Nefarma pleit voor Nationale Geneesmiddelenagenda
mrt25

Nefarma pleit voor Nationale Geneesmiddelenagenda

Nefarma heeft gereageerd op de Geneesmiddelenvisie die minister Edith Schippers eind januari jl. presenteerde en die de komende maand op de agenda van de Tweede Kamer staat. Onderschreven wordt het gemeenschappelijke doel, namelijk dat de juiste patiënt, op het juiste moment, het juiste geneesmiddel krijgt. In de brief krijgen vier onderwerpen aandacht. “Onze ambitie is om samen met het ministerie van VWS en andere zorgpartners te werken aan het verbreden van de Geneesmiddelenvisie naar een toekomstbestendige Nationale Geneesmiddelenagenda “, schrijft Nefarma-directeur Gerard Schouw aan de minister. Met Samen innoveren wil Nefarma: – Publieke-private samenwerking in wetenschappelijk onderzoek versterken om oplossingen te vinden voor ziektes waar nog geen behandeling voor is. – Meer onderzoek naar de ontwikkeling van geneesmiddelen in Nederland. – ‘Task-force overbodige regels’ om patiënten sneller toegang te geven Met Zorg op maat kiest Nefarma voor: – Omarm de toekomst met geneesmiddelen op maat. – ‘Meten is weten, bevorder effectiviteit door betrouwbare patientregistries. – ‘Verbeter de diagnostiek door slim gebruik van data. – ‘Actief bij- en uitdragen ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. Onder Duurzame betaalbare zorg verstaat Nefarma: – Het ontschotten van de zorg draagt bij aan betaalbaarheid. – Verbindt de uitgaven voor geneesmiddelen systematisch met de baten en besparingen op traditionele behandelingen. – Wij ontwikkelen samen een betrouwbare horizonscan. – Succes maken van innovatieve bekostigingsmodellen, prijs/volume-afspraken en pay for benefit. – Wij ontwikkelen een alternatief voor de sluis. In het belang van patiënten. Kijk voor de Nationale Geneesmiddelenagenda naar België en Frankrijk De brief eindigt met een pleidooi voor een Nationale Geneesmiddelenagenda. Hiervoor is de organisatie geïnspireerd door oplossingen die onlangs in België en Frankrijk zijn gepresenteerd. Overheden en geneesmiddelenbedrijven maken meerjarige afspraken over een brede geneesmiddelenagenda, inclusief budgetimpact. Dit is zeker ook interessant voor Nederland. Om hiervoor bouwstenen te verzamelen laat Nefarma dit voorjaar drie onafhankelijke onderzoeken uitvoeren: – Wat zijn de toekomstscenario’s voor geneesmiddelen in het Nederland van 2025? – Hoe is het R&D beleid voor geneesmiddelen in Nederland te versterken? – Welke besparingen levert ontschotting van de zorg in Nederland op? De volledige brief is hier te downloaden. Onder redactie van Kees Kommer  ...

Lees Verder
Roep om transparantie
mrt22

Roep om transparantie

De afgelopen maanden ontstonden verschillende keren tekorten aan veel gebruikte medicijnen. Zorgverzekaars Nederland wil nu weten wat de oorzaken zijn van de tekorten en pleit voor transparantie. “Alleen wanneer die transparantie er is, kunnen geneesmiddeltekorten worden voorkomen en bestreden.” ZN kaart het aan bij het ministerie van VWS. “Vaak kunnen de zorgverzekeraars tekorten wel oplossen, maar soms schieten onze mogelijkheden te kort”, constateert ZN-directeur Zorg Marianne Lensink. “Dergelijke tekorten aan geneesmiddelen brengen onze verzekerden in problemen en brengen ook extra kosten met zich mee, terwijl vaak de werkelijke reden van het tekort onduidelijk is.” De zorgverzekeraars willen dat grondig wordt geanalyseerd wat die telkens terugkerende tekorten veroorzaakt. “De farmaceutische industrie en de groothandels moeten veel transparanter gaan werken”, stelt Lensink. “Zij hebben een wettelijke plicht om een adequate voorraad aan te houden. Zo staat het in de Geneesmiddelenwet. Wij vinden dat de overheid hen daar ook aan moet houden.” De tekorten lopen op Begin dit jaar ontstond een tekort aan het schildkliermedicijn Thyrax Duotab, dat in Nederland door 300.000 mensen wordt gebruikt. Apothekers, de farmaceutische industrie en de zorgverzekeraars hebben voor zulke scenario’s een vangnet gemaakt, met bijvoorbeeld parallelimport vanuit het buitenland of een alternatief geneesmiddel van een andere producent. Dat de tekorten een structureel karakter hebben, bleek eerder uit de cijfers van het meldpunt KNMP Farmanco: de medicijntekorten in Nederland zijn in 2015 verder gestegen: in het afgelopen jaar waren 625 medicijnen niet beschikbaar. Volgens de KNMP is er sprake van een verviervoudiging van de tekorten in vijf jaar tijd. Onder redactie van: Kees Kommer  ...

