Vergoeding voor apotheekbereidingen in basispakket
jun24

Vergoeding voor apotheekbereidingen in basispakket

In 2020 krijgt het basispakket van de zorgverzekering een aantal nieuwe dekkingen. Er komt een logeervergoeding voor mensen die een aantal aaneengesloten dagen worden behandeld zonder ziekenhuisopname. Zorg verleend door de specialist ouderengeneeskunde of een arts verstandelijk gehandicapten valt per 1 januari a.s. onder de basisverzekering. En onder bepaalde omstandigheden is vergoeding voor apotheekbereidingen mogelijk in de basisverzekering. Minister Bruins van Volksgezondheid maakte eind mei de nieuwe wijzigingen bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder werd al duidelijk dat het eigen risico volgend jaar gelijk blijft namelijk 385 euro. LogeervergoedingDe logeervergoeding is voor patiënten die gedurende een langere periode zich iedere dag in het ziekenhuis moeten melden, bijvoorbeeld voor bestraling tegen kanker. Per nacht vergoedt de zorgverzekeraar 75 euro vanuit de basisverzekering, mits er sprake is van drie aaneengesloten dagen. De logeervergoeding komt in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. Ouderen en verstandelijk gehandicapten De zorg aan ouderen door een specialist ouderengeneeskunde en de zorg aan verstandelijk gehandicapten door een arts voor gehandicapten valt aankomend jaar onder het basispakket. Het doel van deze verandering is dat deze doelgroepen langer thuis kunnen blijven wonen, terwijl de druk op de huisarts en wijkverpleegkundige vermindert. NIPTDe Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) blijft in 2020 ook gedekt middels een subsidieregeling met een eigen bijdrage van 175 euro. Apotheekbereiding Over vergoeding van apotheekbereiding schrijft Bruins: Er zijn twee situaties waarin ik het wenselijk vind dat een apotheekbereiding wél kan worden vergoed, terwijl het geregistreerde geneesmiddel níet wordt vergoed. Ik wil daarom aan het Bzv een grondslag toevoegen om in deze twee situaties de vergoeding van de apotheekbereiding bij ministeriële regeling mogelijk te maken. 1. De eerste situatie is wanneer over een geregistreerd geneesmiddel nog geen besluit is genomen over de opname in het GVS. Het komt voor dat een apotheekbereiding al beschikbaar is voordat het geneesmiddel wordt geregistreerd. Na het moment van registratie duurt het doorgaans enige tijd….. Ik vind dat in die periode de vergoeding ten laste van de zorgverzekering van de bestaande behandeling met apotheekbereidingen mogelijk moet zijn. Ik zal de Regeling zorgverzekering (Rzv) hier in lijn mee brengen. 2. De tweede situatie is dat een geregistreerd geneesmiddel na prijsonderhandelingen niet wordt opgenomen in het GVS wegens een ongunstige kosteneffectiviteit of budgetimpact. In deze situatie zou de vergoeding van de apotheekbereiding mogelijk moeten zijn, omdat daarmee een geneesmiddel toch vergoed kan worden. Maar uiteraard alleen als de apotheekbereiding wél een acceptabele prijs heeft. Dit wordt mede op basis van informatie van het Zorginstituut beoordeeld. In beide situaties moet rekening worden gehouden met de reikwijdte van de apothekersvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995. Doet zich een van de situaties voor waarin het een...

