Huisartsen: hoe te handelen bij verdenking van Corona-virus
feb28

Huisartsen: hoe te handelen bij verdenking van Corona-virus

Virussen trekken zich niets aan van landsgrenzen. Het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2, is inmiddels ook in ons land. Met als gevolg een brede maatschappelijke onrust over het verloop. De ziekte die ontstaat na besmetting met dit virus heet COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). De casusdefinitie is aangepast en lees hieronder hoe huisartsen moeten handelen. Telefonische triage De huisarts vraagt patiënten met koorts én luchtwegklachten, zoals hoesten of kortademigheid of zij:- in de afgelopen 14 dagen in een risicogebied (zie RIVM-site onder 3) zijn geweest en zo ja, waar – direct contact hebben gehad met patiënten met het coronavirus en zo ja, waar en wanneer. Let op: Patiënten die koorts en luchtwegklachten hebben en recent in één van de risicogebieden  zijn geweest òf een risicocontact hebben gehad, mogen niet naar de praktijk komen. Casusdefinitie verdacht geval De volledige casusdefinitie, opgesteld door het RIVM, is momenteel als volgt: Een persoon met: koorts* (ten minste 38 graden C) én ten minste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid én de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst uit een land/regio met wijdverspreide transmissie (zie RIVM-site onder 3) óf de klachten zijn ontstaan binnen 14 dagen na contact met een patiënt met een bevestigde infectie met SARS-CoV-2. NB: De casusdefinitie wordt op basis van de nieuwste inzichten regelmatig bijgesteld. Kijk voor de meest actuele casusdefinitie op de website van RIVM Handelen bij verdenking coronavirus Zie het stroomschema Telefonische triage bij klachten die kunnen passen bij coronavirusinfectie. Het is van belang dat een patiënt die zich bij u meldt met bovenstaande kenmerken niet naar de praktijk komt. Neem telefonisch een anamnese af, waarbij u het volgende navraagt: De aard van de respiratoire klachten en de ernst daarvan?Wanneer de klachten zijn begonnen?Is de patiënt in een risicogebied geweest? Zo ja, waar en wanneer precies?Heeft de patiënt in een risicogebied ziekenhuizen bezocht en wanneer precies?Heeft de patiënt contact gehad met iemand met COVID-19? Zo ja, waar en wanneer precies? Meldplicht Bij verdenking op COVID-19 belt de huisarts altijd direct de arts Infectieziektebestrijding van de GGD. De GGD zal een huisbezoek afleggen om diagnostiek te doen. Handelen bij klinische beoordeling Als telefonische triage geen duidelijkheid geeft over de ernst van de klachten en de patiënt klinisch moet worden beoordeeld, gaat de huisarts op huisbezoek. Gebruik tijdens het huisbezoek persoonlijke beschermingsmiddelen (FFP2-masker, veiligheidsbril, vochtwerend halterschort en niet-steriele handschoenen). Hoe te handelen als een patiënt toch in de praktijk is? Zet de patiënt in een aparte ruimte en geef de patiënt een chirurgisch mondneusmasker. Neem contact op met de GGD. De GGD kan u verzoeken na te gaan of en wanneer de patiënt in de wachtkamer heeft gezeten en een lijst met...

Lees Verder
De apotheker op huisbezoek voorkomt veel foutief geneesmiddelengebruik
feb28