Lees Verder
Waar blijft dé app voor diabetes?
mrt11

Waar blijft dé app voor diabetes?

Het barst van de gezondheidsapps die het leven van patiënten met chronische zieken ondersteunen. Maar diabetespatiënten laten apps voorlopig links liggen. Waar blijft dé app voor diabetes?   De afgelopen jaren is er een enorme toename te zien in applicaties die te maken hebben met gezondheid. In de app stores barst het dan ook van deze gezondheidsapps voor mobiele apparaten. Iedere organisatie, instelling, of patiëntenvereniging heeft er inmiddels wel een. Een van de laatste is die van bijwerkingenbureau Lareb dat een app lanceerde om bijwerkingen makkelijker te melden. Maar patiënten willen vooral apps om ziekten te managen en niet om bijwerkingen te tellen. Voor het gros van de indicaties kunnen patiënten dan ook terecht in de app store. Als het om ziektegerelateerde apps gaat is het aanbod enorm. De potentiële markt voor een app is dan ook groot. Alleen al in ons land gebruikt 37% van de Nederlanders voorgeschreven geneesmiddelen. Volgens onderzoek van het Duitse Research2guidance zijn er wereldwijd inmiddels 45.000 makers van medische en gezondheidsapps en werden er vorig jaar 3 miljard van dergelijke apps gedownload. Chronische ziekte diabetes heeft volgens dat onderzoek de meeste potentie, naast hoge bloeddruk en overgewicht. Opvallend is dat de farmaceutische industrie niet bijster succesvol is met het ontwikkelen van apps. De grote jongens hebben wel allemaal ruim 60 apps per fabrikant gemaakt, maar echt vaak gebruikt worden ze ook weer niet. Volgens de onderzoekers luisteren de farmaceuten te weinig naar de behoefte van de gebruiker, leggen ze de nadruk op het eigen product en zijn de apps niet wereldwijd beschikbaar maar slechts in een aantal landen. Onderzoek RIVM In Nederland wilde het RIVM weleens weten hoe het is gesteld met gebruikservaringen van apps. Het onderzoek verscheen in december vorig jaar en geeft de geneesmiddelenketen een duidelijk inzicht in de beschikbaarheid van apps voor geneesmiddelengebruik. Het onderzoek van het RIVM richt zich onder meer op diabetes. Niet zo gek, want daar zijn de meeste apps voor te vinden, wereldwijd meer dan 1.500. En het is een grote groep patiënten, ruim 1 miljoen, die dagelijks bezig zijn met hun ziekte. Patiënten met diabetes type 2 moeten veel informatie bijhouden, zich houden aan voorschriften, afwegingen maken en informatie tot zich nemen. Bovendien is het een groep patiënten die met een actieve levensstijl de ziekte beter kan managen. Toegankelijke informatie Volgens woordvoerder Marjolein Weda van het RIVM hebben diabetespatiënten behoefte aan gemakkelijk toegankelijke informatie. “Informatie die bovendien up to date is, altijd bij de hand is en de gezondheid en zelfredzaamheid bevordert. Zo willen patiënten inzicht hebben in wanneer inspuiten nodig is.” En ze willen informatie afkomstig van een betrouwbare bron. Een diabeet moet dagelijkse gemiddeld...

