Drijfveren: Heimwee naar het ziekenfonds
jul28

Drijfveren: Heimwee naar het ziekenfonds

In Nederland zijn ongeveer 400 apotheekhoudende huisartsen. Ze zijn vooral gevestigd in landelijke gebieden, in het noorden van het land en in Zeeland. Medisch Centrum Oud-Vossemeer telt ongeveer 2550 cliënten. Er werken twee doktersassistentes, een apothekersassistente, een praktijk ondersteuner, de huisarts en zijn vrouw. Is het moeilijk om zowel huisarts als apotheker te zijn? Gaston: “Ik vraag me steeds vaker af of het inderdaad mogelijk is om het allebei goed te doen. Toen ik 16 jaar geleden deze praktijk overnam, spoelde de vorige huisarts de potjes nog om, ze werden gedroogd en gevuld met tabletten die uit grote potten kwamen. Ik was aangesloten bij twee groothandels waar ik mijn bestellingen deed. Ik bestelde zoveel mogelijk van hetzelfde label. De apothekersassistente die tegelijkertijd doktersassistente was, hield alles bij. Stickertje erop en op de plank. Patiënten kwamen hun pillen halen en klaar is Kees. Dat is jaren zo gegaan. Het waren de jaren van het ziekenfonds.” Totdat het nieuwe zorgstelsel haar intrede deed? Karin: “Inderdaad. Toen begon de zorgverzekeraar met het preferentiebeleid. Eerst waren het een tiental geneesmiddelen en al snel werden het er meer. Elke zorgverzekeraar zijn eigen preferentiebeleid; productpreferentie, prijspreferentie en medicijnen die niet meer vergoed worden. Meer regelgeving, veel meer administratie en meer controle. We wilden ook certificeren. We zijn 440 uur bezig geweest met de Dekra-certificering. Cursussen, protocollen, alles vastleggen enzovoorts. Totdat een van de medewerkers ziek werd en we er even niet aan toekwamen. Toen ik de draad op wilde pakken, was de website van Dekra weer veranderd. Ik belde en kreeg als antwoord: ‘Ja dat klopt. Maar hiervoor kunt u een cursus volgen.’ Om moedeloos van te worden.” Is het nog wel lucratief om de apotheek erbij te doen? Gaston: “Op een gegeven moment merkten we dat de inkomsten steeds minder werden. Zo erg dat we onze spaarrekening moesten aanspreken. Wat bleek? Door de slechte verkrijgbaarheid van preferente medicijnen werd vaak een duurder label of het origineel meegegeven. Maar dat betaalden de zorgverzekeraars niet uit. Nu letten we daar veel beter op. Maar als je kijkt naar wat de kosten en baten zijn…. “ Gaston vervolgt: “Helemaal uit verhouding. Veel collega’s weten niet meer wat de opbrengst van alleen hun apotheek is. Ze hebben gewoonweg geen tijd om zich erin te verdiepen. De financiering bij zowel huisartsen als apotheek is versnipperd en de administratieve last is daardoor dusdanig zwaar geworden dat een huisartsenpraktijk en een apotheek bijna niet meer te combineren is. Temeer omdat huisartsen steeds meer op hun bordje krijgen vanwege de verschuiving van tweedelijns- naar eerstelijnszorg.” Oud-Vossemeer: mooi dorp in Zeeland met 2700 inwoners, zes kerken, twee kroegen, drie scholen, en een carnavalsvereniging....

