Het Medicijnjournaal, december 2017
dec12
Lees Verder
Helpdesk staat EMA-medewerkers bij
dec11

Helpdesk staat EMA-medewerkers bij

Dat Nederland heel blij is met de aankomende vestiging van het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) is bekend. Ze wil er alles aan doen om de overgang voor de medewerkers zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom is er sinds begin december op het terrein van de EMA in Londen een Nederlandse helpdesk ingericht. Medewerkers van de EMA worden geconfronteerd met een verhuizing naar het continent, waar ze niet om hebben gevraagd, maar waar ze niet aan ontkomen. Dat betekent een zeer ingrijpende verandering in hun eigen leven en dat van hun gezinsleden. Zij kunnen bij de helpdesk terecht met al hun vragen die er leven ten aanzien van de verhuizing van hun werkplek en waarschijnlijk ook woonplek naar Nederland. Bij de helpdesk zullen experts op het gebied van internationale nieuwkomers in Nederland hen te woord staan. De medewerkers van EMA hebben hiermee een duidelijk aanspreekpunt om hen te helpen bij alles wat er bij een verhuizing naar Nederland komt kijken. Informatiebijeenkomsten De helpdesk is onderdeel van de Nederlandse inzet om de verhuizing van de EMA en zijn medewerkers zo soepel mogelijk te laten verlopen. De helpdesk zal allereerst informatiebijeenkomsten organiseren over bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs of huisvesting in Nederland. De eerste staan nog dit jaar gepland. Ook kunnen medewerkers nu al bij de helpdesk terecht met vragen over bijvoorbeeld medische behoeften, vragen van partners om in Nederland te kunnen werken en verblijfsvergunningen. Vanaf 1 februari wordt het helpdeskteam verder uitgebreid en worden individuele gesprekken met alle medewerkers gepland. EMA-gebouw De EMA wordt gevestigd op kavel 12 van het zogeheten “Vivaldi-deel” in het uiterste zuidoosten van de Zuidas in Amsterdam Zuid. Dit nog te bouwen kantorencomplex krijgt een omvang van 38.200 m2, waarvan 11.500 m2 conferentiecentrum. van 19 verdiepingen moet nog worden gebouwd. Kenmerkend voor dit project is de vlotte doorlooptijd. Daarvoor is er een procedure gestart om af te wijken van de bestaande bouwregels. 
Het conferentiecentrum moet per april 2019 operationeel zijn, de kantoren per november 2019. Het is nog maar de vraag of dat haalbaar is, iedereen kent het gegeven dat nieuwbouw meestal uitloopt. Maar zelfs als de streefdata wel worden gehaald, zijn de kantoorgedeelten dus nog niet gereed op 1 april 2019. Dat is de datum dat de Brexit een feit moet zijn. Het EMA-personeel wordt dan tijdelijk ondergebracht in een nabij gelegen kantoren. Bron: Rijksoverheid Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Debatteer mee over de toekomst van de farmaceutische zorg
dec05

Debatteer mee over de toekomst van de farmaceutische zorg

Het IVM (Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik) organiseert in 2018 een aantal debatten in de vorm van een zogeheten “Lagerhuisdebat”. Daarin wil het IVM met de deelnemers in debat gaan over de toekomst van de farmaceutische en farmacotherapeutische zorg. Welke innovaties staan ons te wachten en hoe bepalend zijn deze? In een unieke serie van drie Lagerhuisdebatten wil IVM met de deelnemers in 2018 verkennen hoe de technologische ontwikkelingen van invloed zijn op de farmaceutische en farmacotherapeutische zorg in 2025. Hoe verandert de rol van de voorschrijver, de afleveraar en de patiënt? En hoe kunnen zij zich daar op voorbereiden? Uiteraard komen in de debatten ook de rol van de overheid, de zorgverzekeraar en de farmaceutische industrie aan de orde. De data waarop deze debatten plaatsvinden, zijn reeds bekend, met daarbij van elke datum het zwaartepunt van de discussie. Data * Het eerste debat op 13 februari 2018:  verkenning van de rol van de voorschrijver (huisarts) en praktijkondersteuner in 2025. * Het tweede debat op 22 mei 2018: verkenning van de rol van de apotheker en de apothekersassistent in 2025. * Het derde debat op 13 september 2018:  verkenning van de rol van de patiënt in 2025. Inleiding door trendwatcher Elk debat wordt ingeleid door een trendwatcher of futuroloog met kennis van de zorg. Een expert uit de zorg wordt gevraagd hier op te reageren, gevolgd door een Lagerhuisdebat met de zaal aan de hand van een prikkelende stelling. De debatten worden georganiseerd in  Utrecht  en duren van  15:00 tot 17:00 uur, met daarna een netwerkborrel. Bij elk debat is plaats voor 40 deelnemers. Noteer de data vast in uw agenda. Eind dit jaar zal het IVM het definitieve programma publiceren met daarbij de mogelijkheid tot inschrijven voor deelname. Bron IVM Onder redactie van: Gerda van Beek    ...