Lees Verder
Eerstelijns apothekers verenigen zich in Rijnland
mrt10

Eerstelijns apothekers verenigen zich in Rijnland

Het voormalig Departement Leiden van de apothekers heeft definitief een doorstart gemaakt met de ‘Vereniging Eerstelijns apothekers Rijnland’. Daarmee is de vereniging een regionaal aanspreekpunt namens de regionale farmacie. Tot voor kort behartigden apothekers regionale thema’s als ketenzorg, medicatieoverdracht en thuiszorg op persoonlijke titel, waarbij het onduidelijk was wie mandaat had om namens de apothekers te spreken met externe partijen. Monica van Papendrecht, adviseur van de Regionale Ondersteuningsorganisatie (ROS) Reos adviseerde de apothekers bij de oprichting van de vereniging. Drie doelen Dertig apothekers keurden de nieuwe statuten van de vereniging goed. De grootste veranderingen zijn die van het lidmaatschap en het stemrecht. Alleen werkzame apothekers in openbare apotheken en politheken kunnen lid zijn. Elke praktijk heeft een stem, onafhankelijk van hoeveel apothekers werken in de apotheek. Met deze nieuwe vereniging willen de apothekers drie zaken bereiken: (1) Gemandateerde afvaardiging van collega’s in regionale overlegstructuren, (2) Gestructureerde terugkoppeling  over regionale thema’s en (3) Een aanspreekpunt namens de regionale farmacie. Goed geregeld Om de organisatie ‘licht’ te houden is gekozen voor een klein, driekoppig bestuur dat de eerstkomende tijd bestaat uit Kirsten Kouwen-Lubbers (voorzitter), Roelof Kok (secretaris ) en Thomas Kanis (penningmeester). Kirsten Kouwen-Lubbers is blij dat de apothekers zich verenigd hebben. “Ik weet nu zeker dat de vertegenwoordiging van de apothekers in de regio goed geregeld is. Je doet zelf een klein stukje en de rest wordt geborgd door een collega.” Meer informatie bij Monica van Papendrecht van Reos: mvanpapendrecht@reos.nl, T. 071 566 18 18. Onder redactie van: Kees Kommer  ...

Lees Verder
Palliatie: zorgen voor het eind
mrt10

Palliatie: zorgen voor het eind

Door het Nationaal Programma Palliatieve Zorg lukt het steeds beter  om op de juiste plaats en het juiste moment de juiste zorg en ondersteuning te bieden aan mensen in de laatste levensfase. Met de verstrekking van medicatie heeft de apotheker in de palliatieve zorg een zeer belangrijke rol. Het KNMP Voorjaarscongres staat nu in het teken van Palliatie: zorgen voor het eind. Het komt voor de apotheker aan op toewijding. Mensen wensen niet alleen langer thuis te wonen, ze sterven ook vaker thuis. Niet voor niets groeit het aantal groepen Palliatieve Thuiszorg (PaTz) door het hele land snel. In een PaTz-groep werken de huisartsen en wijkverpleegkundigen nauw samen. Zij kunnen altijd een beroep doen op gespecialiseerde palliatieve netwerken, regionale IKNL-teams en de expertisecentra die aan de Nederlandse universiteiten zijn verbonden. Eerlijke toewijding In de palliatieve fase moeten zorgverleners op de apotheker kunnen bouwen. Dat vereist niet alleen veel kennis van de steeds professionelere begeleiding die in de laatste levensfase wordt geboden. Het gaat om meer. De programmavoorzitter van het Voorjaarscongres, Patricia van den Bemt, verwoordt het aldus in de aankondiging: “Misschien is de kern van palliatieve zorg wel het eerlijk zijn naar de patiënt toe. Eerlijk zijn in wat je nog kunt bieden. Maar ook eerlijk toegewijde zorg verlenen: niet de kosten van die cassette centraal, maar de patiënt centraal die met cassette thuis kan sterven. Eerlijke toewijding, ook als de apotheek eigenlijk al dicht had moeten zijn. Ook als je het druk hebt. En dat hoeft niet alleen in de allerlaatste levensfase. Palliatieve zorg kan ook al eerder beginnen. Daarvoor heeft u natuurlijk ook kennis nodig: u moet op de hoogte zijn van de state-of-the-art van palliatieve zorg.” Van pionieren naar professionalisering Deze kennis over state-of-the-art palliatieve zorg kunnen apothekers opdoen op het KNMP Voorjaarscongres. Dit congres wordt traditioneel geopend met een rede door de voorzitter van de KNMP, Gerben Klein Nulent. Waarna de KNMP Zorginnovatieprijs wordt uitgereikt. Daarna volgt de openingsfilm Palliatie 2.0: apotheker aan zet, gemaakt door Toine Pieters en Boris Everts. Vervolgens schetst dr. Daisy Janssen de ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Zij is specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg en coördineert het onderzoek bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van de Universiteit van Maastricht. In Nederland is duidelijk een ontwikkeling gaande van pionieren naar professionalisering. Daarbij komen dan ook de ethische aspecten rondom palliatieve zorg naar voren. Deze worden besproken door prof. dr. Dick Willems van de afdeling huisartsengeneeskunde AMC Amsterdam. Pijnbestrijding en medicatiemanagement Het zijn allen gerenommeerde sprekers die de programmacommissie op het Voorjaarscongres presenteert. In de middag worden de apothekers door prof. dr. Karin van der Rijt van Erasmus MC in Rotterdam bijgepraat over...