Lees Verder
Column: Houd moed
jul21

Column: Houd moed

Een op de drie apothekers wil een ander baan. Een kwart zelfs binnen aan jaar. En het zijn niet alleen apothekers die genoeg hebben van de administratieve rompslomp door de stortvloed aan regels en bemoeienis van overheden, toezichthouders en zorgverzekeraars. Ook huisartsen, specialisten en fysiotherapeuten zijn het beu, zo laat onderzoek van de VvAA zien. De bezieling in de zorg staat onder druk en zorgprofessionals verlaten massaal de zorg, Bas! Dat begrijp ik heel goed, Niels. Laatst was ik in een apotheek in Den Bosch. Begon een oudere patiënt toch te schreeuwen tegen de assistente: “Ik heb VGZ gebeld en de telefoniste zei dat ik dit medicijn wel kan krijgen, maar jullie willen het gewoon niet geven!” Waarop de assistente maar weer eens rustig uitlegde wat het beleid van de zorgverzekeraar is en zij het geneesmiddel niet kon afleveren zonder een toestemmingsbrief van de zorgverzekeraar. Het mocht niet baten. De patiënt in kwestie werd alleen maar bozer, gooide het door haar meegenomen voorbeelddoosje medicatie naar het hoofd van de assistente en riep “ik kom %$#@ nooit meer in deze ^$*#-apotheek”. Blijf dan maar eens plezier in je werk houden, Bas. Apothekers en het hele team moeten aan de balie het onbegrijpelijke beleid van de zorgverzekeraar uitleggen. Een onmogelijke opdracht gedoemd te mislukken. Met als gevolg dat professionele zorgverleners de toorn van de patiënt over zich heen krijgen. Apothekers worden keer op keer gepakt, Niels. De politiek toont zich onbetrouwbaar door continu iets nieuws te verzinnen om de apothekers aan te pakken. Zorgverzekeraars die apothekers onder druk zetten met onmogelijke contracten: teken maar weer bij het kruisje en lever maar weer in. Ondertussen raken apothekers bedolven onder de enorme administratieve lasten. En dan moeten ze ook nog een keer het onmogelijke beleid van overheid en zorgverzekeraar uitleggen aan de balie. Dat apothekers dit nog volhouden en niet massaal depressief zijn geworden, is mij een raadsel. Respect! Maar er is hoop, Bas. Er waait namelijk een frisse wind door ons land. Een premier die strijdt tegen het Grote Dikke Ik, een oproep doet om fatsoenlijk met elkaar om te gaan en een einde wil maken aan de bonuscultuur. Hij is van de VVD hè. Of neem de hoogste baas van Unilever die hardop roept dat hij – en zijn collega’s – te veel verdienen. Een nieuw politiek leider die de traditionele partijen leeg wil zuigen door het nieuwe fatsoen te propageren. En huisartsen die de Tweede Kamer vertellen dat het nu eens afgelopen moet zijn met die marktwerking. Eindelijk gaan we inzien dat er iets moet veranderen. De tijdgeest is er rijp voor. Apothekers, zorgprofessionals, houd dus nog even moed! Bastiaan...

