Reactie KNMP op Miljoenennota 2014
sep17

Reactie KNMP op Miljoenennota 2014

De KNMP wil op korte termijn met minister Schippers van VWS bespreken hoe de bezuinigingen op de gezondheidszorg in 2014 kunnen worden ingevoerd zonder dat de apotheekzorg aan de patiënt en de toegang tot medicijnen in gevaar komen. Dat stelt de KNMP in reactie op de Miljoenennota 2014. De patiënt rekent in de apotheek op de aanwezigheid van het juiste medicijn op het juiste moment met advies over juiste inname onder professionele begeleiding van de apotheker. Dit ontvangt de patiënt het liefst in de buurt op basis van een diagnose van de eigen (huis)arts. Apothekers zullen zich blijven inspannen om patiënten te vrijwaren voor mogelijke nadelige gevolgen van bezuinigingen op medicijngebruik. Administratieve lasten Uit diverse binnen- en buitenlandse onderzoeken blijkt dat behandeling van patiënten met medicijnen kosteneffectief is. Zeker als het gaat om patiënten die langdurige zorg nodig hebben, zoals ouderen en chronisch zieken. Gerichte zorg aan deze patiënten door de apotheek levert aantoonbaar betere zorg op tegen lagere prijzen. “Daarom vragen wij aandacht en steun om de hoge kwaliteit van de zorg aan de patiënt in de apotheek overeind te houden en nog beter te benutten”, aldus KNMP-voorzitter Rik van der Meer. Om dit optimaal te laten verlopen, vindt de KNMP dat de administratieve lasten voor apothekers drastisch omlaag moeten gaan. Medicatiebeoordeling uit eigen risico Een goed voorbeeld van nieuwe zorgverlening in de apotheek is de medicatiebeoordeling. Samen met de huisarts bekijkt de apotheker het medicijngebruik van oudere patiënten die dagelijks meer dan vijf geneesmiddelen slikken. Wanneer aanpassing van het medicijngebruik de kwaliteit van leven voor de patiënt verbetert, wijzigt de apotheker in overleg met de (huis)arts de medicatie. Ook wordt hiermee verspilling van medicijnen tegengegaan. Voldoende investeringen in deze nieuwe vormen van zorgverlening zijn gewenst om de kwaliteit van zorg aan de patiënt te kunnen leveren en kosteneffectief te zijn. Daarnaast meent de KNMP dat de medicatiebeoordeling die wordt uitgevoerd door apothekers niet meer onder het eigen risico in de zorgverzekering van patiënten moet vallen, zoals ook bij huisartsen het geval is. De KNMP krijgt namelijk meldingen van leden binnen dat patiënten om financiële redenen afzien van de medicatiebeoordeling door apothekers, terwijl een dergelijke controle de gezondheid juist aanzienlijk kan verbeteren....