Lees Verder
Zorgprisma Publiek over dure geneesmiddelen
mrt10

Zorgprisma Publiek over dure geneesmiddelen

Vektis, informatiecentrum voor de zorg, heeft Zorgprisma Publiek uitgebreid met nieuwe informatie over dure geneesmiddelen. De ziekenhuizen hebben in 2014 voor 1,7 miljard euro aan dure geneesmiddelen verstrekt, zo blijkt uit de analyse van Vektis. Koplopers zijn dure medicijnen tegen kanker en ontstekingsziekten, zoals reuma en chronische darmontsteking. Met voor beide categorieën een kostenpost van 620 miljoen euro. Politiek en zorgsector overleggen al langere tijd over deze veelal nieuwe, vaak zeer dure medicijnen. In april praat de Tweede Kamer erover. Door hun hoge prijs hebben dure medicijnen relatief veel impact op de financiële ruimte voor de rest van de zorg. In de maatschappelijke discussie gaat het echter vooral over de kankergeneesmiddelen en nauwelijks over dure medicijnen tegen ontstekingsziekten. Ook lopen feiten en meningen volgens Vektis vaak dwars door elkaar heen. Betere besluiten nemen Daarom heeft Vektis een aantal feiten en cijfers overzichtelijk bij elkaar gebracht op de website www.zorgprismapubliek.nl. “Hoe je de cijfers waardeert, daarover gaat Vektis niet”, zegt Herman Bennema, directeur van Vektis. “Maar met onze cijfers kunnen degenen die moeten besluiten of dure medicijnen door de zorgverzekeraars moeten worden vergoed, wel betere besluiten nemen.” De komende tijd wordt het aanbod van Zorgprisma Publiek uitgebreid met onder andere informatie over fysiotherapie. Onder redactie van: Kees Kommer  ...