Lees Verder
Schippers biedt duidelijkheid over dure geneesmiddelen
jul13

Schippers biedt duidelijkheid over dure geneesmiddelen

Zoals ze in het algemeen overleg met de Tweede Kamer over de betalingsproblematiek van dure, veelal oncologische had toegezegd, biedt minister Edith Schippers (VWS) met haar Kamerbrief van 10 juli nu een oplossing voor de acute problematiek. Dat dure geneesmiddelen niet verstrekt worden vanwege financiële redenen, mag niet meer gebeuren. Na de rapporten van het KWF (‘Effectieve nieuwe middelen tegen kanker, maar het financieringssysteem kraakt’) en de NZa (‘Onderzoek naar de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg’), met signalen over betalingsproblematiek bij dure geneesmiddelen, heeft Schippers voor de korte termijn afspraken gemaakt. (1) Zorgverzekeraars onderschrijven hun zorgplicht en zorgen dat er geen patiënten om budgettaire redenen de toegang tot dure geneesmiddelen wordt ontzegd. (2) Zorgaanbieders garanderen dat zij richtlijnconform werken en dus ook, waar medisch noodzakelijk, dure geneesmiddelen aan patiënten voorschrijven. Mocht een zorgaanbieder in individuele gevallen financieel echt niet in staat zijn een geneesmiddel te leveren dan gaat de zorgaanbieder hierover met de betreffende verzekeraar het gesprek aan. (3) VWS zorgt voor verantwoorde introductie van dure geneesmiddelen op korte termijn, zoals in casu nivolumab. Verder blijft VWS verantwoord omgaan met de inzet van het macrobeheersinstrument (MBI) als ultimum remedium. Dit betekent concreet dat ingeval van overschrijdingen eerst overleg plaatsvindt met veldpartijen. Langere termijn De minister benadrukt dat de NZa toeziet op de zorgplicht van verzekeraars en de IGZ op verantwoorde zorgverlening bij aanbieders. Mocht dit nodig zijn, dan kunnen patiënten zich melden bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen of het Landelijk Meldpunt Zorg. Voor de langere termijn (2016 en verder) zal er gemeenschappelijk en onder regie van het bestuurlijk overleg medisch specialistische zorg gewerkt worden aan oplossingen van in de rapporten genoemde knelpunten. Partijen onderschrijven ook dat een integraal pakket aan maatregelen noodzakelijk is. Een oplossing die zich uitsluitend richt op de eventuele budgettaire problemen als gevolg van de groei van de uitgaven aan dure geneesmiddelen, is wat hen betreft te beperkt. In het bestuurlijk overleg van 10 september wordt een voorstel voor een dergelijke set aan maatregelen verder besproken. Tekst: Kees Kommer...

Lees Verder
Aris Prins gaat Zorgorganisatie Eerste Lijn steunen
jul09

Aris Prins gaat Zorgorganisatie Eerste Lijn steunen

 Apotheker en KNMP-bestuurder Aris Prins van de sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA), gaat bij de ZEL een bijdrage leveren aan ICT, chronische zorg en de nascholing van apothekers. Hij zal zich met zijn expertise als apotheker vier uur per week inzetten voor een effectieve samenwerking, ontlasten van administratie en vermijden van dubbel werk. De Zorgorganisatie Eerste Lijn ZEL is er voor alle eerstelijns zorgverleners in de regio Nieuwe Waterweg Noord en Delfland Westland en Oostland en faciliteert hen om kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde zorg te realiseren en landelijke en regionale ontwikkelingen naar hun praktijk te vertalen. 
Aris Prins gaat bij de ZEL het nascholingscurriculum voor apothekers opzetten. Tevens zal hij vanuit zijn expertise als apotheker bijdragen aan een aantal dossiers waaronder ICT en chronische zorg. 
Dit gaat uiteindelijk leiden tot gezondere organisaties en betere zorg voor de populatie. Speerpunten Aris Prins is beherend apotheker bij Apotheek Poeldijk. Na zijn studie in Utrecht werkte hij drie jaar als ziekenhuisapotheker in het Schotse Dundee. Zijn speerpunten als openbaar apotheker zijn nierfunctiestoornissen en antistolling. Hij heeft meegeschreven aan landelijke richtlijnen voor antistolling en heeft deze geïmplementeerd met regionale afspraken. Hij is actief betrokken bij de werkgroep Haagsenieren en hij geeft via Post Academisch Onderwijs farmacie nascholingen over nierfunctiestoornissen aan collega’s. Tekst: Kees Kommer...