Lees Verder
Breed aantal opties bij behandeling van hiv-infecties
dec05

Breed aantal opties bij behandeling van hiv-infecties

Een besmetting met het humane immunodeficiëntie virus (hiv) is een seksueel overdraagbare aandoening en in sociaal opzicht dient er als zodanig mee te worden omgegaan. Het hiv is een retrovirus; het virale enkelstrengs RNA wordt door het virale enzym reverse transcriptase (RT) omgezet in dubbelstrengs viraal DNA dat vervolgens in het genoom van de gastheercel wordt ingebouwd. Er zijn twee genotypen hiv bekend: type 1 (hiv-1) en type 2 (hiv-2). De meeste infecties worden veroorzaakt door hiv-1. Besmetting met beide typen kan aanleiding geven tot aids en andere door hiv veroorzaakte ziekten; infectie met hiv-2 leidt echter tot een minder frequente en langzamere progressie naar aids. Infecties met beide typen hiv tegelijk komen ook voor. Cellulaire immuundeficiëntie Het centrale probleem bij een hiv-infectie is de invoering van het virus in CD4+-T-lymfocyten, CD4+-macrofagen en CD4+-dendritische cellen. Gedurende enige jaren kan er daarna sprake zijn van een klinisch latente toestand. In deze periode is echter wel sprake van een immuunrespons tegen met hiv geïnfecteerde cellen en intensieve virusreplicatie waarbij het virus gebruikmaakt van enkele enzymen zoals reverse-transcriptase (voor de omzetting van viraal RNA naar viraal DNA), integrase (voor de insertie van viraal DNA in het genoom van de gastheercel) en protease (voor de omzetting van viraal mRNA naar viraal eiwit). Voortdurende replicatie van het virus resulteert in voortgaande ontwikkeling van mutanten waarop het immuunsysteem steeds moeilijker vat krijgt. Uiteindelijk neemt het aantal CD4+-lymfocyten in het bloed af en worden de lymfoïde organen aangetast. Gevolg is een cellulaire immuundeficiëntie die tot opportunistische infecties en nieuwvormingen kan leiden. Uiteindelijk overlijdt de patiënt aan de gevolgen van deze opportunistische ziekten. Geneesmiddelengroepen Hoewel verschillende soorten zijn beschreven, is het voor de behandeling niet van belang met welk soort een individuele patiënt is besmet. Er is een groot aantal geneesmiddelen beschikbaar voor de behandeling van hiv-infecties. De verschillende genoemde enzymen vormen de aangrijpingspunten van de geneesmiddelgroepen, zoals CCR5-antagonisten, HIV-fusieremmers, HIV-nucleoside-reverse-transcriptaseremmers, HIV-non-nucleoside-reverse-transcriptaseremmers, HIV-integraseremmers en HIV-proteaseremmers. Bij de virusvermenigvuldiging ontstaan ook mutaties die op den duur kunnen leiden tot resistentie tegen de toegepaste behandeling. Combinaties van middelen Door combinatie van antivirale middelen uit verschillende groepen met verschillende werkingsmechanismen en niet-overlappende resistentieprofielen wordt het hiv in verschillende fasen van de virale levenscyclus bestreden. Dit leidt tot een hoge virologische verbetering. Bij de behandeling wordt dan ook altijd gebruik gemaakt van combinaties van middelen. Voor de bijzonderheden betreffende de praktische toepassing van deze middelen en combinaties daarvan wordt verwezen naar de website van de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren (http://richtlijnhiv.nvhb.nl/index.php/Inhoud). Individuele kenmerken van de patiënt Welke middelen en welke combinaties de voorkeur verdienen is zeer afhankelijk van de individuele kenmerken van de patiënt en van de vraag of de patiënt...