Lees Verder
Leden van de Staten-Generaal,


sep16

Leden van de Staten-Generaal,Geachte aanwezigen, staat u mij toe deze ‘droomrede’ tot u als leden van de Staten-Generaal uit te spreken. Het kabinet legt de basis voor een duurzame, sociale en gezonde samenleving. Dit is ook de stellige overtuiging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Om tot deze basis te komen is een ingrijpende paradigmaverschuiving in de zorg noodzakelijk. De houdbaarheid van ons centraal geleide neoliberalistische systeem heeft de grenzen van betaalbaarheid, toegankelijkheid en solidariteit bereikt en tart de geloofwaardigheid van het systeem. Ingegeven door maatschappelijke veranderingen zal de zorg in snel tempo groeien naar een netwerksamenleving waarin waardecreatie in de zorg centraal staat. Deze waardecreatie zal de komende jaren in toenemende mate bepalend zijn voor de contractering door zorgverzekeraars. Beschermde monopolies worden afgebroken waardoor dominante instituties worden gedwongen zich te oriënteren op hun aanbod en verouderde verdienmodellen. Het ministerie ziet het als haar belangrijkste taak een corrigerende bijdrage te leveren aan de beeldvorming rondom de zorg als frauderend instituut waar verspilling aan de orde van de dag is. Een nadrukkelijke inspanning is vereist om de gevolgen van de huidige financieringssystematiek te onderzoeken, aangezien deze heeft geleid tot vergaand domeindenken in de zorg. Dit domeindenken is door de financieringssystematiek geïnstitutionaliseerd en heeft geleid tot perverse prikkels en contracteringsvormen in alle lagen van de zorg. Het ministerie rekent het tot haar taak de opbrengsten van de zorg te kunnen alloceren, ook als deze andere ministeries dan VWS ten deel vallen. Het vertrouwen in de zorg dient te worden hersteld door zorgprofessionals te faciliteren in het onderdeel zijn van de oplossingen in de zorg. Innovatie en veranderde maatschappelijke verwachtingen over de zorg vereisen een vergaande digitalisering waarbij de zorg de vraag volgt. Voor het ministerie van VWS zal dit een inspanningsverplichting met zich meebrengen om de effecten van gereguleerde marktwerking op haar houdbaarheid te toetsen en haar verantwoordelijkheid hierin te nemen. Zo zal de rol van de NZA, ACM, en het College voor Zorgverzekeringen worden onderzocht en zal, nadrukkelijker dan voorheen, het Ministerie van VWS de verantwoordelijk nemen om samenhang tussen de zelfstandige bestuursorganen te genereren. Dit vereist binnen het bestuurlijk apparaat een ingrijpende attitudeverandering welke het vertrouwen in de zorg dient te herstellen. VWS zal haar verantwoordelijkheid vormgeven door integrale afstemming tussen de convenanten en bestuurlijke akkoorden zoals recent gesloten in de zorg. Derhalve dient een consistente meerjarenvisie overtuigend aan de Tweede Kamer te worden voorgelegd en daarmee bij te dragen aan het herstel van vertrouwen in de zorg. Via sociale media zullen burgers actief worden betrokken bij beleidsvorming en besluitvorming. Het ministerie zal open en transparant communiceren. Dit zal zorgprofessionals, bedrijven en overheden met elkaar verbinden. Daardoor zullen nieuwe samenwerkingsvormen...

Lees Verder
Thio Pharma – Licht aan het einde van de tunnel
sep10

Thio Pharma – Licht aan het einde van de tunnel

Percy Thio heeft 26 apotheken en wil groeien. En dat terwijl de malaise in de markt voortduurt. “De openbare farmacie is nog niet uit het dal. Ook 2014 wordt een moeilijk jaar. Maar op de langere termijn ben ik positief. We moeten naar een systeem van prijzen van geneesmiddelen dat toekomstbestendig is. Vergoedingslijsten die landelijk gelden.” Is het een formule, een keten of ‘gewoon’ apotheken in eigendom? Op de activiteiten van apotheker en zorgondernemer Percy Thio is geen stempel te plakken. Thio noemt zich weliswaar nog steeds apotheker, maar bestiert inmiddels een concern dat bestaat uit 26 apotheken in eigendom, deelname in tal van gezondheidscentra en een eigen groothandel in voornamelijk hulpmiddelen. Hij heeft altijd zijn eigen weg gekozen. Zo schroomde hij er niet voor om zeer kritisch naar zijn eigen organisatie te kijken of zonder blikken of blozen deels te wisselen van groothandel. En hij is trots op wat hij heeft bereikt. Dat laat hij ook graag zien, want in zijn kantoor hangt een foto waarop Thio de hand schudt van Bill Clinton.   Roer om Precies op tijd heeft Percy Thio het roer om kunnen gooien bij zijn 26 apotheken in eigendom. Samenvoegen van een aantal apotheken en vooral aanpassen van de interne processen in de apotheek zorgden ervoor dat ook in crisistijd de business goed blijft draaien. De voormalig angry young man van de openbare farmacie zal er best een paar grijze haren bij gekregen hebben, maar wat hem betreft is het nu weer volle kracht vooruit met zijn Thio Pharma.   Hoe raakt de crisis jouw organisatie? “We hebben op tijd actie genomen. De crisis dwingt je namelijk om processen optimaal in te richten. Optimaliseren van logistieke processen levert lagere kosten en een hoger rendement op. Dan praat ik over het verbeteren van het proces van inkoop, logistiek, afleveren en bezorgen tot bezetting op de werkvloer. Al in 2012 hebben we deze processen in de apotheek in kaart gebracht en geanalyseerd. Tijdens die analyse zagen we dat een aantal apotheken met bepaalde processen goede resultaten boekten. Dat was voor ons aanleiding om deze apotheken als best practices te benoemen. De ene apotheek scoorde een plus op bijvoorbeeld afleverbeleid, de ander juist op central filling. Die best practices hebben we kunnen gebruiken om apotheken die minder scoorden weer op het juiste spoor te krijgen. Hadden we deze exercitie niet gedaan, dan waren we financieel op een zeer slecht resultaat uitgekomen. En dat zou sluiting van apotheken betekenen. En nu blijkt dat collega apotheken interesse hebben in onze best practices. Eind 2013 wil ik dan ook deze procesanalyses beschikbaar maken voor de markt. En ja, daar zal...

