NZa ziet risico voor continuïteit apotheekzorg op lange termijn

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van openbare apotheekzorg. De conclusie luidt dat er op dit moment geen signalen zijn van acute problemen in toegankelijkheid. In sommige regio’s is er wel sprake van een tekort aan voldoende personeel. In combinatie met een verwachte toename aan zorgvraag kan de arbeidsmarktproblematiek mogelijk breder gaan spelen. En dat is een risico voor de continuïteit van de apotheekzorg op de langere termijn.

Aanleiding voor het onderzoek van de NZa is een brief van cao-partijen, die aangeven dat de gecontracteerde tarieven onvoldoende ruimte bieden voor marktconforme loonontwikkelingen. Als gevolg daarvan is er sprake van uitstroom van personeel van de openbare apotheken naar poliklinische en intramurale apotheken, waar het personeel wel onder een cao valt. Dit draagt bij aan oplopende personeelstekorten bij openbare apotheken en het leidt tot een toenemende werkdruk. Deze arbeidsmarktproblematiek kan gevolgen hebben voor de continuïteit van apotheekzorg voor de patiënt.

Een goed functionerende apotheekmarkt is in het belang van de patiënt. De NZa wil voorkomen dat er problemen ontstaan op het gebied van de toegankelijkheid van apotheekzorg. In het onderzoek heeft ze verkenning gedaan naar de toegankelijkheid; de arbeidsmarkt en naar contractering & tariefontwikkeling.

Arbeidsmarktproblematiek

Uit het onderzoek komt naar voren dat er momenteel geen signalen zijn van acute problemen in de toegankelijkheid van apotheekzorg. De arbeidsmarktproblematiek is echter een potentieel risico voor de continuïteit op langere termijn. Het gaat vooral om een regionale disbalans in vraag en aanbod van gekwalificeerd personeel en een toenemende ervaren werkdruk. Hoewel het veld werkt aan oplossingen voor deze arbeidsmarktproblematiek, lijkt dit geen structureel onderwerp van gesprek tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Loonontwikkelingen

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er veel onvrede bestaat over de marktposities, contractering en de transparantie over tarieven en kosten. De tarieven en inkomsten uit farmaceutische zorg stijgen over het algemeen. De NZa stelt dat ze op basis daarvan geen conclusie kan trekken over al dan niet voldoende ruimte voor loonontwikkelingen, omdat er meer factoren van invloed zijn op het tarief dan alleen loonontwikkelingen. Het is de verantwoordelijkheid van verzekeraar én aanbieder om een tarief overeen te komen dat voldoende is voor kwalitatief goede apotheekzorg, aldus de NZa. Het is daarnaast aan werkgevers en werknemers om afspraken te maken over passende loonontwikkelingen.

Gezamenlijke inzet

Daarnaast roept de NZa partijen op om op inhoud met elkaar in gesprek te gaan, zowel op bestuurlijk niveau als aan de onderhandelingstafel. Het is de verantwoordelijkheid van alle partijen om samen te werken aan kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke apotheekzorg. Met oog voor ontwikkelingen die de continuïteit van zorg kunnen bedreigen, zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarktproblematiek en een toenemende ervaren werkdruk.

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.