Lees Verder
Vertrouwen
jun23

Vertrouwen

Heb jij er een beetje vertrouwen in, Bas? Heel Nederland heeft er in ieder geval vertrouwen in als we de cijfers mogen geloven. Vertrouwen is de basis, Niels. Maar dan moeten we er wel allemaal in geloven. Massaal de schouders eronder. Wat dat betreft zet ik in op die Hiddema. Die is onnavolgbaar over de flanken. Vooral over rechts. Als die de aanval opzet is er geen houden meer aan. Laat iedereen achter zich. Zou wat zijn, de Oranje-leeuwinnen wereldkampioen voetbal! Ik doel natuurlijk niet op het WK-voetbal voor vrouwen, Bas. Maar op het vertrouwen dat Nederlanders hebben in medicijnen en zorgverleners. Volgens onderzoeksbureau Nivel geven wij medicijnen het rapportcijfer 7,9. Slechts 3 procent zegt onvoldoende vertrouwen in medicijnen te hebben. En dan geloven we de zorgverleners op de blauwe ogen: bijna 90 procent heeft vertrouwen in de informatie van de apothekers, bijna 100 procent in die van de huisarts. Terwijl huisartsen en apothekers ons een ander beeld schetsen van de praktijk, Bas. Dagelijks moeten zij patiënten teleurstellen. ‘Helaas, wij kunnen ook deze keer uw geneesmiddel niet leveren. Probeer het volgende week nog maar een keer.’ ‘Deze keer is uw pil niet rood maar blauw. Maar werkt wel hetzelfde hoor.’ Met als gevolg geschreeuw aan de balie en in de spreekruimte, en gefrustreerde patiënten, aldus de zorgverleners zelf. Sterker nog, ook in het ziekenhuis verliest de patiënt het vertrouwen in de zorgverlener en in de zorg, Niels. Het ziekenhuis heeft veel last van grote tekorten aan geneesmiddelen. Het aantal geneesmiddelen dat niet verkrijgbaar is neemt explosief toe. Dan gaat het zelfs om paracetamol. Paracetamol! Gerard Hugenholtz, voorzitter van de club van ziekenhuisapothekers, stelt in het interview in deze zomereditie. “We merken dat patiënten het vertrouwen verliezen in de zorg en de zorgverlener. Inmiddels is het maatschappelijk onverantwoord hoe vaak wij patiënten op een ander medicijn moeten zetten.” Een opvallend verschil tussen de praktijk van de zorgverleners en de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, Bas. Wie moeten we nu geloven? Of moeten we de conclusie trekken dat de rek er bij de farmaceutische zorgverleners uit is maar dat de Nederlandse patiënt wel tegen een stootje kan en de tekorten en het wisselen van medicatie accepteert als een maatschappelijk gegeven? Tijd voor nog een onderzoek zou ik zo zeggen, Niels. Overigens, Bas, het is geen Hiddema, die speelt een heel andere wedstrijd, maar Vivianne Miedema die gaat...

Lees Verder
GINA gids voor moeilijk behandelbaar en ernstig astma verschenen
jun22

