Vraag om scherper toezicht apotheker in instellingen

vergrootglasZonder het principe van de toezichthoudend apotheker in de Geneesmiddelenwet, zijn een aantal veldnormen voor farmaceutische zorg in instellingen zonder eigen apotheek ontwikkeld. Toch spreekt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) nu in een brief aan de KNMP haar zorg uit over de kwaliteit van het toezicht door apothekers en vraagt om een toetsingskader.

Het gaat om zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), privéklinieken, AWBZ- en GGZ-instellingen zonder eigen apotheek. Het toezicht door apothekers heeft volgens ZN een onvoldoende verplichtend karakter en kan daardoor grotendeels naar eigen inzicht ingevuld worden door elke openbaar apotheker. Dit zijn een paar voorbeelden.

+ Het komt geregeld voor dat op één locatie zowel verpleeghuis- als verzorgingshuiscliënten verblijven. Als buiten kantooruren een verzorgingshuiscliënt medicatie nodig heeft, wordt deze uit de voorraad van het verpleeghuis genomen, zonder dat de benodigde medicatiebewaking hiervoor geregeld is.
+ Aan een instelling zijn anesthetica geleverd, maar er is geen anesthesist aanwezig of de benodigde randvoorwaarden zijn onvoldoende.
+ Er is geen protocol beschikbaar voor distributie van medicatie in de instelling en geen borging van het benodigd kwaliteitssysteem. Diverse medicatie gerelateerde processen worden niet adequaat uitgevoerd en medicatieveiligheid bij de bron is daardoor onvoldoende geborgd.
+ Medicatie wordt onder verkeerde omstandigheden opgeslagen, zoals het niet volgens het first-in-first-out principe inruimen van medicatie, het ontbreken van adequate temperatuurbewaking en het niet consequent en traceerbaar uitvoeren van de vervaldatumcontrole.

ZN acht de sinds 2007 ontwikkelde veldnormen voor farmaceutische zorg in instellingen zonder eigen Apotheek niet breed genoeg toepasbaar en ze zijn te summier om risicovolle situaties te voorkomen en medicatieveiligheid van verzekerden te garanderen. In de brief worden onder andere genoemd ‘Veilige principes in de medicatieketen’, het Kaderdocument Medicatiebeleid 2012, de Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg en de Handreiking werkvoorraad geneesmiddelen. Alsmede de prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg bij opname en ontslag, de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten en de door de KNMP ontwikkelde modelovereenkomsten om toezicht te houden.

Het voorstel van ZN aan KNMP luidt om een toetsingskader toezichthouding op te stellen, bruikbaar voor zowel ZBC’s, privéklinieken, AWBZ- en GGZ-instellingen, dat verzekeraars bij hun contractering kunnen gebruiken. De brief is door algemeen directeur Hasekamp van ZN in c.c. gestuurd naar IGZ, LHV-apotheekhoudende afdeling, ministerie van VWS, Actiz, ZKN en GGZ Nederland.

Tekst: Kees Kommer

 

De zorg in de miljoenennota

Voor de zorg is er komend jaar 92,7 miljard beschikbaar, ruim 4,5 miljard meer dan begroot voor 2020. Wat zijn de belangrijkste extra bestedingen?