De apotheker op huisbezoek voorkomt veel foutief geneesmiddelengebruik

Huisbezoek van een apotheker aan kwetsbare ouderen die net ontslagen zijn uit het ziekenhuis. Een doeltreffend middel om verkeerd medicijngebruik op te sporen. Dat blijkt uit een pilot in StedeBroec. Daar zijn 26 huisbezoeken afgelegd bij senioren die ontslagen zijn uit het ziekenhuis, met wijzigingen in het medicatiegebruik. De apotheker gaat op huisbezoek, kijkt letterlijk in de medicijnkast en neemt het medicatiegebruik door met de patiënt. Uit de resultaten blijkt dat bijna driekwart (!) van de bezochte ouderen, namelijk 70 %, tegen problemen aanloopt bij het gebruik van de medicatie. Dat betreft verschillende zaken. Zoals moeite hebben met het uit elkaar houden van verschillende geneesmiddelen. Op eigen initiatief stoppen met een medicijn. Soms of regelmatig vergeten een medicijn in te nemen. En veel senioren bleken de uitleg van het ziekenhuis over de wijzigingen in de medicatie niet begrepen te hebben. Dat kan leiden tot verkeerd of zelfs medicatiedubbel gebruik. Fouten die boven water komen tijdens zo’n bezoek van de apotheker. Op deze wijze zijn zelfs aantoonbaar een aantal ziekenhuisopnames voorkomen. Juiste gebruik Bij het huisbezoek bespreekt de apotheker het juiste gebruik van de nieuwe medicatie. Daarbij wordt ook gekeken naar de bestaande voorraad geneesmiddelen en de overbodige medicijnen neemt de apotheker mee voor vernietiging. Vaak blijkt overigens dat losse leveringen naast een baxterrol veel verwarring veroorzaakt. Het is minder risicovol als een apotheekmedewerker de nieuwe medicatie direct verwerkt in een baxterrol, maar dat stuit soms op praktische problemen. Dringend advies is ook om bij nieuwe medicijnen of wijzigingen in gebruik, de oude medicijnen retour te laten komen naar de apotheek om zo dubbelmedicatie te voorkomen. Gezondheidswinst. Zowel de bezochte ouderen als de apotheek ervaren deze aanpak als zeer nuttig. Een professioneel huisbezoek draagt bij aan veiliger medicijngebruik en maakt in veel gevallen echt het verschil. Met dit type huisbezoeken kan dus een belangrijke gezondheidswinst worden geboekt. Vervolg Initiatiefnemer Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) (een non-profit organisatie, opgericht door en voor inwoners van West Friesland) noemt de uitkomsten alarmerend. En die zijn niet kenmerkend voor alleen regio, maar zijn landelijk te verwachten. ZZWW heeft minister Bruins daarom van het onderzoek op de hoogte gesteld. Tevens heeft ze een verzoek ingediend bij zorgverzekeraar VGZ voor een financiële bijdrage voor een vervolgonderzoek. VGZ heeft toegezegd te bekijken of zo’n 1500 cliënten in heel Westfriesland kunnen worden bezocht door een apotheker. Zie de resultaten van het...