Lees Verder
Gevulde zakken
sep10

Gevulde zakken

Thuisgekomen van een onderhandelingsronde met één van de verzekeraars, vind ik tussen mijn mail een bericht uit de Telegraaf. De krant beschikt over een lijst waaruit zou blijken dat apotheken 240 miljoen teveel aan groothandelskortingen ontvangen. Ik deel voor het gemak door 2000 en kom dan op zo’n 120.000 euro per apotheek. Een bedrag dat apothekers, volgens de Telegraaf, ‘in eigen zak steken’. In het artikel geen woord over de achtergronden, de (te) lage tarieven, het afkalvende assortiment, de bedragen die apothekers de laatste jaren hebben ingeleverd en de problemen in de sector. Het is journalistiek van het niveau dat we gewend zijn van de Telegraaf en ik ga er volledig van uit dat zorginkopers en beleidsmakers wat dit onderwerp aangaat, wel beter weten. Het vervelende is dat het publieke imago van de apotheker weer een deukje oploopt. Veel lezers blijken de berichtgeving voor zoete koek aan te nemen, afgaande op de inhoud van de honderden reacties onder het artikel op de Telegraaf site. Een beetje benieuwd hoe en vanuit welke hoek deze lijst nu op de burelen van de wakkerste krant is beland, zo aan de vooravond van de contractering 2014, ben ik trouwens wel.   De KNMP heeft er voor gekozen uiterst summier te reageren. Omdat de koepels momenteel op verschillende vervelende dossiers met elkaar in overleg zijn. Wijsheid? Ik weet het niet. Duidelijk is wel dat steeds meer apotheken in de gevarenzone belanden. De kaalslag van de afgelopen jaren wordt steeds zichtbaarder, met name als we kijken naar de beperkte ruimte die apothekers nog hebben om te investeren in kwaliteit en zorg. Ik vind dat een deel van de besparingen uit de farmaciesector die nu door de verzekeraars ‘in eigen zak zijn gestoken’ (excuus, aan de reserves zijn toegevoegd) daar best voor ingezet mogen worden.   Een aantal politici die in dit nummer aan het woord komen, vinden ook dat verzekeraars meer aandacht zouden moeten besteden aan de inhoud. Ik geloof echter niet dat verzekeraars de bakens uit zichzelf zullen verzetten. Zij beroepen zich hierbij onder meer op het gebrek aan kwaliteit van de verleende zorg, zowel als het gaat om de uitvoering, de tastbare resultaten, als ook de klanttevredenheid. Een discussie over deze punten hoort natuurlijk bij onderhandelen en ongetwijfeld kan de farmaceutische zorg nog beter en doeltreffender georganiseerd worden. Maar ik zie ook een gebrek aan de zijde van veel verzekeraars, namelijk het geringe animo om bereikte besparingen te herinvesteren in zorgverbetering. En met investeren bedoel ik vooraf geld beschikbaar stellen voor programma’s die later rendement op moeten leveren. Er worden hier en daar wel wat zorgprojecten gecontracteerd maar op landelijke schaal stokt het....

