Inschrijving geopend congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
feb17

Inschrijving geopend congres Goed Gebruik Geneesmiddelen

Op 9 april 2020 vindt in de Beurs van Berlage te Amsterdam het ZonMw-congres Goed Gebruik Geneesmiddelen plaats. Met als thema ‘Geneesmiddelen van nu en voor later’. Verschillende sessies zijn specifiek gericht op de klinische praktijk in de eerste lijn. Deze behandelen onder andere: de behoefte van patiënten aan medicijninformatie, biologicals, geneesmiddelen en milieu en farmogenetica in de eerste lijn. Inschrijving voor gratis (!) deelname aan het congres is mogelijk tot uiterlijk 2 april om 9.00 uur. Het congres richt zich op de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Een dag om kennis te halen, te brengen en te delen, maar vooral ook om inspiratie op te doen. Het programma is gevarieerd en belicht resultaten van innovatieve onderzoeksprojecten. De onderwerpen variëren van geneesmiddelenonderzoek bij kinderen, registraties voor onderzoek, therapietrouw, psychedelica als medicijn en resultaten van onderzoek naar hart- en vaatziekten. Ook ethische en juridische problemen, de AVG, multicenter-onderzoek en innovaties op gebied van digitale farmaceutische zorgverlening komen aan bod. Plenaire thema’s In de plenaire sessies staat ’s morgens de impact van geneesmiddelen vanuit patiëntenperspectief centraal. ’s Middags staat de plenaire sessie in het teken van ‘FAST’: ‘Future Affordable and Sustainable Therapies’. Een nieuw initiatief op het gebied van therapieontwikkeling. Samenwerking op gebied eerste lijn De samenwerking van de congresorganisatie met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland en Geneesmiddelenbulletin (GeBu), met ondersteuning van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) staan garant voor specifieke aandacht voor de klinische praktijk in de eerste lijn. Verschillende subsessies zijn hier specifiek op gericht. Zie daarvoor het programma. Informatie en aanmelden Kijk voor het programma, alle informatie en voor inschrijven: GGG-congres 2020: Geneesmiddelen van nu en voor later.  Deelname aan het congres is kosteloos. Wel dient u zich vooraf in te schrijven. Dat kan tot 2 april, 9.00 uur. Op het aanmeldingsformulier geeft u aan welke sessies u wilt...

Lees Verder
Maak verslaving bij zorgprofessionals bespreekbaar
feb11

Maak verslaving bij zorgprofessionals bespreekbaar

Het valt niet te ontkennen: verslaving bij zorgprofessionals komt voor. Want ook zorgverleners zijn mensen. Alleen: middelengebruik en verslaving zijn van invloed op iemands functioneren. Stevig middelengebruik gaat niet samen met zorgverlening. Daarom hebben 14 zorgorganisaties een intentieverklaring ondertekend om verslaving bij zorgprofessionals te behandelen als een ziekte. Ze gaan daartoe beleid en procedures ontwikkelen. Met de ondertekening beloven betrokken zorgorganisaties zich in te zetten voor een gezond en veilig werk- en leerklimaat waarin problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar zijn. Ze willen daarmee verslaving op de agenda zetten bij hun leden. Zo vroeg mogelijk begeleiden Middelengebruik en verslaving zijn van invloed op iemands functioneren en gezondheid en gaan niet samen met werk. Het is belangrijk om mensen die hiermee worstelen zo goed en zo vroeg mogelijk te begeleiden en behandelen. Dat komt de gezondheid van de zorgprofessional ten goede, evenals uiteraard de patiëntveiligheid. Voornemens Met de intentieverklaring zetten de zorgorganisaties zich in om problematisch middelengebruik en verslaving bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen. Ze spannen zich gezamenlijk in dat:  problematisch middelengebruik en verslaving op de agenda komt te staan;stoornissen in het gebruik van middelen en gedragsverslavingen worden behandeld als ziektes;zorgprofessionals met een stoornis in het gebruik van middelen of een gedragsverslaving na behandeling veilig kunnen terugkeren naar werk middels een monitoringprogramma;beleid of een procedure gericht op middelengebruik en verslaving wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Bespreekbaar maken De ondertekening vond plaats tijdens de bijeenkomst ‘Problematisch middelengebruik en verslaving: waar staat het op de agenda?’ van de KNMG en ABS-artsen (vertrouwelijke hulp voor artsen). Deelnemers kregen handvatten om in de eigen organisatie aan de slag te gaan met het bespreekbaar maken van middelengebruik en verslaving. De intentieverklaring is ondertekend door de GGD GHOR Nederland, GGZ Nederland, Ineen, KNGF, KNMG, KNMP, KNMT, KNOV, LVVP, NAPA, NFU, NIP, NVZ en Verslavingskunde Nederland. Het initiatief wordt mede ondersteund door de IGJ en het ministerie van VWS. Andere zorgorganisaties kunnen ook deze intentieverklaring ondertekenen. Geïnteresseerd? Neem daartoe contact op met info@abs-artsen.nl Bronnen: KNMG,...