GINA gids voor moeilijk behandelbaar en ernstig astma verschenen

Zoals The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) zich sterk maakt voor de preventie en behandeling van obstructieve longziekten (vooral COPD), zo wijdt The Global Initiative for Asthma (GINA gids) zich aan astma met het doel de prevalentie, morbiditeit en mortaliteit van deze ziekte zoveel mogelijk te verminderen – wereldwijd. GINA gids heeft onlangs een nuttige en beknopte gids gepubliceerd over de diagnostiek en behandeling van moeilijk behandelbaar en ernstig astma bij adolescenten en volwassenen: GINA Difficult-to-treat & severe asthma in adolescent and adult patients – Diagnosis and management. In Nederland zijn er ruim 641.000 mensen met astma, een ziekte die wordt gekenmerkt door chronische ontsteking van de luchtwegen. Deze groep mensen omvat ook ongeveer 100.000 kinderen. De verwachting is dat het aantal mensen met astma in de komende jaren verder zal stijgen. Soorten astma Astma is niet één ziektebeeld. Men onderscheidt verschillende soorten astma, zoals allergisch astma, niet-allergisch eosinofiel astma, neutrofiel astma, astma bij ouderen en obees astma. Van alle mensen met astma heeft ongeveer 17% moeilijk behandelbaar astma en iets minder dan 4% ernstig astma. Bij ernstig astma kan na verloop van tijd blijvende vernauwing van de luchtwegen ontstaan, net zoals bij COPD. Overgewicht en obesitas zijn een belangrijk probleem bij ernstig astma. Gelukkig hebben veel mensen niet zo heel veel last van hun astma. Dit astma is dan – zoals dat heet – onder controle. Maar heeft iemand er regelmatig last van, dan spreekt men van astma dat gedeeltelijk onder controle is en als iemand veel last houdt van zijn of haar astma, dan gaat het om astma dat onvoldoende onder controle is. Bij moeilijk behandelbaar astma zijn er ondanks hoge doseringen medicatie, goede therapietrouw en een langdurige behandeling nog steeds klachten. Mensen met astma hebben klachten als piepen, kortademigheid, hoesten en een beklemmend gevoel op de borst. De klachten ontstaan vaak als reactie op bepaalde prikkels. Soms komen de klachten plotseling op en worden zij tijdens een astma-aanval snel erger. In de genoemde GINA-gids gebruikt men ook het concept van ‘controlled’ en ‘uncontrolled’ astma waarbij ‘uncontrolled’ astma is gedefinieerd als astma waarbij vaak symptomen aanwezig zijn of bronchusverwijdende medicatie moet worden gebruikt, activiteiten worden beperkt door de astma en de patiënten ’s nachts wakker worden door het astma; en/of regelmatig (twee of meer keren per jaar) exacerbaties optreden die oraal gebruik van corticosteroïden vergen of ernstige exacerbaties (een of meer keren per jaar) waarvoor opname in het ziekenhuis nodig is. Moeilijk behandelbaar (‘difficult to treat’) astma is onvoldoende onder controle ondanks behandeling met gemiddelde of hoge doseringen inhalatiecorticosteroïden met een bronchusverwijder of een onderhoudsdosering van orale corticosteroïden; of een dergelijke behandeling behoeft om...

Lees Verder
Pneumakokkenvaccinatie door huisartsen
jun21

Pneumakokkenvaccinatie door huisartsen

Nieuwe taken op het bordje van de huisarts is geen vanzelfsprekendheid, de werkdruk is al zo hoog. En vaccinatie is geen kerntaak van huisartsen en geen onderdeel van het basistakenpakket. Desondanks gaan huisartsen de pneumakokkenvaccinatie uitvoeren. Dit gebeurt op verzoek van het ministerie van VWS In de LHV-ledenraad is over het voorstel een levendige discussie gevoerd. Voor- en tegenstanders kregen nogmaals de ruimte om hun argumenten te delen. Stemming wees uit dat een meerderheid van de Ledenraad akkoord ging met het voorstel om de pneumokokkenvaccinatie door de huisarts te laten doen. Het feit dat de griepvaccinatie tegelijkertijd kan plaatsvinden met deze vaccinatie heeft bij de voorstemmers zeker een rol gespeeld. Terecht kunnen bij eigen huisarts Echter: de belangrijkste reden om in te stemmen is dat de patiënt straks laagdrempelig terecht kan bij zijn eigen huisarts. Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV: “Door de vaccinatie in de eigen vertrouwde huisartsenpraktijk aan te bieden, verlagen huisartsen de drempel voor kwetsbare patiënten.”  Eind 2020 start de uitvoering van de pneumokokkenvaccinatie, in eerste instantie voor een periode van drie jaar. Na twee jaar volgt een evaluatie. Nieuwe taken niet vanzelfsprekend Het is geen lichtvaardige keuze van de LHV om te besluiten dat huisartsen de pneumokokkenvaccinatie gaan uitvoeren. Ella Kalsbeek: ‘Natuurlijk staat voor alle huisartsen de zorg voor patiënten voorop, maar tegelijkertijd kunnen huisartsen niet alles. Het is belangrijk dat iedereen zich realiseert dat het nooit vanzelfsprekend is dat nieuwe taken op het bord van de huisarts komen. Net zoals nu, zullen we daarover steeds opnieuw discussie met huisartsen voeren, met de kerntaken als basis.’  Randvoorwaarden Het ministerie van VWS heeft al eerder aangeven in te stemmen met de door de LHV gestelde randvoorwaarden. De LHV gaat deze samen met onder andere het ministerie van VWS, het NHG en het RIVM de komende tijd gedetailleerd uitwerken. Bron:...

