Bouwstenen voor het farmaceutisch informatiesysteem

PharmaPartnersHoe zien de apotheekprocessen er in 2020 uit? En welke ICT hoort daarbij? Over die vragen ging PharmaPartners Farmacie in gesprek met zelfstandige apothekers en vertegenwoordigers van apotheekketens. Samen brachten ze zeven hoofdprocessen en de daarvoor benodigde functionaliteit in kaart. Daarmee legden ze de basis voor de doorontwikkeling van het apotheekinformatiesysteem, die in nauwe samenwerking met gebruikers vorm krijgt.

Tijdens iedere innovatiedag vlogen de meningen en ideeën over tafel, vertelt Edwin van Aalten, zelf apotheker en sinds dit jaar productmanager van Pharmacom. “En steevast, na een uurtje, kwamen de deelnemers tot de conclusie dat zij redelijk op één lijn zaten. In zeven bijeenkomsten zijn zeven processen doorgelicht, variërend van terhandstelling, medicatiebewaking, zorgverlening en de geld- en goederenbeweging tot het clusterbeheer dat we binnen onze Pharmacom-Medicom samenwerkingsverbanden kennen.”
De processen zijn vervolgens gevisualiseerd en gekoppeld aan benodigde functionaliteit. Het resultaat is voorgelegd tijdens een bijeenkomst met alle deelnemers uit de sessies, samen met de vraag welke twee innovaties als eerste moeten worden opgepakt. “Als je snel tot innovatie van het systeem wil komen, moet je de ontwikkeling opknippen in kleine, overzichtelijke stukjes, die binnen drie maanden klaar kunnen zijn en direct meerwaarde bieden in de apotheek”, verduidelijkt Sander de Jong, managing director van PharmaPartners Farmacie. Met deze innovatiemethode wordt een ‘minimal viable product’ gecreëerd, dat precies aansluit bij de behoefte van de gebruikers.

Ontvlechten zorg en logistiek
Van Aalten schetst een aantal uitkomsten van de Pharmacom innovatiedagen . “Als je kijkt naar het terhandstellingsproces, dan is de overtuiging dat medicatiebewaking ook buiten de context van het recept zal plaatsvinden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een nieuw binnengekomen labwaarde of een contra-indicatie die is toegevoegd door de huisarts. Door de bewaking los te trekken van de terhandstelling, kun je de signalen neerleggen bij de persoon die deze het best kan afhandelen. De apotheker kan via een dashboard  inzage krijgen in de relevante signalen, op basis van instellingen die hij of zij zelf heeft bepaald.”
De Jong: “De apotheker is de farmaceutisch zorgverlener en dossierhouder van zijn patiënten. Daar geloven we in. Op het moment dat er iets verandert in de context van de patiënt, krijg je een signaal op het dashboard en houd je het behandelplan opnieuw tegen het licht.” Dit is in lijn met de gedachte dat de begeleiding van chronisch geneesmiddelgebruik in de toekomst gebaseerd is op medicatie-afspraken in plaats van verstrekkingen, zoals wordt uitgewerkt in het project ‘Bouwstenen van het medicatieproces’ van de KNMP, het NHG en Z-Index. De ontvlechting van zorg en logistiek wordt hierdoor steeds meer realiteit.

Communicatiewensen
Unaniem was ook de wens om de mogelijkheden voor communicatie met andere zorgaanbieders rondom de patiënt uit te breiden. Van Aalten: “Toedienregistratie is bijvoorbeeld een onderwerp dat naar voren kwam. En bij de thuiszorg speelt de Rode Vlaggen App voor het signaleren van mogelijke medicatieproblemen in de thuissituatie een belangrijke rol. Hoe moet die signalering binnenkomen bij de apotheek?”
Nog groter is de behoefte aan ondersteuning van communicatie met de patiënt zelf. Dat is daarom één van de twee innovaties die PharmaPartners direct oppakt. “We bouwen een app voor de patiënt, die aan Pharmacom gekoppeld is en waarin hij geneesmiddelen kan bestellen, de GIP kan opvragen en via track & trace kan zien waar zijn bestelling zich bevindt.” Hiervoor organiseert PharmaPartners eind mei een hackaton: een ontwikkelmarathon van een paar dagen op basis van een lijst van wensen en eisen die gebruikers opstellen. Het resultaat daarvan is een doorklikbaar prototype, dat opnieuw beoordeeld wordt door gebruikers. Daarna start de bouw en zo’n drie maanden later is de app beschikbaar.