Lees Verder
Vragenlijst over inzet en wensen eerste lijn bij verduurzaming
feb05

Vragenlijst over inzet en wensen eerste lijn bij verduurzaming

Elke sector zou moeten bijdragen een aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen. Dus ook de eerste lijn. Gebeurt dat al? Of wat is er voor nodig? Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt hoe het de eerstelijnszorg mogelijk makkelijker kan worden gemaakt voor positieve bijdrage op het gebied van milieu en klimaat. Wat zijn mogelijke belemmeringen? Het ministerie wil graag de ervaringen weten van eerstelijnszorgprofessionals en vraagt hen nadrukkelijk om de vragenlijst hierover in te vullen. In opdracht van het ministerie van VWS voert onderzoeksbureau Rebel Group het onderzoek uit. Dit bureau wil daarom graag met de branche hierover in contact. Centrale vraag Centrale vraag van het onderzoek: Wat is het praktijkbeeld van de motivatie, mogelijkheden en beperkingen voor partijen in de eerstelijnszorg om te verduurzamen? En wat zou er georganiseerd kunnen worden om dit makkelijker te maken? Breed beeld Onderzoeksbureau Rebel Group wil aan de hand van een vragenlijst een breed beeld schetsen vanuit het perspectief van de eerste lijn. Welke verduurzaamheidsmogelijkheden zet u al in? Welke verwacht u in de toekomst in te zetten? Denk daarbij aan zaken als zonnepanelen, energiesparing, maar ook het voorkomen van medicijnresten of een gezonde leefomgeving rondom de praktijk. Welke beperkingen ervaart u op dit moment? Welke maatregelen kunnen volgens u een stimulerend effect hebben? En moet een zorgprofessional naar uw mening patiënten advies geven over gedragsverandering ten behoeve van milieu? Zeven minuten Heeft u een best practice die u wilt delen. Geef dat dan vooral door, ook daar is ruimte voor. De uitkomsten wil het onderzoeksbureau vervolgens verder verdiepen via interviews met individuele zorgverleners of praktijkmanagers. Daarom vraagt ze zorgprofessionals in de eerste lijn om in dat kader een vragenlijst willen invullen. Invullen kost circa 7 minuten en wordt zeer gewaardeerd. De resultaten worden via verschillende publieke kanalen gedeeld. Klik hier om naar de vragenlijst te...