Lees Verder
Column: 10 jaar zorgverzekeringspret
mrt08

Column: 10 jaar zorgverzekeringspret

Er zijn veel manieren om 10 jaar zorgverzekeringswet op haar betekenis te beoordelen. Een ervan is volgens Wim Groot te toetsen of het publieke belang is gewaarborgd. Ik ben anders dan Groot positief , maar ik ben dan ook geen hoogleraar. Het verlangen naar het ziekenfonds door de SP, maar ook van vele weldenkenden uit de zorg, is natuurlijk klinkklare onzin. Geen keuzevrijheid, afhankelijk van je inkomen ziekenfonds of particulier verzekerd zijn, geen efficiëntieprikkels. Brrrr, je moet er anno 2016 toch niet aan denken. Het ziekenfondstijdperk doet mij denken aan de periode waarin je bij aankomst van een wintersportvakantie in de rij bij de telefooncel moest aansluiten om naar huis te bellen dat je goed was aangekomen. Eenmaal thuis was er een telecomaanbieder: de PTT. Monopolies zijn behalve voor het opdrijven van een prijs nooit goed, zeker niet voor innovatie. Wij Nederlanders zeuren nu al omdat de messen van de Albert Heijn actie scherp zijn. Ik weet ook wel dat er geen echte marktwerking in de zorg is, maar marktwerkings-ideologie is er wel degelijk. Voor vrijzinnigen onder ons die verlangen naar de NHS, kan ik het volgende berichten. Op het rode leger na is de NHS de grootste werkgever van de wereld. Hoe is zo’n veelkoppig monster in hemelsnaam te besturen? Laat mijn blindedarm er maar in Nederland uitgehaald worden. Als die medisch specialisten geen ruzie maken, komt het ongetwijfeld goed. 10 jaar zorgverzekeringspret is een lentescheut aan een stokoude boom, die terug gaat naar pakweg 1770. Artsen en apothekers richtten toen een ziekenkas of wel Gildebus op. Onder het Duitse regime was iedereen vanaf 1941 verplicht verzekerd, nou ja, als je dan niet van de verkeerde club was. Het kabinet Rutte struikelde bijna over een verdere inkomensafhankelijke zorgpremie. Geen idee of u zich realiseert dat wij anno 2016 ruim 200 miljoen euro per dag aan zorg uitgeven. Hiermee wil ik zeker niet beweren dat de legitimiteit van de zorg exclusief aan zorgverzekeraars of politiek is voorbehouden. Zeker niet! Legitimiteit langs de as van selectieve contractering, toegang, kwaliteit en prijs bepalen eens per jaar de volatiliteit van pakweg 1 miljoen verzekerden. Er zijn geen wachtlijsten en zorg is meer dan ooit het gesprek van de dag. En zo hoort het ook, de zorg is van ons allemaal. De kosten van de curatieve zorg zijn Europees gezien heel redelijk. Dat is evenals het zuinige geneesmiddelengebruik de verdienste van de zorgaanbieders in Nederland. Mijn idee… stop met elkaar de maat te nemen langs financiële kaders, maar maak keuzes op zorginhoudelijke overwegingen. De zorg is aan zet. Ik verzeker u dat het komende decennium in het teken zal staan van waardecreatie en...

Lees Verder
Jan Smits (PGEU): Onze man in Europa
mrt08

Jan Smits (PGEU): Onze man in Europa

Nederlandse apothekers lopen voorop in Europa. Maar we kunnen leren van andere landen als het gaat om het leveren van laagdrempelige diensten, kleine aandoeningen en contact met de patiënt. Oud-KNMP voorzitter Jan Smits over de apotheker in Europa. En over zijn bijdrage aan een oplossing voor de dure geneesmiddelen die hij binnenkort aan minister Schippers van VWS presenteert. We horen het vaker: de farmaceutische zorg in Nederland loopt voorop. In Europa doen we het goed en is ons niveau hoog. Jan Smits herkent dat in zijn contacten met apothekers in Europa. De oud-KNMP-voorzitter zet zich sinds begin van dit jaar in als president van de Europese koepelorganisatie voor apothekers, de Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU). En dat in het jaar dat Nederland voorzitter is van Europa. Hij heeft dan ook een ambitieuze agenda opgesteld. Waarin lopen Nederlandse apothekers nu echt voorop? “De kennis van de apotheker op het gebied van farmaceutische zorg en hoe we die kennis gebruiken. We doen het goed op het gebied van medicatiemanagement, met automatiseringssystemen die apothekers prima ondersteunen. Denk ook aan de beschikbaarheid van lab-data. We zijn ook goed in het leveren van maatwerk: als een van de weinige landen vinden er nog eigen bereidingen plaats. Als we niet meer in de lokale apotheek bereiden, gebeurt dat centraal in het land. Apotheken hebben een efficiënt proces. Ook de keten is geoptimaliseerd. De tijd dat er drie keer per dag een vrachtwagen voor de deur van de apotheek stond is hier – in tegenstelling tot andere landen – al lang voorbij.  Kortom, we zijn in veel zaken koploper. Daarop mogen we trots zijn. Maar ik merk ook dat ik wel erg mijn best moet doen in Europa om uit te leggen wat apothekers in ons land allemaal doen. Een medicatiebeoordeling, dat doen er meer. Maar ons niveau ligt erg hoog.” Wat kunnen we leren van andere landen? “Apothekers in Nederland staan dichtbij de patiënt. Maar in veel landen heeft de apotheker vaker contact met de patiënt. De praktijken daar zijn ook aanzienlijk kleiner. Met een praktijk van 2.500 patiënten is het eenvoudiger om in gesprek te gaan met de patiënt. Door bezuinigingen in ons land werken er helaas minder tweede apothekers in de apotheek. Terwijl het aantal chronische patiënten groeit en de zorg complexer wordt. Ik pleit niet voor meer apotheken in Nederland, wel voor meer apothekers om deze groeiende groep patiënten goed en persoonlijk te begeleiden. Helaas ziet ook Europa de apotheker nog te veel als een handelsbedrijf en een kostenpost. De PGEU ziet de farmacie als onderdeel van de zorg waarin je juist moet investeren. Dat betaalt zich vanzelf terug.” Als...