Lees Verder
De politiek spreekt zich uit
sep10

De politiek spreekt zich uit

Welk beeld hebben de politieke partijen van de openbare farmacie in Nederland? FarmaMagazine zet in een aantal edities steeds twee partijen en hun visies naast elkaar. In deze editie Henk van Gerven van de SP, die voorstander is van een abonnementenstelsel voor de apotheken. En Pia Dijkstra van D66, die ervoor pleit dat de indicatiestelling voor het recept bekend is voor de apotheker. Henk van Gerven geeft eerlijk toe dat hij minder zicht heeft op de positie van de openbare apotheek dan een paar jaar geleden, nu de tarieven in onderhandeling tussen apothekers en zorgverzekeraars zijn vrijgelaten. “De openbare farmacie komt sinds die tijd wat minder voor in het politieke debat”, zegt hij. “Wel hoor ik van de KNMP-bestuurs­leden dat de zorgverzeke­raars de apothekers in de contract­onder­hande­lingen feite­lijk alleen ruimte geven om te tekenen bij het kruisje. Ze kopen bijvoorbeeld onvoldoende inhoudelijke zaken als medicatie­controle bij ouderen in, met als gevolg dat apotheken hieraan ook onvoldoende aandacht besteden. Dat is geen goede ontwikkeling.” Professionele zorgverlener Ook Pia Dijkstra is van mening dat medicatieveiligheid meer aandacht verdient dan ze nu krijgt. “De apotheker moet hiervoor beter samenwerken met de huisarts en de medisch specialist”, zegt ze. “En niet alleen om de veiligheid te verhogen trouwens, maar ook om therapietrouw te verbeteren en verspilling van geneesmiddelen tegen te gaan. In dit kader pleit ik er ook voor dat de indicatiestelling voor het recept bekend is voor de apotheker. Het witboek dat de KNMP anderhalf jaar geleden presenteerde, legt ook heel sterk de nadruk op de apotheker als professionele zorgverlener in samenwerking met de huisarts en de tweede lijn. Maar het is waar dat apothekers die het goed doen en werkelijk toegevoegde waarde bieden geconfronteerd worden met zorgverzekeraars die hun prestatie als zorgverlener te weinig contracteren. Ik vind dit teleurstellend en heb er al meerdere malen vragen over gesteld in het overleg met de minister.” Ambtenaar Beiden zijn van mening dat de meerwaarde van de openbare farmacie meer zit in het verlenen van zorg dan in distributie. Van Gerven vindt het in het verlengde hiervan logisch dat zorg en distributie van elkaar worden gescheiden. “Ik kan me best voorstellen dat de apotheker de voorraadhouding voor zijn eigen apotheek regelt”, zegt hij, “maar de prijs van de geneesmiddelen die hij op voorraad heeft, moet elders uitonderhandeld zijn. In dit opzicht zou de apotheker dus meer de status van een ambtenaar moeten hebben, zoals in Denemarken het geval is. Maar dan zonder dat door tenders steeds van geneesmiddelen wordt gewisseld, zoals in dat land het geval is.” Dijkstra plaatst wel een kanttekening bij de discussie over zorg of distributie: “Ik besef wel dat distributie...

