Stappenplan voor euthanasie door huisartsen

In samenwerking met het NHG heeft de KNMG een stappenplan ontwikkeld voor de meest voorkomende verzoeken om euthanasie. Dat wil zeggen: euthanasie bij een wilsbekwame patiënt, door de huisarts in de thuissituatie. Het stappenplan geeft uitleg over wat de huisarts kan doen in de verschillende fases van het euthanasieverzoek. Waaronder het overleg met de apotheker, voorafgaande aan de uitvoering

Het stappenplan is apart te downloaden, maar het maakt ook onderdeel uit van de e-learning Levenseinde en euthanasie van het NHG en de KNMG. Dit betreft een betaalde e-learning. Deze e-learning is er op gericht dat patiënt en arts gezamenlijk goede beslissingen nemen in de laatste levensfase. De e-learning behandelt o.a. het tijdige gesprek met de patiënt over het levenseinde, de indicaties van palliatieve sedatie, de euthanasieprocedure en hoe de arts moet omgaan met complexe euthanasieverzoeken.

Concrete handleiding

Het stappenplan euthanasie is gratis te downloaden. Het document is heel concreet. Wat moet er in het gesprek aan de orde komen als een patiënt een euthanasiehulpvraag heeft? Voordat een arts beslist om al of niet de vraag te honoreren, welke overwegingen spelen er een rol? Wat te doen bij twijfel? Als de arts op het verzoek ingaat, welke voorbereidingen moeten er worden getroffen? Welke afspraken moeten er worden gemaakt met de apotheker? Dan de opstelling en handelingen net voor en tijdens de euthanasie. De rol van de gemeentelijke lijkschouwer erna.

In het document staan tal van relevante links, zoals naar de toetsingsprocedure van de toetsingscommissie (RTE), de patiëntenbrochure SCEN en nog veel meer. Kortom: een praktische handeling waarin alle stappen overzichtelijk zijn opgenomen vanaf de vraag van de patiënt t/m de uitslag van de RTE.

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.