Lees Verder
Subsidieronde Langdurige Zorg en Ondersteuning
jan30

Subsidieronde Langdurige Zorg en Ondersteuning

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning heeft een nieuwe subsidieoproep geopend. Het doel is om kennis op te doen over een praktijkkwestie in de langdurige zorg en ondersteuning, gericht op de relatie tussen cliënten, naasten en/of mantelzorgers en zorg- en ondersteuningsprofessionals. Het moet dus gaan om een kwestie die voortkomt uit de dagelijkse zorg- en ondersteuningspraktijk in de Wet Langdurige Zorg. De praktijkkwestie gaat over de relatie tussen de cliënt, naasten/mantelzorgers en de zorg- en ondersteuningsprofessionals. Deze kwestie wordt vertaald naar een passende onderzoeksvraag. En vervolgens wordt via praktijkgericht onderzoek gezocht naar antwoorden. Die opgedane kennis wordt vervolgens direct ingezet in de praktijk. Enkele voorbeelden Om het wat concreter te maken: denk bijvoorbeeld aan thema’s die bijdragen aan het verbeteren van de relatie tussen cliënt/mantelzorgers en zorg- en ondersteuningsprofessionals. Of een interventie die bijdraagt het aan verstevigen van de eigen regie. Of shared decision making. Andere thema’s kunnen zijn; de organisatie van zorg en ondersteuning t.b.v. de relatie tussen cliënt, naasten/mantelzorgers en zorg- en ondersteuningsprofessionals. Of het ontzorgen van mantelzorgers en/of naasten. Zo draagt het versterken van de relatie tussen cliënten, naasten/mantelzorgers en zorg- en ondersteuningsprofessionals bij aan de verbetering van kwaliteit van zorg, ondersteuning en het welbevinden van cliënten. Evenals aan de kennisinfrastructuur en de wisselwerking tussen theorie en praktijk van de langdurige zorg- en ondersteuningssector. Start met een projectidee Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie, moet eerst een projectidee worden ingediend. De deadline daarvoor is dinsdag 03 maart 2020 om 14.00 uur. Pas na een positief advies van de programmacommissie kan een uitgewerkte aanvraag worden ingediend. Samenstelling projectgroep Deze subsidieronde vraagt om een samenwerking tussen praktijk en onderzoek. Aanvragers vormen daarom een projectgroep die moet bestaan uit: – een kennisorganisatie; – een praktijkorganisatie; – (vertegenwoordiging van) cliënten; – (vertegenwoordiging van)  naasten/mantelzorgers; – zorg- en ondersteuningsprofessionals. Overige voorwaarden De doelgroep betreft zorgbehoevenden die vallen onder of gebruik maken van de Wet langdurige zorg. Er is € 2 miljoen beschikbaar voor projecten gericht op de Wlz extramuraal en € 4 miljoen voor projecten gericht op de Wlz intramuraal. Per project kan maximaal €300.000,- worden aangevraagd. Cofinanciering van minimaal 5%, in kind en/of in cash, is verplicht. De maximale looptijd van projecten is 36 maanden. De projecten dienen uiterlijk 1 december 2020 van start te gaan. Meer informatie Zie op de site van ZonMw alle informatie over deze subsidieoproep, waaronder voorwaarden en wijze van...

