De zorg in de miljoenennota

Prinsjesdag is voorbij, de miljoenennota is verschenen en plannen zijn officieel bekendgemaakt. Wat betreft de zorg: daarvoor is er komend jaar 92,7 miljard beschikbaar. Dat is ruim 4,5 miljard meer dan was begroot voor 2020 en 7,5 miljard meer dan in 2019. Uiteraard heeft het onder controle houden van de covid-19-uitbraak topprioriteit. Voor de crisismaatregelen in de zorg is er dit en volgend jaar 6,7 miljard euro extra uitgetrokken.

Om te beginnen met de aanpak van corona: voor meer testcapaciteit is tot nu toe 650 miljoen euro uitgetrokken en komt komend jaar 350 miljoen euro beschikbaar. Er wordt 305 miljoen euro geïnvesteerd in meer IC-capaciteit. Voor vaccinontwikkeling is 700 miljoen euro gereserveerd. Voor de bonus van zorgmedewerkers is in dit en komend jaar 2,16 miljard euro beschikbaar.

Werken in de zorg

Werken in de zorg aantrekkelijker maken heeft ook de volle aandacht. Het rijtje is bekend: minder werkdruk, minder administratieve lasten, meer autonomie en meer zeggenschap, en een beter ontwikkel- en loopbaanperspectief.  Het al bestaande actieprogramma Werken in de Zorg wordt uitgebreid en structureel gemaakt. Het kabinet maakt daarvoor 20 miljoen euro extra vrij voor 2021, oplopend tot jaarlijks 130 miljoen euro vanaf 2023.

De afgelopen drie jaar is bijna 5 miljard euro extra beschikbaar gesteld voor de salarissen in de zorg, dat is vertaald in CAO-afspraken. Eerder had het kabinet reeds besloten een bonus van netto 1.000 euro uit te keren. In 2021 een tweede bonus van netto 500 euro.
Een speciale SER-commissie gaat een verkenning opstellen, met specifieke aandacht naar de ervaren knelpunten bij huishoudelijke hulp, helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Deze verkenning moet voor 1 april 2021 zijn afgerond.

Jeugdzorg en preventie

In 2022 ontvangen gemeenten 300 miljoen euro extra voor de jeugdzorg. Hiermee verlengt het kabinet de tijdelijke extra middelen die gemeenten in de periode 2019 – 2021 hebben ontvangen als compensatie voor de extra groei in de jeugdzorg. Daarnaast komt het kabinet met een wetsvoorstel voor een verbeterde organisatie van de jeugdzorg. Voor de zorg kinderen en jongeren met meervoudige en complexe problematiek worden 8 bovenregionale expertisecentra opgericht. Vanaf 2021 is er structureel 26 miljoen euro beschikbaar voor deze centra.

In 2021 is 12 miljoen euro extra om – vooral via gemeenten en lokale organisaties – het realiseren van de ambities van het Nationaal Preventieakkoord te versnellen. In 2022 stijgt dit naar 16 miljoen euro extra.

Dakloosheid en zelfmoorden

Voor het terugdringen van dakloosheid is 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021. Dit bedrag is vooral bedoeld voor extra woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen en kortdurende opvang in één- of tweepersoonskamers. Vanaf 2021 is 4,8 miljoen euro extra per jaar beschikbaar om aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terug te dringen.

Eigen risico en zorgtoeslag

Het eigen risico blijft in 2021 gelijk aan dat van dit jaar: 385 euro. De zorgtoeslag wordt komend jaar verhoogd en wel met 44 euro voor alleenstaanden en 99 euro voor meerpersoonshuishoudens.

Bron: Rijksoverheid

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.