Lees Verder
POCT: Opsporing van nierschade at the point of care
jun21

POCT: Opsporing van nierschade at the point of care

Chronische nierschade (CNS) komt steeds vaker voor. Dit is met name het gevolg van de groei van het aantal ouderen en toename van diabetes en hypertensie. Ook (andere) atherosclerose, auto-immuun gerelateerde aandoeningen en erfelijke metabole aandoeningen zijn etiologisch van belang. Geschat wordt dat CNS bij ongeveer 12% van de Nederlandse bevolking voorkomt. Dit is echter lang niet altijd bekend, omdat klachten veelal ontbreken. Vroege opsporing is van belang om medicamenteuze behandeling tijdig te starten in combinatie met leefstijladviezen en adequate monitoring van het ziektebeeld.Lees...

Lees Verder
Niet indutten met  slaapmedicatie
jun21

Niet indutten met slaapmedicatie

In ‘Drijfveren’ spreken we met huisartsen en apothekers over hun vak, ambities en keuzes die ze dagelijks maken. Oftewel: ‘Wat bezielt uw collega?’ In deze editie: Suzanne Timmermans, Specialist Ouderengeneeskunde bij Viattence. Suzanne Timmermans is Specialist Ouderengeneeskunde bij Viattence. Ze werd als volgt geïntroduceerd door een apotheker: ‘Suzanne is samen met haar collega’s zeer betrokken bij haar patiënten. Met analyses van probleemgedrag probeert ze met niet medicamenteuze interventies de zorg naar een hoger niveau te tillen’. Een mooie aanbeveling voor een arts die zacht oogt maar ook intens en fanatiek blijkt te zijn. Suzanne: “Een onderwerp waar mensen uit een vergeten groep de dupe van zijn, raakt me. Zeker als er sprake is van ongeschreven wetten of verborgen agenda’s kan ik daar niet afblijven. Dat zit in mijn karakter. Als er vervolgens stofwolken van emoties ontstaan, weet ik dat ik goed zit.” Verpleeghuisarts? Specialist Ouderengeneeskunde? Het verschil? Suzanne: “Ik ben in 2003 afgestudeerd als verpleeghuisarts. Later is de naam veranderd in Specialist Ouderengeneeskunde. De gedachte bij deze verandering was onder andere dat een verpleeghuisarts steeds vaker extramuraal werkt. Daarnaast was er bij geneeskundestudenten weinig belangstelling voor het specialisme. De opleiding is aangepast en bij sommige universiteiten is het zelfs een verplicht coschap geworden. Studenten ervaren zo het verschil tussen de beeldvorming en de realiteit, want het is een prachtig vak!” Waarom koos jij voor ouderengeneeskunde? “Ik wilde huisarts worden en ging alvast ervaring opdoen in een verpleeghuis. Ik werd al snel enthousiast en besloot de opleiding tot verpleeghuisarts te volgen. Nooit spijt gehad van deze keuze. Als verpleeghuisarts bouw ik niet alleen een band op met mijn patiënten maar ook met familie en naasten. Daarnaast vind ik werken in een multidisciplinair team erg prettig. De samenwerking met andere zorgprofessionals is nauw en leerzaam. Er zijn veel uitdagingen op het gebied van ethische reflectie en levensbeschouwing. Allemaal aspecten die bij mij passen. Het heroïsche: ‘Ik ben dokter geworden om levens te redden’, is in het verpleeghuis minder aanwezig. Mijn meerwaarde zit vooral in het bevorderen van de kwaliteit van leven tijdens de laatste jaren van iemands leven. Het is een voorrecht om dit te mogen doen. ” Jouw stokpaardje is de werkzaamheid van slaapmedicatie. Iets mis met een slaappilletje? “Mensen zijn over het algemeen ongelooflijk gehecht aan hun slaappil. Het klinkt ook zo onschuldig. Maar als je echt kijkt naar de werkzaamheid van slaapmedicatie, is die na vier tot zes weken niet effectiever dan een placebo. De bijwerkingen daarentegen liegen er niet om. Een van de bijwerkingen is dat de kwaliteit van de slaap vermindert. De REMslaap wordt onderdrukt en dat is juist de slaap die je nodig hebt om...

