De toekomst van de openbare farmacie – Visie van de NPCF

PharmaPartners-apr--2015-I-Mirella-Boot-Fotografie-23Hoe ziet de toekomst van de openbare farmacie eruit? Om daar achter te komen gaat Martijn Kijkuit, als managing director verantwoordelijk voor Pharmacom, in gesprek met stakeholders in de zorg. In FarmaMagazine mei en juni doen we verslag.

Jan Benedictus, Patiëntenfederatie NPCF:
“We willen af van de systematiek dat alles in 10 minuten bij de huisarts moet worden besproken”
Zorgverleners en patiënten moeten samen verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling, vindt de Patiëntenfederatie NPCF. “Daarom stimuleren we mensen om na te denken over de zorg die ze gebruiken. Natuurlijk, in geval van spoed heb je geen keuze en niet iedereen wil het. In alle andere gevallen moet er voor patiënten ruimte zijn om mee te denken en mee te beslissen”, aldus senior beleidsmedewerker Jan Benedictus.

Dat patiëntbetrokkenheid een positief effect heeft op de therapietrouw, is inmiddels bewezen, stelt Kijkuit vast. Er zijn goede initiatieven in de openbare farmacie, maar het gaat de NPCF niet snel genoeg.
Benedictus: “Belangrijk is dat de informatie die zorgverleners geven, goed op elkaar aansluit. Dat begint met duidelijkheid over ieders rol in de behandeling. Er is veel rumoer over eerste uitgifte gesprekken, inhalatie-instructies en medicatiebeoordeling omdat mensen verwachten dergelijke informatie van hun huisarts te krijgen en niet van hun apotheker. Als de huisarts aangeeft dat in de apotheek een instructie volgt, komen patiënten met een hele andere verwachting hun geneesmiddelen halen. Als de apotheker wat hij bespreekt deelt met de huisarts en de wijkverpleegkundige – kunnen zij daar weer op teruggrijpen. Zo ontstaat een vangnet rond de patiënt. We willen af van de systematiek dat alles in een 10 minuten durend consult bij de huisarts moet worden besproken. De samenwerking rond en met de patiënt staat voor ons voorop.”

Persoonlijk Gezondheidsdossier
De NPCF heeft aandacht voor de kwaliteit, maar ook voor de betaalbaarheid van de zorg. “Onze zorg is gebaseerd op het solidariteitsprincipe. De grote groep moet de duurdere zorg voor een kleine groep mensen mogelijk maken. Aan de andere kant spelen patiënten zelf ook een rol bij het betaalbaar houden van de zorg. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van e-health. Centraal in de online betrokkenheid van de patiënt staat het Persoonlijk Gezondheidsdossier, waar wat ons betreft iedere Nederlander in 2020 over moet kunnen beschikken. Met daarin een overzicht van relevante medische informatie en alles wat de patiënt van belang vindt voor zijn gezondheid en kwaliteit van leven.”

Farmaceutische zorg
Als het om de toekomst van de openbare apotheek gaat, ziet Benedictus de toegevoegde waarde met name in het verlenen van farmaceutische zorg, het toegankelijk aanbieden van  geneesmiddelinformatie en het afstemmen van die informatie op de specifieke wensen en kenmerken van de patiënt. “Distributie wordt steeds slimmer geregeld. De druk daarop neemt alleen maar toe. De eigen bijdrage is in dit verband een lastig onderwerp. Dat geeft patiënten de ervaring dat ze de zorg in de apotheek zelf moeten betalen, terwijl die in de huisartspraktijk gratis is. Wat ons betreft is het daarom bespreekbaar dat de eerste uitgifte begeleiding onderdeel wordt van de basisverzekering.”

Olivier Gerrits, directeur zorginkoop Achmea:
“Apotheken die de zorgrol invullen en waarmaken zullen we meer belonen dan apotheken die dat niet doen”
We kunnen mensen steeds langer in leven houden. Dat is goed nieuws vindt Gerrits, maar we moeten ons wel realiseren dat de helft van de verlenging gepaard gaat met klachten. “Dat betekent dat er steeds meer geneesmiddelen tegelijkertijd worden gebruikt. Een prachtige kans voor apothekers om hun zorgrol te pakken en te doen waar ze voor zijn opgeleid: het goed instellen van medicatie en het geven van advies. Dat proberen we te stimuleren met een passende kostenstructuur, die voor apothekers ook uit kan. Met IDEA zoeken we een tarief dat doelmatigheid stimuleert en tegelijkertijd de geneesmiddelkeuze bij de apotheker laat. Het feit dat steeds meer apothekers voor IDEA kiezen, bewijst dat we daarmee aansluiten bij een behoefte.”

Verschillende businessmodellen
Geeft de huidige financieringsstructuur apothekers wel de ruimte om hun zorgrol goed in te vullen, vraagt Kijkuit. “We werken steeds meer toe naar een beloning voor de zorginhoudelijk rol van apothekers”, reageert Gerrits. “Je ziet dat er meer soorten prestatiebekostiging komen. Het hanteren van medisch-farmaceutische beslisregels helpt hierin. Ik verwacht dat er verschillende businessmodellen ontstaan voor apothekers. Sommigen kiezen voor een combinatie van zorg en distributie, anderen gaan volledig voor de zorg. Ook op basis van die zorgrol moet wat mij betreft een sluitende businesscase te maken zijn. Wij werken niet toe naar het ene of het andere model, we denken wel dat de apotheker met zijn expertise een belangrijke rol kan vervullen in de zorg – ook zonder geneesmiddelen af te leveren.”

Met de patiënt
Gerrits is ervan overtuigd dat patiënten regie willen hebben, ongeacht hun aandoening. “Bij een werkbezoek aan een grote GGZ-instelling sprak ik iemand die jarenlang opgesloten was en nu weer kan functioneren. Hij vertelde dat hij tijdens die opsluiting alleen bezig was met verzet en plannen voor levensbeëindiging. Nu hij niet meer opgesloten is, gebruikt hij zijn energie om te werken aan herstel. Ook dat is zelfregie. Totale zelfregie is niet voor iedereen weggelegd, maar je kunt wel iedereen ondersteuning bieden om de juiste keuzes te maken en beter te functioneren met zijn kwaal.” Behalve idealist, is Gerrits ook realist. “Gezonder worden heeft vaak te maken met gezonder leven. Met gedragsverandering. Zonder paternalistisch te doen vind ik dat wij, apothekers en andere zorg- en hulpverleners rond de patiënt een gezonde levensstijl moeten stimuleren. Al komt die boodschap waarschijnlijk het minste aan bij de mensen die deze het meeste nodig hebben.”

Zorg loont
Mensen die de huisarts niet zelf opzoeken, komen wel langs in de apotheek voor zelfzorgmiddelen. Op dat moment kan de apotheek waarde toevoegen, vindt Gerrits. “Dus ook de apotheek als instituut moet overeind blijven”, concludeert Kijkuit. Als verzekeraar redeneert Gerrits vanuit zijn zorgplicht en denkt hij niet dat er iets misgaat in de samenleving als er een paar apotheken minder zijn. Zonder zorgrol ziet hij weinig toekomst voor de apotheek. “Apotheken die deze invullen en waarmaken zullen we meer belonen dan apotheken die dat niet doen.”

 

Tekst: Margriet van Lingen, Fotografie Olivier Gerrits: Ed Kooreman
Fotografie Jan Benedictus: Mirella Boot

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.