De succesfactoren voor e-health

man met Ipad25 juni 2020: Peter Kooijman (71) logt met zijn elektronische ID in op zijn Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Hij heeft diabetes type 2. Gelukkig is dat goed onder controle. Met de diëtiste heeft hij zijn eetgewoonten aangepakt en hij is meer gaan bewegen. De maatschappelijk werker bracht hem in contact met een wandelgroep, waarmee hij één keer per week op stap gaat. Dat is goed voor zijn gezondheid én brengt hem onder de mensen. Met zijn fitbit meet hij het effect van zijn inspanningen. Die gegevens worden automatisch toegevoegd aan zijn PGO. Net als zijn zelfgemeten bloedwaarden en gewicht.

Peter Kooijman heeft zijn POH en diëtiste toegang gegeven tot de informatie. Zo kunnen ze zijn voortgang monitoren op de doelen die ze samen in zijn Individueel Zorg Plan hebben opgenomen. Dat maakt het volgende consult een stuk efficiënter. Op zijn PGO heeft Peter inzage in alle actuele medicatie- en medische gegevens. In grafieken volgt hij het verloop van zijn bloedwaarden en hij regelt er praktische zaken, zoals de volgende afspraak bij de huisarts, diëtiste of het diagnostisch centrum. Ook de activiteiten van het wijkcentrum zijn er te vinden.

Als zorg- en welzijnsorganisaties, patiëntenorganisaties, overheid, zorgverzekeraars en IT-aanbieders de handen ineen slaan, kan dit binnen drie jaar werkelijkheid zijn. De noodzaak is evident. Om bij een toenemende zorgvraag en krimpende beroepsbevolking de Triple Aim doelstellingen (meer kwaliteit van zorg tegen lagere kosten en een hogere patiënttevredenheid) te realiseren, de werkdruk voor huisartsen te beperken en het werkplezier te vergroten, is een grotere betrokkenheid van patiënten essentieel. E-health speelt hierbij een belangrijke rol. Het ondersteunt een goede samenwerking tussen professionals en patiënten, maakt deze onafhankelijk van tijd en plaats én geeft patiënten de informatie en tools om zelf regie te nemen over hun gezondheid.

Mogelijkheden onbekend
Ongeveer driekwart van de mensen beweegt zich in de eerstelijnszorg, dichtbij huis. Slechts een derde in de tweede lijn. Dat maakt de eerste lijn een logisch vertrekpunt voor de doorontwikkeling van e-health. Nederlanders regelen steeds meer online, de zorg blijft daarbij achter. Dat ligt niet alleen aan het beschikbare aanbod, blijkt uit recent onderzoek van ICT-leverancier PharmaPartners onder 1000 Nederlanders. 55% van de Nederlanders heeft geen idee wat de online mogelijkheden bij de huisarts zijn. In het noorden is dat zelfs 63%. Het aantal Nederlanders dat gebruikmaakt van de online diensten van de huisarts is dan ook laag; 7% heeft weleens online een afspraak ingepland en 3% heeft weleens gebruikgemaakt van een e-consult.
De apotheek is online iets zichtbaarder, maar ook daar valt nog een wereld te winnen. 40% van de ondervraagden weet niet welke e-health-oplossingen er zijn of haar apotheek biedt. Bij 25- tot 34-jarigen is dat zelfs meer dan de helft. Logisch dus dat slechts 5% een e-consult heeft ingediend bij de apotheek en maar 17% online medicatie heeft besteld. Op dit moment maken vooral 55-plussers gebruik van de e-health-toepassingen van de apotheek; een kwart van hen bestelt medicijnen online.

Uit onderzoek blijkt dat 55% van de Nederlanders geen idee heeft wat de online mogelijk-heden bij de huisarts zijn.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat patiënten wel degelijk behoefte hebben aan online dienstverlening. 43% staat bijvoorbeeld positief tegenover het online inplannen van een afspraak bij de huisarts, maar geeft aan dat dit niet mogelijk is of niet te weten of dit kan. “De ruim 1 miljoen gebruikers van ons patiëntenportaal MijnGezondheid.net weten de digitale weg naar de huisarts wel al beter te vinden dan gemiddeld”, vertelt Dorinda van Oosten, directeur van PharmaPartners Huisartsenzorg. “Ruim 15% van de actieve gebruikers gebruikt maandelijks minimaal één e-health-functie, 11% van de actieve gebruikers plant online een afspraak. Dat is 4% meer dan gemiddeld.”

Goede communicatie vanuit de huisartsenpraktijk en apotheek over de online mogelijkheden kan het gebruik van e-health stimuleren. Uit het onderzoek van PharmaPartners blijkt dat weinig zorgverleners hun online mogelijkheden actief onder de aandacht brengen. In het kader ‘Beter communiceren over e-health’ vindt u tips om daar verandering in te brengen. PharmaPartners ontwikkelt bovendien een toolkit om klanten nog beter te ondersteunen bij de implementatie van e-health.