Lees Verder
Themajournaal Insulines, december 2017
dec01
Lees Verder
IMM-opiumwetrecepten: met één vinkje gemeld
nov28

IMM-opiumwetrecepten: met één vinkje gemeld

IMM-opiumwetrecepten hoeven niet meer per post te worden aangeleverd bij de Inspectie. Apothekers mogen voortaan hun In Manu Medici (IMM)-opiumwetrecepten digitaal laten inzien door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ: de nieuwe naam en nieuwe afkorting van de Inspectie). De inzage kan via een tool van de SFK, indien de apotheker daarvoor toestemming geeft. Dit zijn de KNMP en de IGJ overeengekomen. De afspraak vloeit voort uit de vorig jaar opgestelde handreiking opiumadministratie. Hierin werd SFK gevraagd na te gaan of SFK-gegevens kunnen worden gebruikt om de administratieve last van het opsturen van de IMM-opiumwetrecepten te verminderen. SFK en IGJ zijn het eens geworden over een methode daarvoor. IMM staat voor de recepten die rechtstreeks in handen komen bij de arts. Eén vinkje volstaat Het ligt voor de hand dat de digitale mogelijkheden worden benut. Dat heeft enige tijd geduurd maar nu kan inzage uiteindelijk via een tool van de SFK. Dat is een stap voorwaarts in het terugdringen van de regeldruk. Josée Hansen, hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg, geneesmiddelen en medische technologie van IGJ vertelt waarom administratie bij IMM-recepten nodig is: ‘Opiumwetmiddelen, de zogenoemde lijst-1-middelen, vallen onder een zwaar toezichtregime. Dat brengt extra administratie met zich mee.” Hij is ingenomen met het feit dat door de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen IGJ en SFK, apothekers voortaan met één vinkje kunnen voldoen aan de rapportageverplichting van IMM-recepten. Gerichter zoeken naar mogelijk misbruik ‘Hierdoor kunnen we sneller, en ook gerichter, zoeken naar mogelijk misbruik van middelen door beroepsbeoefenaren’, geeft hij aan, ‘terwijl de rapportagelast van de apothekers afneemt en de IGJ niet langer handmatig op zoek moet naar onregelmatigheden. Ook zien we straks wellicht trends die nu nog onopgemerkt blijven waardoor middelenmisbruik, en als gevolg daarvan disfunctioneren, nog verder kan worden teruggebracht.’ Machtiging vereist Apothekers moeten SFK wel machtigen om IGJ inzage te geven in de IMM-opiumwetrecepten. Dat kan vanaf nu via  sfk.nl/igj. Onder redactie van: Gerda van Beek  ...