Lees Verder
KWF pleit voor gegarandeerde toegang tot kankergeneesmiddelen
jul03

KWF pleit voor gegarandeerde toegang tot kankergeneesmiddelen

De KWF-werkgroep Dure Kankergeneesmiddelen concludeert in haar rapport, dat op 2 juli aan minister Schippers van VWS is aangeboden, dat financieringssysteem moet worden aangepast. Met complete transparantie over de prijzen, waar welke behandeling is te verkrijgen, het instellen van een apart budget voor dure geneesmiddelen en het drastisch verlagen van de prijzen. In de toekomst wordt het probleem alleen maar groter door de komst van nieuwe dure geneesmiddelen en de stijging van het aantal patiënten. Naar verwachting stijgen de uitgaven met 40 procent ten opzichte van 2014, dat is 300 miljoen euro bovenop het huidige budget. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de zorgkosten die met de behandeling samengaan. De stijging in uitgaven komt volgend de KWF-werkgroep onder meer door de exorbitante prijzen die de farmaceutische industrie vraagt voor haar producten. Ziekenhuizen slagen er niet in om kostendekkende afspraken te maken met zorgverzekeraars voor dure geneesmiddelen; ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn gehouden aan maximaal 1 procent groei per jaar uit het Hoofdlijnenakkoord. Praktijkvariatie Op dit moment weet de patiënt niet altijd welke behandeling er in welk ziekenhuis beschikbaar is. In sommige ziekenhuizen wordt besloten bepaalde geneesmiddelen niet of niet altijd voor te schrijven, terwijl dit volgens de richtlijnen wel zou moeten, de zogenaamde ‘praktijkvariatie’. “Deze praktijkvariatie is volstrekt ontoelaatbaar”, vindt prof. dr. ir. Koos van der Hoeven, internist-oncoloog en namens KWF voorzitter van de werkgroep. “Het huidige systeem kan de toegankelijkheid van geneesmiddelen nu en in de toekomst niet garanderen. Om toegang tot dure geneesmiddelen voor patiënten overal te waarborgen, is het nodig de huidige kaders van de gezondheidszorg aan te passen.” Drie hoofdadviezen Om voor alle patiënten gelijke beschikbaarheid van dure oncologische geneesmiddelen te waarborgen, nu en in de toekomst, heeft de KWF-werkgroep drie hoofdadviezen opgesteld als oplossing voor de geconstateerde belemmeringen. De adviezen worden door alle deelnemende partijen in de werkgroep onderschreven. 1.Toegang tot dure geneesmiddelen moet gegarandeerd zijn voor de patiënt. Transparantie over waar welke behandeling gegeven wordt is daarbij een randvoorwaarde. Om de toegang op korte termijn te kunnen garanderen, is extra geoormerkt budget noodzakelijk. Voor 2015 moet er nog extra budget worden vrijgemaakt om innovaties op het gebied van immunotherapie bij patiënten te kunnen gaan toepassen. Voor 2016 moet gewerkt worden met een apart macro-financieel kader voor dure geneesmiddelen. Geneesmiddelen worden dan apart van het Budgettair Kader Zorg gecontracteerd en afgerekend.  Daarbij moeten behandelend artsen, conform de richtlijnen van hun beroepsverenigingen, gepast en doelmatig voorschrijven. 2.De prijs van geneesmiddelen moet omlaag. De farmaceutische industrie moet reële prijzen vragen op basis van een maatschappelijk aanvaardbare return on investment (ROI). De overheid kan slim, (inter)nationaal onderhandelen en inkopen. Inzet van alternatieven als generieke medicatie en biosimilars...

