De nieuwe declaratiestandaard: wat kunt u verwachten?

CHA_2Sinds 1 juli 2015 declareren apothekers volgens de nieuwe declaratiestandaard. De nieuwe standaard gaat gepaard met diverse veranderingen in het declaratieverkeer tussen apotheker, zorgverzekeraar én cliënt. 17 juni 2015 vond er een bijeenkomst over plaats bij Clearing House Apothekers (CHA) in Den Haag.

‘Ik kan me voorstellen dat zorgverzekeraars deze nieuwe declaratiestandaard willen, maar wat levert het de apothekers op? Voor hen betekent het vooral veel administratielast.’ Het is een vraag van een apotheker uit de zaal, aan het eind van de plenaire bijeenkomst over de nieuwe declaratiestandaard voor apothekers, 17 juni 2015, ten kantore van Clearing House Apothekers (CHA) in Den Haag.
De bijeenkomst was georganiseerd door CHA, en bedoeld voor apothekers, ketens, hulpmiddelenleveranciers en zorgverzekeraars. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van de twee grootste AIS (apotheekinformatiesysteem)-leveranciers, Anne-Marie Broekhuisen-Speekenbrink van PharmaPartners en Peter Gebben van CGM. Zij organiseerden na afloop van de plenaire bijeenkomst twee parallelsessies voor apothekers. Daarin bespraken ze hoe hun AIS de wijzigingen in de nieuwe standaard gaan opvangen.
Koos Augustijn, business analist van CHA en gespreksleider tijdens de plenaire bijeenkomst, ziet ook voordelen van de nieuwe standaard voor de apothekers. ‘Het leidt tot meer transparantie in het declaratieverkeer tussen apotheker en zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld doordat het aantal facturen sterk zal verminderen. Stuurde je als apotheker voorheen 120 facturen naar de zorgverzekeraar, dat zijn er straks 40. Dat betekent minder risico op vergeten facturen. Het komt nu nog wel eens voor dat apothekers vergeten om hun farmaceutische prestaties te declareren. Als je minder facturen hebt, zal je dat eerder opvallen. Des te meer omdat alle verrichtingen en geleverde middelen voortaan in één factuur zijn opgenomen.’

Betere retourinformatie
Want dat is een belangrijke verandering in de nieuwe declaratiestandaard. Voortaan moeten het geneesmiddel, het tarief terhandstelling eerste uitgifte (EU) en verrichtingen zoals het Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel (BNG) in één gezamenlijke factuur worden aangeleverd. ‘De factuur bestaat daarmee uit drie declaratieregels: een regel voor het verstrekte middel, voor de EU en voor de BNG. De kosten van de drie regels staan ook apart vermeld. En de drie regels krijgen allemaal hetzelfde koppelnummer. Ze vormen samen één setje.’
De relatie tussen BNG en nieuw geneesmiddel wordt daarmee in één oogopslag duidelijk, vervolgt Augustijn. ‘Dat is een aanzienlijke verbetering, want bij de oude standaard wist de zorgverzekeraar niet altijd welk BNG bij welk geneesmiddel hoorde. Dat leidde wel eens tot discussies tussen zorgverzekeraar en apotheker.’
Prijscorrecties in de retourinformatie van de zorgverzekeraar zijn voortaan apart gespecificeerd. ‘Je hoeft als apotheker niet langer te gissen of de prijscorrectie gaat over de terhandstelling of het geneesmiddel. Dat was voorheen wel zo. Je krijgt als apotheker dus transparante retourinformatie. Tegelijkertijd is er wel afgesproken dat als een van de drie regels niet juist is ingevuld, het hele setje wordt afgekeurd.’

