en 2016 gestegen van 9,00 euro naar 9,07 euro.

2. M&I IUD en Cyriax zijn terug van weggeweest

In 2015 zijn de M&I verrichtingen IUD en de Cyriaxinjectie ondergebracht in de reguliere basiszorg. Daarvoor werden de inschrijftarieven iets verhoogd en zouden er in S3 aanvullende afspraken in het kader van uitkomstbekostiging moeten worden gemaakt met de zorgverzekeraars. Deze systematiek bleek echter niet uit te leggen aan de beroepsgroep.

Omdat er bovendien in S3 geen goede afspraken gemaakt konden worden over de aanvullende beloning voor deze prestaties, heeft de NZa besloten de twee prestaties weer als M&I verrichting in S1 op te nemen. Ook de 6,9 procent uitkomstbeloning is vanuit S3 verdwenen en zit weer gewoon in het M&I tarief. Dat geldt overigens ook voor de overige M&I verrichtingen in S1.

In onderstaande tabel is te zien hoe de M&I verrichtingen (met de oude codes uit 2014) in 2016 in S1 zijn ondergebracht.

Nummer voorheenOmschrijving M&IDeclareren per 1-1-2016Contract nodig?In de basiszorg opgenomen M&I verrichtingen (al sinds 2015)13016Postoperatief verwijderen hechtmateriaal praktijkC2Nee13017Postoperatief verwijderen hechtmateriaal thuisV2Nee13018Verrichting ter vervanging specialistenbezoekC2Nee13019TrombosebeenC2Nee13020VaricesscleroseringC2Nee13025Aanmeten en plaatsen pessariumC2Nee13046Kortdurende opnameV2NeeM&I verrichtingen behorende tot S113023Therapeutische injectie CyriaxTher injectieJa13042Inbrengen IUD/implanteren cq verwijderen implanonstaafjeIUDJa13012/13047/13048ChirurgieChirJa13034/13035Intensieve zorg overdagV intensieve zorgJa13036/13037Intensieve zorg ANW tV intensieve zorg ANWJa13015Ambulante compressie bij ulcus crurusACTJa13024OogboringOogboringJa Commentaar VPHuisartsen

Het besluit om deze verrichtingen terug te brengen onder de ‘gewone’ M&I verrichtingen in S1 is verstandig. Het systeem pakte nodeloos ingewikkeld en voor niemand te begrijpen uit. Door deze maatregel wordt S3 met een aantal miljoenen euro’s verkleind. Je kunt je afvragen hoe zinnig het is om dit segment te laten bestaan. Het budget bedroeg in 2015 193 miljoen waarvan 62 miljoen variabiliseringsgelden (die eerder onttrokken werden aan het budget voor de basiszorg) en 81 miljoen voor de POH somatiek.

3. POH-GGZ uitgebreid zonder verruiming van het budget

De NZa heeft geconstateerd dat er in het veld op sommige plaatsen behoefte is aan een grotere inzet van de POH-GGZ dan de norm van maximaal 0,3 FTE per normpraktijk. Om die reden heeft de NZa de mogelijkheid geschapen om de inzet op te hogen tot om en nabij 1 FTE per normpraktijk.

Commentaar VPHuisartsen

Voor VPHuisartsen is niet te begrijpen waarom de NZa ruimte biedt aan een grotere inzet van POH-GGZ zonder dat er sprake is van een verruiming van het macrobudget Huisartsenzorg. We weten immers dat er in 2014 sprake was van een overschrijding van het budget van bijna 40 miljoen euro (Vektis) als gevolg van een ‘te ruime inzet’ POH-GGZ, ofwel te krap begroot budget.

In 2015 is het budget met 10 miljoen euro opgehoogd. Gezien de uitbreiding van de POH-GGZ over het land kan het niet anders dan dat er ook in 2015 fors wordt overschreden.

Door deze maatregel worden huisartsen uitgenodigd extra GGZ-zorg te leveren waarvoor nu reeds het budget onvoldoende is en waardoor zij straks forse geldboetes van de minister kunnen verwachten. De NZa heeft namelijk tegelijkertijd met deze tariefbeschikking de beleidsregel Macrobeheersinstrument Huisartsenzorg 2016 uitgebracht, waarin wordt aangegeven dat de mogelijkheid bestaat dat door individuele huisartsen achteraf geld moet worden teruggestort naar het Zorgverzekeringsfonds indien het budgettaire kader huisartsenzorg wordt overschreden.

Het bestuur van VPHuisartsen verwacht dat huisartsen zo verstandig zullen zijn hun formatie POH-GGZ niet uit te breiden en wellicht zelfs zullen verminderen gezien de dreigende MBI-heffingen.

4. Geen contract meer nodig voor M&I verrichtingen uit de aanvullende verzekering

Voor een aantal M&I verrichtingen, die niet worden vergoed vanuit de basisverzekering, heeft de NZa besloten dat een contract met de zorgverzekeraar niet langer een voorwaarde is om ze te mogen declareren.