Gezonde discussie
Ook in andere ontwikkeltrajecten wordt samengewerkt met gebruikers, vertelt De Jong, zowel inhoudelijk als financieel. “Enerzijds om er zeker van te zijn dat wat we maken echt waarde heeft voor een groep gebruikers. Anderzijds omdat de ervaring leert dat we door samenwerking het beste resultaat bereiken. Kijk naar het Elektronisch Pharmaceutisch Dossier in Pharmacom.” Nieuw is de financiële samenwerking. “Dat levert een gezonde discussie op voordat we aan de slag gaan: we maken wat gewenst is op basis van de investering die we er samen voor over hebben.”

Afleverscherm
Een tweede ontwikkeling die voor de komende maanden gepland staat, is afleverregistratie. “Daarvoor maken we een scherm waarin bestaande functionaliteit samenkomt en de uitgifte kan worden afgetekend”, vertelt Van Aalten. “Je kunt van daaruit het gearchiveerde recept opvragen en bijvoorbeeld zien welke bewaking je nog moet afhandelen, wat je met de patiënt moet bespreken en of er nog een kwitantie openstaat.”

Partners
Deze twee innovaties realiseert PharmaPartners in huis, maar dat kan in de toekomst ook anders zijn, legt De Jong uit. “Het huidige Pharmacom is de basis. Van daaruit werken we toe naar volledige ondersteuning van alle processen, zoals die nu in kaart zijn gebracht. Dat doen we door zelf functionaliteit te bouwen, door goede, bestaande oplossingen te kopen en door partnerships aan te gaan. Het uitgangspunt daarbij is dat we met Pharmacom het farmaceutisch proces in de driehoek apotheker – patiënt – huisarts volledig willen ondersteunen.” Van Aalten: “Onze focus ligt op zorg en het behoud van een compleet farmaceutisch dossier. Als we koppelen met een ander systeem, willen we retourinformatie die toegevoegde waarde biedt voor de apotheker en de patiënt. Stel we koppelen met een extern systeem voor medisch-farmaceutische beslisondersteuning, dan wil ik in Pharmacom zien dat de interventie moet plaatsvinden en deze opnemen in het dossier van de patiënt. De partijen waarmee we dit hebben besproken, zijn daartoe bereid. Ook zij zien dat een apotheker primair in het apotheekinformatiesysteem – of beter farmaceutisch informatiesysteem – werkt en dat de informatie daar zichtbaar moet zijn. We gaan ervan af dat apothekers in externe lijstjes moeten werken.” De samenwerking met externe partners wordt verankerd in Service Level Agreements (SLA’s), zodat helder is wie waarvoor verantwoordelijk is en gebruikers met vragen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

De Jong en Van Aalten zien een mooie toekomst voor apothekers. “Zij kunnen de stap naar de zorgverlening nu echt gaan zetten, ondersteund door hun ICT.”

Tekst: Margriet van Lingen, Fotografie: Hanneke Speekenbrink

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met PharmaPartners

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Lymeziekte: boek en webcast

De ziekte van Lyme. Het is een ingewikkelde infectieziekte: nog steeds doen wetenschappers veel nieuwe kennis op in de strijd tegen tekenbeetziekten.

Stichting Inhalatie Instituut Nederland

Recent is het Inhalatie Instituut Nederland opgericht. Deze stichting wil de kennis en vaardigheden verbeteren bij inhalatietherapie, van zowel patiënten als van zorgverleners.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.