In Kerkrade ruim tweemaal zo veel recepten dan in Utrecht

WebDe gemeente Kerkrade heeft met 13 per inwoner het hoogst geschatte aantal voorschriften van geneesmiddelen. De gemeente Utrecht heeft met 5,7 het laagst geschatte aantal voorschriften per inwoner. Door de bevolkingssamenstelling zijn er vergelijkbare verschillen in de vraag naar andere zorg in de eerste lijn. Dat blijkt uit gegevens van de VAAM van NIVEL en NPCF.

Met de Vraag Aanbod Analyse Monitor willen het NIVEL en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie een bijdrage leveren aan de discussie over een zo goed mogelijke afstemming van het aanbod van eerstelijns voorzieningen op de lokale vraag. Deze informatie is vooral van belang voor organisaties die zich bezighouden met de beschikbaarheid en bereikbaarheid van eerstelijnszorg op lokaal niveau, zoals gemeenten, GGD’en, regionale ondersteuningsstructuren, grotere gezondheidscentra of koepels, verzekeraars en regionale patiënten- en consumentenorganisaties.

Leeftijd, huishouden, inkomen
“De bevolkingssamenstelling van een gebied blijkt sterk samen te hangen met de vraag naar eerstelijnszorg”, stelt NIVEL-afdelingshoofd professor Dinny de Bakker. “Met name de samenstelling naar leeftijd, het percentage eenpersoonshuishoudens en het percentage mensen met een laag inkomen van een gebied, hebben een sterke samenhang met bijvoorbeeld de vraag naar huisartsenzorg.”

Utrecht en Kerkrade
NIVEL heeft op basis van de lokale bevolkingssamenstelling het aantal geneesmiddel voorschriften per inwoner berekend. De gemeente Utrecht heeft met 5,7 het laagst geschatte aantal voorschriften per inwoner. Dit lage aantal voorschriften per inwoner wordt verklaard door het hoge aantal jongeren, het lage aantal ouderen en het hoge aantal eenpersoonshuishoudens. De gemeente Kerkrade heeft met 13 per inwoner het hoogst geschatte aantal voorschriften van geneesmiddelen. Hier wonen relatief veel ouderen en veel mensen met een laag inkomen.

Vaals en Urk
Vergelijkbaar zijn de verschillen in behoefte aan huisartsenzorg. Uit de berekeningen van het NIVEL blijkt dat in de gemeente Vaals een inwoner 5,7 keer per jaar de huisarts bezoekt. Dit hoge aantal huisartsbezoeken komt door het relatief hoge aantal ouderen en het relatief lage aantal jongeren. Hiernaast is het percentage lage inkomens hoog. De gemeente Urk heeft met 3,7 huisartsbezoeken per inwoner per jaar het laagste aantal; in deze gemeente wonen relatief veel jongeren en weinig ouderen, hiernaast zijn er weinig eenpersoonshuishoudens en weinig niet-westerse allochtonen.

Zorgmonitor meet lokale vraag
Met de VAAM is per postcode, gemeente of regio de vraag te berekenen naar huisartsenzorg, farmaceutische zorg, fysiotherapeutische zorg, eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, oefentherapie, diëtetiek, verloskundige zorg en logopedie. Daarnaast is met deze zorgmonitor op lokaal niveau de vraag naar zorg voor specifieke aandoeningen, bijvoorbeeld chronische ziektes of psychosociale problemen, te bepalen. De vraag is gebaseerd op de bevolkingssamenstelling en wordt vergeleken met het lokale aanbod aan huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen om de afstemming tussen vraag en aanbod te analyseren. De VAAM wordt gesubsidieerd door VWS en is door iedereen kosteloos te gebruiken.

Tekst: Kees Kommer

Medicamenteus stappenplan toegevoegd in vereenvoudigde standaard

NHG-Standaard COPD geheel herzien Met een zekere regelmaat wordt de NHG-Standaard COPD herzien. In 2015 en ook in 2019 verscheen in Farma-Magazine een artikel over de herzieningen die in die jaren verschenen. De KNMP publiceerde in 2014 de richtlijn COPD en de Long Alliantie Nederland in 2016 een herziening van de Zorgstandaard COPD. Onlangs is de NHG-Standaard COPD opnieuw en geheel herzien. Dit alles betekent dat de wereld van onderzoek en zorg voor mensen met COPD voortdurend in beweging is en dat nieuwe inzichten snel hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen die in deze herziening van de NHG-Standaard van april 2021 zijn aangebracht? Heel kort samengevat: de verdeling van de ziektelast van 3 naar 2 niveaus, een nieuw medicamenteus stappenplan en een herzien advies betreffende verwijzing naar de fysiotherapeut. Voorts heeft de NHG een bijpassend Programma voor Individuele Nascholing (PIN COPD) gemaakt en…

Psychiater Gigi van de Loo-Neus: ‘Te snel voorschrijven ADHD-medicatie is een valkuil’

Zorgvuldige diagnostiek belangrijk bij ADHD “Huisartsen en apothekers mogen, net als andere voorschrijvers, nog alerter zijn op onterechte uitgiftes van ADHD-medicatie”, zegt kinder- en jeugdpsychiater Gigi van de Loo. “Schrijf ADHD-medicatie niet te snel voor, maar controleer eerst of de patiënt thuis nog medicatie op voorraad heeft. Studenten komen erg makkelijk aan methylfenidaat.” “Medicatie voor ADHD kan behalve door daarin gespecialiseerde psychiaters ook worden voorgeschreven door een huisarts die ervaren is in de behandeling van ADHD of een daarin gespecialiseerde praktijkondersteuner. Een valkuil is dat men deze medicatie te makkelijk voorschrijft, wat misbruik in de hand werkt”, zegt Gigi van de Loo-Neus. Zij is kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter en manager behandelzaken van de TOPGGz gecertificeerde zorglijn Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen (ASS-ADHD) binnen het Universitair Centrum in Nijmegen. Ze was betrokken bij de Zorgstandaard ADHD die in 2019 uitkwam en ze geeft huisartsen en praktijkondersteuners trainingen in het voorschrijven en controleren van…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.