Oproep projectideeën: alledaagse aandoeningen bij vrouwen

Voor een goede onderbouwing van het behandelen van veelvoorkomende, alledaagse aandoeningen en klachten is wetenschappelijk onderzoek nodig. De Stichting Fonds Alledaagse Ziekten (SFAZ) nodigt huisartsen uit om voor de ronde 2021 ideeën in te dienen voor een onderzoeksproject op het gebied van Alledaagse Ziekten in de huisartsenpraktijk. Het thema van de ronde van dit jaar is: ‘Alledaagse aandoeningen bij vrouwen’.

Sommige alledaagse aandoeningen komen alleen voor bij vrouwen. Het zijn kwalen waarvan ze misschien zelf zeggen: ‘Ach, het hoort er nu eenmaal bij.’ Maar deze gewone ongemakken zorgen wel voor (terugkerend) verminderd levensplezier, school- en werkverzuim of zelfs voor een opname in het ziekenhuis.

Binnen het thema van deze subsidieronde is er een voorkeur voor de volgende onderwerpen:
– misselijkheid in de zwangerschap
– vaginale klachten na de overgang
– hevig bloedverlies bij menstruatie

Inhoud projectidee
Het projectidee bevat een korte beschrijving van doel, relevantie, haalbaarheid, plan van aanpak en geschat budget. Het beschrijft hoe de resultaten van uw onderzoek de gezondheid en het welbevinden van vrouwen kunnen verbeteren. Ook moeten de resultaten implementeerbaar zijn in de huisartsenpraktijk. Bij voorkeur via opname in de NHG- Standaarden en NHG-Behandelrichtlijnen. 

Bedrag
Voor deze ronde wil het Fonds één of meer projecten (doen) honoreren die een budget hebben van maximaal € 50.000 en een looptijd van 1 á 2 jaar. Wanneer het budget dit bedrag overschrijdt, kan het zinvol zijn dit vóóraf te bespreken met het bestuur om te bezien of daarvoor een oplossing mogelijk is. Ook aanvragen voor financiering van onderdelen van projecten of voor cofinanciering zijn welkom.

Aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers (bij voorkeur huisartsen of huisartsen-in-opleiding) die voor de begeleiding bij de uitvoering en analyse van het project een relatie hebben met een afdeling huisartsgeneeskunde van een universiteit.  Projectideeën moeten vóór 15 september 2021 zijn ingeleverd. De beoordeling op relevantie en een eventueel verzoek om verdere uitwerking volgt vóór 15 oktober. Indieners hebben twéé maanden om hun projectidee uit te werken. Het projectidee indienen, kan via: info@fondsalledaagseziekten.nl.

Zie voor meer informatie de website van het Fonds Alledaagse Ziekten.

Onder redactie van: Gerda van Beek

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.