Lees Verder
Modernisering GVS heeft grote impact
jan29

Modernisering GVS heeft grote impact

De vergoedingen voor geneesmiddelen gaan naar beneden, zo vermeldt minister Bruno Bruins van medische zorg in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin gaat hij in op zijn voornemens tot het moderniseren van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en een herberekening van de vergoedingslimieten. En die voornemens hebben grote gevolgen, tot (hoewel vermijdbaar) eigen bijbetalingen aan toe. Bruins wil het GVS weer effectiever maken door een herberekening van de vergoedingslimieten, die nog dateren uit 1998. In de herberekening worden nieuwe geneesmiddelen en prijswijzigingen na 1998 meegenomen. Hiermee wil hij fabrikanten van relatief hoog geprijsde geneesmiddelen aanzetten tot het matigen van hun prijzen. Bijbetaling En dan volgt er een opvallende zin: namelijk: “Daar waar fabrikanten hun prijzen niet matigen maar een geneesmiddel boven de vergoedingslimiet prijzen, ontstaat een bijbetaling voor de patiënt. De patiënt kan er dan overstappen naar een vergelijkbaar geneesmiddel zonder bijbetaling.” Bruins beseft dat dit voor patiënten belastend kan zijn. Daarover schrijft hij: “Ik zou dat betreuren, want we mogen verwachten dat fabrikanten hun prijzen matigen. Maar als dat niet gebeurt, doe ik toch een beroep op patiënten, voorschrijvers en apothekers om zo bij te dragen aan betaalbare geneesmiddelenzorg.’  Vangnet De minister vindt het echter onwenselijk als patiënten niet in staat zijn om te wisselen naar een vergelijkbaar geneesmiddel zonder bijbetaling. Mede daarom wil de minister niet alleen een herberekening uitvoeren, maar het GVS ook moderniseren. Onderdeel daarvan is te komen tot een vangnet voor uitzonderlijke gevallen, waarin een patiënt om medische redenen alleen een geneesmiddel met een bijbetaling kan gebruiken. Dan hoeft de patiënt niet bij te betalen. Hij wil daartoe het begrip ‘medische noodzaak’ toepassen op de GVS-bijbetaling. Het wordt daarmee, ook na een herberekening, dus voor iedere patiënt mogelijk om een geneesmiddel zonder bijbetaling te kiezen. Bijbetalingen worden voor patiënten dus in principe vermijdbaar, aldus Bruins. Als er toch sprake is van GVS-bijbetalingen zijn deze dit jaar (t/m 31 december 2021) gemaximeerd op € 250 per patiënt per jaar om stapeling van eigen betalingen voor patiënten te beperken. Bijbetalingen vermijdbaar Bruins benadrukt nogmaals in zijn brief dat er in elk cluster tenminste één geneesmiddel zonder bijbetaling beschikbaar voor de patiënt. Indien de patiënt om medische redenen een geneesmiddel met bijbetaling moet gebruiken, vervalt door het vangnet de bijbetaling. ‘Bijbetalingen zijn dus, door de herberekening en dit vangnet, in principe voor iedere patiënt vermijdbaar na invoering van de modernisering in de tweede helft van 2021.’ Gevolgen in de uitvoering Om de modernisering van het GVS, inclusief de herberekening, goed te doen landen, zegt minister Bruins nauw op te trekken met patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, voorschrijvers en apothekers: ‘Zeker gezien de uitvoeringsgevolgen’. Want een herberekening kan tot gevolg hebben dat patiënten...

Lees Verder
Terugroepactie Picato
jan28

Terugroepactie Picato

Het geneesmiddel Picato 150 en 500 mcg/g gel wordt teruggeroepen bij de patiënt. Er zijn namelijk aanwijzingen dat gebruikers een verhoogd risico hebben op huidkanker. Door de schorsing van de handelsvergunning is Picato niet langer beschikbaar. In overleg met de voorschrijver kan worden overgestapt op een crème met imiquimod (Aldara en Zyclara) of fluorouracil (Efudix). Picato is een geneesmiddel tegen de huidaandoening actinische keratose. Dit zijn ruwe plekken op de huid, veroorzaakt door langdurige blootstelling van de huid aan de zon. Picato is een gel die patiënten eenmaal per dag gedurende drie dagen op de aangedane huid moeten aanbrengen. Uit onderzoek blijkt dat bij gebruikers van Picato vaker huidkanker voorkomt. Het is echter nog niet duidelijk of er ook een verband is met het gebruik van Picato.Het verband tussen het verhoogde risico op huidkanker en het gebruik van Picato wordt momenteel onderzocht. In afwachting van de resultaten heeft het Europees medicijnagentschap (EMA) de handelsvergunning van Picato geschorst.   Actie door apothekers Apothekers worden verzocht om: – De voorraad te controleren op aanwezigheid van verpakkingen Picato en deze in quarantaine te plaatsen; – Na te gaan bij patiënten of zij een verpakking in hun bezit hebben, en zo ja, dit in overleg met de voorschrijver om te ruilen voor een passend alternatief. – Alle aanwezige verpakkingen (zowel onaangebroken als aangebroken) te retourneren via de groothandel. Originele Nederlandse producten van LEO Pharma kunnen ook via Movianto worden geretourneerd. Patiëntenvragen Mensen die deze middelen gebruiken, kunnen met vragen contact opnemen met hun apotheek of hun behandelend arts. Voor vragen waarmee ze niet terecht kunnen bij deze zorgverleners, kunnen ze contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Meer informatie Op de site van de KNMP staat meer informatie die van belang is voor deze terugroepactie. Onder andere een voorbeeldbrief voor het contact van een apotheker met een patiënt, en een SFK-search. Bronnen: IGJ, CBG en...