Lees Verder
Subsidieronde praktijkgerichte projecten bij GGG
jul03

Subsidieronde praktijkgerichte projecten bij GGG

Na de informatiebijeenkomst op 2 juli in Den Haag kunnen tot 29 september a.s. ideeën worden ingediend voor praktijkgerichte projecten in het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) Deze Stimulering Toepassing In de Praktijk (STIP) is gericht op farmacotherapeutische projecten in de eerste lijn, verpleeghuiszorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, (jeugd)GGZ, ketenzorg, zorg voor jeugd en eventueel in relatie tot overheveling vanuit de tweede lijn te leveren transmurale zorg, zorginnovatie eerste-tweede lijn. Bij de STIP Ronde 2 is een relevante vraag of een breed onderkend probleem uit de praktijk, het uitgangspunt voor de aanvraag is. Zoals: – praktijkgerichte projecten met als doel toepassing van kennis in de praktijk – het beter beschikbaar maken van gepubliceerde kennis in de praktijk praktijkverbeterprojecten – verbetering van organisatie en/of kwaliteit van zorg. Drie voorbeelden projectideeën 1. Wanneer patiënten vanuit het ziekenhuis naar huis gaan, ontstaat er veelvuldig onduidelijkheid over de medicatie. Door transmurale afstemming en samenwerking verbetert de kwaliteit en continuïteit van medicatieverstrekking en -gebruik. 2. Bij specifieke patiëntengroepen, bijvoorbeeld laaggeletterden, zijn andere instructies, informatiemateriaal en ondersteuning nodig om tot het juiste gebruik van medicatie te komen. Wanneer de betrokken zorgprofessionals beter samenwerken, hun omgang met de doelgroep afstemmen en dezelfde aangepaste informatiemiddelen gebruiken levert dit verbetering op van het medicatiegebruik. 3. Medicatiegebruik bij mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen is vaak onnodig hoog en langdurig. Verbeteringen op dit gebied en het voorkomen van onnodig voorschrijven van medicatie verhoogt de kwaliteit van zorg aan deze doelgroep. Voor inhoudelijke vragen over de STIP Ronde 2: Harald Moonen, programmasecretaris GGG, 070 349 53 00, E-mail moonen@zonmw.nl. Tekst: Kees Kommer...

Lees Verder
De nieuwe declaratiestandaard: wat kunt u verwachten?
jul03

De nieuwe declaratiestandaard: wat kunt u verwachten?

Sinds 1 juli 2015 declareren apothekers volgens de nieuwe declaratiestandaard. De nieuwe standaard gaat gepaard met diverse veranderingen in het declaratieverkeer tussen apotheker, zorgverzekeraar én cliënt. 17 juni 2015 vond er een bijeenkomst over plaats bij Clearing House Apothekers (CHA) in Den Haag. ‘Ik kan me voorstellen dat zorgverzekeraars deze nieuwe declaratiestandaard willen, maar wat levert het de apothekers op? Voor hen betekent het vooral veel administratielast.’ Het is een vraag van een apotheker uit de zaal, aan het eind van de plenaire bijeenkomst over de nieuwe declaratiestandaard voor apothekers, 17 juni 2015, ten kantore van Clearing House Apothekers (CHA) in Den Haag. De bijeenkomst was georganiseerd door CHA, en bedoeld voor apothekers, ketens, hulpmiddelenleveranciers en zorgverzekeraars. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van de twee grootste AIS (apotheekinformatiesysteem)-leveranciers, Anne-Marie Broekhuisen-Speekenbrink van PharmaPartners en Peter Gebben van CGM. Zij organiseerden na afloop van de plenaire bijeenkomst twee parallelsessies voor apothekers. Daarin bespraken ze hoe hun AIS de wijzigingen in de nieuwe standaard gaan opvangen. Koos Augustijn, business analist van CHA en gespreksleider tijdens de plenaire bijeenkomst, ziet ook voordelen van de nieuwe standaard voor de apothekers. ‘Het leidt tot meer transparantie in het declaratieverkeer tussen apotheker en zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld doordat het aantal facturen sterk zal verminderen. Stuurde je als apotheker voorheen 120 facturen naar de zorgverzekeraar, dat zijn er straks 40. Dat betekent minder risico op vergeten facturen. Het komt nu nog wel eens voor dat apothekers vergeten om hun farmaceutische prestaties te declareren. Als je minder facturen hebt, zal je dat eerder opvallen. Des te meer omdat alle verrichtingen en geleverde middelen voortaan in één factuur zijn opgenomen.’ Betere retourinformatie Want dat is een belangrijke verandering in de nieuwe declaratiestandaard. Voortaan moeten het geneesmiddel, het tarief terhandstelling eerste uitgifte (EU) en verrichtingen zoals het Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel (BNG) in één gezamenlijke factuur worden aangeleverd. ‘De factuur bestaat daarmee uit drie declaratieregels: een regel voor het verstrekte middel, voor de EU en voor de BNG. De kosten van de drie regels staan ook apart vermeld. En de drie regels krijgen allemaal hetzelfde koppelnummer. Ze vormen samen één setje.’ De relatie tussen BNG en nieuw geneesmiddel wordt daarmee in één oogopslag duidelijk, vervolgt Augustijn. ‘Dat is een aanzienlijke verbetering, want bij de oude standaard wist de zorgverzekeraar niet altijd welk BNG bij welk geneesmiddel hoorde. Dat leidde wel eens tot discussies tussen zorgverzekeraar en apotheker.’ Prijscorrecties in de retourinformatie van de zorgverzekeraar zijn voortaan apart gespecificeerd. ‘Je hoeft als apotheker niet langer te gissen of de prijscorrectie gaat over de terhandstelling of het geneesmiddel. Dat was voorheen wel zo. Je krijgt als apotheker dus transparante retourinformatie. Tegelijkertijd is er wel afgesproken dat...