Lees Verder
Longzorg op orde
sep10

Longzorg op orde

De farmaceutische longzorg komt langzaam op orde. Met daarin een belangrijke rol voor de apotheker. Wel komen er landelijke eisen wie de inhalatie-instructies aan astmapatiënten mag geven. Alleen apothekers die werken volgens de zorgstandaard en de landelijk geldende protocollen zouden in de toekomst nog in aanmerking komen voor een vergoeding. Nederland telt een miljoen mensen met longziekte, waarvan ruim 500.000 met astma. Jaarlijks sterven 34.000 mensen door longziekten. De zorgkosten bedragen € 2,6 miljard en het arbeidsverzuim zo’n €1 miljard. Kortom, astma heeft de aandacht van patiënt, zorgverlener en zorgverzekeraar.Apothekers nemen nu al de zorg voor de astmapatiënt serieus. Ze houden al jaarlijks gesprekken met astmapatiënten en begeleiden de eerste en tweede uitgifte. En tijdens de jaarlijkse longweek in mei staan longen, astma en COPD centraal in de apotheek. Toch zijn er meer kansen voor apothekers om meer met astma te doen. Dat vindt ook Gerrit van Ommeren, zelfstandig partnerapotheker van Mediq en eigenaar van de Utrechtse apotheek Oog in Al. Hij is uitgegroeid tot specialist op het gebied van longaandoeningen. Als lid van de Special Interest Group Longaandoeningen van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers van de KNMP heeft hij aan mede de basis gestaan van de nieuwe zorgstandaard Astma bij volwassenen die, net als de zorgstandaard Astma bij kinderen & jongeren, eind vorig jaar is vastgesteld. De zorg rondom de astmapatiënt is geregeld in deze zorg­standaard en die zijn onmisbaar in de eerste- en tweede lijn. Het is de norm voor goede zorg, maakt inzichtelijk waaraan de zorg moet voldoen en wat patiënten mogen verwachten tijdens de therapie. In een zorgstandaard staat niet zozeer beschreven wie de zorg levert, maar wel wat er allemaal gedaan moet worden. Regionaal wordt het gebruik van de zorgstandaarden dan ook anders ingevuld. Dat de zorg grotendeels functioneel omschreven staat maakt dat zorgverleners onderling moeten afstemmen wie de zorg levert. Dat is nu het geval rond de zorgstandaarden astma. Het wachten is nog op een definitieve richtlijn van de KNMP waarin precies staat omschreven wat er wel en niet onder de farmaceutische zorg wordt verstaan. Verwachting is dat die richtlijn over een jaar klaar is. Op dit moment is al wel een samenvattingskaart van de richtlijn beschikbaar op de site van de KNMP. Overigens wordt de richtlijn COPD op dit moment herzien. Apotheek onmisbaar Volgens Van Ommeren zijn er dus kansen voor apothekers. Sterker nog, volgens de specialist is er zelfs een onmisbare rol weggelegd voor apothekers als het gaat om het verlenen van zorg binnen de multidisciplinaire aanpak van astma. “Zorgstandaarden geven apothekers de ruimte om jaargesprekken met patiënten te organiseren, dat je medicatie doorneemt en hoe de inhalatie-instructie en de tweede-uitgifte...