Lees Verder
Communicatie is de essentie van goede zorg
nov28

Communicatie is de essentie van goede zorg

Bart Vincken, poliklinisch apotheker OLVG, locatie West is een vloeiend spreker. Hij praat in volzinnen met hoorbare komma’s, punten en dubbele punten. Geen adempauzes, geen stiltes of zoeken naar woorden. Alsof denken en praten in volledige harmonie samenvallen. Bart: “Ik ben altijd een gemakkelijke prater geweest. Ik bemoei me ook overal mee. Daarom word ik regelmatig gevraagd voor lezingen, onderhandelingen of commissies. Ik doe het graag. Belangrijke processen kun je beter buiten de apotheek beïnvloeden dan binnen de vier muren van de apotheek. Veranderen doe je buiten.” De poliklinische Sint Lucas Andreas Apotheek is een 24-uurs apotheek waar patiënten 7 dagen per week geneesmiddelen kunnen ophalen. Hiervoor werken er overdag 25 medewerkers die net als Bart in dienst zijn van het ziekenhuis. Voor de avond-, nacht- en weekenddienst leveren de omliggende apotheken het personeel. Het OLVG, locatie West is een topklinisch ziekenhuis dat jaarlijks aan 200.000 patiënten hoogstaande, patiëntgerichte zorg biedt. Je komt uit de openbare farmacie. Blij met de overstap naar de poliklinische apotheek? Bart: “Ik werk hier sinds de oprichting in 2010. En nee, ik heb zeker geen spijt. Sterker nog, ik had het veel eerder moeten doen. Volgens de regels leveren wij eerstelijnszorg maar eigenlijk zijn we onderdeel van de apotheek van het ziekenhuis. We begeleiden en behandelen patiënten in een periode waarin ze specialistische farmacie nodig hebben. Voor sommigen is dat een week, anderen hebben jaren specialistische farmacie nodig. Ook als ze weer thuis zijn want steeds meer zorg wordt van het ziekenhuis overgeheveld naar de thuissituatie. Wij zitten in een topklinisch ziekenhuis met hoogwaardige zorg op meerdere deelgebieden. Dat betekent dat de farmaceutische vraagstukken die op je afkomen ingewikkelder en specifieker zijn dan in de openbaar apotheek. In die inhoudelijke uitdaging ligt mijn gedrevenheid.” Geen last van domeindenken als je werkt met zorgprofessionals in de tweede lijn? “Dat zal per ziekenhuis verschillen maar een van de mooie aspecten van het OLVG is de gelijkwaardigheid tussen zorgverleners. Dat is opvallend. Er is weinig hiërarchie en je kunt elkaar gemakkelijk aanspreken. Voor deze cultuur is in het verleden bewust gekozen. Het is een speerpunt van beleid geweest en is vastgelegd in procedures, instructies en inwerkschema’s. En het werkt. Communicatie en soepel samenwerken is de essentie van goede zorg.” Hoe is jouw relatie met openbaar apothekers in de buurt? “Toen ik in het ziekenhuis werd aangesteld was een van mijn opdrachten de relatie met de openbaar apothekers in de omgeving goed te houden en waar wenselijk te verbeteren. Dat is volgens mij gelukt. Onder andere door de problemen die zij ervaren met de ziekenhuiszorg voor hen op te lossen. We staan open voor hun opmerkingen en aanbevelingen...

Lees Verder
“Anafylaxie: Heldere uitleg is noodzakelijk, hoe vaker, hoe beter.”
nov27

“Anafylaxie: Heldere uitleg is noodzakelijk, hoe vaker, hoe beter.”

Anafylaxie is een acute allergische reactie die wordt gekenmerkt door klachten van het orgaansysteem. De klachten kunnen variëren, met afwijkingen aan de huid, de slijmvliezen, de luchtwegen, de circulatie en de tractus digestivus. Een ernstige reactie kan in een zeer kort tijdsbestek fataal zijn en snelle toediening van adrenalie is van levensbelang. Daarom moeten mensen met risico op anafylaxie altijd een zogeheten noodpen bij zich hebben: een adrenaline auto-injector. “Naast de objectieve klachten zijn er nog een aantal klachten die vaag klinken, maar heel typisch zijn, zoals een metaal-smaak, een ‘doem’gevoel of angstgevoelens. Verder zorgt de histamine die vrijkomt bij een allergische reactie ervoor dat je niet adequaat kunt reageren en dat maakt het lastig om zelf goed te handelen door de noodpen snel en op de juiste wijze te gebruiken.” Aan het woord is allergoloog Hanneke Oude Elberink, werkzaam in het UMC Groningen. Zij is dé deskundige op het gebied van anafylaxie, een aandoening die volgens haar veel vaker voorkomt dan artsen denken. De Gezondheidsraad schat de prevalentie op 1-3%. Anafylaxie komt het meest voor bij jongvolwassenen en adolescenten; voedselallergie blijkt in 50-80% van alle gevallen hiervoor verantwoordelijk te zijn. Oude Elberink: “Juist de prevalentie van voedselallergie is de laatste jaren sterk toegenomen, zowel bij kinderen als bij volwassenen.” Verschillende oorzaken De meest voorkomende oorzaken van anafylaxie zijn voedselbestanddelen (vooral pinda’s en noten), insectenbeet (zoals bij of wesp), natuurrubberlatex of geneesmiddelen (zoals NSAID’s, penicilline, contrastmiddelen). Er zijn ook minder vaak voorkomende oorzaken, zoals inspanning of kou, al of niet in combinatie met een allergeen, zoals bijvoorbeeld tarwe. “En bij een deel van de patiënten is het idiopatisch: dan zeg ik tegen de patiënt dat wij te idioot zijn om de oorzaak te achterhalen”, glimlacht Oude Elberink. “Bij jonge kinderen gaat het vaak om voedselallergie, bij ouderen vaker om insecten en geneesmiddelen. Als het gaat om voedselanafylaxie hebben patiënten opvallend vaak op jonge leeftijd eczeem gehad. Een verklaring van anafylaxie door voeding is, dat als gevolg van het eczeem voedselallergenen, zoals pinda, door de huid binnenkomen en door het lichaam worden gezien als lichaamsvreemd. Insectensteken gaan ook door de huid en roepen daardoor ook een sterke IgE-respons op voor het maken van antistoffen. Een onderliggende mastocytose zorgt er dan voor dat de allergische reactie zeer ernstig tot zelfs fataal kan verlopen. Mastocytose is een aandoening waarbij er een teveel aan mestcellen aanwezig is als gevolg van een mutatie van de stamcel. Het wordt steeds duidelijker dat bij patiënten met een insectenallergie bij 5-10% sprake is van deze onderliggende aandoening. Het is de belangrijkste risicofactor voor een zeer ernstige reactie bij een insectenallergie.” Steeds meer oorzaken in het vizier Gedreven...

Lees Verder
Column: Super bug
nov27

Column: Super bug

Een cultuur veranderen is simpel: maak keus uit verschillende voedingsstoffen, stel de temperatuur in, controleer een aantal andere omstandigheden en volg nauwkeurig hoe de cultuur zich, vaak al na 24 of 48 uur, ontwikkeld heeft. Zo simpel kan het zijn. Althans als je een apotheker in opleiding bent en tijdens het practicum microbiologie net een bepaald micro-organisme op kweek hebt gezet. De kweek, de cultuur, verandert bijna terwijl je er naar kijkt. Hoeveel anders is dat als je na jaren studie al die opgedane kennis in de praktijk wilt brengen. Dan blijkt ineens dat een cultuur veranderen complexer is dan alles wat je tijdens de studie farmacie geleerd hebt. In plaats van de manipulatie van een beperkt aantal redelijk eenvoudig opgebouwde voedingsstoffen in een petrischaal blijkt de cultuur van de farmacie een complexe mix van: taal, symbolen, gedrag en normen en waarden die zo met elkaar interacteren dat het bijna onmogelijk lijkt deze te veranderen. En toch moet en wil de farmacie veranderen. De apotheker moet zich opnieuw uitvinden, om de patiënt en de samenleving te laten zien dat farmaceutische kennis bijdraagt aan veiligere zorg en meer kwaliteit van leven. Maar zo simpel als het beïnvloeden van een cultuur tijdens het practicum microbiologie, zo moeizaam is het veranderen van de farmaceutische cultuur. Micro-organismes veranderen als de omstandigheden veranderen, ze bewegen mee op het aanbod van voedingsstoffen en veranderingen in temperatuur. Nu ben ik er stellig van overtuigd dat we evolutionair iets verder zijn dan die micro-organismes en dat onze wil om te overleven niet slechts van buitenaf gestuurd wordt maar ook intrinsiek gedreven wordt.Is de wil om als apotheker uiteindelijk te overleven dan niet groot genoeg? De beroepsuitoefening is de afgelopen decennia slechts weinig veranderd. De arts stelt nog altijd de diagnose, schrijft voor en de apotheker levert plichtsgetrouw af. In dit ecosysteem beweegt de apotheker mee en probeert zich te ontdoen van beelden die door de jaren heen verweven werden met de professie. Maar nog altijd binnen de randen van dezelfde professionele en maatschappelijke petrischaal. Even terug naar het micro-organisme. Hoewel behoorlijk voorspelbaar en controleerbaar, ontstaat in deze microwereld soms een nieuwe cultuur. Een super bug, een bacterie die geheel onverwacht niet reageert op een antibioticum en zijn overlevingskansen vergroot door in zijn kern te veranderen. Een cultuurdrager van een nieuwe generatie. Waarbij de verandering diep in zijn DNA zit, waardoor onverwachte overlevingskansen zich kunnen ontwikkelen. Net als bij de bacteriecultuur op kweek, onttrekken, in onze eigen petrischaal, zich sommige factoren aan onze beïnvloeding. Wel hebben we invloed op hoe wij met deze externe factoren willen omgaan en hoe we ze kunnen gebruiken om te ontwikkelen en te groeien. We zullen in...