Lees Verder
Leer meer over eenheid van taal in de zorg
jan27

Leer meer over eenheid van taal in de zorg

Op 13 februari a.s. is er een symposium over SNOMED. Dit betreft het internationals terminologiestelsel, waarin reeds ruim 150.000 medische termen in het Nederlands beschikbaar zijn. Want eenheid van taal is de basis voor gegevensoverdracht in de zorg, zowel tussen zorgverleners onderling als tussen zorgverleners en patiënten. SNOMED is een van de standaarden die gaat worden gebruikt bij het opstellen van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Patiënten kunnen de informatie in hun gezondheidsomgeving beter begrijpen doordat medische termen uit SNOMED direct gekoppeld zijn aan een patiëntvriendelijke term. Zorgverleners moeten dus van dit systeem op de hoogte zijn. Hoe kun je efficiënt gebruik maken van dit stelsel van medische termen met de bijbehorende synoniemen? Leer daar meer over tijdens het symposium. Informatieoverdracht Het gebruik van dit systeem is een van de randvoorwaarden die nodig zijn voor het verder uitvoeren van digitale uitwisseling volgens het MedMij-afsprakenstelsel. SNOMED gaat ook een belangrijke rol bij spelen is de digitale overdracht van patiëntgegevens (eOverdracht). Bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis met informatieoverdracht naar de wijkverpleegkundige of de huisarts. Het is daarbij uiteraard van groot belang dat alle beroepsgroepen in de eerste en in de tweede lijn dezelfde aanduidingen gebruiken voor bepaalde behandelingen. Dat is nu beslist nog niet altijd het geval en met SNOMED wordt dat dus meer gelijk getrokken. Inzet zorgverleners Succesvol gebruik en effect van SNOMED is vooral afhankelijk van de inzet van zorgverleners, die het systeem moeten vullen. En dat is nog geen sinecure. Daarom is hun deelname aan het symposium zeer gewenst. Meer informatie Kijk hier voor alle informatie over het symposium. Kijk hier voor alle informatie over de ontwikkeling van SNOMED. Nictiz organiseert het symposium in samenwerking met: CMIO Netwerk, CNIO Netwerk, FMS (Federatie Medisch Specialisten), InEen, NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra), NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), NVZ (Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen), Patiëntfederatie Nederland, V&VN, ministerie van VWS, Zorgverzekeraars...

Lees Verder
Gedragscode farmaceutische industrie: stap naar méér
jan23

Gedragscode farmaceutische industrie: stap naar méér

Afgelopen week is de gedragscode farmaceutische industrie overhandigd aan minister Bruins van Medische Zorg. ‘Een schitterend document, een mijlpaal in onze geschiedenis’, volgens Aarnoud Overkamp, voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Er zijn echter ook andere geluiden te horen. Minister Bruins stelt dat het goed is dat deze code er is, maar vindt dat deze nu nog tekort schiet. De code vermeldt namelijk niets over maatschappelijk verantwoorde prijzen en transparantie over de opbouw van de prijs. “Die mis ik”. Ook Andre Rouvoet en voorzitter van het Adviescollege dat toezicht houdt op de code, merkt op dat de “code nog wel een paar tandjes scherper moet.” In de code met in totaal 38 gedragsregels gaat het in geen enkel opzicht over de hoge prijzen van nieuwe medicijnen. Ook is er niets opgenomen over hete hangijzers zoals het zo lang mogelijk vasthouden van patenten en octrooien. Evenmin over het aanvragen marktexclusiviteit voor al langer bestaande middelen, waarna de prijs exorbitant wordt verhoogd, zoals het geval was bij CDCA. Verdergaande spelregels Bijna cynisch wordt wel gezegd dat de code weinig meer inhoudt dan dat de farmaceutische industrie in fraaie bewoordingen toezegt zich te houden aan de bestaande wet- en regelgeving. Maar dat moest ze uiteraard al. Terwijl de spelregels in de code juist verder moeten, stelt Rouvoet. “Zodat we een volgende keer dat zoiets voorbij komt, dat beet kunnen pakken en kunnen zeggen: nee, zo moet het niet. Die concretisering moet er op een aantal punten echt nog in.” Geneesmiddelentekort Overkamp zegt ter verdediging dat bindende afspraken over het prijsbeleid van de veertig aangesloten bedrijven niet mogelijk zijn. Niet alleen omdat het niet mag vanwege de mededingingsautoriteit, maar ook omdat internationale hoofdkantoren deze doorgaans bepalen. “De branchevereniging kan weinig vinden van individueel prijsbeleid”, stelt hij vast. Overigens is er in de code wel een artikel opgenomen dat de aangesloten bedrijven verplicht om jaarlijks te rapporteren hoeveel zij uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen in Nederland. Met een ander artikel zeggen de fabrikanten toe hun beleid erop te richten om geneesmiddelen duurzaam beschikbaar te hebben en te houden en geneesmiddelentekorten te voorkomen. Nog zo’n heet hangijzer, maar waarover de code wel iets meldt. Op naar een verbeterde versie Het is duidelijk; de code waaraan twee jaar is gewerkt en die een eind moet maken aan de maatschappelijke onvrede over de houding van farmabedrijven, is daarin niet geslaagd. Althans: deze versie niet. Minister Bruins geeft nadrukkelijk aan dat hij vindt dat in een code voor farmaceutische bedrijven iets hoort te staan over goede medicijnen voor redelijke prijzen. De transparantie over hoe de prijzen van geneesmiddelen tot stand komen, is volstrekt onvoldoende. Nog voordat...

Lees Verder
Medicijnen op maat: apotheken bieden dna-test
jan21

Medicijnen op maat: apotheken bieden dna-test

Medicatie op maat: een mooie kreet, maar het is zeker nog geen dagelijkse praktijk. Het gebruik van de farmacogenetische test staat nog in de kinderschoenen. Daarmee wordt een dna-analyse gemaakt, waarin het vermogen van de lever wordt vastgesteld om specifieke geneesmiddelen af te breken of om te zetten in werkzame stoffen. Met de farmacogenetische test kan dus worden bepaald welke geneesmiddelen, in welke specifieke doses, individueel het beste werken. Alphega en Boots apotheken bieden dit sinds kort aan. Uit onderzoek blijkt dat tien tot twintig procent van alle patiënten het risico loopt dat medicijnen niet goed werken omdat hun lever ze anders afbreekt. Dat kan zeer ernstige en soms zelfs levensbedreigende gevolgen hebben. Deze mensen hebben meer of juist minder dan de standaard dosis nodig. Een farmacogenetische test kan uitsluitsel geven om te bepalen welk geneesmiddel geschikt is en in welke dosering. Na ziekenhuizen nu ook apotheken Ziekenhuizen maakten de afgelopen jaren gebruik van dna-testen voor medicijngebruik en hoewel het nog zeker geen gemeengoed is, neemt aantal gestaag toe. Het Leids Universitair Medisch Centrum startte twee jaar terug als eerste ziekenhuis in Nederland met het preventief opslaan van dna-profielen om het medicijngebruik te verbeteren. Het is echter niet gebruikelijk dat apotheken dna-testen aanbieden. Alphega apotheken bieden als eerste deze extra service aan. Dna-paspoort Wangslijm van een patiënt wordt opgestuurd naar een laboratorium in de Verenigde Staten, waar dna-analyse wordt gemaakt. De privacy is daarbij uiteraard gewaarborgd. Het dna-monster is gekoppeld aan een nummer, zodat er geen patiëntgegevens bekend zijn. Na een paar dagen krijgen de apotheken een dna-paspoort. Daarin is vastgesteld wat het vermogen van de lever is om specifieke medicijnen af te breken of om te zetten in werkzame stoffen. Met deze test kunnen de apothekers voor een patiënt bepalen welke geneesmiddelen in welke dosering het beste werken. Alleen na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt worden de gegevens gedeeld, bijvoorbeeld met de huisarts. Samenwerking met huisarts Die samenwerking met de huisarts noemt Ron van Schaik, hoogleraar farmacogenetica Erasmus MC, van groot belang. Dat zal ook wel plaatsvinden. Want voorlopig worden deze tests alleen door verzekeraars vergoed als de huisarts ze aanvraagt. Doet een apotheek dat zonder afstemming met de huisarts, dan moet de patiënt zelf betalen. Bronnen: Alphega apotheek, De Gelderlander, De...

Lees Verder
Geneesmiddelentekort neemt nog steeds sterk toe
jan21

Geneesmiddelentekort neemt nog steeds sterk toe

Opnieuw dramatische cijfers over het geneesmiddelentekort in ons land. Deze is namelijk in 2019 bijna verdubbeld! Dat is de trieste uitkomst van een inventarisatie door KNMP Farmanco. De tekorten liepen vorig jaar op naar 1492. In 2018 was dat aantal nog 769. Patiënten, apothekers en andere zorgverleners ondervinden hier vanzelfsprekend dagelijks enorme hinder van. De tekorten ontstonden vooral bij crèmes, zalven en lotions voor huidaandoeningen, bloeddrukverlagers en geneesmiddelen voor behandeling van maagklachten, zoals ranitidine. Deze worden door grote patiëntengroepen gebruikt. Zie voor een overzicht van de tekorten de infographic. Oorzaken De almaar oplopende geneesmiddelentekorten hebben diverse oorzaken. Dat kunnen problemen zijn in de keten met productie, distributie en kwaliteit. Maar er zijn ook economische redenen aan te wijzen. Zodra na een tekort de productie weer op gang komt, staat Nederland achteraan de rij. Ons land is namelijk geen aantrekkelijk afzetgebied, vanwege door de lage prijzen voor fabrikanten en het beperkte inwoneraantal. Zie ook de video op de NOS-site met toelichting waarom een medicijn soms op is. Of bekijk de uitzending van radar tros van 20 januari jl. over dit probleem. Mogelijke oplossingen Wat kunnen oplossingen zijn? In ieder geval het plan van de minister van VWS om ijzeren voorraden aan te leggen, zo stelt de KNMP. Voorts is ze er een voorstander van de productie van geneesmiddelen terug te halen naar Europa. ‘In beide gevallen vergt dat investeringen’, stelt KNMP-voorzitter Prins. ‘En het kost tijd. Het aanleggen van ijzeren voorraden kan binnen een paar jaar worden geregeld. Het produceren in Europa vraagt om meer geduld. De beweging richting China en India werd ook niet op een dag gemaakt. We zijn nu erg afhankelijk geworden van deze verre landen.’ Een derde optie is wat betreft de KNMP een modernisering van het inkoopbeleid. ‘Bij zulke lage prijzen kunnen meerdere middelen voor langere tijd als preferent worden aangewezen.’ KNMP Farmanco houdt al zestien jaar statistieken bij over geneesmiddelentekorten in Nederland. Indien een geneesmiddel gedurende minimaal 14 dagen landelijk niet verkrijgbaar is, noteert Farmanco een nieuw tekort voor het jaarlijkse overzicht. Bronnen: KNMP en...

Lees Verder