Lees Verder
Er waren eens…
jun19

Er waren eens…

Column Maayke Fluitman ….drie Kleine Biggetjes die ieder hun eigen manier hadden om zich tegen de Boze Wolf te beschermen: de eerste bouwde een huis van stro, de tweede van hout en de derde bouwde een huis van steen. Slechts één had de juiste kennis om niet door de wolf opgegeten te worden en leefde nog lang een gelukkig. Sprookjes kennen vaak een diepere wijsheid of bevatten een moraal, die uit het verhaal van de drie biggetjes is dat luiheid wordt bestraft en ijver beloond. In de zorg zijn we er van overtuigd dat, om de patiënt te helpen bij een lang en gelukkig leven, samenwerken cruciaal is. Om de patiënt van de beste zorg te voorzien delen we kennis en stappen we over onze eigen domeinen heen. Zorg verlenen is niet meer een individuele interactie tussen één zorgverlener en één patiënt. Het is een samenspel van meerdere professionals voor een optimale uitkomst voor de kwaliteit van leven van de patiënt. Dit hedendaagse inzicht was voor VWS aanleiding om RVS te vragen de toekomstbestendigheid van de wet BIG te onderzoeken. Dienen handelingen en daarmee ook verantwoordelijkheden van zorgprofessionals opnieuw gewogen en vastgelegd te worden? Zijn bevoegdheden gekoppeld aan beroepen nog wel van deze tijd? Is verantwoorde zorg niet beter te garanderen op basis van bekwaamheden van individuen dan op basis van voorbehouden handelingen, gekoppeld aan beroepen? Doel van de wet BIG is veiligheids- en kwaliteitsborging voor de patiënt. Als inzichten over het zorgaanbod fundamenteel veranderen dan dienen ook wetten te veranderen. Zeker in onze overgereguleerde zorgmarkt is een initiatief om een bestaande wet te toetsen op toekomstbestendigheid dan ook toe te juichen. Maar net als in het sprookje ligt hier misschien ook een wolf op de loer. Herijking van beroepsbevoegdheden naar individuele bekwaamheden kan de zorg op meerdere manieren onverwacht doen kantelen. Als voorbehouden handelingen niet meer aan beroepen, maar aan individuen gekoppeld worden wat betekent dit dan voor de manier waarop zorgprofessionals worden opgeleid en hoe gaan we om met gedeelde verantwoordelijkheden en technologische ontwikkelingen? Diepere wijsheid in de mogelijke herziening van de wet BIG is dan misschien ook wel dat samenwerken tussen professionals niet alleen ten gunste van de patiënt is maar ook nodig is om een gewenste herijking van bevoegdheden naar bekwaamheden te krijgen. Hadden de biggetjes het alle drie wel overleefd als ze, voor ze individueel gingen bouwen, eerst overleg met elkaar hadden gehad over hoe ze samen het meest veilige huis hadden kunnen bouwen? Weten zorgprofessionals van elkaar in wat voor huis zij samen willen werken om de patiënt de optimale mogelijkheden te bieden voor een lang en gelukkig leven? Er was eens… een...

Lees Verder
Vereniging van Ziekenhuisapothekers: Patiënt verliest vertrouwen
jun19