In onderstaande tabel zijn deze verrichtingen groen gearceerd

NummerOmschrijving M&IDeclarerenContract nodig?13000AudiometrieJa13001DopplerJa13003TympanometrieJa13004LongfunctieJa13005ECGJa13006SpleetlamponderzoekJa13007Tele-onderzoek WaddenJa1300824-uurs RR metingJa13009TeledermatologieJa13010MMSEJa13011Holter/EventrecordingJa13027MRSA screeningJa13045Abdominale echografieJa13032Palliatieve consultatieJa13033Palliatieve consultatieJa13038EuthanasieJa13044Huisartsenzorg in maatschappelijke opvangJa13043Huisartsenzorg in verzorgingshuisJa13029Diabetes begeleiding per jaarJa13030Diabetes instellen op insulineJa13031COPD gestructureerde zorg per jaarJa13013Chirurgie ingeval van cosmetiekNee13021Varicessclerosering in geval van cosmetiekNee13040ReizigersadviseringSterilisatie manNee13041Sterilisatie manNee13039BesnijdenisNee Commentaar VPHuisartsen

Op 15 september behandelt het CBb (College van Beroep voor het bedrijfsleven) in Den Haag het bezwaar van VPHuisartsen tegen de tariefbeschikking 2015 van de NZa. Een belangrijk onderdeel van onze bezwaren is de zogenaamde contractvereiste dat door de NZa aan veel prestaties is gekoppeld. Deze koppeling leidt er in de praktijk toe dat patiënten een aantal verrichtingen niet kunnen laten doen door een huisarts die geen contract heeft omdat er in dat geval niet mag worden gedeclareerd.

Daarmee komt net als bij de invoering van artikel 13 de vrije artsenkeuze in het geding. Vanuit dit perspectief is VPHuisartsen blij dat de NZa bovenstaande maatregel heeft getroffen. Wij hadden graag gezien dat deze op alle prestaties van toepassing zou zijn.

5. ANW tarieven blijven stijgen

Het tarief voor een uur HDS-dienst stijgt per 1 januari 2016 naar 70,96 euro. Dat is een verhoging van 2,4 procent ten opzichte van het tarief van 1 juli 2015 dat 69,32 procent bedroeg. Op 1 januari 2014 bedroeg het tarief 67,50 euro.

Commentaar VPHuisartsen

Ook bij de indexatie van het uurtarief NZa is er sprake van een praktijkkosten- en een honorariumcomponent. Uit de bijgeleverde stukken wordt niet duidelijk waarom er, in afwijking van de indexatie voor de dagtarieven, nu een percentage van 2,4% wordt gehanteerd. De verklaring hiervoor moet gevonden worden in een andere methode van indexeren. VPHuisartsen zal hierover navraag doen bij de NZa.

Conclusie VPHuisartsen

De belangrijkste conclusie uit deze tarievenlijst 2016 is dat de NZa de totale toegestane groeiruimte van 2,5 procent vooral wil benutten in S3 voor innovatie en uitkomstbekostiging. Het op deze manier ieder jaar vaststellen van de tarieven leidt tot verdere variabilisering van de basiszorg. Deze wordt zo ernstig uitgehold dat van een sterfhuis kan worden gesproken. Sinds 2006 is het consulttarief gestegen met 0,07 euro en het basisinschrijftarief met 0,6 euro.

Bovendien is de algehele stijging van de tarieven zo marginaal dat niet gesproken kan worden van enige versterking van de huisartsenzorg. In dit verband is het interessant om te kijken naar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek met betrekking tot omzet, kosten en resultaat van zelfstandige beroepsbeoefenaren in de huisartsenzorg (praktijkhouders en zzp-waarnemers) over de jaren 2006-2013. Deze zijn gebaseerd op door de accountants gecontroleerde jaarcijfers die bij de Belastingdienst bekend zijn.

Hieruit blijkt dat er in deze zeven jaren een forse toename is geweest van de omzet (392 miljoen), maar dat kosten nog sterker stegen (403 miljoen). Hierdoor nam het resultaat af! Een geluid dat we ook van sommige van onze leden al te horen hebben gekregen. Deze ontwikkeling is ongetwijfeld mede het gevolg van de korting van 98 miljoen in 2011 die door zijn structurele karakter ook in alle jaren daarna doorwerkt.

Als je het resultaat afzet tegen de toegenomen werklast in die jaren moeten we vaststellen dat huisartsen steeds harder gaan werken voor minder geld.

Als je het resultaat afzet tegen de toegenomen werklast in die jaren moeten we vaststellen dat huisartsen steeds harder gaan werken voor minder geld. Wel dragen ze een steeds groter financieel risico in hun onderneming.

De te krappe budgettaire kaders van de huisartsenzorg blijken een doelmatig instrument om de inkomens van huisartsen te beperken en ze te dwingen tot extra werk om hun stijgende vaste kosten te kunnen betalen. VPHuisartsen heeft de minister hierop gewezen in een open brief van 29 juni 2015.

Om dit ‘systeem’ te doorbreken is er volgens VPHuisartsen maar één remedie en dat is ophouden medewerking te verlenen aan innovatie- en substitutieprojecten zolang de budgettaire kaders niet zijn verruimd en er financiële armslag komt om de basiszorg goed te kunnen blijven verlenen.

Dit artikel Nieuwe tarieven NZa zijn sterfhuis voor de basiszorg verscheen eerder op VPHuisartsen.

…. Lees verder >>

Copyright: VP Huisartsen

Auteur:
Categorie:

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *