Hulpmiddelenzorg kan beter

stomaUit een verkenning door ZonMw blijkt dat er in de praktijk zorgen bestaan over de kwaliteit, de keuzevrijheid en het toezicht op hulpmiddelenzorg. Het gaat met name om hulpmiddelen op het terrein van diabetes-, incontinentie- en stomazorg.

Minister Edith Schippers (VWS) heeft de Tweede Kamer deze week geïnformeerd over deze verkenning van ZonMw en merkt daarbij op in haar brief: ‘Op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) hebben zorgverzekeraars een zorgplicht die bepaalt dat zij ervoor moeten zorgen dat een verzekerde adequate hulpmiddelenzorg krijgt waar hij wettelijke aanspraak op heeft. Volgens de NZa beleidregels gaat het dan niet alleen om de inhoud en vergoeding van zorg, maar ook om de kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van deze zorg. Daarom moet de zorgverzekeraar een hulpmiddel verstrekken of vergoeden dat voor de patiënt adequaat is. De NZa houdt toezicht op de naleving van de zorgplicht. Indien een verzekeraar die niet nakomt, kan de NZa handhavend optreden.’

Meer richtlijnen nodig
De minister vervolgt: ‘In veel gevallen bestaan er echter geen richtlijnen of normen op grond waarvan beoordeeld kan worden welk hulpmiddel het meest adequaat is voor de zorgvraag van de patiënt. De Nza vindt dit een onwenselijke situatie. In de beleidsregels heeft de Nza beschreven dat van het veld verwacht wordt dat deze normen voortvarend worden ontwikkeld. Naar aanleiding van recente berichtgeving over diabeteshulpmiddelen heeft de Nza het veld opgeroepen om meer richtlijnen op te stellen. Naast kwaliteitsnormen zijn ook duidelijke richtlijnen voor voorschrijven, gebruik en informatie-voorziening van belang. De NZa is van mening dat richtlijnen ook voor andere hulpmiddelcategorieën moeten worden ingezet. Ik deel deze opvatting.’

ZonMw verkenning
ZonMw signaleert nu na uitvoerige consultatie van patiënten, zorgverleners, leveranciers, zorgverzekeraars, kennis- en onderzoeksinstituten en overheidsinstanties, dat in de praktijk zorgen bestaan over de kwaliteit, de keuzevrijheid en het toezicht op hulpmiddelenzorg. Volgens ZonMw zijn samenhangende acties nodig op de volgende terreinen:
– stimuleer de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen,
versterk de positie van gebruiker;
– bevorder meer onderzoek op het gebied van innovatie, doelmatigheid en meerwaarde van hulpmiddelen.

Bestuurlijk verleg
De bevindingen van NZa en ZonMw tonen aan dat er ruimte is voor verbetering, stelt de bewindsvrouw, zonder daarbij te oordelen over het functioneren van specifieke partijen. Daarom heeft zij de betrokken partijen uitgenodigd voor een bestuurlijk overleg. ‘Het ontwikkelen en daadwerkelijk implementeren van richtlijnen en normen die leiden tot meer gepast gebruik van hulpmiddelen, heeft voor mij daarin de hoogste prioriteit.’  In aanvang concentreert de minister zich vooral op de hulpmiddelen rondom stoma-, incontinentie- en diabeteszorg.

Kwaliteit en zelfredzaamheid
Schippers zet in op kwaliteit. ‘Onder kwaliteit versta ik verantwoorde zorg die van goed niveau is, die doeltreffend, doelmatig en vraaggericht wordt verleend én is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt. Hulpmiddelenzorg is immers meer dan het afleveren van een hulpmiddel tegen zo min mogelijke kosten. Het gaat om het juist selecteren van een adequaat hulpmiddel met een begrijpelijke instructie, goede service en onderhoud, en zo nodig een evaluatie achteraf. Het is van belang dat mensen over enige keuzevrijheid kunnen beschikken omdat dit een belangrijke voorwaarde is voor de zelfredzaamheid van de patiënt.’

Onder redactie van: Kees Kommer

 

 

Lees meer artikelen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Persoonlijk contact is een uniek medicijn

Apotheker Joeri Beek werd met zijn apotheek in Nistelrode in het verleden twee keer uitgeroepen tot ‘Beste apotheek van Nederland’ en stond jaren in de top 10. Inmiddels staat hij aan het roer van een tweede apotheek in Heesch.

Het duurzame perspectief van Orion Pharma

Duurzame groei, ‘building well-being’ voor de patiënten en werknemers, spelen belangrijke rollen in de bedrijfsfilosofie van Orion Pharma. Een interview met Country manager Benelux: Stephan Van Nieuwenhove.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.