Vereniging van Ziekenhuisapothekers: Patiënt verliest vertrouwen

Gerard Hugenholtz, voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA): De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) zou onderzoek moeten doen naar de gevolgen van substitutie en tekorten voor patiënten in de ziekenhuizen, stelt voorzitter Gerard Hugenholtz. “Ziekenhuisapothekers hebben dagelijks te maken met grote tekorten aan geneesmiddelen. We merken dat patiënten het vertrouwen verliezen in de zorg en de zorgverlener.” Gerard Hugenholtz is ziekenhuisapotheker en hoofd van de ziekenhuisapotheek in het Diakonessenhuis in Utrecht en Zeist met als aandachtsgebieden veilige patiëntenzorg, bedrijfsvoering en psychofarmaca. En hij is sinds 19 maart 2019 voorzitter van een vereniging met historie, de NVZA. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers bestaat dit jaar 90 jaar. In november is het feest en wordt het nieuwe beleidsplan gepresenteerd. “De farmaceutische zorg in het ziekenhuis is sterk veranderd. Voorheen was de ziekenhuisapotheker uitsluitend actief met de medicatie binnen de muren van het ziekenhuis en was de poliklinische apotheek de openbare apotheek in de hal. Die tweedeling is grotendeels verdwenen. De apothekers die werkzaam zijn in het ziekenhuis zijn samen verantwoordelijk voor het leveren van specialistische farmaceutische zorg door de gehele keten: van medicatie voor patiënten in het ziekenhuis maar ook daarbuiten, dus ook thuis. ” Kortere opnames 90 jaar ziekenhuisapotheek. Er is in die tijd veel bereikt, stelt de voorzitter. In het nieuwe beleidsplan van de NVZA ligt de focus op de juiste zorg op de juiste plek. “Onze ambitie is om alle patiënten goed te bewaken om zo de farmacotherapeutische zorg te optimaliseren. We hebben geanticipeerd op de trend dat de opnames in het ziekenhuis steeds korter duren en de farmaceutische zorg in het ziekenhuis steeds specialistischer wordt. Ziekenhuisapothekers willen de patiënt al op het netvlies hebben voordat de patiënt het ziekenhuis in komt. We maken het mogelijk dat patiënten eerder naar huis kunnen en daar in een veilige en vertrouwde omgeving beter kunnen worden. Nu al gaan infusen en de juiste zorg voor de oncologiepatiënt mee naar huis. We gaan ons ook nog meer richten op doelmatige zorg. Zo kijken we kritisch naar het gebruik van dure medicatie. Bij reumamiddelen verlagen we waar mogelijk de dosering. Dat is veiliger voor de patiënt want een lagere dosis betekent meestal ook minder bijwerkingen. En het betekent ook dat we tegen lagere kosten dezelfde kwaliteit van zorg bereiken. Tot slot zien we dat personalized medicine in belang toe gaat nemen. Medicatie wordt steeds meer maatwerk voor de patiënt. Maatwerk dat wij door onze bereidingsapotheken kunnen leveren.” Bent u nu medisch specialist of apotheker? “Beiden! Ziekenhuisapothekers zijn medisch specialisten die zich bezighouden met het brede spectrum van farmaceutische zorg. Van inkoop tot bereiden van geneesmiddelen, van de overdracht naar huisarts en openbare apothekers...

Lees Verder
Voor medicijnen is ons land te afhankelijk van China
jun18

Voor medicijnen is ons land te afhankelijk van China

We zijn voor onze medicijnen veel te afhankelijk van China en India. Dat stelt hoogleraar Medische Microbiologie Heiman Wertheim van het Radboudumc. Hij noemt productieproces van medicijnen heel kwetsbaar. “Het gaat om de veiligheid van de bevolking en ik vind het daarom vreemd dat we ons zo afhankelijk maken van één land voor onze medicijnen.” “Voor sommige antibiotica zijn nog maar enkele fabrieken over die de werkzame stoffen produceren. Daardoor zijn we te afhankelijk.” Die fabrieken staan bijna allemaal in China of India. Als er een probleem in de fabriek ontstaat of een lading wordt afgekeurd, dan ontstaat er al snel een tekort. Controle is wereldwijd streng Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) herkent het gegeven dat er de afgelopen twintig jaar steeds meer grondstofproducenten uit Europa zijn weggetrokken – onder meer naar China en India. Maar, zo stelt het CBG: “De controle op alle stappen in de productie van medicijnen over de hele wereld is streng. Alle medicijnen moeten aan dezelfde eisen voldoen en de inspecties controleren dit ook op dezelfde manier.” Hoog op agenda van Europese Commissie Minister Bruno Bruins van Medische Zorg zegt deze ontwikkeling scherp in de gaten te houden. Ook hij is geen voorstander van afhankelijkheid van de productie van slechts een of twee landen. “Als we voor de productie van grondstoffen afhankelijk zijn van een beperkt aantal landen maakt dit de keten van geneesmiddelenproductie kwetsbaar. Dat vind ik onwenselijk.” Hij pleit ervoor dat dit hoog op de agenda komt van de nieuwe Europese Commissie. “Het is belangrijk om op een dossier als dit binnen Europa samen op te trekken met andere landen.” Bron:...