Herinrichten processen
Er is meer nodig dan communicatie om e-health in de eerstelijnszorg te laten ‘vliegen’, benadrukken Dorinda van Oosten en haar collega Sander de Jong, directeur van PharmaPartners Farmacie. “Allereerst is van belang dat de patiënt regiehouder wordt van zijn dossier. Dat hij actuele medische en medicatiegegevens kan inzien, zelf kan bepalen wie zijn gegevens mag inzien en wie informatie mag toevoegen. In de ideale situatie is alle zorg- en welzijnsinformatie voor de patiënt toegankelijk vanuit één omgeving, want juist als je ziek bent en weinig energie hebt, wil je makkelijk overzicht hebben op al je gezondheidsinformatie en -activiteiten. Dat vereist meer dan techniek, het vraagt ook om het herinrichten van processen in de eerste lijn. De focus verschuift van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Die beweging, die ook terugkomt in het concept van Positieve Gezondheid van Machteld Huber, is in verschillende regio’s in gang gezet.”

IT-samenwerking
Dat er ook technisch nog werk aan de winkel is, realiseren De Jong en Van Oosten zich. “We maken ons sterk voor systeemonafhankelijke e-health-oplossingen die één inlog voor de patiënt binnen bereik brengen. Net als zorgaanbieders moeten IT-leveranciers over hun eigen speelveld heen stappen en samenwerking zoeken. Met zorgaanbieders, patiënten, partijen zoals VZVZ en Nictiz én met collega-IT-leveranciers. Samen kunnen we zorgen voor standaardisatie van de gegevensuitwisseling tussen patiënten en zorgaanbieders en centrale voorzieningen waarin toestemming, authenticatie en identificatie voor alle Nederlandse burgers geregeld is. E-health vereist bovendien een grote investering in ICT, het herinrichten van processen én de implementatie daarvan.”

Ervaren waarde
De grootste uitdaging voor alle partijen, benadrukken zij, blijft evenwel de adoptie van e-health door patiënten én zorgverleners. “Het succes ervan staat of valt met de toegevoegde waarde die zorgverleners en patiënten ervaren. Zorgverleners in vermindering van werkdruk, patiënten in gemak, meer zelfregie en gezondheidswinst. Vanuit PharmaPartners stimuleren we de adoptie van e-health door patiënten actief en zelfs proactief. Begin dit jaar hebben wij onze klanten toegezegd dat we 20% meer adoptie zouden realiseren. Die belofte is voor de zomer al ingelost. Als we de relatie tussen zorgverlener en patiënt echt centraal stellen, plukken Peter Kooijman en zijn zorgverleners binnen drie jaar de vruchten van e-health.” ❦

——————————————————–
Piet Hein Oostvogel_webHuisarts Piet-Hein Oostvogel:
“Eén op de vijf afspraken is gemaakt via MijnGezondheid.net”
De Huizenaren die de huisartsenpraktijk van Piet-Hein Oostvogel bezoeken, lopen in de regel niet voorop bij digitale vernieuwingen. Het vroeg doorzettingsvermogen en geduld om e-health te laten landen, maar het is gelukt.

Piet-Hein Oostvogel werkt in een groepspraktijk met acht huisartsen. Samen leveren ze zorg aan 15.000 inwoners van Huizen. “De gemiddelde leeftijd ligt net iets boven het landelijk gemiddelde. Het gaat om een enigszins conservatieve populatie en juist daarom ben ik blij dat er zo langzamerhand een groep patiënten is die goed overweg kan met e-health.”

Samen met zijn collega’s startte Oostvogel zo’n vijf jaar geleden met het patiëntenportaal MijnGezondheid.net (MGn). “Dan hoop je natuurlijk dat door zo’n elektronische hulpverleningsroute minder werkdruk ontstaat op de praktijk zelf. Daar moet je wel eerst tijd in investeren. eHealth vereist een aanpassing van hoe je met dingen omgaat: het e-consult, de postverwerking, enzovoort. Die moet je inpassen in je werkwijze op de praktijk.”

Toename gebruik
Het afgelopen half jaar is het gebruik van eHealth sterk toegenomen. Dat heeft twee redenen, vertelt Oostvogel. “De eerste is dat het mogelijk werd om buiten de inlog met DigiD en sms om een e-afspraak te maken. Zes van de dertig afspraken die ik vandaag heb, zijn online gemaakt. Ten tweede gebruiken we sinds eind 2016 de praktijkwebsite van PharmaPartners. Die doet het goed op mobiele devices, de koppelingen naar de diensten op MGn staan in een opvallend blok op de homepage én ze werken goed. Dat is belangrijk: als iemand een paar keer tevergeefs online zijn zaken probeert te regelen, dan moet je van goeden huize komen om hem opnieuw over te halen naar het portaal te gaan.”

