Inzagerecht nabestaanden in medisch dossier

Recent is de nieuwe ‘Handreiking Inzage in medische dossiers door nabestaanden’ gepubliceerd. Alle informatie uit een medisch dossier van een patiënt valt onder het beroepsgeheim van de hulpverlener. Dat geldt ook na het overlijden van de patiënt. Slechts in enkele gevallen mag aan nabestaanden informatie uit het medisch dossier worden verstrekt. Over die uitzonderingen gaat deze handreiking.

De handreiking gaat in op alle regels rondom het recht voor nabestaanden op inzage en afschrift van gegevens uit medische dossiers van overleden naasten. Er zijn twee uitgaven: een voor zorgverleners en een uitgave voor patiënten en nabestaanden.

Gevolg wijziging WGBO

Op 1 januari 2020 is de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) gewijzigd. Een belangrijke wijziging is de regeling over het inzagerecht in medische dossiers na overlijden van een patiënt. Deze handreiking maakt duidelijk in welke situaties zorgverleners gegevens uit het medisch dossier van een overleden patiënt mogen verstrekken aan nabestaanden en anderen.

De wijzigingen in het recht op inzage en afschrift voor nabestaanden zijn grotendeels nieuw voor hulpverleners. Tegelijk hebben ze soms grote gevolgen voor de dagelijkse praktijk. De Tweede Kamer heeft daarom aan de minister gevraagd een handreiking te doen opstellen. Tevens heeft ze verzocht met name om in de handreiking duidelijk te maken wanneer sprake is van een ‘zwaarwegend belang’ voor inzage en afschrift van het medisch dossier van een overleden patiënt.

Moties Tweede Kamer

Daarnaast nam de Tweede Kamer twee moties aan. Daarin werd gevraagd om in de handreiking ook expliciet aandacht te geven aan:

  • het recht van een ex-vertegenwoordiger, ex-mentor om het medisch dossier van een overleden wilsonbekwame patiënt in te zien;
  • het feit dat nabestaanden ook mondeling met een hulpverlener overeen kunnen komen dat er sprake is van een zwaarwegend belang. Nabestaanden zouden op basis daarvan inzage mogen hebben in het medisch dossier.

De handreiking is opgesteld door de KNMG en de Patiëntenfederatie, op verzoek van het ministerie van VWS.

Wijs in het oosten

Op veel plaatsen laten bewoners met de groene Achterhoekse vlag zien hoe trots ze zijn op hun omgeving. En terecht. Mooi is het hier zeker.

Medicamenteus stappenplan toegevoegd in vereenvoudigde standaard

NHG-Standaard COPD geheel herzien Met een zekere regelmaat wordt de NHG-Standaard COPD herzien. In 2015 en ook in 2019 verscheen in Farma-Magazine een artikel over de herzieningen die in die jaren verschenen. De KNMP publiceerde in 2014 de richtlijn COPD en de Long Alliantie Nederland in 2016 een herziening van de Zorgstandaard COPD. Onlangs is de NHG-Standaard COPD opnieuw en geheel herzien. Dit alles betekent dat de wereld van onderzoek en zorg voor mensen met COPD voortdurend in beweging is en dat nieuwe inzichten snel hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen die in deze herziening van de NHG-Standaard van april 2021 zijn aangebracht? Heel kort samengevat: de verdeling van de ziektelast van 3 naar 2 niveaus, een nieuw medicamenteus stappenplan en een herzien advies betreffende verwijzing naar de fysiotherapeut. Voorts heeft de NHG een bijpassend Programma voor Individuele Nascholing (PIN COPD) gemaakt en…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.