Verbreding FTO met wijkverpleging

Edit_schippers_FarmamagazineIn haar brief aan de Tweede Kamer van 1 april reageert minister Edith Schippers (VWS) positief op het voorstel van het CDA om het FTO met de wijkverpleegkundige te verbreden. Ze plaatst erbij de volgende kanttekeningen.

Het CDA had tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2014 voorgesteld het FTO te verbreden met de wijkverpleging. “Juist bij oudere patiënten (70+) is polyfarmacie geen uitzondering; met een breder samengesteld FTO zouden het medicijngebruik verminderd en de kwaliteit van leven verhoogd kunnen worden,” zo betoogde de fractie.

De minister – groot voorstander van samenwerking tussen zorgverleners – zei toe te inventariseren hoeveel FTO’s in Nederland actief zijn en in hoeverre wijkverpleegkundigen daarvan deel uitmaken. De Vereniging Eerstelijns Organisatie, VELO, kon echter geen landelijk uniforme registratie overleggen. Een nadere inventarisatie wijst uit dat circa 1.000 FTO functioneren. Het niveau verschilt: van niveau 1 zonder structurele basis, tot niveau 4 met periodiek gestructureerd overleg waarin concrete afspraken over voorschrijfgedrag worden gemaakt. In minder dan vijf procent van de FTO’s is sprake van participatie van een wijkverpleegkundige: incidenteel, op afroep of structureel.

Dit verbaast Edith Schippers niet. “Wij staan aan de vooravond van de grotere inzet en betrokkenheid van (wijk)verpleegkundigen met een zelfstandiger rol en inbreng van de deskundigheid van de verpleegkundige. Vanuit deze invalshoek hebben zeer onlangs de long- en diabetesverpleegkundigen de bevoegdheid gekregen om categorieën geneesmiddelen voor te schrijven. Dit zal voor gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen gaan gelden vanaf 1 september 2014.”

Deze veranderingen en verschuivingen van verantwoordelijkheden in het zorgveld zijn volgens de minister ook op komst in de eerste lijn. “Daardoor is het van toenemend belang om de verpleegkundigen daarbij te betrekken.” Hier doelt ze op de wijkverpleegkundigen en ze geeft nog eens aan daarvan een warm voorstander te zijn. De naleving van de richtlijn Polyfarmacie met de medicatiebeoordeling bij ouderen, blijft echter voorbehouden aan de apotheker, de huisarts en de patiënt. “Hoewel ik de rol van de wijkverpleegkundige van groot belang acht bij het signaleren van een gebrekkige therapietrouw en het juiste gebruik van geneesmiddelen, vind ik dat de verpleegkundige geen expliciete rol toebedeeld mag krijgen bij de periodieke medicatiebeoordeling. Zo heb ik recent ook op schriftelijke vragen van de Kamerleden Van Gerven (SP), Kuzu en Wolbert (PvdA) geantwoord.”

Tekst: Kees Kommer

Nieuwe NHG-Standaard pakt COPD in volle breedte aan

Behandeling bij COPD gericht op vermindering ziektelast patiënten Het accent bij de behandeling van COPD ligt op de niet-medicamenteuze therapie, volgens de herziene NHG-Standaard COPD die in april 2021 verscheen. Insteek is het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen en het verbeteren van de prognose van patiënten. De plaats van inhalatiecorticosteroïden is beperkt en de standaard is terughoudend bij het gebruik van triple-therapie. De NHG-Standaard CODP is aangepast ten opzichte van de vorige die dateerde uit 2015. Redenen voor de aanpassingen komen zowel voort uit het veld als uit voortschrijdend wetenschappelijk inzicht, geeft huisarts dr. Erik Bischoff aan, een van de leden van de NHG-werkgroep die werkte aan de vernieuwde NHG-Standaard. Hij leidt het onderzoeksprogramma Chronische aandoeningen en multimorbiditeit binnen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast coördineert hij namens het NHG de landelijke kaderopleiding Astma en COPD. “Vernieuwd is de omschrijving van de ziektelast, waarbij verder wordt gekeken dan…

Snoeien in aantal zorgverzekeraars

De apotheker en huisarts krijgen betaald voor individuele verrichtingen, niet voor samenwerking. Juist door samenwerking wordt doelmatige zorg geleverd, aldus Guus Schrijver.

Vacatures

Sluit u aan bij meer dan 6.500 huisartsen en apothekers die tweewekelijks onze nieuwsbrief ontvangen over ontwikkelingen in de eerste lijn.