Lees Verder
Van schrikken naar samenwerken
sep10

Van schrikken naar samenwerken

De apotheker maakt steeds vaker onderdeel uit van de geïntegreerde zorg. Samenwerken met andere zorgverleners waarbij de zorg rondom de patiënt wordt georganiseerd. Een situatie die nog nieuw is en waaraan veel apothekers moeten wennen. Bijvoorbeeld de apothekers onder de vlag van BrabantFarma. Het verlies van een aanbesteding maakte dat de apothekers meer gingen samenwerken. Dat was schrikken. In 2010 verloren de zelfstandige apothekers tijdens de aanbesteding in Noord-Oost Brabant in een keer de verpleeghuizen als klant. BrabantZorg, de club die de verpleegzorg organiseerde, wilde niet langer met openbare apotheken door. Bovendien was er vooral kritiek op de kwaliteit: verschillende en vaak ouderwetse systemen die apothekers toen hanteerden om de weekmedicatie te organiseren. BrabantZorg wilde een enkel aanspreekpunt hebben en het was Brocacef die er met de buit vandoor ging. “Dan schrik je inderdaad”, vertelt apotheker Rob Huisman van Kring -apotheek Berghem. Zijn apotheek maakt zich klaar voor een verhuizing naar een nieuw gezondheidscentrum. Maar het werd nog erger. Naast de verpleeghuiszorg dreigden de apothekers de verzorgingshuizen te verliezen. Om dezelfde reden: te veel aanspreekpunten en te weinig kwaliteit van zorg. Omzetdaling “Het verlies van verpleeghuizen is nog wel te overzien. Je levert als het ware tegen kostprijs, met een klein plusje. Verzorgingshuizen, dat is een heel ander verhaal. Verlies je die, dan ben je je toeslag op iedere aflevering kwijt. Dat hakt erin. Mijn apotheek leverde aan ruim 200 verpleeghuisbedden. Dat is nog te overzien. Apotheken die veel in verzorgingshuizen zitten zouden dan oudere patiënten verliezen, de grootgebruiker van geneesmiddelen. De omzet zou zo maar met tien tot 30 procent kunnen dalen. Dan schrik je helemaal.”Hulp kwam uit onverwachte hoek. Huisartsen zagen het niet zitten om faxen te sturen naar een centrale apotheek, die bovendien buiten het verspreidingsgebied zat. Bovendien vroegen zij zich af of er nog wel voldoende inzicht in het gebruik van medicatie was. “De huisartsen zijn ervoor gaan liggen. Daar schrok Brabant Zorg zo van dat de zelfstandige apothekers de verzorgingshuizen mochten behouden. Met dank aan de uitstekende relatie die wij hebben met onze huisartsen.” Nieuw samenwerkingsverband De schrik zat er bij de zelfstandige apothekers dus goed in. Er moest iets gebeuren, dat was wel duidelijk. En op hetzelfde moment was een nieuw samenwerkingsverband geboren: BrabantFarma. Toen ging het snel. Met BrabantZorg werd een discussie gevoerd over wat er precies wordt verstaan onder het leveren van kwaliteit van zorg. Zij vonden dat de apothekers onvoldoende kwaliteit leverden. Op hetzelfde moment kwam de inspectie voor de volksgezondheid met de forse kritiek op de thuiszorg dat er te veel fouten in de medicatieoverdracht werden gemaakt. De richtlijn medicatieoverdracht was een feit. “We wilden die richtlijn implementeren terwijl...