Lees Verder
€ 91 miljoen voor verlenging Goed Gebruik Geneesmiddelen
jul01

€ 91 miljoen voor verlenging Goed Gebruik Geneesmiddelen

Het ministerie van VWS heeft besloten het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) te verlengen tot en met 2019. Hiermee wordt structurele financiering geboden aan projecten die bijdragen aan effectiever, veiliger en doelmatiger gebruik van beschikbare geneesmiddelen. Met uiteindelijk een betere kwaliteit van farmacotherapeutische zorg. Het GGG-programma is sinds 2012 een van de instrumenten die VWS inzet om meer onderzoek te doen naar het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van het huidige arsenaal van geneesmiddelen en de kennis die dit oplevert breder te verspreiden en toe te passen. De verlenging van het GGG-programma omvat een bedrag van 91 miljoen euro voor het uitzetten van subsidierondes in de periode 2016-2019. De verlenging van het GGG-programma houdt in dat projecten tot 2022 kunnen doorlopen. Het GGG-programma financiert via open en gerichte subsidierondes onder andere wetenschappelijk en toegepast onderzoek, praktijkprojecten en de startfase van patiëntenregistraties. Investeringen terugverdienen In het GGG-programma is voor 2016-2019 extra budget opgenomen voor de financiering van twaalf grote trials van ongeveer drie miljoen euro per trial. Deze multicenter studies moeten een hoog evidence niveau en implementeerbare opbrengsten opleveren. De nadruk zal liggen op studies waarvan de investering wordt terugverdiend in de vorm van betere of gelijkblijvende kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. Voor de grote trials wordt gedacht aan onderwerpen uit de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda, hoofdlijnenakkoorden en door de beroepsgroepen geïdentificeerde kennislacunes. Praktijkgericht programmeren Het GGG-programma biedt ruimte aan private partijen om bij te dragen op programmaonderdelen. Op deze manier vindt een zo breed mogelijke aanpak plaats van de gesignaleerde lacunes. Het aansluiten van private partijen bij het programma vergroot niet alleen de herkenbaarheid, maar ook de reikwijdte en uiteindelijk de impact ervan. Het onderzoeksprogramma Personalised Medicine dat in mei samen met Zilveren Kruis en KWF Kankerbestrijding is gestart, is een voorbeeld van een dergelijke samenwerking. Daadwerkelijk resultaat Onderzoeksprojecten uit de ZonMw-programma’s Priority Medicines voor Kinderen en Ouderen, Dure Geneesmiddelen en HTA-methodologie, en het farmacotherapie deel van DoelmatigheidsOnderzoek, zijn opgenomen in het GGG-programma. De eerste onderzoeksresultaten tonen potentiële verbeteringen aan van de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg. Een inventarisatie door Zorgmarktadvies laat zien dat slechts negen studies al meer opleveren dan de totale investering in het programma. Tekst: Kees Kommer  ...

Lees Verder