——————————————————–
Albert Drouven webAlbert Drouven, Apotheek Holtenbroek:
“E-health wordt de nieuwe maatschappelijke standaard”
Bij een bezoek aan de website van Apotheek Holtenbroek in Zwolle valt op dat er stevig wordt ingezet op e-health. “We moeten in de apotheek op andere manieren gaan communiceren met klanten”, vindt apotheker Albert Drouven. “E-health stelt ons in staat om de communicatie te verrijken en de efficiency te vergroten.”

“In de apotheek vertellen we mensen veel over hun geneesmiddelen. Als daarvan twintig procent blijft hangen mogen we blij zijn”, verduidelijkt Drouven. “Staat de informatie online, dan kunnen ze het nog eens rustig teruglezen. Het is ook efficiënter. Je kunt je namelijk beperken tot de hoofdlijnen en voor verdieping verwijzen naar de e-health-omgeving.”

Early adaptors op leeftijd
Begin 2017 vernieuwde Apotheek Holtenbroek de website. Tegelijkertijd werd het patiëtnenportaal MijnGezondheid.net van PharmaPartners geïntroduceerd. “Verrassend genoeg waren er vooral veel ouderen onder de early adaptors”, vertelt Drouven.
Een half jaar na de introductie heeft MijnGezondheid.net 200 gebruikers. Een mooie score, vindt Drouven, want er is nog weinig energie gestoken in de promotie. Volgens Drouven heeft de autonome toename van het aantal gebruikers vooral te maken met het feit dat hij het portaal in samenwerking met de huisartsen uit de AHOED aanbiedt. “Patiënten kunnen op één plek hun medisch dossier en medicatieoverzicht vinden en communiceren met huisarts en apotheek. Dat heeft meerwaarde.”

Alle communicatie online
Als het aan Drouven ligt, verloopt alle communicatie met patiënten in de toekomst via MijnGezondheid.net. Hij juicht het toe dat PharmaPartners MijnGezondheid.net wil laten uitgroeien tot een brede Persoonlijke GezondheidsOmgeving voor de patiënt. “Dat wordt de nieuwe maatschappelijke standaard, daar geloof ik echt in. Mensen regelen steeds meer online en daar moeten wij in mee.”
——————————————————–

Beter communiceren over e-health
Hoe zorgt u ervoor dat uw patiënten uw e-health-toepassingen gaan gebruiken? Dat begint met goede communicatie.

Stap 1: Onderzoek de informatiebehoefte van uw patiënten
Vraag bijvoorbeeld via een korte vragenlijst hoe uw patiënten geïnformeerd willen worden over online mogelijkheden. Onderzoek ook in hoeverre zij al op de hoogte zijn. Als 80% weet wat u aanbiedt, behoeft uw communicatiestrategie geen aanpassing. Is dat maar 10% dan is er werk aan de winkel!

Stap 2: Stem de communicatie af op de patiëntenpopulatie
Als duidelijk is waar uw patiënten behoefte aan hebben en in hoeverre zij bekend zijn met de online mogelijkheden, kunt u uw communicatie hierop afstemmen. Wilt u bijvoorbeeld chronische patiënten en 55-plussers bereiken die geregeld langskomen in de praktijk of apotheek, dan kunt u aan de slag met posters, folders en informatieschermen en mensen direct aanspreken. Gaat het om jongere mensen die de praktijk of apotheek maar af en toe bezoeken, dan kunt u beter de website, online nieuwsbrief of social media inzetten.   

Stap 3: De kracht van herhaling
Een boodschap die op verschillende momenten en manieren voorbijkomt, blijft beter hangen. Combineer daarom posters en flyers bijvoorbeeld met een berichtje in de lokale krant, in uw nieuwsbrief, op uw website en op de Facebook-pagina van uw praktijk of apotheek. En onthoud dat direct contact altijd nog het beste werkt: biedt uw online services aan in de spreekkamer en aan de balie!


Nieuwe app MedGemak

Apps maken het voor patiënten nog makkelijker om hun gezondheidszaken te regelen waar en wanneer zij dat willen. Tegelijkertijd kunnen ze bijdragen aan een efficiënter zorgproces. Daarom ontwikkelt PharmaPartners de app MedGemak. Deze is gekoppeld met het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. De eerste versie komt binnenkort beschikbaar en geeft patiënten inzage in hun actuele medicatieoverzicht, de mogelijkheid om voor hun medicatie relevante Geneesmiddelen Informatie voor de Patiënt (GIP) te raadplegen, een bestelfunctie op basis van het medicatieoverzicht en de mogelijkheid om een inneemwekker in te stellen. In een volgende versie worden ook online diensten van de huisartsenpraktijk toegevoegd aan de app, zoals afspraken maken en het e-consult.


Meer informatie over MijnGezondheid.net en MedGemak? Mail naar farmacie@pharmapartners.nl  of huisartsenzorg@pharmapartners.nl.

Tekst: Margriet van Lingen

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met PharmaPartners en verscheen eerder in de oktober-editie 2017 van FarmaMagazine.

 

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.