Duur medicijn vraagt vaak om financieel arrangement

minister-Edith-Schippers_FarmaMagazineWat zijn de afwegingen voor de inzet van een financieel arrangement bij weliswaar waardevolle, maar kostbare nieuwe geneesmiddelen die op de markt komen? Minister Edith Schippers heeft deze week de Tweede Kamer geïnformeerd over de te zetten stappen.

ENERZIJDS – Er komen steeds meer nieuwe geneesmiddelen beschikbaar voor de behandeling van ernstige aandoeningen zoals kanker. Ook voor zeldzame ziekten verschijnen er nieuwe weesgeneesmiddelen op de markt. Nieuwe geneesmiddelen zijn steeds vaker zeer specialistisch en gericht op het behandelen van specifieke, kleine groepen van patiënten. Indien het om effectieve behandelingen gaat die waarde toevoegen aan de behandeling van ernstig zieke patiënten, acht ik het vanzelfsprekend van groot belang dat patiënten en artsen snel toegang krijgen tot die zorg. Het is dan ook zo dat deze nieuwe unieke geneesmiddelen bijna zonder uitzondering instromen in het verzekerde basispakket, zo schrijft de minister.

ANDERZIJDS – Tegelijkertijd is het zo dat deze veelal dure geneesmiddelen de kosten en de betaalbaarheid van de zorg steeds verder onder druk zetten. Producten met een kostenbeslag van enkele tientallen miljoenen euro per jaar of met een prijs van tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro per behandeling per jaar zijn geen uitzondering. Dit roept maatschappelijke vragen op over duurzame toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg, maar ook over eerlijke prijzen. Producten met een aanmerkelijk hoog kostenbeslag of een hoge prijs roepen de vraag op of de prijsstelling zich nog wel redelijk verhoudt tot de investeringen en ontwikkelingskosten van de leverancier. Indien bedrijven dergelijke hoge prijzen blijven hanteren zonder de noodzaak daarvan inzichtelijk te maken, komt de houdbaarheid van de toegang tot deze (wees)geneesmiddelen op langere termijn onder druk te staan. Om ook in de toekomst patiënten en behandelaren toegang te kunnen blijven geven tot nieuwe, innovatieve geneesmiddelen ligt er een belangrijke opgave en uitdaging voor alle betrokkenen en belanghebbenden in de zorg om de transparantie en de betaalbaarheid van deze middelen op duurzame wijze te borgen.

EEN MAATREGEL – Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen is VWS eind 2012 gestart met het afsluiten van financiële arrangementen bij de vergoeding van nieuwe geneesmiddelen. De minister: Financiële arrangementen zet ik in wanneer een nieuw geneesmiddel, dat voldoet aan de pakketcriteria, een zeer hoge prijs heeft of zeer hoge macro-uitgaven met zich meebrengt en waarbij het vanwege de marktsituatie van het product niet aannemelijk is dat veldpartijen zelf voldoende mogelijkheden hebben voor het afdekken van de financiële risico’s. Aan elke onderhandeling voor een financieel arrangement ligt een positief advies van het Zorginstituut over opname in het basispakket ten grondslag. Met een financieel arrangement worden de prijs en uitgaven aan dergelijke geneesmiddelen tot aanvaardbare niveaus teruggebracht en komt deze zorg op financieel verantwoorde wijze in het basispakket beschikbaar voor patiënten.

BOVENOP ANDERE WETTEN EN SYSTEMEN – Het financieel arrangement is een maatregel omdat andere instrumenten een onvoldoende prijsdrukkend effect hebben. Dit zijn de Wet Geneesmiddelen Prijzen (WGP) met maximum prijzen, het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) met wettelijke vergoedingslimieten en de rol die zorgverzekeraars en zorgaanbieders in het stelsel hebben bij de inkoop van geneesmiddelen. Daarom is een apart proces ingezet voor de identificatie en selectie van geneesmiddelen die een financieel arrangement nodig hebben.

DRIE STAPPEN – Het proces dat leidt tot een selectie van een geneesmiddel voor een financieel arrangement kent drie stappen.
Stap 1: Signalering potentiële financiële risico’s. In de eerste stap wordt aan de hand van een zogenaamde horizon scan in kaart gebracht welke unieke producten binnen een termijn van een jaar op de Nederlandse markt beschikbaar komen en wordt een inschatting van de kostenconsequenties en volumerisico’s van die producten gemaakt.
Stap 2: Advisering Zorginstituut. De tweede stap in de selectie van geneesmiddelen voor arrangementen vindt plaats op het moment dat het middel daadwerkelijk op de markt beschikbaar komt en het Zorginstituut (ZIN) een positief vergoedingadvies aan mij uitbrengt. In dat advies kan het ZIN, op basis van een inschatting van de financiële risico’s, VWS in overweging geven een financieel arrangement te verbinden aan een vergoedingsbesluit.
Stap 3: Keuze voor een arrangement en afstemming veld. Na ontvangst van het positieve ZIN advies besluit de minister of een financieel arrangement wenselijk en noodzakelijk is en of er een centrale onderhandeling gestart moet worden met de leverancier van het geneesmiddel. Zij betrekt voorafgaand aan dat besluit de zorgverzekeraars en de betrokken artsen en patiëntenorganisaties. Bij het besluit om te starten met centrale onderhandelingen hanteert zij een afwegingskader waarbij de financiële risico’s (prijs, volume, kosten) van het middel worden afgewogen tegen de inhoudelijke context van het geneesmiddel. Ze betrekt daarbij onder andere het advies van het ZIN over de mate van therapeutische meerwaarde van het middel, de kosteneffectiviteit en de kostenprognoses.

INTERNATIONAAL – Tegelijk wordt momenteel in internationaal verband samengewerkt om de betaalbaarheid en de toegang tot dure geneesmiddelen te verbeteren. Inmiddels zijn met België en Luxemburg afspraken gemaakt en wordt met andere EU-landen informatie uitgewisseld.

De minister beëindigt haar brief met de toezegging dat de lopende pilot met financiële arrangementen op korte termijn wordt geëvalueerd en ze zal begin 2016 de Kamer informeren over de opbrengsten in 2014 van de lopende financiële arrangementen.

Onder redactie van: Kees Kommer

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Persoonlijk contact is een uniek medicijn

Apotheker Joeri Beek werd met zijn apotheek in Nistelrode in het verleden twee keer uitgeroepen tot ‘Beste apotheek van Nederland’ en stond jaren in de top 10. Inmiddels staat hij aan het roer van een tweede apotheek in Heesch.

Het duurzame perspectief van Orion Pharma

Duurzame groei, ‘building well-being’ voor de patiënten en werknemers, spelen belangrijke rollen in de bedrijfsfilosofie van Orion Pharma. Een interview met Country manager Benelux: Stephan Van Nieuwenhove.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.