Nader onderzoek naar gevolgen nieuwe limieten in GVS

FarmaMagazine_politiekMinister Edith Schippers (VWS) laat nader onderzoek doen naar de gevolgen van een herberekening van de limieten in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS). Dat schrijft zij bij de beantwoording van de vele vragen en opmerkingen die de fracties in de Tweede Kamer haar op 3 april jl hebben voorgelegd toen het rapport over de proefberekeningen aan de orde was.

Het GVS is in 1991 ingevoerd om de uitgaven aan geneesmiddelen terug te dringen. Het systeem regelt de omvang van de wettelijk verzekerde aanspraak en de financiering daarvan via een vergoedingslimiet. De maximum vergoedingen gelden voor groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen. Bij een prijs die hoger is dan deze limiet moet de patiënt bijbetalen. Zo is het GVS een bijbetalingsregeling en geen prijsmaatregel.

Proefberekeningen zijn gemaakt
In het Algemeen Overleg van 6 juni 2013 heeft de minister aangegeven bereid te zijn om een proef uit te voeren naar het herberekenen van de vergoedingslimieten. Inmiddels zijn proefberekeningen gemaakt door het bureau APE en daarin is ook gekeken naar de te behalen besparingen door het switchen van grote groepen verzekerden naar het goedkoopste middel en naar de gevolgen van prijsverlagingen door fabrikanten.

Gedrag niet te voorspellen
De gevolgen van het herberekenen van de GVS-vergoedingslimieten blijken nu niet exact aan te geven. Enerzijds is het gedrag van patiënten, fabrikanten, artsen en apothekers lastig te voorspellen. Anderzijds is inmiddels de Zorgverzekeringswet ingevoerd (2016), met forse dalingen van de geneesmiddelprijzen als gevolg. Het risico van de herberekende limieten kan zijn dat grote groepen patiënten moeten gaan switchen van medicatie om een ‘bijbetalingsvrij’ geneesmiddel te gaan gebruiken. De bijbetaling kan volgens de minister variëren van enkele tientjes tot enkele honderden euro’s en zelfs duizenden euro’s per jaar.

De antwoorden ontbreken
In het nu voorliggend Verslag Schriftelijk Overleg leidt de minister af dat de gedane proefberekeningen nog veel vragen oproepen. “Door velen van u is gevraagd naar wat een realistische variant van een herberekening is, wat de consequenties zijn van selectief herberekenen en wat realistische switchpercentages zijn.” Daarop geeft het nu uitgevoerde onderzoek geen antwoord. Ze vervolgt: “Omdat antwoord op deze vragen cruciaal is voor het bepalen hoe verder te gaan met het GVS wil ik nader onderzoek laten uitvoeren. Het gaat om een onderzoek naar het nader bepalen van een, door vele van u gevraagde, realistische variant van een herberekening van de GVS-vergoedingslimieten. Dit betekent dat ik zal kijken naar selectieve herberekening, naar realistische switchpercentages en naar de kosten van bloeddrukverlagers in combinatie met andere geneesmiddelen. Dit laatste kan exemplarisch zijn voor de eventuele stapeling van bijbetalingen voor bepaalde patiëntengroepen. Zodra ik de resultaten van de onderzoeken binnen heb, zal ik mede op basis hiervan een standpunt formuleren.” Het aanvullende onderzoek zal mogelijk Europees moeten worden aanbesteed, waardoor de resultaten pas in de zomer van 2016 bekend kunnen zijn.

Onder redactie van: Kees Kommer

Abstracts gevraagd voor PRISMA-symposium

PRISMA houdt op 18 mei haar jaarlijkse symposium, dit maal digitaal. Met als thema ‘Digitaal naar betere zorg’. Apothekers kunnen hun abstracts daarvoor indienen t/m 14 maart

Huisartsen en de coronavaccinaties

Voor coronavaccinaties is geen verklaring van de huisarts nodig voor wel/geen vaccinatie. Evenmin als een (non)-Covid-verklaring voor begrafenisondernemers.

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.
  • Nadat u op verzend klikt ontvangt u een bevestigingsmail in uw mailbox.