Hoe een behandelingsovereenkomst weigeren of stoppen?

Slechts bij hoge uitzondering is het voor een arts mogelijk om een behandelingsovereenkomst niet aan te gaan of een behandelingsovereenkomst te beëindigen. Een arts die hiertoe besluit, moet een aantal zorgvuldigheidseisen in acht nemen. De vernieuwde KNMG-richtlijn biedt daartoe een leidraad. Deze richtlijn is voor elke arts van belang, ongeacht of hij zelfstandig of in dienstverband werkt.

 De KNMG-richtlijn Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst  is geactualiseerd op basis van jurisprudentie. De vorige versie stamde uit 2005. De nieuwe versie biedt concrete handvatten hoe te handelen in deze, vaak ingewikkelde, situaties. De richtlijn biedt een praktische uitwerking van de relevante wetgeving en recente rechterlijke uitspraken over dit thema. De richtlijn is tevens prettiger leesbaar en beter toepasbaar door gebruik van meer voorbeelden uit de praktijk van artsen

WGBO staat centraal
Een arts en een patiënt die een behandelrelatie aangaan, sluiten juridisch gezien een geneeskundige behandelingsovereenkomst en dan gelden de rechten en plichten uit de WGBO. Ook online kan een behandelingsovereenkomst tot stand komen. Persoonlijk of rechtstreeks contact tussen arts en patiënt is namelijk niet vereist.

Zomaar weigeren mag niet
Een arts kan een behandelingsovereenkomst niet zomaar weigeren. Dat heeft te maken met de afhankelijke positie waarin een patiënt, als hij zorg nodig heeft, zich bevindt én met de algemene zorgplicht die op een arts rust. Desondanks kunnen er ‘gewichtige redenen’ zijn om zo’n behandelovereenkomst toch niet aan te gaan of te beëindiging. Welke dat zijn, zijn in de richtlijn opgenomen. Evenals de verantwoordelijkheden van de arts als de patiënt zelf de behandelovereenkomst opzegt.

Toename medicatie-incidenten met insulines

Elke zorgverzekeraar heeft een eigen beleid per insuline. Daarnaast is het aantal insulineproducten toegenomen. Tegelijk zijn er meer meldingen van medicatie-incidenten met insulines.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.