Lees Verder
Shared decision making nodig bij medicinale cannabis
feb27

Shared decision making nodig bij medicinale cannabis

De vraag naar medicinale cannabis neemt toe, maar gebrek aan wetenschappelijk bewijs maakt artsen terughoudend om dit voor te schrijven. Patiënten die behoefte hebben aan medicinale cannabis lopen zo goede kwaliteit cannabis mis en dreigen terecht te komen bij de coffeeshop. De kwaliteit van de wiet daar rammelt echter aan alle kanten en levert risico’s op. Cannabis wordt steeds vaker medicinaal gebruikt. Bijvoorbeeld bij pijn bij kanker, epilepsie, multiple sclerose (MS) en fibromyalgie. Het kan een uitkomst zijn voor mensen bij wie reguliere medische behandelingen zoals medicatie niet helpen. De belangstelling voor medicinale cannabis groeit, merkt anesthesioloog en onderzoeker prof. dr. Albert Dahan, werkzaam bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) (zie ook kader). “Op de polikliniek zijn er veel mensen die er naar vragen.” Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat medicinale cannabis werkt bij verschillende aandoeningen, maar ondanks dat blijven voorschrijvers sceptisch. Gedegen wetenschappelijk onderzoek dat medicinaal gebruik van cannabis onderbouwt, is nauwelijks voorhanden. Omdat artsen daardoor terughoudend zijn in het voorschrijven, in lijn met het standpunt van het NHG, is het niet denkbeeldig dat patiënten hun toevlucht zullen nemen tot de coffeeshop, zeg apotheker Geneesmiddel en Maatschappij, Maayke Fluitman. Zij is betrokken bij apotheek Clinical Cannabis Care in Breukelen, één van de vier Nederlandse apotheken die medicinale cannabis leveren. “En juist dat moet je als zorgverlener niet willen. Je laat patiënten in de kou staan. Als een patiënt de arts vraagt om een recept voor medicinale cannabis, dan helpt het niet als de arts dit weigert. Dat strijdt met shared decision making waarover iedereen het in de zorg heeft. Patiënten goede medicinale cannabis onthouden en ze als enige optie de coffeeshop bieden, past daar absoluut niet bij.” Kwaliteit Als patiënten op eigen houtje gaan shoppen bij coffeeshops, levert dat risico’s op. Want de kwaliteit van de cannabis in coffeeshops rammelt nogal. Dat is onder meer gebleken uit onderzoek van het RIVM. In 23 van de 25 cannabismonsters uit coffeeshops bleken pesticiden aanwezig te zijn. En in de uitzending van NCRV-monitor in oktober 2019 bleek ook dat wiet uit coffeeshops vaak vervuild is, met bijvoorbeeld lood of gemalen glas. De kwaliteit van cannabis die op recept via de apotheek verkrijgbaar is, is wél gegarandeerd. Bovendien is levering via de apotheek wenselijk in verband met de controle op bijvoorbeeld interacties met andere medicatie, zoals anti-epileptica en anticoagulantia. De teelt van cannabis is officieel verboden, maar de wetgeving laat één uitzondering toe: cannabisteelt mag wel plaatsvinden onder toezicht van de overheid. Minister Borst wilde destijds dat er kwalitatief goede cannabis beschikbaar kwam voor medicinale doeleinden, die alleen op recept en via de apotheek geleverd mag worden. Dat leidde in...

Lees Verder
‘Het recept  is geen boodschappen­lijstje’
feb26

‘Het recept is geen boodschappen­lijstje’

Het recept is geen boodschappenlijstje, maar een richtinggever voor de apotheker. Een diagnose is meestal al voldoende zodat de apotheker als medicatiespecialist de continuïteit en kwaliteit van geneesmiddelverstrekking kan garanderen. Aris Prins, de nieuwe voorzitter van de KNMP, over de samenwerking tussen apotheker en huisarts. “Apotheker is het mooiste vak, waar scheikunde wordt gecombineerd met menselijkheid. Op de middelbare school vond ik scheikunde en techniek geweldig. In Schotland ontdekte ik als ziekenhuisapotheker dat het voor een apotheker niet alleen gaat om medicijnen maar juist om de mensen die medicatie gebruiken. De inhoud van het vak gecombineerd met het belang om mensen écht te helpen. Die combinatie maakt ons vak zo boeiend, maar dat maakt het ook zo lastig om uit te leggen wat we nu precies betekenen in de zorg. Wat ik merk is dat de patiënt veel vertrouwen heeft in de apotheek en apotheker. Dagelijks staan onze apotheken vol met patiënten met tal van vragen. Over beschikbaarheid van medicatie, over betaalbaarheid en over betrouwbaarheid van het product. Daarnaast krijgen we vragen over het preferentiebeleid, polyfarmacie en vergoeding van medicatie. Apothekers zijn continu bezig uit te leggen wat ons door overheid en zorgverzekeraars is opgelegd in plaats van dat we echt met ons vak bezig zijn. Wat ik ook merk is dat zorgverleners een broos vertrouwen hebben in de beroepsorganisatie die hun belangen behartigt. Daar ligt dus mijn opdracht: zorgen dat de apotheker zijn toegevoegde waarde kan laten zien en het herstel van het vertrouwen in de KNMP. “ En dus stelde Aris Prins zich kandidaat om Gerben Klein Nulent op te volgen als voorzitter van de KNMP. In december vorig jaar werd Prins gekozen door de leden en is hij voorzitter van de beroepsorganisatie. Aris Prins is openbaar apotheker. Even heeft hij geflirt met het vak van ziekenhuisapotheker. In Schotland ontdekte hij de kracht van de apotheker die niet alleen verantwoordelijk was voor de verstrekking van medicatie, hij stemde medicatie persoonlijk af met patiënten en zat letterlijk aan bed bij de patiënt. Eenmaal thuis werkte Prins als openbaar apotheker. Hij is nooit eigenaar geweest van een apotheek, maar zijn vrouw is mede-eigenaar van twee apotheken in Den Haag. Prins ontpopte zich steeds meer als bestuurder, onder meer van de LOA, het onderdeel van de KNMP dat opkomt voor de belangen van de openbaar apotheker. En nu dus voorzitter: “We moeten stoppen met roepen dat er iets moet veranderen. We moeten zorgen dat die verandering plaats gaat vinden. En dat kan alleen van binnenuit. Als voorzitter kan ik dat veranderingsproces aanjagen.” Wat is toegevoegde waarde van de apotheker? “We zijn dé medicatiespecialist! Maar we opereren onvoldoende als onderdeel van...