VECOZO
Werd de technische controle van de declaraties voorheen uitgevoerd door de zorgverzekeraars, met de invoering van de nieuwe standaard is dat een taak geworden van VECOZO, het digitale communicatiepunt in de zorg.
VECOZO zal de facturen controleren op juiste bestandstypen, voorloop- en sluitrecords, of numerieke rubrieken numerieke waarden bevatten, datarubrieken correcte data bevatten enzovoort. ‘Bestanden die niet voldoen aan deze controle, worden afgewezen. Een bestand met een spatie in een numeriek veld, of met 31-2-2015 in een datumveld, worden afgekeurd.’
Het betekent wel dat afkeuringen van declaraties door de zorgverzekeraar invloed hebben op de gehele factuur. Dat wil je als apotheker uiteraard voorkomen. Vandaar dat CHA in deze overgangsfase van oude naar nieuwe standaard controleert of de declaratiebestanden wel aan alle voorwaarden voldoen. ‘We proberen zoveel mogelijk declaratiefouten op te sporen en te corrigeren. We informeren de apothekers ook over onze bevindingen. Daarnaast werken we samen met de AIS-leveranciers bij het traceren van hobbels en kinderziekten. Onze inzet is dat er correcte declaraties worden aangeleverd bij de zorgverzekeraar. Want de impact is groot als je het niet goed doet. Genees- en hulpmiddelen en farmaceutische verrichtingen kunnen voortaan in één gezamenlijke declaratie worden aangeleverd. Het gaat dus om grote bestanden, waar veel geld mee is gemoeid.’

Voorschrijvers
Waar VECOZO niet op controleert, zijn de AGB-codes van voorschrijvers zoals huisartsen en medisch specialisten. Dat is het werk van de zorgverzekeraar. Ook voor deze AGB-codes verandert er veel in de nieuwe declaratiestandaard. ‘Uitgangspunt is dat u de persoonlijke AGB-code van de voorschrijver invult. Alleen voor medisch specialisten is het noodzakelijk de persoonlijke AGB-code én de AGB-code van de instelling in te vullen. Is de persoonlijke AGB-code niet bekend, dan dient u het specialisme en de instelling waar de voorschrijver werkt te noteren. Uitzondering vormen recepten die afkomstig zijn van bijzondere instellingen zoals RIAGG’s, GGZ-instellingen of waarneemposten van huisartsen. Dan bent u juist verplicht de AGB-code van de instelling in te vullen en de persoonlijke AGB-code leeg te laten.’
Aanvankelijk zou ook de restitutienota (patiëntnota) per 1 juli 2015 worden herzien. Dit wordt echter verschoven naar een later tijdstip. Dit uitstel betekent niet dat de wijzigingen vanaf 1 juli ongemerkt voorbijgaan aan patiënten, stelt Augustijn. ‘Ook bij de verrekening van hun eigen risico worden de kosten voor het geneesmiddel, het tarief terhandstelling en de farmaceutische verrichting apart gespecificeerd.’
Apothekers zullen de komende tijd extra aandacht moeten besteden aan hun declaratieverkeer, beseft Augustijn. Ook omdat zij de eerste maanden te maken krijgen met zowel nieuwe declaraties als herdeclaraties vanuit de oude declaratiestandaard. ‘Ik raad u daarom aan om uw declaraties tijdig aan te leveren, zodat u direct kunt zien of uw declaraties allemaal correct zijn ingediend en u zodoende tijd hebt om actie te ondernemen. En controleer vóór het versturen van uw declaraties of alle gegevens correct zijn ingevuld. Zo voorkomt u dat uw declaraties worden afgekeurd.’

CHA_1 CHA_4CHA_6CHA_7CHA_8

 

 

 

Meer lezen over de nieuwe declaratiestandaard:
www.cha.nl/nieuws/declaratiestandaard

Tekst: Michel van Dijk
Fotografie: CHA

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Lymeziekte: boek en webcast

De ziekte van Lyme. Het is een ingewikkelde infectieziekte: nog steeds doen wetenschappers veel nieuwe kennis op in de strijd tegen tekenbeetziekten.

Stichting Inhalatie Instituut Nederland

Recent is het Inhalatie Instituut Nederland opgericht. Deze stichting wil de kennis en vaardigheden verbeteren bij inhalatietherapie, van zowel patiënten als van zorgverleners.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.