Stappenplan voor euthanasie door huisartsen

In samenwerking met het NHG heeft de KNMG een stappenplan ontwikkeld voor de meest voorkomende verzoeken om euthanasie. Dat wil zeggen: euthanasie bij een wilsbekwame patiënt, door de huisarts in de thuissituatie. Het stappenplan geeft uitleg over wat de huisarts kan doen in de verschillende fases van het euthanasieverzoek. Waaronder het overleg met de apotheker, voorafgaande aan de uitvoering

Het stappenplan is apart te downloaden, maar het maakt ook onderdeel uit van de e-learning Levenseinde en euthanasie van het NHG en de KNMG. Dit betreft een betaalde e-learning. Deze e-learning is er op gericht dat patiënt en arts gezamenlijk goede beslissingen nemen in de laatste levensfase. De e-learning behandelt o.a. het tijdige gesprek met de patiënt over het levenseinde, de indicaties van palliatieve sedatie, de euthanasieprocedure en hoe de arts moet omgaan met complexe euthanasieverzoeken.

Concrete handleiding

Het stappenplan euthanasie is gratis te downloaden. Het document is heel concreet. Wat moet er in het gesprek aan de orde komen als een patiënt een euthanasiehulpvraag heeft? Voordat een arts beslist om al of niet de vraag te honoreren, welke overwegingen spelen er een rol? Wat te doen bij twijfel? Als de arts op het verzoek ingaat, welke voorbereidingen moeten er worden getroffen? Welke afspraken moeten er worden gemaakt met de apotheker? Dan de opstelling en handelingen net voor en tijdens de euthanasie. De rol van de gemeentelijke lijkschouwer erna.

In het document staan tal van relevante links, zoals naar de toetsingsprocedure van de toetsingscommissie (RTE), de patiëntenbrochure SCEN en nog veel meer. Kortom: een praktische handeling waarin alle stappen overzichtelijk zijn opgenomen vanaf de vraag van de patiënt t/m de uitslag van de RTE.

Medicamenteus stappenplan toegevoegd in vereenvoudigde standaard

NHG-Standaard COPD geheel herzien Met een zekere regelmaat wordt de NHG-Standaard COPD herzien. In 2015 en ook in 2019 verscheen in Farma-Magazine een artikel over de herzieningen die in die jaren verschenen. De KNMP publiceerde in 2014 de richtlijn COPD en de Long Alliantie Nederland in 2016 een herziening van de Zorgstandaard COPD. Onlangs is de NHG-Standaard COPD opnieuw en geheel herzien. Dit alles betekent dat de wereld van onderzoek en zorg voor mensen met COPD voortdurend in beweging is en dat nieuwe inzichten snel hun weg vinden naar de dagelijkse praktijk. Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen die in deze herziening van de NHG-Standaard van april 2021 zijn aangebracht? Heel kort samengevat: de verdeling van de ziektelast van 3 naar 2 niveaus, een nieuw medicamenteus stappenplan en een herzien advies betreffende verwijzing naar de fysiotherapeut. Voorts heeft de NHG een bijpassend Programma voor Individuele Nascholing (PIN COPD) gemaakt en…

Psychiater Gigi van de Loo-Neus: ‘Te snel voorschrijven ADHD-medicatie is een valkuil’

Zorgvuldige diagnostiek belangrijk bij ADHD “Huisartsen en apothekers mogen, net als andere voorschrijvers, nog alerter zijn op onterechte uitgiftes van ADHD-medicatie”, zegt kinder- en jeugdpsychiater Gigi van de Loo. “Schrijf ADHD-medicatie niet te snel voor, maar controleer eerst of de patiënt thuis nog medicatie op voorraad heeft. Studenten komen erg makkelijk aan methylfenidaat.” “Medicatie voor ADHD kan behalve door daarin gespecialiseerde psychiaters ook worden voorgeschreven door een huisarts die ervaren is in de behandeling van ADHD of een daarin gespecialiseerde praktijkondersteuner. Een valkuil is dat men deze medicatie te makkelijk voorschrijft, wat misbruik in de hand werkt”, zegt Gigi van de Loo-Neus. Zij is kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter en manager behandelzaken van de TOPGGz gecertificeerde zorglijn Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen (ASS-ADHD) binnen het Universitair Centrum in Nijmegen. Ze was betrokken bij de Zorgstandaard ADHD die in 2019 uitkwam en ze geeft huisartsen en praktijkondersteuners trainingen in het voorschrijven en controleren van…

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.