Lees Verder
Verbreding van de bestaande subsidieregeling veelbelovende zorg
feb26

Verbreding van de bestaande subsidieregeling veelbelovende zorg

Het doel van de ‘subsidieregeling veelbelovende zorg’ is snellere opname van potentieel veelbelovende zorg in het basispakket, zodat de patiënt er eerder toegang tot heeft. Per 1 februari 2020 zijn er wijzigingen in deze subsidieregeling van kracht, met als interessant gevolg dat veel meer interventies voortaan voor subsidie in aanmerking komen. Bijvoorbeeld onderzoek naar een off-label toepassing van een generiek geneesmiddel. Met deze regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar. Daarmee is het mogelijk subsidie te krijgen voor tijdelijke financiering van de veelbelovende zorg. Bij onderzoek naar behandelingen kunnen de zorgkosten soms flink oplopen. Deze kosten zijn lastig te financieren. De meeste subsidieregelingen vergoeden die kosten niet. De subsidieregeling veelbelovende zorg doet dat wel. Zo kan veelbelovende zorg – die bewezen effectief is – sneller in het basispakket opgenomen worden. De wijzigingen in de subsidieregeling zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Hier vindt u ook informatie over de criteria waaraan een onderwerp moet voldoen. Geneeskundige zorg, hulpmiddelenzorg en off-label toepassingen De zorgvormen die in aanmerking komen voor subsidie zijn: geneeskundige zorg, hulpmiddelenzorg en off-label toepassingen van in Nederland geregistreerde geneesmiddelen. De regeling financiert zowel de kosten voor de zorg van deelnemende patiënten (minimaal 80%) als voor onderzoek (maximaal 20%). De looptijd van een project is maximaal 6 jaar. Binnen de subsidieperiode verzamelt de onderzoeksgroep gegevens over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een interventie ten opzichte van de gebruikelijke behandeling(en). Meer informatieDe eerste projectideeën kunnen tot 7 april 2020 14:00 uur worden aangeboden. Dat kan overigens uitsluitend elektronisch via ProjectNet van ZonMw.  Zie meer informatie over deze subsidieronde, het traject en de voorwaarden op de site van het Zorginstituut...

