Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg geactualiseerd

Op grond van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) dient de zorgaanbieder van elke patiënt een dossier bij te houden. Bij uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders moet worden voldaan aan wettelijke voorschriften. Met name het invullen van de patiëntenrechten (o.a. informatieverstrekking en toestemming) blijkt lastig. De Gedragscode EGiZ voorziet in een oplossing. Het geeft praktische richtlijnen voor zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden om aan geldende regelgeving te kunnen voldoen. Recent is een nieuwe versie verschenen, aangepast aan de laatste wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Het doel van de Gedragscode is de formulering van een heldere en toepasbare set (gedrags)regels en bijbehorende normen voor gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. Bij de totstandkoming is een aantal uitgangspunten gehanteerd. In de eerste plaats moet de Gedragscode toepasbaar zijn voor het belangrijkste deel van de bestaande en in de nabije toekomst denkbare oplossingen. In de tweede plaats dienen de normen te voldoen aan de geldende (privacy)regelgeving. Tegelijkertijd moet een balans worden gevonden tussen de handhaving van de rechten van de patiënt en de werkbaarheid in de praktijk.

Constante zoektocht
Problemen bij gegevensuitwisseling zijn: het vaak door elkaar lopende voorzieningen, de diversiteit aan behandelrelaties en de schijnbare onmogelijkheid om alle betrokkenen over alle vormen van uitwisseling begrijpelijk te blijven informeren. Er is sprake is van een constante zoektocht naar de balans tussen enerzijds het kunnen beschikken over informatie van patiënten en anderzijds de verplichtingen tot beveiliging van die informatie en de bescherming van de privacy van patiënten.

Alle vormen van digitale uitwisseling
De Gedragscode is van toepassing op alle vormen van elektronische gegevensuitwisseling. Hieronder valt enerzijds het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen voor pull-verkeer. De Gedragscode gebruikt hiervoor de term ‘Elektronisch Uitwisselingssysteem’. Anderzijds valt ook de verzending van persoonsgegevens via push-verkeer onder de reikwijdte van de Gedragscode

Gezondheidszorgbreed
De Gedragscode is gericht alle zorgaanbieders, zorginstellingen en zorgverleners in de eerstelijnszorg, de ziekenhuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de verpleging, verzorging en thuiszorg, de gehandicaptenzorg en overige zorg (zoals GGD, Arbo, Jeugdzorg, WMO, Ambulancediensten en medische laboratoria).

De Gedragscode en een samenvatting daarvan is te downloaden op de site van de KNMG

De gedragscode EGiZ is een resultaat van samenwerking tussen de volgende organisaties: KNMG en federatiepartners, NVZ, Ineen, KNMP en regio-organisaties SIGRA (voorheen EZDA), Zorgring NHN, Sleutelnet, RSO Haaglanden, Zorgnet Oost (voorheen IZIT), RZCC, REN West-Brabant en GERRIT.

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

CBG Collegedag: Balans in roerige tijden

Op 10 november van 10 -13 uur vindt de Collegedag van het CBG plaats. Een digitale bijeenkomst voor apothekers, artsen, wetenschappers, patiëntvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden.

Het begon op de fiets

Wanneer een patiënt een nieuwe inhalator krijgt voorgeschreven, geven enkel wij standaard uitleg over het gebruik. Die afspraken zijn regio breed gemaakt.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.