Lees Verder
De apotheek van de toekomst
nov24

De apotheek van de toekomst

Eindhovense apotheken scheiden logistiek van zorg – Een aantal apotheken van SGE transformeert naar ‘Medipunten’. Eindhovenaren kunnen daar eerder aangevraagde medicatie ophalen en met een apothekersassistent of apotheker in gesprek gaan over hun medicatiegebruik. Logistieke handelingen worden gecentraliseerd in een XL-apotheek. Volgens Frank Tijssen, manager apotheken bij SGE, is de apotheek van de toekomst een plek waar zorg wordt geleverd, los van het doosje. In een traditionele apotheek lopen het logistieke proces en het zorgproces door elkaar heen. “Voor patiënten leidt dat tot onbegrijpelijke situaties: ze moeten wachten, terwijl ze maar twee assistenten aan de balie zien staan en er vier achter bezig zijn. Daar snappen ze niets van”, aldus Tijssen. Bij SGE vinden ze dat zorg en logistiek niets met elkaar te maken hebben. In hun concept voor de apotheek van de toekomst scheiden ze die twee stromen. “Alles wat het zorgtraject stoort, halen we uit de apotheek. Ook de gang van het doosje. Op het industrieterrein komt een XL-apotheek waar we de logistieke handelingen concentreren”, vervolgt Tijssen. “De huidige apotheken worden ‘uitdeelposten’ en concentreren zich op het leveren van farmaceutische zorg.” Glazen spreekkamers Die stap is minder groot dan hij lijkt, zegt Tijssen. De Eindhovense apotheken hebben al een gezamenlijke baxterlocatie en een centraal telefoonteam. En de transformatie gebeurt stapsgewijs. “We zijn in april gestart met een pilot in de wijk Prinsejagt. Onze locatie daar is omgebouwd tot SGE Medipunt Prinsejagt. Er zijn twee glazen spreekkamers en een losse balie waar medicatie kan worden afgehaald.” Patiënten kiezen bij het bestellen van herhaalmedicatie, wanneer de huisarts iets voorschrijft of als zij een recept aanbieden of ze hun geneesmiddelen willen laten bezorgen, afhalen aan de balie of bij de medicijnkluis. “Alle gesprekken vinden plaats in de glazen spreekkamers, of het nu gaat om een medicatiebeoordeling of een eerste uitgifte. Daarmee lopen we vooruit op aangescherpte privacywetgeving. Er kan niemand meekijken of meeluisteren. Voor patiënten is het nieuw en – zoals alles wat nieuw is – even wennen. Maar de eerste resultaten zijn positief. Er ontstaat meer tijd voor zorg en patiënten hoeven minder lang te wachten.” Vernieuwend Het centraliseren van activiteiten is op zich niet zo spectaculair, vindt Tijssen, dat gebeurt op veel plekken in het land. Vernieuwend is het volledig loslaten van de logistiek. Die keuze komt voort uit de ontwikkelingen in het farmaceutisch zorglandschap. “Er zijn ongeveer 1900 apotheken in Nederland en we weten dat er op termijn zo’n 500 dicht zullen moeten gaan. Ik voorzie dat er andere partijen komen die de logistiek veel beter kunnen inrichten dan wij. We moeten doen waar we sterk in zijn en wat we ook in de toekomst willen blijven...

Lees Verder