Lees Verder
Niet meer en niet minder
mrt08

Niet meer en niet minder

Op donderdag 7 april 2016 organiseert ZonMw het vierde jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen ‘Niet meer en niet minder’. In de Beurs van Berlage in Amsterdam worden de resultaten belicht van GGG- en andere innovatieve onderzoeksprojecten, alsmede ontwikkelingen uit de dagelijkse praktijk. Bij het streven naar een gepast gebruik van geneesmiddelen is volgens de organisatoren alertheid op zijn plaats en is samenwerking en afstemming noodzakelijk. De juiste middelen in de juiste hoeveelheden op het juiste moment bij de juiste patiënt inzetten, dat is een uitdaging. De onderzoeksprojecten en initiatieven die via het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen worden gefinancierd, leveren hieraan een bijdrage. Voor de implementatie van de resultaten van deze projecten hebben de verschillende partijen elkaar nodig om uiteindelijk de praktijk echt te kunnen veranderen en de kwaliteit van zorg voor patiënten te verbeteren. Kennis uitwisselen Met het plenaire programma, posterpresentaties en de deelsessies is er alle ruimte om op het GGG-congres 2016 kennis uit te wisselen met collega’s uit het brede veld van geneesmiddelen. Het programma start plenair, waarin de nieuwe geneesmiddelenvisie van het ministerie van VWS uiteen wordt gezet. Geneticus Hans Clevers van het UMC Utrecht brengt vervolgens toekomstige ontwikkelingen naderbij in zijn presentatie ‘Organoïden en personalized medicine’. Hierna volgt de eerste ronde van de subsessies. Tijdens de lunch zijn er posterpresentaties van de 11 GGG-projecten vanuit de eerste praktijkgerichte subsidieronde Stimulering in de Praktijk (STIP). Stimulering in de praktijk Om nader kennis te maken met de eerste lopende projecten uit de STIP-ronde geeft na de lunch een aantal van deze onderzoekers een presentatie hierover. Dit zijn: – Marcia Vervoet, NIVEL – Gudule Boland, Pharos – Hans de Vos Burchart, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik – Sara Daliri, OLVG West en Bovenij Ziekenhuis – Herman Veenhof, UMCG – Sander Borgsteede, St. Health Base. Hierna volgt de tweede ronde van de subsessies. De congresdag wordt afgesloten met een netwerkborrel. Ook hier is nog ruimte om de poster-presentaties te bezoeken. Meer informatie en inschrijven via de website Goed Gebruik Geneesmiddelen Congres 2016....

Lees Verder
Loxis kondigt samenwerking aan met Inceptis
mrt04

Loxis kondigt samenwerking aan met Inceptis

Loxis, leverancier van track and trace software voor de apotheek, kondigt een samenwerking aan met Inceptis, gespecialiseerd in consultancy in de zorg. Door groei was het Hengelose bedrijf genoodzaakt om een goede partner te zoeken op het gebied van implementaties. De consultants van Inceptis hebben jarenlange ervaring met het implementeren van software in apotheken. Daarnaast heeft het bedrijf brede kennis van Apotheek Informatie Systemen. ‘Veel apothekers overwegen een track en trace oplossing aan te schaffen. De voordelen zijn evident. Kostenbesparingen en een hogere klanttevredenheid.,’ aldus Arjan de Jong, directeur van Loxis B.V.  ...

Lees Verder