Geachte leden van de Staten-Generaal

Henk_pastoorsDen Haag, dinsdag 16 september 2014
Staat U mij toe deze ‘Droomrede’ tot u als leden van de Staten-Generaal uit te spreken.

Het kabinet legt een basis voor een economische, duurzame, sociale en gezonde samenleving. Een gezonde samenleving acht de regering van cruciaal belang waarbij een vitale eerstelijnszorg consequent tot uitdrukking komt in al de beleidsvoornemens van VWS. Voorts vertrouwt de regering op de bereidheid tot samenwerking van o.a. zorgverzekeraars,  Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Orde van Medisch Specialisten en Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Die KNMP komt, zelfs zonder voorzitter, met de hoopgevende visie op een toekomstbestendige farmacie. Hierbij zijn zorg en handel van elkaar gescheiden, medicatiedossier up to date en medicatiechecks voor patiënten ‘verzekerd’. De openbare farmacie is een voorbeeld van contracteren & presteren. Bij het Landelijk Schakelpunt zal 80% van de Nederlandse bevolking zijn aangesloten. Het Ministerie van VWS is gehouden de gevolgen van de huidige financieringssystematiek te onderzoeken. Deze systematiek heeft geleid tot domeindenken, zowel binnen VWS, interdepartementaal, en de zorg. Dit domeindenken is dramatisch geïnstitutionaliseerd en heeft, aldus de regering, tot perverse prikkels geleid. Voor het komend jaar zullen effectiviteitsstudies worden doorberekend, ook als deze opbrengsten onder het VWS vallen. Het vertrouwen in de zorg dient te worden hersteld door zorgprofessionals actief te betrekken bij het oplossen van vraagstukken waar de zorg voor staat. De regering denkt hierbij nadrukkelijk aan de doelmatigheid. Innovatie en veranderende maatschappelijke verwachtingen over de zorg zullen een vergaande digitalisering tot gevolg hebben. De overcapaciteit aan ‘zorgstenen’ is door het ministerie erkend en zal eenmalig voor een bedrag van circa 12 miljard euro worden gesaneerd. Daarnaast zal VWS een inspanningsverplichting op zich nemen om de effecten van marktwerking op maatschappelijke aanvaardbaarheid te toetsen. Vanaf 1 januari 2015 zullen de bestuurders zich conformeren aan de ‘Balkenendenorm’, medisch specialisten komen in loondienst. Het komend parlementaire jaar zal de rol van de Nederlandse Zorgautoriteit en Autoriteit Consument & Markt nadrukkelijk worden bijgesteld teneinde de samenhang, maatschappelijke relevantie en governance te genereren. Eind 2014 zal VWS haar bevindingen aan de Tweede Kamer doen toekomen waarbij het begrip ‘aanspraak’ nadrukkelijk zal zijn uitgewerkt. VWS neemt haar verantwoordelijkheid door de integrale effecten tussen de convenanten en de bestuurlijke akkoorden te toetsen. Via sociale media zullen burgers actief worden betrokken bij beleidsvorming. Het ministerie is open, transparant en communiceert voorspelbaar. Dit zal zorgprofessionals, bedrijven en overheden met elkaar verbinden waardoor nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Nieuwe verdienmodellen doen hun intrede waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de burger met betrekking tot haar of zijn ‘zorgdroom’ centraal staat. Gezien de maatschappelijke impact van het zorgdossier wordt een parlementaire enquête Zorg gestart. Hier aan ten grondslag zal eind september van dit parlementaire jaar een integrale meerjarenvisie aan u worden voorgelegd.
Voorts, geachte leden van de Staten-Generaal mag U zich daarin gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen bidden.

Henk Pastoors is directeur van TopSupport Strategie en Informatie. Hij levert als adviseur maatwerk in analyse en strategie in de farmacie en zorg.

 

‘The road to Abilene’

Ondanks onze hang naar overeenstemming hoopt Maayke Fluitman dat deze stop ook ruimte biedt voor meningsverschillen.

Prikbeker

pothekers, bedankt! Ook huisartsen, diepe buiging! Namens de gehele Nederlandse bevolking, inclusief de Tweede Kamer, alle ministeries en alle zorgverzekeraars, bedankt!

Lachertje

Zo, dat hebben we weer mooi gefixt, Bas. Stond ons land bij de start nog

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.