Lees Verder
Zorgvuldigheid bij ADHD nodig
feb24

Zorgvuldigheid bij ADHD nodig

De Zorgstandaard ADHD is er inmiddels al weer bijna een jaar. Prof. dr. Willem Nolen, voorzitter van de commissie die deze standaard opstelde: “Landelijk was er veel discussie over ADHD. Sommigen vonden dat er sprake was van overdiagnostiek en overbehandeling, anderen spraken juist van onderdiagnostiek en onderbehandeling. Zelfs de politiek mengde zich erin. Daarom was landelijke eenduidigheid nodig.” Op het gebied van ADHD bestonden er voor de komst van de Zorgstandaard diverse richtlijnen, zegt prof. dr. Willem Nolen. “Het NHG had een richtlijn, er was een multidisciplinaire richtlijn, jeugdartsen hadden hun eigen richtlijn. Op sommige punten spraken die richtlijnen elkaar tegen.” Nolen werd aangesteld als voorzitter van de commissie die aan de slag ging met de zorgstandaard. “Juist omdat ik geen ervaring heb met ADHD kon ik boven de partijen staan. Als emeritushoogleraar stemmingsstoornissen heb ik vooral ervaring met de behandeling van patiënten met depressies en manisch-depressieve stoornissen.” De zorgstandaard is geschreven in ‘gewoon’ Nederlands, zodat ook patiënten, zowel kinderen met ADHD en hun ouders als volwassenen met ADHD, ermee uit de voeten kunnen. In de commissie waren behalve deskundigen ook een ouder vanuit de oudervereniging Balans en een vertegenwoordiger van de volwassenenorganisatie Impuls en Woortblind betrokken. “De zorgstandaard is zoveel mogelijk evidence based”, zegt Nolen. “We hebben nauw samengewerkt met het Britse National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Dit heeft geleid tot een aantal Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (ERBO)-modules die de zorgstandaard wetenschappelijk onderbouwen. Deze aanpak bleek goed te werken, want de richtlijn is in alle rust ontvangen. We hadden in de commentaarronde best wat felle discussies verwacht, maar die bleven uit. De tekst van de zorgstandaard wordt breed gedragen door experts in het veld én door belangenorganisaties.” Diagnose Eén van de nieuwe aspecten van de richtlijn is dat er adviezen worden gegeven over hoe overdiagnostiek en onderdiagnostiek te voorkomen is. “Het invullen van een vragenlijst en aan de hand daarvan direct besluiten dat iemand ADHD heeft en vervolgens medicatie starten, is niet meer aan de orde. Er is nu sprake van een tweetrapsraket. De eerste stap is invullen van een screeningsvragenlijst. Als deze sensitief is kan een mogelijke of vermoedelijke ADHD worden opgespoord. Zo’n vragenlijst is echter niet specifiek: is de uitkomst positief, dan is er nog de kans dat deze vals-positief is. Er is daarom als tweede stap nog uitgebreid en zorgvuldig onderzoek nodig waarbij ouders en leerkrachten worden betrokken. Daarbij moet ook worden gekeken naar de voorgeschiedenis van een breed palet van concentratie- en gedragsproblemen en problemen in het functioneren. Dan pas kan de diagnose ADHD worden vastgesteld. Hierbij is klinische expertise belangrijk.” Behandeling Is ADHD gediagnosticeerd, dan is de eerste stap in de...

Lees Verder
Sinds invoering FMD één vervalste verpakking ontdekt
feb19

Sinds invoering FMD één vervalste verpakking ontdekt

Eén vervalste verpakking op zo’n miljoenen geneesmiddelen. Dat is in ons land de uitkomst van de inzet Falsified Medicins Diective (FMD). Je kunt je oprecht afvragen of dat alle inspanning waard is. Vanaf 9 februari 2019 bevat elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa een uniek serienummer dat is vastgelegd in een centrale database. De implementatie van het FMD was een enorme opgave en heeft in het eerste jaar dus één vervalsing aan het licht gebracht. Om te voorkomen dat vervalste medicijnen in het reguliere distributiekaneel terechtkomen, controleert het Nederlands Medicijn Verificatie Systeem (NMVS) inmiddels bijna een miljoen geneesmiddelen per dag. Opgelegd door Europese Commissie De Europese Commissie heeft de veiligheidseisen om geneesmiddelen af te leveren vorig jaar aangescherpt. De invoering van het FMD was een grote opgave is voor de fabrikanten, groothandels en apotheken. Het systeem is nu één jaar van kracht. NMVO Om in Nederland de introductie van het NMVS te begeleiden, is het NMVO opgericht. Deze afkorting staat voor ‘de Nederlandse Medicijn Verificatie Organisatie’.  Frederik Zevenbergen, directeur NMVO: “We zien dat de FMD is geïmplementeerd in de werkprocessen van onze gebruikers en dat het NMVS stabiel functioneert. Na het realiseren van deze enorme opgave in 2019, hebben wij er vertrouwen in dat onze gebruikers ook de komende jaren gezamenlijk bijdragen aan een veilige geneesmiddelenvoorziening.” Onterechte alerts Opvallend: kennelijk is het grootste probleem op dit moment niet vervalste verpakkingen, maar verkeerde alerts. Uit het persbericht van de NMVO: ‘Prioriteit heeft het verminderen van het aantal onterechte alerts. Deze ontstaan onder meer door onjuist ingestelde scanners en software of door dubbel scannen van dezelfde verpakking. Door samenwerking met de autoriteiten, zit het aantal systeemfouten in Nederland op het gemiddelde van Europa. Dit aantal is echter nog te hoog. De NMVO werkt daarom samen met haar partners VIG, BG Pharma, KNMP en BOGIN naar een verdere stabiele afname van alerts naar 0.1% in 2020.’ Zie het persbericht van de...

