Minister Bruins over geneesmiddelenbeleid

bruno bruinsHet beleid van minister Bruno Bruins is gericht op betaalbare en toegankelijke medicijnen. Hij wil dat patiënten optimaal toegang hebben tot veilige, effectieve en betaalbare geneesmiddelen. In sommige segmenten zijn de prijzen laag. Daar is beschikbaarheid een aandachtspunt. In andere segmenten zijn juist maatregelen nodig om de prijzen te drukken. In wéér andere segmenten is onderzoek, innovatie, en snelle toelating van geneesmiddelen tot de markt van belang.

Dat schrijft minister Bruins in zijn ‘Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid’. Dit brede scala aan uitdagingen vraagt om heel verschillende interventies. In zijn brief gaat hij in op de belangrijkste interventies en ontwikkelingen met betrekking tot mijn geneesmiddelenbeleid. Dat doet hij aan de hand van vijf thema’s:
Prijsvorming en toelating tot het verzekerde pakket
Inkoopkracht en gepast gebruik
Farmaceutische zorg
Regelgeving rondom markttoelating
Ontwikkeling en innovatie

Modernisering GVS
Een uitgebreide brief dus, van 27 pagina’s, met een keur aan onderwerpen. Daarin gaat Bruins onder andere in op de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), dat hij deze kabinetsperiode tot stand wil brengen. Dit vereist een grondige analyse en zorgvuldige afweging omdat de gevolgen van wijzigingen niet altijd goed voorspelbaar zijn, maar wel grote impact kunnen hebben op patiënten en verzekerden. In het vierde kwartaal van 2019 informeert hij de Kamer over de keuzes voor de modernisering van het GVS.

Van openbare apotheek naar ziekenhuis
In ieder geval gaat de overheveling door van groepen specialistische geneesmiddelen van de openbare apotheek naar het ziekenhuis, waaronder per 2021 de groep immunoglobulinen. Met de veldpartijen wordt momenteel onderzocht welke andere groepen in aanmerking komen.

Laag, maar niet te laag prijsniveau
De wijzigingen van de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) treden naar verwachting per 1 januari 2020 in werking. Duitsland als referentieland wordt vervangen door Noorwegen dat een lager gemiddeld prijsniveau heeft. Hierdoor zullen de maximumprijzen van de geneesmiddelen dalen, waarbij tegelijk moet worden voorkomen dat het prijsniveau zo laag wordt, dat nieuwe geneesmiddelen later (of niet) in Nederland op de markt worden gebracht en/of geneesmiddelen in ons land van de markt worden gehaald.

De sluis en voorwaardelijke toelating
De sluiscriteria zijn medio 2018 aangescherpt. Daardoor komen er meer geneesmiddelen met een groot financieel risico, een hoog kostenbeslag of een ongunstige kosteneffectiviteit in aanmerking voor plaatsing in de sluis. Dat biedt de minister de mogelijkheid om met de fabrikanten te onderhandelen over de prijs.

Bruins werkt aan een nieuwe regeling voor voorwaardelijke toelating tot het verzekerde pakket van weesgeneesmiddelen en ‘conditionals’. Hij wil het mogelijk maken dat veelbelovende geneesmiddelen sneller bij de patiënt komen, waarbij gelijktijdig wordt gewerkt aan het verzamelen van de vereiste gegevens. Ook komt er meer verduidelijking over de regelgeving rondom magistrale bereidingen.

Gepast gebruik geneesmiddelen
Minister Bruins vermeldt veel vertrouwen te hebben in de bottom up-aanpak rondom gepast gebruik. Momenteel wordt een programma voor bevordering van gepast gebruik van geneesmiddelen uitgewerkt. Daarin wordt uitrol van best practices gestimuleerd, zoals interventies op het gebied van ‘samen beslissen,’ het formuleren van start-stop criteria en het combineren van geneesmiddelen met bepaalde voeding.

Alliantie Medicatieveiligheid
Komend jaar wordt er een ‘Alliantie Medicatieveiligheid’ gevormd om medicatieveiligheid te bevorderen. Daarin wil Bruins ook de implementatie en het gebruik van de Richtlijn Medicatieoverdracht onderbrengen.

Polyfarmacie bij ouderen
VWS financiert de herziening van de multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’, die naar verwachting dit jaar gereed komt. De richtlijn moet zorgen voor een interventie op maat, waarbij ook aandacht is voor het verantwoord stoppen van medicatie.

En meer
Uiteraard bevat de brief nog veel meer grote en kleine onderwerpen, zoals het probleem van de geneesmiddelentekorten, de terugdringing van administratieve lasten, de farmaceutische zorg buiten kantooruren en de informatievoorziening aan patiënten. Neem daarom zelf kennis van deze ‘Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid’.

Onder redactie van: Gerda van Beek

 

 

Meer lezen? Schrijf u in voor de tweewekelijkse FarmaMagazine nieuwsbrief!

Overzicht inhalatoren helpt huisarts bij inhalatorkeuze

Het NHG heeft overzichten gepubliceerd van inhalatoren die gebruikt kunnen worden bij astma en COPD. Deze tabellen zijn een aanvulling op de behandelstappenplannen uit de recente herziene NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD. Huisartsen kunnen deze tabellen gebruiken als keuzehulp bij het voorschrijven van een inhalator. “Onder huisartsen was er duidelijk behoefte aan een overzicht van inhalatoren”, zegt Zamire Damen, niet-praktiserend huisarts en senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG. Er zijn veel inhalatoren op de markt voor de behandeling van astma en COPD en voor huisartsen of praktijkondersteuners is het niet altijd eenvoudig daar het overzicht in te krijgen. “De herziene NHG-Standaarden over astma en COPD geven wel algemene aanbevelingen over de inhalatorkeuze, bijvoorbeeld met betrekking tot uniformiteit, gebruiksgemak of kosten. Maar een overzicht met beschikbare inhalatoren en informatie over deze aspecten ontbrak tot nu toe. We besloten daarom na de herziening van de genoemde richtlijnen een project te starten…