Lees Verder
Verkrijgbaar bij apotheker en drogist
sep10

Verkrijgbaar bij apotheker en drogist

Wie op zoek gaat naar de Kinker Kring-apotheek in Amsterdam West, komt uit bij een klassiek winkelpand aan de Kinkerstraat. Vervolgens stap je binnen in een DA drogist met schappen vol douchegel, shampoo en tandpasta. In het midden van de drogisterij bevindt zich de apotheek waar enkele cliënten staan te wachten totdat ze aan de beurt zijn. In deze editie een gesprek met Hanneke Gomes, sinds ’95 eigenaar van de apotheek én de drogisterij. Een echte Amsterdamse die wel houdt van een ‘gebbetje en een geintje’. Bij de Kinker Kring-apotheek werken drie apothekers, zes parttime apothekersassistentes en vier hulpmedewerkers. Samen bedienen ze ongeveer 9500 cliënten. De drogisterij telt vijf drogisterijmedewerkers. Hanneke: “Enkele jaren geleden kwamen hier nog veel echte Kinkerbuurters, geboren en getogen Amsterdammers die het niet zo breed hebben maar wel klaar staan met een flinke fooi voor de bezorgers. Dat is minder geworden. Het is nu een gemêleerde volksbuurt waar zeker honderd verschillende nationaliteiten wonen. De sfeer in onze apotheek is informeel. We spreken veel cliënten met hun voornaam aan.” Wat betekenen die verschillende nationaliteiten voor jouw apotheek? “Soms is het moeilijk communiceren. We spreken Engels en dat is meestal voldoende. Turkse en Marokkaanse cliënten kunnen terecht bij sommige assistentes. Als iemand bijvoorbeeld Portugees spreekt, wordt het lastiger. Maar met het nodige handen- en voetenwerk komen we er altijd wel uit. We gaan voor dienstverlening op maat en investeren graag in tijd en aandacht maar wanneer een Marokkaanse meneer die prima Nederlands spreekt, perse geholpen wil worden door een Marokkaanse assistente, gaan we daar niet in mee. Zo zijn we ook.” Ik heb meerdere apotheken gezien maar nog nooit een apotheek in een drogisterij? “Klopt, dat komt inderdaad niet zo vaak voor. Toen ik in deze apotheek ging werken, zaten we aan de overkant van de Kinkerkstraat. In een klein onhandig pand. Toen deze plek vrijkwam, zijn we verhuisd. We kregen daarmee een pand dat twee keer zo groot was dan het oude. Maar de vierkante meter prijs in Amsterdam is ontzettend hoog. Ik heb deze apotheek met behulp van de VNA kunnen verwerven. Zij kwamen met het idee om met een drogisterij de kosten te drukken.” Bleek het in de praktijk een goed idee te zijn? Hanneke: “Zeker. Cliënten zijn positief en profiteren van ruimere openingstijden en een groter aanbod. Ook apothekersassistentes vinden het leuk want in plaats van de eeuwige medicijnbakken, komt hier ook nagellak binnen of een lekker geurtje. Persoonlijk vind ik de diversiteit en de laagdrempeligheid prettig. Mensen lopen gemakkelijk binnen en wij hoeven nauwelijks ‘nee’ te verkopen. En het aantal OTC producten blijft stijgen, dan kun je het maar beter meteen in...

Lees Verder
Beveiligd: Nederlanders doen massaal aan zelfdiagnose
sep10

Beveiligd: Nederlanders doen massaal aan zelfdiagnose

Zes op de tien huisartsen zeggen meerdere keren per dag patiënten te zien of te spreken die zélf met een diagnose komen. Deze ‘educated patients’ hebben zich via medische platformen en fora een beeld gevormd van hun klachten. Nederlanders doen massaal aan zelf­diagnose. Een trend die naar verwachting stevig zal doorzetten. Welke rol is hierbij voor de apotheker weggelegd? Veranderende zorgvraag Meer mensen gaan eerst zelf op onderzoek uit als het gaat om klachten zoals blaasontsteking, Pfeiffer en de ziekte van Lyme. De rol van de arts verandert door de mogelijkheid tot zelfdiagnose en die rol verschuift van het zelf stellen van een eerste diagnose naar het beoordelen van een door de patiënt gestelde diagnose. In veel gevallen zijn de testresultaten reeds bekend, de handelingen (zoals bloedprikken) doet de arts niet meer per definitie zelf. De toegevoegde waarde van de arts is het leggen van verbanden vanuit kennis en ervaring, om de patiënt optimaal te helpen. Kalman Petro, Vice President Actavis Benelux & Germany, over deze ontwikkeling: “Met de komst van de ‘educated patient’ ziet de zorgvraag er in Nederland inderdaad anders uit. Ook in de farmaceutische branche is deze verandering zichtbaar. Wij merken dat de patiënt steeds mondiger wordt en in toenemende mate zelf (online) informatie vergaart. Om in te spelen op deze ontwikkelingen, hebben wij begin dit jaar een geheel nieuwe zelftestlijn op de Nederlandse markt gebracht: Easy Home Test, een negental zelftesten. Met Easy Home Test kan de patiënt zichzelf testen om zijn gezondheidstoestand te bepalen, bijvoorbeeld gericht op blaasontsteking, Pfeiffer, Syfilis en de Borrelia bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. We adviseren uiteraard om de uitslag van de zelftest met de arts te bespreken, zodat er een eventueel behandelplan kan worden opgesteld.” Adviesgerichte omgeving “Op dit moment vindt het grootste gedeelte van de verkoop van zelftesten nog online plaats”, aldus Ferdinand ten Kate, Actavis OTC Business Manager.  “Naar verwachting zal online verkoop ook een grote rol blijven spelen in deze markt, gezien het feit dat het internet het belangrijkste oriëntatiepunt is voor de consument. Maar ook in de apotheken zijn er kansen en mogelijkheden voor de verkoop van zelftesten. Vooral in een adviesgerichte omgeving stellen consumenten vragen over hun gezondheidsklachten. In de apotheek kan niet alleen uitleg worden gegeven over de betrouwbaarheid en werkwijze van de test, maar is ook volop kennis en ervaring met de aandoeningen waarvoor een test aangeschaft kan worden aanwezig.” Apotheker cruciaal Vanuit het apotheek perspectief vult Actavis Retail Business Manager Jeroen Wolfrat aan: “Zelftesten bieden apotheken de mogelijkheid om de zorgfunctie van de apotheek naar de pa­tiënt – tegenwoordig vaak zorgconsument genoemd – nog beter te ondersteunen. Mensen willen...