Lees Verder
Inschrijving geopend congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
feb17

Inschrijving geopend congres Goed Gebruik Geneesmiddelen

Op 9 april 2020 vindt in de Beurs van Berlage te Amsterdam het ZonMw-congres Goed Gebruik Geneesmiddelen plaats. Met als thema ‘Geneesmiddelen van nu en voor later’. Verschillende sessies zijn specifiek gericht op de klinische praktijk in de eerste lijn. Deze behandelen onder andere: de behoefte van patiënten aan medicijninformatie, biologicals, geneesmiddelen en milieu en farmogenetica in de eerste lijn. Inschrijving voor gratis (!) deelname aan het congres is mogelijk tot uiterlijk 2 april om 9.00 uur. Het congres richt zich op de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Een dag om kennis te halen, te brengen en te delen, maar vooral ook om inspiratie op te doen. Het programma is gevarieerd en belicht resultaten van innovatieve onderzoeksprojecten. De onderwerpen variëren van geneesmiddelenonderzoek bij kinderen, registraties voor onderzoek, therapietrouw, psychedelica als medicijn en resultaten van onderzoek naar hart- en vaatziekten. Ook ethische en juridische problemen, de AVG, multicenter-onderzoek en innovaties op gebied van digitale farmaceutische zorgverlening komen aan bod. Plenaire thema’s In de plenaire sessies staat ’s morgens de impact van geneesmiddelen vanuit patiëntenperspectief centraal. ’s Middags staat de plenaire sessie in het teken van ‘FAST’: ‘Future Affordable and Sustainable Therapies’. Een nieuw initiatief op het gebied van therapieontwikkeling. Samenwerking op gebied eerste lijn De samenwerking van de congresorganisatie met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland en Geneesmiddelenbulletin (GeBu), met ondersteuning van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) staan garant voor specifieke aandacht voor de klinische praktijk in de eerste lijn. Verschillende subsessies zijn hier specifiek op gericht. Zie daarvoor het programma. Informatie en aanmelden Kijk voor het programma, alle informatie en voor inschrijven: GGG-congres 2020: Geneesmiddelen van nu en voor later.  Deelname aan het congres is kosteloos. Wel dient u zich vooraf in te schrijven. Dat kan tot 2 april, 9.00 uur. Op het aanmeldingsformulier geeft u aan welke sessies u wilt...