Lees Verder
Handreiking zorg en ondersteuning kwetsbare ouderen thuis
jun17

Handreiking zorg en ondersteuning kwetsbare ouderen thuis

De explosieve stijging van het aantal ouderen de komende jaren stelt de gezondheidszorg voor een enorme opgave. Zorgverleners worden nu reeds geconfronteerd met de gevolgen van de vergrijzing en die zorgvraag neemt alleen maar verder toe. Want juist de groep kwetsbare ouderen vraagt veel zorg van verschillende eerstelijnszorgverleners. Om te komen tot een samenhangende aanpak hebben 13 organisaties, waaronder LHV en KNMP, gezamenlijk een handreiking uitgebracht. Kern daarvan is een 6-stappenplan. Het betreft de uitgave ‘Kwetsbare ouderen thuis – handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ Het stappenplan daarin beschrijft wat persoonsgerichte, proactieve en samenhangende zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare ouderen betekent. Bijtijds signaleren Tijdig goede zorg en pro-actief ondersteuning bieden aan kwetsbare ouderen kan veel leed voorkomen. Zowel voor ouderen als voor de mantelzorg. Verschillende partijen kunnen signalen opvangen van toenemende kwetsbaarheid van een oudere. Dat kan in de directe omgeving van de oudere: mantelzorgers, buren, vrijwilligers, woningcoöperatie of welzijnsorganisatie. Maar ook eerstelijnshulpverleners, zoals huisartsen, paramedici, de apotheek of tandarts, kunnen dat constateren. Zes stappenVervolgens moet er iets gebeuren. De handreiking beschrijft schematisch de zes stappen. Deze zijn: – Signalering – Gesprek met oudere (en mogelijk mantelzorger) – Uitgebreid assessment/multi-domeinanalyse bij kwetsbare oudere – Bespreken van bevindingen in ‘kernteam’ – Multidisciplinaire afstemming /bespreking in MDO – Bespreken zorgplan met oudere en familie, uitvoeren en evalueren Per facet zijn er instrumenten, werkwijzen en methodieken voor het maken van afspraken over de invulling van de zorg. Ook bevat de uitgave suggesties voor de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden tussen de professionals en de kwetsbare oudere zelf. En steeds per stap een toelichting, inclusief verwijzing naar tools, en goede voorbeelden en regelmatig verdere verdieping. InfographicOok gaat de handreiking in de rol zijn van de verschillende professionals en van de kwetsbare oudere en diens naaste zélf. Een infographic toont helder de rollen van de huisarts, apotheek, wijkverpleging en sociaal domein aan. Eveneens gebaseerd op die zes stappen. Relevante informatieTot slot bevat de uitgave een overzicht van relevante sites, publicaties en materialen. Het is een dynamisch document dat up-to-date wordt gehouden. De handreiking is een resultaat van het Plan van Aanpak Zorg voor kwetsbare ouderen van het Bestuurlijk Overleg Eerste Lijn. Daarbij zijn de volgende organisaties betrokken (in alfabetische volgorde): Actiz, InEen, KNGF, KNMP, Laego, LHV, NHG, Patiëntenfederatie Nederland, Sociaal Werk Nederland, VNG, V&VN, VWS, ZN. Zie ook het persbericht van de 13 organisaties over deze...

Lees Verder