Lees Verder
Henk Pastoors: Hoop doet zweven
sep09

Henk Pastoors: Hoop doet zweven

Zo’n beetje het hele zorgdossier zit opgesloten in de budgetteringsmodellen, die we steevast lief­kozend convenanten of bestuurlijke akkoorden noemen. Dit handremmodel heeft ook onder het regime van Els Borst haar dienst bewezen. Het werkt! Ik ben geen doemdenker maar onze huidige liberale minster valt wat mij betreft hiermee terug op Oost-Europese maakbaarheid en beheersmodellen in de zorg. Er is wel een belangrijk verschil. Toen piepte de kolom in alle heftigheid waar nu de convenanten en bestuurlijke akkoorden het zorgveld in coma lijken te sussen. Is er een nieuwe strategie? Is samenwerken beter dan conflicteren? Ondertussen is duidelijk dat we tegen de grenzen aanlopen van de productie, tussenschotten, etikettering, solidariteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Ons huidige model is gebaseerd op het Angelsaksische model met een neoliberale opvatting over marktwerking. Renkse Leijten van de SP heeft het steevast over afschaffing van deze marktwerking. Anne Mulder reageert daar standaard op met de opmerking over hoe kan je nu iets afschaffen wat er niet is. Hoe dan ook, het is voor de nieuwsgierigen onder ons een interessant tijdsgewricht. Historisch gezien is het zo dat belangrijke collectieve voorzieningen als energie, openbaar vervoer en zorg van dermate maatschappelijk belang worden geacht, dat ze primair aan overheidssturing worden toevertrouwd. Als deze modellen zijn geborgd gaan ze in hun eigen tempo terug naar de markt. In deze transitie zit ook de zorg. Concreet: VWS gaat over het heilige vierkant van het budgettaire kader waarbij het neoliberalisme het adagium is van deze tijd. Inhoudelijk is de zorg toevertrouwd aan de nieuwe monopolie van de zorgverzekeraars welke de budgettaire ambities ‘als een blauwdruk doorbelasten’ aan de zorg. En de zorg… die piept kraakt en (vet)zucht. Voor mij is het nogal principieel. Natuurlijk, zorg moet zinnig en doelmatig zijn. Maar het budgettaire conflict van de maatschappelijke behoefte aan vraaggestuurde zorg en het financiële vierkant van VWS in casu zorgverzekeraars hoort principieel niet thuis aan de balie van apotheek, spreekkamer van de huisarts en behandelend specialist. Hoewel… als je dat zou willen, stel ze dan ook in staat een onderdeel te zijn van de oplossing in plaats van onderdeel van het probleem. Er schuilt veel veranderkracht in de regio’s en er zijn heel wat transitie agenda’s. Het vereist integrale ontschotting van budgettaire kaders bij VWS, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. We zitten in een interessant tijdsgewricht. Hoop doet zweven… Henk Pastoors is directeur van TopSupport Strategie en Informatie. Hij levert als adviseur maatwerk in analyse en strategie in de farmacie en...

Lees Verder