Lees Verder
Maak verslaving bij zorgprofessionals bespreekbaar
feb11

Maak verslaving bij zorgprofessionals bespreekbaar

Het valt niet te ontkennen: verslaving bij zorgprofessionals komt voor. Want ook zorgverleners zijn mensen. Alleen: middelengebruik en verslaving zijn van invloed op iemands functioneren. Stevig middelengebruik gaat niet samen met zorgverlening. Daarom hebben 14 zorgorganisaties een intentieverklaring ondertekend om verslaving bij zorgprofessionals te behandelen als een ziekte. Ze gaan daartoe beleid en procedures ontwikkelen. Met de ondertekening beloven betrokken zorgorganisaties zich in te zetten voor een gezond en veilig werk- en leerklimaat waarin problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn. Ze willen daarmee verslaving op de agenda zetten bij hun leden. Zo vroeg mogelijk begeleiden Middelengebruik en verslaving zijn van invloed op iemands functioneren en gezondheid en gaan niet samen met werk. Het is belangrijk om mensen die hiermee worstelen zo goed en zo vroeg mogelijk te begeleiden en behandelen. Dat komt de gezondheid van de zorgprofessional ten goede, evenals uiteraard de patiëntveiligheid. Voornemens Met de intentieverklaring zetten de zorgorganisaties zich in om problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen. Ze spannen zich gezamenlijk in dat:  problematisch middelengebruik en verslaving op de agenda komt te staan;stoornissen in het gebruik van middelen en gedragsverslavingen worden behandeld als ziektes;zorgprofessionals met een stoornis in het gebruik van middelen of een gedragsverslaving na behandeling veilig kunnen terugkeren naar werk middels een monitoringprogramma;beleid of een procedure gericht op middelengebruik en verslaving wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Bespreekbaar maken De ondertekening vond plaats tijdens de bijeenkomst ‘Problematisch middelengebruik en verslaving: waar staat het op de agenda?’ van de KNMG en ABS-artsen (vertrouwelijke hulp voor artsen). Deelnemers kregen handvatten om in de eigen organisatie aan de slag te gaan met het bespreekbaar maken van middelengebruik en verslaving. De intentieverklaring is ondertekend door de GGD GHOR Nederland, GGZ Nederland, Ineen, KNGF, KNMG, KNMP, KNMT, KNOV, LVVP, NAPA, NFU, NIP, NVZ en Verslavingskunde Nederland. Het initiatief wordt mede ondersteund door de IGJ en het ministerie van VWS. Andere zorgorganisaties kunnen ook deze intentieverklaring ondertekenen. Geïnteresseerd? Neem daartoe contact op met info@abs-artsen.nl Bronnen: KNMG,...

Lees Verder
Vragenlijst over inzet en wensen eerste lijn bij verduurzaming
feb05

Vragenlijst over inzet en wensen eerste lijn bij verduurzaming

Elke sector zou moeten bijdragen een aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen. Dus ook de eerste lijn. Gebeurt dat al? Of wat is er voor nodig? Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt hoe het de eerstelijnszorg mogelijk makkelijker kan worden gemaakt voor positieve bijdrage op het gebied van milieu en klimaat. Wat zijn mogelijke belemmeringen? Het ministerie wil graag de ervaringen weten van eerstelijnszorgprofessionals en vraagt hen nadrukkelijk om de vragenlijst hierover in te vullen. In opdracht van het ministerie van VWS voert onderzoeksbureau Rebel Group het onderzoek uit. Dit bureau wil daarom graag met de branche hierover in contact. Centrale vraag Centrale vraag van het onderzoek: Wat is het praktijkbeeld van de motivatie, mogelijkheden en beperkingen voor partijen in de eerstelijnszorg om te verduurzamen? En wat zou er georganiseerd kunnen worden om dit makkelijker te maken? Breed beeld Onderzoeksbureau Rebel Group wil aan de hand van een vragenlijst een breed beeld schetsen vanuit het perspectief van de eerste lijn. Welke verduurzaamheidsmogelijkheden zet u al in? Welke verwacht u in de toekomst in te zetten? Denk daarbij aan zaken als zonnepanelen, energiesparing, maar ook het voorkomen van medicijnresten of een gezonde leefomgeving rondom de praktijk. Welke beperkingen ervaart u op dit moment? Welke maatregelen kunnen volgens u een stimulerend effect hebben? En moet een zorgprofessional naar uw mening patiënten advies geven over gedragsverandering ten behoeve van milieu? Zeven minuten Heeft u een best practice die u wilt delen. Geef dat dan vooral door, ook daar is ruimte voor. De uitkomsten wil het onderzoeksbureau vervolgens verder verdiepen via interviews met individuele zorgverleners of praktijkmanagers. Daarom vraagt ze zorgprofessionals in de eerste lijn om in dat kader een vragenlijst willen invullen. Invullen kost circa 7 minuten en wordt zeer gewaardeerd. De resultaten worden via verschillende publieke kanalen gedeeld. Klik hier om naar de vragenlijst te...

Lees Verder