Nader onderzoek naar gevolgen nieuwe limieten in GVS

FarmaMagazine_politiekMinister Edith Schippers (VWS) laat nader onderzoek doen naar de gevolgen van een herberekening van de limieten in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS). Dat schrijft zij bij de beantwoording van de vele vragen en opmerkingen die de fracties in de Tweede Kamer haar op 3 april jl hebben voorgelegd toen het rapport over de proefberekeningen aan de orde was.

Het GVS is in 1991 ingevoerd om de uitgaven aan geneesmiddelen terug te dringen. Het systeem regelt de omvang van de wettelijk verzekerde aanspraak en de financiering daarvan via een vergoedingslimiet. De maximum vergoedingen gelden voor groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen. Bij een prijs die hoger is dan deze limiet moet de patiënt bijbetalen. Zo is het GVS een bijbetalingsregeling en geen prijsmaatregel.

Proefberekeningen zijn gemaakt
In het Algemeen Overleg van 6 juni 2013 heeft de minister aangegeven bereid te zijn om een proef uit te voeren naar het herberekenen van de vergoedingslimieten. Inmiddels zijn proefberekeningen gemaakt door het bureau APE en daarin is ook gekeken naar de te behalen besparingen door het switchen van grote groepen verzekerden naar het goedkoopste middel en naar de gevolgen van prijsverlagingen door fabrikanten.

Gedrag niet te voorspellen
De gevolgen van het herberekenen van de GVS-vergoedingslimieten blijken nu niet exact aan te geven. Enerzijds is het gedrag van patiënten, fabrikanten, artsen en apothekers lastig te voorspellen. Anderzijds is inmiddels de Zorgverzekeringswet ingevoerd (2016), met forse dalingen van de geneesmiddelprijzen als gevolg. Het risico van de herberekende limieten kan zijn dat grote groepen patiënten moeten gaan switchen van medicatie om een ‘bijbetalingsvrij’ geneesmiddel te gaan gebruiken. De bijbetaling kan volgens de minister variëren van enkele tientjes tot enkele honderden euro’s en zelfs duizenden euro’s per jaar.

De antwoorden ontbreken
In het nu voorliggend Verslag Schriftelijk Overleg leidt de minister af dat de gedane proefberekeningen nog veel vragen oproepen. “Door velen van u is gevraagd naar wat een realistische variant van een herberekening is, wat de consequenties zijn van selectief herberekenen en wat realistische switchpercentages zijn.” Daarop geeft het nu uitgevoerde onderzoek geen antwoord. Ze vervolgt: “Omdat antwoord op deze vragen cruciaal is voor het bepalen hoe verder te gaan met het GVS wil ik nader onderzoek laten uitvoeren. Het gaat om een onderzoek naar het nader bepalen van een, door vele van u gevraagde, realistische variant van een herberekening van de GVS-vergoedingslimieten. Dit betekent dat ik zal kijken naar selectieve herberekening, naar realistische switchpercentages en naar de kosten van bloeddrukverlagers in combinatie met andere geneesmiddelen. Dit laatste kan exemplarisch zijn voor de eventuele stapeling van bijbetalingen voor bepaalde patiëntengroepen. Zodra ik de resultaten van de onderzoeken binnen heb, zal ik mede op basis hiervan een standpunt formuleren.” Het aanvullende onderzoek zal mogelijk Europees moeten worden aanbesteed, waardoor de resultaten pas in de zomer van 2016 bekend kunnen zijn.

Onder redactie van: Kees Kommer

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.